Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Финансовые науки->Дипломная работа
Любое общество всегда ставит перед собой задачу дальнейшего самосовершенствования, повышения уровня жизни. Постановка целей и их реализация требуют ор...полностью>>
Финансовые науки->Дипломная работа
Финансовая деятельность предприятия во всех ее формах не может сводиться только к удовлетворению финансовых потребностей, определяемых необходимостью ...полностью>>
Финансовые науки->Курсовая работа
Финансы занимают особое место в экономических отношениях Их специфика проявляется в том, что они всегда выступают в денежной форме, имеют распределите...полностью>>
Финансовые науки->Реферат
Одно из отличий бюджетирования как управленческой технологии состоит в умении видеть финансовое состояние предприятия или фирмы в разрезе его отдельны...полностью>>

Главная > Дипломная работа >Финансовые науки

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Втім зрозуміло, що процентна політика, як порівняно складний механізм реалізації певної цінової стратегії спідки на ринку кредитних послуг, не може обмежуватись простим калькулюванням собівартості кредитів із додаванням маржі.

Робота спілки в даній сфері має спиратися на чітко визначену, ґрунтовану концепцію формування цін на кредитні послуги, яка б максимальною мірою врахувала вплив усіх можливих факторів розвитку економіки та особливостей діяльності тих груп позичальників, обслуговування яких орієнтована діяльність кредитної спілки. Така концепція мала б включати наступні основні розділи:

Основні принципи, на яких базується процентна політика спілки (самоокупність, гнучкість, диверсифікація).

Сукупність факторів, що мають враховуватись при встановленні процентних ставок за кредитними операціями (об’єктивні – інфляція, динаміка кон’юнктури ринку, тобто зміна співвідношення між попитом і пропозицією, стан державного регулювання процентних ставок в економіці; суб’єктивні – сума кредиту, строк, витрати кредитної спілки, якісне обслуговування, цілі кредитування).

Основні форми процентних ставок, що застосовуються спілкою при кредитуванні, та порядок їх розрахунку.

Механізм управління процентним ризиком, що супроводжує здійснення кредитних операцій (скорочення негативної маржі).

Ефективну вартість кредиту для позичальника порівнюють з ефективною дохідністю кредитної спілки. Доходність означає дохід, отриманий спілкою від кредитного портфеля. Наприклад, якщо ефективна вартість складає 35%, то доходність спілки складає приблизно 35% від суми кредитного портфеля.

Доходність кредитної спілки знижується за рахунок прострочення та низької оборотності кредитів.

Ефективна доходність кредитної спілки відрізняється від ефективної вартості кредиту для позичальника, оскільки доходність не включає такі витрати, як заощадження і т.п.

При встановленні процентної ставки використовують загальноприйняті стратегії ціноутворення, які можна поділити на три напрями: диференційне, конкурентне і асортиментне.

При диференційному ціноутворенні один і той же кредит надається різним групам позичальників під різну процентну ставку, яка може змінюватися в залежності від сегменту ринку, кредитоспроможності позичальників, терміну надання.

Конкурентне ціноутворення передбачає встановлення процентних ставок за кредитами в залежності від того становища, яке займає спілка на кредитному ринку. Конкуренція проявляється і в географічному плані, коли процентні ставки в різних регіонах відрізняються в залежності від ступеня розвитку як регіонів, так і місцевої кредитної фінансової сфери.

В асортиментних стратегіях встановлення процентних ставок використовується взаємозалежність цін на різні види кредитів.

Види кредитів, а також їх вартість не є незмінними, а пристосовуються до зміни потреби в кредиті, економічних умов як загалом по країні, так і в регіональному аспекті.

Враховуючи протиріччя між доходністю і ризикованістю кредитних операцій, необхідність проведення останніх тісно пов’язана із практичною їх доцільністю. Доцільність надання кредитів, яка випливає із процентної ставки полягає в тому, що ціна кредиту повинна бути не меншою, аніж вартість залучених коштів та витрат для забезпечення діяльності кредитної спілки.

Критерієм верхньої межі процентної ставки є рівень доходності, позичальників, яких обслуговує спілка.

Таким чином, розробка цілісної концепції раціональної процентної політики спілки і її послідовна реалізація із вдосконаленням існуючої методики оцінки кредитоспроможності позичальника, а також провадженням незалежних розрахунків ефективності кредитних операцій можна вважати в сучасних умовах базовими напрямами оптимізації мікроекономічного рівня організації грошово-кредитних відносин між кредитними спілками та їх членами.

