Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Маркетинг->Реферат
Чтобы правильно оценить перспективы продаж, необходимо учитывать важные факторы, оказывающие на них свое влияние. Эти факторы для удобства можно подра...полностью>>
Маркетинг->Реферат
В наше время огромное психологическое влияние на сознание и подсознание человека оказывают средства массовой информации (СМИ). Та реальность, которую ...полностью>>
Маркетинг->Дипломная работа
ДипломТема: "Проект общедоступного кафе на 75 мест, днем работающего как общедоступная столовая в городе Миассе"СОДЕРЖАНИЕВведение1 Технико-...полностью>>
Маркетинг->Реферат
Планирование представляет собой интеллектуальную сферу деятельности в бизнесе вообще и в предпринимательстве в частности. Проблемы планирования начали...полностью>>

Главная > Реферат >Маркетинг

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Поняття і виникнення менеджменту. Термін менедж­мент англійського походження (management — організа­ція управління). До нього близькі менеджер (manager від manage — керувати) — професійний керівник і ме­неджеризм (managerism)—теорія управління вироб­ництвом.

Управління (менеджмент) у широкому розумінні оз­начає вплив на процес, об'єкт, систему для досягнення певних цілей. Для того щоб з'явилася необхідність у менеджері, потрібна організація, тобто група людей, ді­яльність яких слід координувати. У свою чергу для сві­домого керування необхідний менеджеризм — спеціальна теорія управління, а щоб управління було ефективним, треба володіти мистецтвом керівництва. Теорія і мисте­цтво разом формують менеджмент.

Сучасний менеджмент набув нових якісних ознак — він перетворився на мистецтво управління індивідуума­ми, малими соціальними групами та їх сукупністю. Є всі підстави вважати, що діяльність по управлінню перерос­ла у професію, галузь знань — у самостійну дисциплі­ну — менеджмент, а особи, які займаються менеджмен­том, стали професіоналами-менеджерами. Нині вони становлять значний прошарок суспільства.

В умовах переходу до ринкової економіки Україні потрібні філософія і політика управління, методологічна база управлінської практики, які сприяли б формуванню національного українського менеджменту. Ні американ­ський, ні японський, ні французький менеджменти в на­ших умовах нереальні. Необхідно творчо підходити до світового досвіду. Наприклад, у американців можна запозичити діловитість, професіоналізм, динамізм, у япон­ців— колективізм, спільність у вирішенні виробничих та інших проблем, у німців — філософію добробуту для всіх, у французів — комунікабельність, організаційну культуру і т. д.

Особливу увагу треба приділити ролі менеджменту в бізнесі, підприємництві. Тут поле для вивчення велике.

Сучасний менеджмент як синтез науки і мистецтва спирається на властиві йому поняття, положення і ін­струменти, а саме: об'єкт, суб'єкт, середовище, відноси­ни, принципи, методи, механізм, функції, структура, про­цес, кадри, культура і стиль керівництва, ефективність менеджменту та ін. У сукупності з іншими термінами вони утворюють «мову» менеджменту, комплектне воло­діння якою дає можливість ефективно керувати проце­сом досягнення мети.

Об'єктом управління є предмет, процес, явище, на які спрямовано управлінську дію. На підприємстві — це робоче місце, бригада, дільниця, цех, виробничий про­цес, тобто робітник чи трудові колективи.

Суб'єкт управління — це особа (менеджер) або ор­ган (апарат управління), що здійснює управлінську дію відносно об'єкта управління для досягнення відповідної мети.

Відносини управління — це комплекс складних все­бічних установлених зв'язків, які формуються у процесі взаємодії суб'єкта і об'єкта управління. Вони можуть бути формальними (субординації) і неформальними (координації), галузевими, міжгалузевими, територіаль­ними, міжнародними, змішаними та ін. Відносини поді­ляються також на тимчасові і постійні. Відносини управ­ління формуються на основі економічних законів, прин­ципів, методів і функцій управління.

