Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Банковское дело->Курсовая работа
В современном мире кредит является активным и весьма важным эффективным «участником» хозяйственных процессов. Без него не обходятся ни государства, пр...полностью>>
Банковское дело->Задача
Социально-экономические преобразования, осуществляемые в России обусловили институциональное становление и развитие рынка ценных бумаг. Рынок ценных б...полностью>>
Банковское дело->Реферат
В основном Россия привлекает капитал в виде прямых и портфельных инвестиций, ссудных капиталовложений и путем размещения облигационных займов на между...полностью>>
Банковское дело->Закон
Добровольное страхование — одна из форм страхования. В отличие от обязательного страхования возникает только на основе добровольно заключаемого догово...полностью>>

Главная > Магистерская работа >Банковское дело

Сохрани ссылку в одной из сетей:

62

Магістерська дипломна робота

На тему

Валютні операції банку (на прикладі діяльності ВАТ «Аграрний комерційний банк»)

Анотація

Магістерська дипломна робота на тему „ВАЛЮТНІ ОПЕРАЦІЇ БАНКУ (на прикладі діяльності ВАТ «Аграрний комерційний банк»)” складається з вступу, 3 розділів, висновків, списку використаних джерел та 5 додатків.

Робота представлена на 93 листах, включає 13 рис., 1 табл., список вико-ристаних джерел з 86 найменувань та 5 додатків на 25 листах.

Об’єктом дипломного дослідження є – діяльність комерційного банку ВАТ «Аграрний комерційний банк» в галузі валютних операцій.

Предметом дипломного дослідження є – комплекс інструментів управлін-ня валютними операціями та ризиком валютної позиції в ВАТ «Аграрний комерційний банк».

Мета дипломного дослідження полягає у теоретичному обгрунтуванні важливості оптимізації управління валютними операціями та ризиком валютної позиції в банку ВАТ «Аграрний комерційний банк», а також пошуку напрямків удосконалення інструментів управління валютним ризиком на основі викорис-тання нових валютних операцій - інструментарію валютних дериватівів (форвардні, ф’ючерсні, опціонні та своп – угоди валютного хеджування).

Практична цінність отриманих результатів дипломного дослідження полягає в доведенні доцільності освоєння нових позабалансових валютних операцій хеджування валютної позиції банка з використанням похідних цінних паперів (форвардні, ф’ючерсні, опціонні та своп – контракти).

Рік розробки дипломної роботи – 2008.

Рік захисту дипломної роботи – 2008.

Зміст

Вступ

Розділ 1. Теоретико-правові основи валютних операцій комерційних банків

1.1 Законодавче поле та ліцензійно-дозвільні вимоги до комерційних банків України на здійснення валютних операцій

1.2 Основні види валютних операцій банків України

1.3 Нормативне регулювання Національним банком України валютних операцій в комерційних банках

Розділ 2. Механізм здійснення валютних операцій в ВАТ «Аграрний комерційний банк»

2.1 Загальна організаційно-економічна характеристика ВАТ «Аграрний комерційний банк»

2.2 Аналіз видів та особливостей валютних операцій в ВАТ «Аграрний комерційний банк»

2.3Оцінка валютних ризиків при проведенні валютних операцій в ВАТ «Аграрний комерційний банк»

2.4 Оцінка рентабельності валютних операцій в ВАТ «Аграрний комерційний банк»

Розділ 3. Перспектива розвитку валютних операцій в ВАТ «Аграрний комерційний банк»

3.1 Нові види валютних операцій в ВАТ «Аграрний комерційний банк»

3.2 Оптимізація розміру валютної позиції при використанні інструментів ф’ючерсних та опціонних валютних контрактів

Висновки

Список використаних джерел

Додатки

Вступ

Актуальність обраної теми дипломного проекту та доцільність проведення досліджень для оцінки стану та перспектив розвитку валютних операцій в малих комерційних банках полягає в необхідності оптимізації вирішення дилеми між валютним ризиком та прибутковістю банку.

Об’єктом дипломного дослідження є – діяльність комерційного банку ВАТ «Аграрний комерційний банк» в галузі валютних операцій.

