Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Финансовые науки->Дипломная работа
Любое общество всегда ставит перед собой задачу дальнейшего самосовершенствования, повышения уровня жизни. Постановка целей и их реализация требуют ор...полностью>>
Финансовые науки->Дипломная работа
Финансовая деятельность предприятия во всех ее формах не может сводиться только к удовлетворению финансовых потребностей, определяемых необходимостью ...полностью>>
Финансовые науки->Курсовая работа
Финансы занимают особое место в экономических отношениях Их специфика проявляется в том, что они всегда выступают в денежной форме, имеют распределите...полностью>>
Финансовые науки->Реферат
Одно из отличий бюджетирования как управленческой технологии состоит в умении видеть финансовое состояние предприятия или фирмы в разрезе его отдельны...полностью>>

Главная > Дипломная работа >Финансовые науки

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Для аналізу динаміки змін суми балансу, які відбуваються у кредитній спілці за певний проміжок часу, а також для виявлення тенденцій, які можуть бути використані для відхилень статей у майбутньому, робимо трендовий аналіз (табл. 2.4.).

Таблиця 2.4.Трендовий аналіз валюти балансу КС « Імпульс плюс « за 2002-2009 рр.

Активи, тис.грн.

Рік

Тренд, %

Базисний рік – перший - 2002р

42 819

2002

100,0

Рік другий (119 792/42 819×100) - 2003р

119 792

2003

279,8

Рік третій (217 369/42 819×100) - 2004р

217 369

2004

507,6

Рік четвертий (461 598/42 819×100)-2005р

461 598

2005

1 078,0

Рік п’ятий (1 369 866/42 819×100) -2006р

1 369 866

2006

3 119,2

Рік шостий (1 385 452/42 819×100) -2007р

1 385 452

2007

3 235,6

Рік сьомий (1 462 737/42 819×100) -2008р

1 462 737

2008

3 416,1

Рік восьмий (1 379 604/42 819×100) 2009р

1 379 604

2009

3 221,9

За результатами трендового аналізу, можна зробити висновок, що кредитна спілка з початку своєї діяльності мала інтенсивний розвиток, майже подвоюючи балансову суму. Для оцінки ефективності використання активів та пасивів кредитної спілки доцільно зробити аналіз фінансових нормативів. Перелік фінансових коефіцієнтів досягає майже двох сотень. Але зважаючи на специфіку діяльності візьмемо основні з них: норматив достатності капіталу, норматив платоспроможності, норматив резервного капіталу, нормативу якості активів, відношення продуктивних активів до активів.

Проаналізуємо фінансовий стан кредитної спілки.

Методика розрахунків комбінована, тобто громіздкі розрахунки виконуються за допомогою програмного комплексу «CuProgram», якою користується кредитна спілка. Норматив достатності капіталу показує, наскільки капітал може виконувати роль буфера по виконанню зобов’язань. Капітал кредитної спілки не може бути меншим ніж 10 % від її загальних зобов'язань:

К = А:В х 100 10 %, (2.1)

де К – достатність капіталу

А - капітал

Б - зобов'язання

К 2007р =

К 2008р =

К 2009р. =

З розрахунку видно, що коефіцієнт достатності капіталу впродовж останніх трьох років було витримано – капітал не був менше 10% від зобов’язань.

Норматив платоспроможності використовується для мінімізації ризиків, пов'язаних із здатністю кредитної спілки розраховуватись за своїми зобов'язаннями.

Коефіцієнт платоспроможності визначається як співвідношення регулятивного капіталу (власних коштів) кредитної спілки до сумарних активів, зважених за ступенем ризику. Для його розрахунку активи поділяються на п'ять груп за ступенем ризику та підсумовуються з урахуванням відповідних коефіцієнтів зваження. Нормативне значення коефіцієнта платоспроможності не може бути меншим ніж 8 %. Схема розрахунку надана у табл. 2.5.

Таблиця 2.5.Алгоритм розрахунку коефіцієнту платоспроможності

Група 1

А(грошові кошти у банку)

Б (грошові кошти у касі)

0%

Група 2

В (депозитні рахунки у банку)

Г (державні цінні папери)

20%

Група 3

Д (внески до капіталу ОКСУ)

Е (внески до капіталу коп. банку)

Ж(Зворотні внески до асоціації КС)

З (залишкова вартість основних фондів нематеріальних активів та інших необоротних активів)

50%

Група 4

И (кредити членам - прострочені та безнадійні кредити)

К (кредити КС - прострочені та безнадійні кредити)

Л (інша деб. заборг)

100%

Група 5

М (неповернені кредити або безнадійні)

150%

Алгоритм підрахунку сумарних активів

(А+Б)*0%+(В+Г)*20%+(Д+Е+Ж+З)*50%+(И+К+Л)*100%+М*150%

Регулятивний капітал

КП = __________________________________________________________________________________________ , (2.2)

(А+Б)*0+(В+Г)*0,2+(Д+Е+Ж+З)*0,5+(И+К+Л)*1+М*1,5

де КП - коефіцієнт платоспроможності

Коефіцієнт платоспроможності розраховано за допомогою програмного комплексу «CuProgram», він дорівнює:

КП 2007 р = 36,9

КП 2008 р = 42,9

Таким чином, показник платоспроможності в останні три роки значно перевищував нормативне значення.

