Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Финансовые науки->Дипломная работа
Любое общество всегда ставит перед собой задачу дальнейшего самосовершенствования, повышения уровня жизни. Постановка целей и их реализация требуют ор...полностью>>
Финансовые науки->Дипломная работа
Финансовая деятельность предприятия во всех ее формах не может сводиться только к удовлетворению финансовых потребностей, определяемых необходимостью ...полностью>>
Финансовые науки->Курсовая работа
Финансы занимают особое место в экономических отношениях Их специфика проявляется в том, что они всегда выступают в денежной форме, имеют распределите...полностью>>
Финансовые науки->Реферат
Одно из отличий бюджетирования как управленческой технологии состоит в умении видеть финансовое состояние предприятия или фирмы в разрезе его отдельны...полностью>>

Главная > Дипломная работа >Финансовые науки

Сохрани ссылку в одной из сетей:

І тільки тому що витратна частина була скорочена досить значно фінансовий результат був не збитковим. У 2007р. фінансовий результат складав 57,2тис. грн., у 2008р. 70,7тис. грн. Фінансовий результат зріс на 23,6%.

У 2009р. кредитна спілка у почала поновлювати довіру своїх членів і тому зменшення доходів відбулося на 2,6%. Але витратна частина була скорочена ще на 10,5%.

На фоні загальної картини закриття і банкрутства деяких банків та кредитних спілок, кредитній спілці вдалося закінчити 2009р. без збитків.

Разом з тим відбувалося загальне зменшення активів.

Розглядаючи фінансово-господарські показники діяльності «Імпульс плюс» за 2009р. можемо зробити висновок, що отриманих процентів за кредитами наданими членам кредитної спілки продовжувала скорочуватись з 508,4тис. грн. до 482,7тис. грн., на 5,05%.

У 2009р. нараховані проценти на внески вклади на депозитні рахунки членів спілки зросли з 122,4тис. грн. до 165тис. грн.,на 34,8%. Це свідчить що у населення почала відновлюватись довіра до спілки.

Разом з тим витрати на нарахування заробітної плати та обов’язкових платежів скоротилися на 4,6%.

Фінансовий результат діяльності спілки за 2009р. виглядав таким чином: доходна частина складала 581,1тис. грн. – витратна 581,1 тис. грн.

Фінансове прогнозування тісно пов'язане з фінансовим аналізом. Аналіз є початковим пунктом складання прогнозу.

За його допомогою розкриваються причинно-наслідкові відносини, формулюються загальні гіпотези і концепції розвитку майбутнього, дається оцінка характеру впливу основних складових на процеси, що прогнозуються. Результати прогнозу служать інформаційною базою для проведення попереднього аналізу. Таким чином, фінансовий аналіз є одночасно відправним і заключним етапом процесу прогнозування.

Фінансовий аналіз досліджує причини, які привели до відповідного фінансового стану, пропонує шляхи для його поліпшення і надає можливість розробити обґрунтовані рішення фінансової стратегії на майбутнє. Стратегічною метою фінансового аналізу є прогнозування майбутніх проблем ще до того, як вони з’являться.

Порівнюючи фактичні значення показників за різні періоди часу, керівники мають можливість проаналізувати напрями розвитку кредитної спілки та на основі отриманої інформації здійснити відповідну корекцію поточної діяльності та планів.

Аналіз фінансового стану кредитної спілки починаємо з розгляду його балансу. Для цього проводимо горизонтальний і вертикальний аналіз. Зводимо результати розрахунків горизонтального аналізу в таблицю 2.2.

Аналізуючи дані табл. 2.2. можна зробити наступні висновки. Активи спілки у 2008 р. мали наступні зміни у порівняні з 2007р. У абсолютному відношенні зростання відбулося на 77,3 тис. грн., у відносному на 5,6%. У 2009р. активи спілки зменшилися на 83,1тис. грн., тобто на -5,7%.

Продуктивні активи у абсолютному відношенні збільшились у 2008р. на 29 тис. грн., у відносному на 2,3%. У 2009р. продуктивні активи спілки зменшилися на 155 тис. грн., тобто на -12,2%.

Таблиця 2.2.Горизонтальний аналіз діяльності КС « Імпульс плюс « у 2007-2009рр.

Код рядка

2007 р. тис.грн.

2008 р., тис.грн.

Відхилення

2009 р., тис.грн

Відхилення

абс., тис. грн.

