Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Финансовые науки->Курсовая работа
Развитие логистики в России идет быстрыми темпами Появляется все больше промышленных и торговых предприятий, имеющих в своей структуре управления логи...полностью>>
Финансовые науки->Дипломная работа
В современных условиях рыночных отношений возникает объективная необходимость всестороннего и полного анализа финансового состояния организации Без по...полностью>>
Финансовые науки->Дипломная работа
В сучасних економічних умовах діяльність кожного господарюючого суб’єкта є предметом уваги широкого кола учасників ринкових відносин (організацій і ос...полностью>>
Финансовые науки->Реферат
Управління грошовими потоками органічно входить у систему керування доходами й витратами, керування рухом активів і капіталу, керування всіма аспектам...полностью>>

Главная > Дипломная работа >Финансовые науки

Сохрани ссылку в одной из сетей:

У пасивах зміни виглядали наступним чином. Загальні зобов’язання спілки у 2008р. збільшилися на 46,6 тис. грн., тобто на 5% У 2009р. зобов’язання спілки зменшилися на 85,5 тис. грн., тобто на -8,7%.

Внески (вклади) на депозитні рахунки у 2008р. порівняно з 2007р. збільшилися на 307,3тис. грн., у відносному порівнянні на 55,8%. А у 2009р. порівняно з 2008р. зменшилися на 97,6тис. грн., у відносному порівнянні на -11,4%.

Разом з тим, капітал кредитної спілки також змінився, порівняно з 2007р., у 2008р. зріс на 77,3 тис. грн., тобто на 5,6%. У 2009р. капітал зменшився на 83,1 тис. грн., тобто на -5,7%.

Залучено пайового капіталу у 2008р. у абсолютному відношенні до 2007р. зменшився на 46,8 тис. грн., тобто -17,1%. У 2009р. пайовий капітал зменшився на 0,8 тис. грн., тобто -0,3%.

Витрат потребувало відрахування до резервного фонду спілки. Зростання у 2008р. зростання на 75,7 тис. грн., (або на 43,2%). У 2009р. зростання на 3,2 тис. грн., (або на 1,3%).

Якщо аналізувати 2008 р. у порівнянні до 2007 р., то можна відзначити, що значних змін за статтями балансу не відбулося. Кредитна спілка займалася покращенням фінансових результатів, що відображено у покритті збитків, які вона мала на кінець 2007 р. А у 2009р. відбулося незначне зменшення активів до рівня 2007р.

Велике значення для загальної оцінки фінансового стану підприємства має вертикальний аналіз балансу. Зміст такого аналізу полягає в розрахунку питомої ваги окремих статей активу і пасиву балансу і оцінці його змін. Проведемо вертикальний (структурний) аналіз балансу, для чого зводимо його результати у табл. 2.3.

Дані табл. 2.3. свідчать про те, що продуктивні активи мають значну питому вагу: 89,3% у 2007 р. , 86,6% у 2008 р., 80,6% у 2009 р., від активів спілки. У той час непродуктивні активі мають малу частку 10,7% у 2007 р., 13,4% у 2008р. і 19,4% у 2009р. Ці показники є досить стабільними.

У розділі пасивів відбулися наступні зміни. В зобов’язаннях відбувалися зміни по внескам (вкладам) на депозитні рахунки. Їх доля змінювалася з 39,8% у 2007 р. до 58,7% у 2008 р. і 55,1% у 2009р.

Доля пайового капіталу у загальних пасивах у 2007 р. – 19,7% а у 2008р.знизилась до 15,6%, у 2009р. складала 16,5% Доля резервного капіталу мала стабільне зростання у 2007 р. – 12,7% , у 2008 р. - 17,2% , а у 2009р. – 12,4% від загальних пасивів.

Проведений аналіз дозволяє зробити висновки, що кредитна спілка хоча і мала проблеми з неповерненими кредитами, але за рахунок сформованих резервів повинна зберегти стабільність у своїй роботі.

Таблиця 2.3 Вертикальний аналіз балансу КС « Імпульс плюс « у 2007-2009рр.

Код рядка

2007 р.

тис.грн.

2007 р., %

2008 р.

тис.грн.

2008 р.,%;

2009 р.

