Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Астрономия->Реферат
Девід МакГрегор наприкінці 50-тих років розробив теорії "X" та "У", що характеризують стилі управління. Спираючись на класифікацію А. Маслоу та на ту ...полностью>>
Астрономия->Реферат
Слід зауважити, що всі дослідники одностайно стверджують той факт, що ніяких фізичних відмінностей між лідером та звичайною, пересічною людиною не вия...полностью>>
Астрономия->Реферат
Маркетингова політика комунікацій обслуговує покупців това­рів. Вона в основному має діло з ринком споживачів товарів масо­вого попиту, впливаючи свої...полностью>>
Астрономия->Реферат
Дослідження ринку — це знаряддя. Як будь-яке інше знаряддя, воно допомагає краще виконувати роботу. В підприємницькій діяльності їх мета — допомагати ...полностью>>

Главная > Реферат >Астрономия

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Реферат на тему:

Про­фі­ла­к­ти­ка но­во­утво­рень

та захворювань го­р­та­ні та горла

Пу­х­лин­не ура­жен­ня го­р­та­ні зу­стрі­ча­єть­ся до­б­ро­які­с­не і зло­які­с­не. Де­які до­б­ро­які­с­ні по сво­їй бу­до­ві пу­х­ли­ни зда­т­ні пе­ре­хо­ди­ти в зло­які­с­ні. При огля­ді не зав­жди вда­єть­ся їх від­рі­з­ни­ти, то­му для уто­ч­нен­ня ді­а­г­но­зу і пра­ви­ль­но­го ви­бо­ру лі­ку­ван­ня не­об­хід­не до­слі­джен­ня ку­со­ч­ка пу­х­ли­ни під мі­к­ро­ско­пом – так зва­на біо­псі­я. Рак го­р­та­ні мо­ж­на від­не­с­ти до най­більш по­ши­ре­них ра­ків ди­ха­ль­них шля­хів. Не­зва­жа­ю­чи на ве­ли­кі ус­пі­хи ді­а­г­но­с­ти­ки та лі­ку­ван­ня, за­хво­рю­ван­ня ра­ком го­р­та­ні за остан­ні ро­ки зро­с­та­є. Рак го­р­та­ні ча­с­ті­ше зу­стрі­ча­єть­ся у му­ж­чин, пе­ре­ва­ж­но в дру­гій по­ло­ви­ні жит­тя, хоч має те­н­де­н­цію ро­с­ту в мо­ло­дому ві­ці.

Пе­р­ши­ми сим­п­то­ма­ми яв­ля­ють­ся не­при­єм­ні від­чут­тя в го­р­лі, які на­да­лі змі­ню­ють­ся пе­р­шін­ням, не­зна­ч­ні роз­ла­ди ко­в­тан­ня, від­чут­тя сто­рон­ньо­го ті­ла, які де­ко­ли ви­ни­ка­ють вна­слі­док по­ру­шен­ня ді­є­ти, осо­б­ли­во при­йо­му не­зви­ч­них, пе­ре­ва­ж­но го­с­т­рих страв.

Ці від­чут­тя у ко­ж­ної лю­ди­ни на про­тя­зі жит­тя бу­ва­ють ча­с­то. Лю­ди­на за­йня­та пра­цею, ха­т­ні­ми спра­ва­ми і не йде на при­йом до лі­ка­ря, а в ре­зуль­та­ті жо­р­с­то­ко роз­пла­чу­єть­ся, де­ко­ли на­віть і вла­с­ним жит­тям.

Пу­х­ли­на ро­з’ї­дає тка­ни­ну, ча­с­ті­ше всьо­го без бо­лів, про­ро­с­тає в ко­рінь язи­ка, ви­хо­дить за ме­жі го­р­та­ні, по­ра­жає гло­т­ку. На кі­нець з'яв­ля­єть­ся охри­п­лість го­ло­су, яка мі­шає лю­ди­ні спі­л­ку­ва­ти­ся з ото­чу­ю­чи­ми її лю­дь­ми, і лю­ди­на зве­р­та­єть­ся до лі­ка­ря з при­во­ду охри­п­ло­с­ті го­ло­су. Огля­да­ю­чи хво­ро­го, лі­кар-­ото­ри­но­ла­ри­н­го­лог ба­чить за­пу­ще­ний рак го­р­та­ні. Пи­тан­ня про жит­тя ви­рі­шує своє­ча­с­ність зве­р­нен­ня до лі­ка­ря.

Профілактика за­хво­рю­вань го­р­ла

В про­фі­ла­к­ти­ці за­хво­рю­вань го­ло­со­во­го апа­ра­ту (гло­т­ки і го­р­та­ні) май­же най­го­ло­в­ні­ше – ві­ль­не, не­за­т­ру­д­не­не но­со­ве ди­хан­ня. То­му зав­жди по­трі­б­но до­лі­ку­ва­ти за­хво­рю­ван­ня го­с­т­ро­го ри­ні­ту (не­жить).

Па­м'я­тай­те,

що ку­рін­ня, ал­ко­голь, го­с­т­ра їжа – во­ро­ги го­ло­су.

В хо­ло­д­ну і си­ру по­го­ду не мо­ж­на ви­хо­ди­ти на ву­ли­цю зра­зу пі­с­ля ін­те­н­си­в­но­го го­ло­со­во­го на­ва­н­та­жен­ня. Вди­хан­ня хо­ло­д­но­го по­ві­т­ря че­рез рот – є ча­с­тою при­чи­ною го­с­т­ро­го за­па­лен­ня го­ло­со­вих шля­хів.