відносне, %

абс. тис. грн

відносне, %

АКТИВ

І. Продуктивні активи

Кредити, надані членам

010

1 385,8

1442,9

57,1

4,1

1388,2

-54,7

-3,8

Заборгованість за простроченими та неповерненими кредитами

030

284,9

381,6

96,7

33,9

530,8

149,2

39,1

Резерв забезпечення покриття втрат від неповернених позичок

040

(148,2)

(190,1)

41,9

28,3

(290,4)

100,3

52,8

Фінансові інвестиції

050

0

13,8

13,8

-

13,8

-

-

Усього за розділом І

(р.010-р.040+р.050)

070

1 237,6

1266,6

29,0

2,3

1111,6

-155,0

-12,2

ІІ. Непродуктивні активи

Грошові кошти

080

80,0

127,0

47,0

58,8

194,3

67,3

53,0

Основні засоби, ін.. необоротні (не)матеріальні активи

090

29,0

22,0

-7,0

-24,1

18,3

-3,7

-16,8

Інші непродуктивні активи

130

38,4

47,0

-8,6

-22,4

40,2

-6,8

-14,5

Витрати майбутніх періодів

140

0,4

0,1

-0,3

-75,0

15,2

15,1

15100

Усього за розділом ІІ

(р080+р090+р130+р140)

150

147,8

196,1

48,3

32,7

268,0

71,9

36,7

АКТИВИ ВСЬОГО

160

1 385,4

1462,7

77,3

5,6

1379,6

-83,1

-5,7

ПАСИВ

І. Зобов’язання

Внески (вклади) на депозитні рахунки

170

550,7

858,0

307,3

55,8

760,5

-97,6

-11,4

Розрахунки з юр. Особами, за зобов’язаннями, на які нараховуються проценти

180

265,0

35,0

-230,0

-86,8

-

-35,0

-100,0

Інші зобов’язання, на які не нараховуються %

230

87,7

44,7

-43,0

-79,0

104,4

59,7

133,5

Доходи майбутніх періодів

240

33,2

45,5

12,3

37,0

32,8

-12,7

-27,9

Усього за розділом І

(р170+р180+р231+р240)

260

936,6

983,2

46,6

5,0

897,7

-85,5

-8,7

Продовження табл. 2.2.

Код рядка

2007 р. тис.грн.

2008 р., тис.грн.

Відхилення

2009 р., тис.грн

Відхилення

абс., тис. грн.

відносне, %

абс., тис. грн.

відносне, %

ІІ. Капітал

Пайовий капітал

270

273,5

228,5

-46,8

-17,1

227,7

-0,8

-0,3

Резервний капітал

280

175,3

251,0

75,7

43,2

254,2

3,2

1,3

Нерозподілений дохід

(непокритий збиток)

300

0,0

-

-

-

-

-

-

Усього за розділом ІІ

(р.270+р.280+р.300)

310

448,8

479,5

30,7

6,8

481,9

2,4

0,5

ПАСИВИ ВСЬОГО

340

1 385,4

1462,7

77,3

5,6

1379,6

-83,1

-5,7

Разом з тим, заборгованість за простроченими та неповерненими кредитами у 2008р. виросла. У абсолютному відношенні зростання відбулося на 96,7 тис. грн., у відносному на 33,9%. У 2009р. 149,2 тис. грн., тобто 39,1%.

Це потягнуло за собою додаткові відрахування на формування фондів резервування. А це призвело до додаткових витрат, які були виражені у збитках спілки. Тому ці збитки мають характер проблем менеджменту. Доля прострочених кредитів почала зростати і саме менеджери повинні звертати увагу на цей сегмент кредитів.Похожие страницы:

 1. Оцінка наслідків реформування податку з доходів фізичних осіб та напрямки його удосконалення

  Отчет по практике >> Финансы
  ... (внесок) до кредитної спілки, створеної відпов ... шньоекономічної, посередницької діяльності або діяльності, яка належить ... оцінки. 1.9. Історичні індекси – оцінка відхилення показників діяльності ... пропозицій щодо удосконалення методології проведення кампан ...
 2. Кредитний ринок України у 2010 році

  Курсовая работа >> Банковское дело
  ... ощадно-кредитні асоціації та кредитні спілки, пенс ... посередницької діяльності кредитної системи в особі її інститутів. Сучасна кредитна ... ння ризиками, удосконалення кредитних процедур, забезпечуватиме ... в кредитних установах шляхом оцінки платоспроможності ...
 3. Бюджетування зовнішньоекономічної діяльності підприємств

  Книга >> Международное публичное право
  ... не лише узагальнення та удосконалення власних здобутків у ... можливості для оцінки їх цільового спрямування ... кредитні організації Банки; кредитні спілки; кредитні товариства; кредитні магазини тощо. Оц ... видів діяльності (виробництво, торгівельно-посередницька, і ...
 4. Господарський кодекс України

  Кодекс >> Астрономия
  ... народного господарства, удосконалення міжгалузевих та внутр ... фонді товариства. Порядок оцінки вкладів визначається ... яльності кредитної спілки визначаються цим Кодексом, законом про кредитні спілки ... Суб’єкти виключної посередницької діяльності у сфері випуску ...
 5. Методи оцінки та відбору працівників підприємства

  Курсовая работа >> Экономика
  ... і та приватні посередницькі фірми, за ... ресурсів, оптимальної оцінки діяльності кадрів. А оск ... двищенні ролі кадрових служб, удосконаленні їх роботи, підвищенні ... ями може створювати спілки, асоціації ... та інших фінансово-кредитних установ; - спонсорських та ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0018951892852783