тис.грн

2009р., %

АКТИВ

І . Продуктивні активи

Кредити, надані членам КС

010

1 385,8

100,0

1442,9

98,6

1388,2

100,6

Заборгованість за простроченими та неповерненими кредитами

030

284,9

20,6

381,6

26,1

530,8

38,5

Резерв забезпечення покриття втрат від неповернених позичок

040

(148,2)

10,7

(190,1)

12,9

(290,4)

21,0

Фінансові інвестиції

050

0

0

13,8

0,9

13,8

1,0

Усього за розділом І

(р.010-р.040+р.050)

070

1 237,6

89,3

1266,6

86,6

1111,6

80,6

ІІ. Непродуктивні активи

Грошові кошти

080

80,0

5,8

127,0

8,7

194,3

14,1

Основні засоби, ін.. необоротні (не)матеріальні активи

090

29,0

2,1

22,0

1,5

18,3

1,3

Інші непродуктивні активи

130

38,4

2,8

47,0

3,2

40,2

2,9

Витрати майбутніх періодів

140

0,4

0,0

0,1

0,0

15,2

1,1

Усього за розділом ІІ

(р.080+р.090+р.130+р.140)

150

147,8

10,7

196,1

13,4

268,0

19,4

АКТИВИ ВСЬОГО

160

1 385,4

100,0

1462,7

100,0

1379,6

100,0

ПАСИВ

І. Зобов’язання

Внески (вклади) на депозитні рахунки

170

550,7

39,8

858,0

58,7

760,5

55,1

Розрахунки з юр. Особами, за зобов’язаннями, на які нараховуються проценти

180

265,0

19,1

35,0

2,4

-

-

Інші зобов’язання, на які не нараховуються %

230

87,7

6,3

44,7

3,0

104,4

7,6

Доходи майбутніх періодів

240

33,2

2,4

45,5

3,1

32,8

2,4

Усього за розділом І

(р.170+р.180+р.231+р.240)

260

936,6

67,6

983,2

67,2

897,7

65,1

ІІ. Капітал

Пайовий капітал

270

273,5

19,7

228,5

15,6

227,7

16,5

Резервний капітал

280

175,3

12,7

251,0

17,2

254,2

18,4

Нерозподілений дохід

(непокритий збиток)

300

0,0

0,0

0,0

0,0

-

-

Усього за розділом ІІ

(р.270+р.280+р.300)

310

448,8

32,4

479,5

32,8

481,9

34,9

ПАСИВИ ВСЬОГО

340

1385,4

100,0

1462,7

100,0

1379,6

100,0Похожие страницы:

 1. Оцінка наслідків реформування податку з доходів фізичних осіб та напрямки його удосконалення

  Отчет по практике >> Финансы
  ... (внесок) до кредитної спілки, створеної відпов ... шньоекономічної, посередницької діяльності або діяльності, яка належить ... оцінки. 1.9. Історичні індекси – оцінка відхилення показників діяльності ... пропозицій щодо удосконалення методології проведення кампан ...
 2. Кредитний ринок України у 2010 році

  Курсовая работа >> Банковское дело
  ... ощадно-кредитні асоціації та кредитні спілки, пенс ... посередницької діяльності кредитної системи в особі її інститутів. Сучасна кредитна ... ння ризиками, удосконалення кредитних процедур, забезпечуватиме ... в кредитних установах шляхом оцінки платоспроможності ...
 3. Бюджетування зовнішньоекономічної діяльності підприємств

  Книга >> Международное публичное право
  ... не лише узагальнення та удосконалення власних здобутків у ... можливості для оцінки їх цільового спрямування ... кредитні організації Банки; кредитні спілки; кредитні товариства; кредитні магазини тощо. Оц ... видів діяльності (виробництво, торгівельно-посередницька, і ...
 4. Господарський кодекс України

  Кодекс >> Астрономия
  ... народного господарства, удосконалення міжгалузевих та внутр ... фонді товариства. Порядок оцінки вкладів визначається ... яльності кредитної спілки визначаються цим Кодексом, законом про кредитні спілки ... Суб’єкти виключної посередницької діяльності у сфері випуску ...
 5. Методи оцінки та відбору працівників підприємства

  Курсовая работа >> Экономика
  ... і та приватні посередницькі фірми, за ... ресурсів, оптимальної оцінки діяльності кадрів. А оск ... двищенні ролі кадрових служб, удосконаленні їх роботи, підвищенні ... ями може створювати спілки, асоціації ... та інших фінансово-кредитних установ; - спонсорських та ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0018720626831055