Предметом дипломного дослідження є – комплекс інструментів управлін-ня валютними операціями та ризиком валютної позиції ВАТ «Аграрний комерційний банк».

Мета дипломного дослідження полягає у теоретичному обгрунтуванні важливості оптимізації управління валютними операціями та ризиком валютної позиції в банку ВАТ «Аграрний комерційний банк», а також пошуку напрямків удосконалення інструментів управління валютним ризиком на основі викорис-тання нових валютних операцій - інструментарію валютних дериватівів (форвардні, ф’ючерсні, опціонні та своп – угоди валютного хеджування).

Дипломна робота складається з вступу, 3 розділів, висновків, списку використаних джерел та 5 додатків.

Для досягнення поставленої мети проаналізовані та систематизовані матеріали, на основі яких в дипломній роботі вирішені наступні поставлені завдання:

1. У 1 розділі дипломної роботи досліджено:

сутність та класифікацію валютних операцій;

сутність та регулювання валютного ризику комерційного банку;

2. У 2 розділі дипломної роботи

- проаналізовані економомічні показники діяльності та рейтинговий стан ВАТ „Аграрний комерційний банк” в банківській системі України;

- досліджено стан валютних операцій в ВАТ «Аграрний комерційний банк» у 2005 – 2008 роках;

- проведена оцінка валютних ризиків при проведенні валютних операцій в ВАТ «Аграрний комерційний банк».

3. У 3 розділі дипломної роботи:

- проаналізована доцільність впровадження в практику роботи банку нових видів позабалансових валютних операцій з валютними деривативами (форвардні, ф’ючерсні та опціонні операції);

проведено аналіз діючої практики управління валютним ризиком в комерційних банках розвинутих країн світу з застосуванням позабалансових валютних операцій;

- розглянуто ефективність застосування забалансових інструментів регулювання валютної позиції в ВАТ «Аграрний комерційний банк»;

При вирішенні проблем оптимального управління валютним ризиком в операціях комерційного банку використані результати досліджень, викладені в монографіях наступних авторів: – Азаренкова Г.М., Васюренко О.В., Герасимович А.М., Жуков Е.Ф., Коцовська Р.Н., Ричаківська В.І., Мороз А.М., Українська Л.О., Савлук М.І., Панова Г.С., Примостка Л.О. , Пуховкіна М.Ф., Спіцин І.О., Спіцин Я.О., Шевченко Р. І..

Методами дипломного дослідження є – структурний аналіз, первинні статистичні спостереження, групування та статистистичний аналіз хронологічних рядів параметрів, побудова розрахункових алгоритмів математичних моделей обробки статистичних даних в “електронних таблицях” EXCEL-2000. Інформаційною базою дипломного дослідження були – звітні документи ВАТ «Аграрний комерційний банк» за 2005 – 2008 роки, статистичні матеріали НБУ, Асоціації українських банків, Держкомстату України.

Практична цінність отриманих результатів дипломного дослідження полягає в доведенні доцільності освоєння нових позабалансових валютних операцій хеджування валютної позиції банка з використанням похідних цінних паперів (форвардні, ф’ючерсні, опціонні та своп – контракти).

Розділ 1. Теоретико-правові основи валютних операцій комерційних банків

1.1 Законодавче поле та ліцензійно-дозвільні вимоги до комерційних банків України на здійснення валютних операцій

На сучасному етапі розвитку основне правове поле валютних операцій комерційних банків України створюють 4 законодавчі документи:

Закон України «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній ва-люті» [1];

Декрет Кабінету Міністрів України «Про систему валютного регулю-вання і валютного контролю» [4];

Закон України «Про Національний банк України» [3];

Закон України «Про банки та банківську діяльність» [2].

Згідно Закону України «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті» [1]:

1. Виручка резидентів у іноземній валюті підлягає зарахуванню на їх валютні рахунки в уповноважених банках у строки виплати заборгованостей, зазначені в контрактах, але не пізніше 180 календарних днів з дати митного оформлення (виписки вивізної вантажної митної декларації) продукції, що експортується, а в разі експорту робіт (послуг), прав інтелектуальної власності - з моменту підписання акта або іншого документа, що засвідчує виконання робіт, надання послуг, експорт прав інтелектуальної власності. Перевищення зазначеного строку потребує висновку центрального органу виконавчої влади з питань економічної політики.