Принципи управління — це фундаментальні істини, які обґрунтовують, роз'яснюють зв'язки як між об'єктом і суб'єктом управління, так і всередині кожного з них. Вони відбивають властивості, притаманні управлінській системі в цілому, а також окремим її елементам, яви­щам, процесам. Вони відображують зміст і взаємозв'яз­ки основних елементів системи управління.

Принципи управління динамічні за змістом і формою. Вони формуються людьми у зв'язку з конкретними со­ціально-економічними, політичними і культурними умо­вами і відображують ступінь творчого використання еко­номічних законів в управлінні.

Безпосередньо на практиці принципи управління набувають характеру норми, правила, якими керуються в управлінській діяльності.

Гнучкість і динамізм принципів управління прояв­ляється і в тому, що у кожній конкретній сфері діяль­ності формуються свої конкретні принципи виконання соціально-економічних, організаційно-політичних, вироб­ничо-господарських і підприємницьких завдань.

Сучасний менеджмент ґрунтується на таких основних принципах:

 • увага до людини, формування умов для розкриття її потенціалу, забезпечення злагодженої взаємодії лю­дей у виробництві;

 • пошук і розпізнання елементів національної істо­рії, культури, традицій, які можна використати як буді­вельні блоки для формування сучасної системи управ­ління;

 • виявлення інтересів людини, її потреб і сподівань;

 • створення відповідних умов, щоб людина мала змо­гу завдяки старанній праці задовольнити свої потреби і одночасно несла соціальну відповідальність за задово­лення інтересів інших членів суспільства;

 • об'єднання працівників навколо загальної мети, роз­виток зв'язків із зовнішнім середовищем;

 • забезпечення безперервного професійного навчання.

Творче і свідоме використання економічних законів і принципів менеджменту потребує формування ком­плексу відповідних методів їх активної реалізації.

Під методом управління розуміють сукупність спосо­бів, прийомів впливу суб'єкта на об'єкт управління для досягнення поставленої мети. Основними об'єктами впливу є трудові колективи або окремі особи.


Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Менеджмент діяльності банку на фондовому ринку

  Дипломная работа >> Банковское дело
  ... , конкретизуємо загальну категорію менеджменту і розглянемо поняття банківського менеджменту, щоб потім від нього ... їх із плановими і виявлення відхилень, з’ясування причин їх виникнення, аналіз та прогнозування наслідк ...
 2. Менеджмент освіти

  Курсовая работа >> Менеджмент
  ... погляди на педагогічний менеджмент. Методологічні основи. З поняттямименеджмент” і “менеджер сьогодн ... потрібно вияснити суть поняттяменеджмент”. Термін “менеджмент” трактується досить ... спостерігача, що сприяє виникненню можливості пояснити неуспішність ...
 3. Конспект лекцій з менеджменту

  Конспект урока >> Менеджмент
  ... зверху. 4. Підходи до визначення поняттяменеджмент” Поміж менеджерів-практиків та ... зазначених способів групування обумовлює виникнення проблем координаційного характеру, ... збоїв, недоліків та причин їх виникнення з метою уникнення нагромадження й повторення ...
 4. Банківський менеджмент. Управління банківськими ризиками

  Контрольная работа >> Банковское дело
  ... ризиками 1. Основи менеджменту в банку Розглядаючи суть поняття "банківський менеджмент", важливо уточнити ... вської справи щодо ймовірності виникнення різних значень збитків або тієї ... інь) невизначеності щодо можливості виникнення стихійних лих, катастроф, як ...
 5. Фінансовий менеджмент як регулятор механізму ринку

  Учебное пособие >> Финансовые науки
  ... забезпечення фінансового менеджменту. Основні терміни і поняття: базові концепції фінансового менеджменту; ризик та ... і та її використання у фінансових розрахунках. Причини виникнення оцінки необхідності вартост ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0018000602722168