Норматив резервного капіталу, встановлено для здатності спілки, у разі виникнення збитків, перекрити їх із резервного капіталу. Формується до моменту досягнення ним не менше 15 % від суми активів, зважених на ризик кредитної спілки:

РК = 100 / (В+Г) х 0 + (Д+Є) х 0,2 + (Ж+З+І+К) х 0,5 + (Л+М) х 1,0 +

+ Н х 1,5 , (2.3)

Таблиця

де РК - резервний капітал;

Б- грошові кошти в касі та на поточних рахунках у банках;

В - державні цінні папери;

Г- грошові кошти на (вкладних) депозитних рахунках у банках;

Д - внески (вклади) на депозитні рахунки в об'єднаній кредитній спілці;

Є - внески до капіталу об'єднаної кредитної спілки;

Ж- внески до капіталу кооперативного банку;

З - грошові кошти, внесені на зворотній основі до спільних фінансових фондів асоціацій кредитних спілок;

І - залишкова вартість основних засобів, нематеріальних активів та інших необоротних активів;

К - кредити, надані членам кредитної спілки та кредитним спілкам (крім неповернених та безнадійних);

Л - інша дебіторська заборгованість;

М - кредити, надані членам кредитної спілки, визнані неповерненими або безнадійними.

РК 2007 р. = 11,6%

РК 2008 р. = 16,1%

РК 2009 р = 16,3%

Коефіцієнт розраховано за допомогою програмного комплексу «CuProgram». Результати розрахунку за 2007р. - 11,6%, 2008р.- 16,1% свідчать, що резервний капітал нижче нормативу і лише у 2009р. – 16,3% названий показник був сформований у межах нормативу.

Метою аналізу якості активів є визначення життєздатності спілки.

Загальна сума заборгованості за простроченими, неповерненими, безнадійними та продовженими (пролонгованими) кредитами не має перевищувати 100 % від суми регулятивного капіталу (власних коштів) за виключенням капіталу, сформованого за рахунок додаткових пайових внесків:

ПКВ = (А+Б+В) · 100 / (Г-Д) 100 %,(2.4)

де ПКВ – проблемні кредити до власних коштів;

А - заборгованість за простроченими та неповерненими кредитами;

Б - заборгованість за безнадійними кредитами;

В - заборгованість за продовженими (пролонгованими) кредитами;

Г – капітал;

Д - капітал сформований за рахунок додаткових пайових внесків.

ПКВ 2007р. =

ПКВ 2008р. =

ПКВ 2009р. =

Проблемні кредити у 2007 р., 2008р, 2009р. знаходилися у межах норми (85,7%, 84,7%, 95,5% відповідно). Це відбулося за рахунок зростання долі капіталу спілки.Похожие страницы:

 1. Оцінка наслідків реформування податку з доходів фізичних осіб та напрямки його удосконалення

  Отчет по практике >> Финансы
  ... (внесок) до кредитної спілки, створеної відпов ... шньоекономічної, посередницької діяльності або діяльності, яка належить ... оцінки. 1.9. Історичні індекси – оцінка відхилення показників діяльності ... пропозицій щодо удосконалення методології проведення кампан ...
 2. Кредитний ринок України у 2010 році

  Курсовая работа >> Банковское дело
  ... ощадно-кредитні асоціації та кредитні спілки, пенс ... посередницької діяльності кредитної системи в особі її інститутів. Сучасна кредитна ... ння ризиками, удосконалення кредитних процедур, забезпечуватиме ... в кредитних установах шляхом оцінки платоспроможності ...
 3. Бюджетування зовнішньоекономічної діяльності підприємств

  Книга >> Международное публичное право
  ... не лише узагальнення та удосконалення власних здобутків у ... можливості для оцінки їх цільового спрямування ... кредитні організації Банки; кредитні спілки; кредитні товариства; кредитні магазини тощо. Оц ... видів діяльності (виробництво, торгівельно-посередницька, і ...
 4. Господарський кодекс України

  Кодекс >> Астрономия
  ... народного господарства, удосконалення міжгалузевих та внутр ... фонді товариства. Порядок оцінки вкладів визначається ... яльності кредитної спілки визначаються цим Кодексом, законом про кредитні спілки ... Суб’єкти виключної посередницької діяльності у сфері випуску ...
 5. Методи оцінки та відбору працівників підприємства

  Курсовая работа >> Экономика
  ... і та приватні посередницькі фірми, за ... ресурсів, оптимальної оцінки діяльності кадрів. А оск ... двищенні ролі кадрових служб, удосконаленні їх роботи, підвищенні ... ями може створювати спілки, асоціації ... та інших фінансово-кредитних установ; - спонсорських та ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0069921016693115