2. Імпортні операції резидентів, які здійснюються на умовах відстрочення поставки, в разі, коли таке відстрочення перевищує 180 календарних днів з моменту здійснення авансового платежу або виставлення векселя на користь постачальника продукції (робіт, послуг), що імпортується, потребують висновку центрального органу виконавчої влади з питань економічної політики.

При застосуванні розрахунків щодо імпортних операцій резидентів у формі документарного акредитиву строк, передбачений частиною першою цієї статті, діє з моменту здійснення уповноваженим банком платежу на користь нерезидента.

Декрет КМУ «Про систему валютного регулювання і валютного контролю» [4] установлює режим здійснення валютних операцій на території України, визначає загальні принципи валютного регулювання, повноваження державних органів і функції банків та інших фінансових установ України в регулюванні валютних операцій, права й обов'язки суб'єктів валютних відно-син, порядок здійснення валютного контролю, відповідальність за порушення валютного законодавства:

1. "валютні операції":

- операції, пов'язані з переходом права власності на валютні цінності, за винятком операцій, що здійснюються між резидентами у валюті України;

- операції пов'язані з використанням валютних цінностей в міжнародному обігу як засобу платежу, з передаванням заборгованостей та інших зобов'язань, предметом яких є валютні цінності;

- операції, пов'язані з ввезенням, переказуванням і пересиланням на територію України та вивезенням, переказуванням і пересиланням за її межі валютних цінностей;

2. Національний банк України видає індивідуальні та генеральні ліцензії на здійснення валютних операцій, які підпадають під режим ліцензування згідно з цим Декретом.

3. Генеральні ліцензії видаються комерційним банкам та іншим фінансовим установам України, національному оператору поштового зв'язку на здійснення валютних операцій, що не потребують індивідуальної ліцензії, на весь період дії режиму валютного регулювання.Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Управління кредитним портфелем комерційного банку (на прикладі ВАТ АБ Укргазбанк)

  Дипломная работа >> Банковское дело
  ... кредитним портфелем комерційного банку (на прикладі ВАТ АБ " ... Валютної Біржі (УМВБ). Для оцінки діяльності банку ... комерційний банк залежно від його становища на кредитному ринку і видів активних операц ... виплата заробітної плати, аграрні позички); у той же ...
 2. Організаційно-правове регулювання інвестиційної діяльності (на прикладі Вінніцької області)

  Дипломная работа >> Финансовые науки
  ... НВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (НА ПРИКЛАДІ ВІННИЦЬКОЇ ... і аграрно-промислового бізнесу на високоприбутковий ... операцій і послуг комерційними банками ... покла­дено на Валютно-кредитну ... ДРЕС, ВАТ “Могилів- ... має Комерційний банк “Кредитпромбанк”. “ Кредитпромбанк” банк із 50 ...
 3. Система підвищення ефективної діяльності комерційного банку на основі зарубіжного досвіду

  Дипломная работа >> Банковское дело
  ... ї діяльності АТ «ІНДЕКС-БАНК» 2.4 Аналіз ефективності комерційних операцій банку 2.4.1 Операції з корпоративними клієнтами 2.4.2 Операції з фізичними особами 2.4.3 Операції банку на ...
 4. Здійснення лізингових операцій на підприємстві

  Дипломная работа >> Финансовые науки
  ... в аграрному виробництві; теоретичні положення аграрної економ ... валютного регулювання та валютного ... розповсюдженою господарською операцією. Так на прикладі ВАТ «Крюк ... банку дозволяє використовувати широкий спектр інструментів оптимізації комерційної діяльност ...
 5. Стратегія і тактика банку у сфері лізингової індустрії

  Дипломная работа >> Банковское дело
  ... діяльності банку «Грант» на ринку лізингу, а також пошуку напрямків удосконалення механізму лізингових операцій банку на ... і і на міжнародних валютних ринках. На міжбанківському валютному та депозитному ринках України Банк вза ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0015339851379395