За­га­ль­но­му укріп­лен­ню ор­га­ні­з­му, як ві­до­мо, спри­яє га­р­ту­ван­ня за до­по­мо­гою во­д­них про­це­дур, за­нят­тя фі­зи­ч­ною куль­ту­рою та спо­р­том. Та­кож ко­ри­с­ні і мі­с­це­ві за­га­р­то­ву­ю­чі про­це­ду­ри – по­ло­с­кан­ня, оро­шен­ня го­р­ла мор­сь­кою во­дою, від­ва­ром лі­кар­сь­ких трав.

Най­більш по­ши­ре­ний на­сту­п­ний про­с­тий склад для по­ло­с­кан­ня і оро­шен­ня: на ста­кан во­ди 1-2 кра­п­лі йо­ду і по­ва­ре­ної со­лі на кін­чик но­жа.

Мо­ж­на та­кож при­го­ту­ва­ти від­вар з су­хої ро­ма­ш­ки.

Для оро­шен­ня при­да­т­ний зви­чай­ний пуль­ве­ри­за­тор для роз­при­с­ку­ван­ня ду­хів. По­сту­по­во зни­жуй­те те­м­пе­ра­ту­ру від­ва­ру. Спо­ча­т­ку йо­го те­м­пе­ра­ту­ра не по­ви­нна бу­ти ни­ж­чою 25-28°С, че­рез ко­ж­ні 5-7 днів зни­жуй­те те­м­пе­ра­ту­ру від­ва­ру на 1°С, до­ві­в­ши до 20-16°С. Три­ва­лість ку­р­су бі­ля 2-3 мі­ся­ців. По­ло­с­ка­ти та оро­шу­ва­ти го­р­ло ба­жа­но ра­н­ком і вве­че­рі пі­с­ля їди.

Бі­ль­шість хво­рих ра­ком го­р­та­ні ста­но­в­лять му­ж­чи­ни, то зло­вжи­ва­ють спир­т­ни­ми на­по­я­ми, ку­рять, ста­р­ші 40 ро­ків, які ма­ють ко­н­такт з на­ф­то­про­ду­к­та­ми... У жі­нок рак го­р­та­ні зу­стрі­ча­єть­ся в 10 ра­зів рі­д­ше ніж у му­ж­чин. Це по­в'я­за­но з по­ши­рен­ням ку­рін­ня се­ред жі­нок. Лі­ку­ван­ня ра­ку го­р­та­ні в ран­ній ста­дії, ко­ли ще не­має ме­та­ста­зів в ін­ші ор­га­ни при­но­сить хо­ро­ший ефект.

Крім то­го, як­що пу­х­ли­на не­ве­ли­ка, мо­ж­ли­ве про­ве­ден­ня про­ме­не­во­го лі­ку­ван­ня, або не­ве­ли­кої опе­ра­ці­ї. Пі­с­ля та­ких ча­с­т­ко­вих опе­ра­цій хво­рий про­до­в­жує май­же но­р­ма­ль­но роз­мо­в­ля­ти, ди­хає і ха­р­чу­єть­ся зви­чай­ним шля­хо­м.

Ко­ж­на лю­ди­на по­ви­нна пік­лу­ва­ти­ся про своє здо­ро­в’я, си­с­те­ма­ти­ч­но дві­чі на рік про­хо­ди­ти про­фі­ла­к­ти­ч­ні огля­ди. Тве­ре­зий спо­сіб жит­тя яв­ля­єть­ся од­ні­єю з мір про­фі­ла­к­ти­ки но­во­утво­рень го­р­та­ні.


Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Захворювання слизової оболонки

  Книга >> Медицина, здоровье
  ... ії, діагностики, лікування та профілактики близько 200 захворювань слизової оболонки порожнини рота ... доброякісні й злоякісні новоутворення СОПР і губ. При їх ді ... чних змін і діагностики захворювання. Захворювання CO супроводжуються різними патоморфологі ...
 2. Онкогенетика: сучасний стан і персективи розвитку

  Дипломная работа >> Медицина, здоровье
  ... ів, що впливають на виникнення раку гортані і раку сечового міхура. Як саме ... І І ВІРУСНІ ЗАХВОРЮВАННЯ ТА ЇХ ПРОФІЛАКТИКА ДЛЯ ЗАПОБІГАННЯ ЗАХВОРЮВАНОСТІ ЛЮДИНИ НА ЗЛОЯКІСНІ НОВОУТВОРЕННЯ.” МЕТА УРОКУ ...
 3. Схема циркуляції канцерогенів у навколишньому середовищі

  Реферат >> Астрономия
  ... їні, поступаючись лише смертності від серцево-судинних захворювань, 35% померлих від раку- особи працездатного ... "професійний рак" та системи заходів з первинної профілактики злоякісних новоутворень. Для цього ...
 4. Пухлини

  Реферат >> Астрономия
  ... док хронічних захворювань, a de novo. Положення — лікування передраку є профілактикою раку — ... на доброякісні та злоякісні. А. Доброякісні новоутворення (tumor benignus) ... рак легенів), осиплим голосом (рак гор­тані, легенів), утрудненим ковтанням (рак ...
 5. Генетика людини. Основи загальної генетики. Курс лекций

  Конспект >> Биология
  ... для даного захворювання розроблені надійні методи профілактики та терапії, заснован ... гортані або голосових зв’язок. Захворювання супроводжується різкою затримкою фізичного та ... оточуючого середовища. Злоякісні новоутворення є генетичними хворобами соматичних ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0022618770599365