Висновки

Фінансовий моніторинг кредитних спілок, дозволяє виявити кредитні спілки з недостатнім рівнем платоспроможності й ліквідності, наявністю підозрілих фінансових операцій, порушенням відповідного чинного законодавства. Фінансовий моніторинг кредитних спілок забезпечує обов'язкове й чітке виконання кредитними спілками чинного законодавства й внутрішніх нормативних актів, що дає їм основу для ведення діяльності в прозорих, неконфліктних умовах, що приводять до збільшення доходів кредитних спілок і їхніх членів. Результатами фінансового моніторингу є показники про діяльність кредитних спілок. Дані показники використаються для визначення фінансового становища організації, його можливостях у наданні довгострокових кредитів, розмаїтості форм і видів кредитування, а також залученні внесків населення.

Таким чином, головними напрямками розвитку системи кредитних спілок на найближчу перспективу мають стати:

удосконалення Закону України "Про кредитні спілки" з чітким визначенням кредитних спілок як фінансово-кредитних кооперативних товариств з неприбутковим статусом;

формування напрямків, обсягів державного регулювання та нормативів діяльності кредитних спілок;

створення умов для формування необхідної інфраструктури системи кредитних спілок - стабілізаційного та гарантійного фондів, системи взаємокредитування спілок, регіональних фінансових та нефінансових об'єднань тощо;

створення системи державної підтримки та включення кредитних спілок до відповідних державних Програм, пов'язаних із кредитуванням населення, сільгоспвиробників, дрібного бізнесу, інших соціальних груп та секторів економіки;

аналіз стану активів та пасивів;

стеження за змінами структури кредитного та депозитного портфелів;

уникнення залучення внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки в разі відсутності прогнозованого ефективного розміщення таких коштів;

обмежувати проведення активних операцій з кредитування своїх членів шляхом надання переважно короткострокових кредитів з терміном погашення до 6 місяців;

утримання від видачі кредитів, пов’язаних з великими кредитними ризиками;

утримання від економічно необґрунтованого підвищення процентних ставок за внесками (вкладами) членів кредитної спілки на депозитні рахунки;

щомісячно складати плани-прогнози виплат внесків (вкладів) на депозитні рахунки на місяць уперед та вести індивідуальну роботу з вкладниками, максимально з’ясовуючи їхні наміри щодо подальших дій по договору (припинення чи пролонгації);

уникати залучення внесків (вкладів) членів кредитних спілок на депозитні рахунки на короткий строк;

зниження рівня операційних витрат.

Висновки

Поняття кооперації узвичаїлося із середини XIX ст. Тоді ідея кооперації і форми кооперативної організації одержали велику популярність у країнах Європи. Основоположниками кооперативної філософії вважаються Роберт Оуен, Шарль Фур'є, Луі Блан. Вони пояснювали економічні переваги кооперації як господарської форми і вважали її організацією майбутнього, позбавленою протиріч і недоліків світу капіталістичної конкуренції і чистогану. Піонерами кооперації стали ткачі міста Рочдейл (Англія), що створили в 1844 році споживчий кооператив, члени якого могли в кооперативному магазині купувати товари за "справедливими цінами" і одержувати частку прибутку пропорційно сумі зроблених покупок.

Згідно із поставленою метою в дипломній роботі було вирішено наступні завдання:

було з’ясовано сутність категорії «ефективність кредитних спілок»;

було досліджено підхід до оцінки ефективності кредитних спілок;

було обґрунтовано модель для оцінки ефективності з точки зору фінансового посередництва;

було зроблено економічну апробацію запропонованих підходів.

В Україні відродження кредитних союзів почалося в 1993 р. з ініціативи Української діаспори США і Канади, яка сприяла започаткуванню американського та канадського проекту технічної допомоги.

В роботі було виділено, що оцінка фінансового стану кредитних спілок полягає в перевірці правильності оформлення фінансових документів кредитних спілок; перевірці балансу на вірогідність; перевірці дотримання обов'язкових нормативів; перевірці загальної фінансової звітності; уточненні схеми аналізу (структура і коефіцієнти); уточненні критеріїв оцінки.

Розглядаючи фінансово – господарські показники діяльності КС «Імпульс плюс» було зроблено висновок, що діяльність кредитної спілки розвивається.

До позитивних тенденцій розвитку кредитної спілки «Імпульс плюс» в останні роки можна віднести:

кредитна спілка демонструє розвиток за всіма основними показниками діяльності;

рівень капіталізації значно підвищився;

вдалося покращити фінансовий стан, який три роки тому мав проблеми з фінансовою стабільністю.

Ці тенденції є доброю основою для подальшого динамічного розвитку кредитної спілки, і за умови, що не станеться ніяких значних макроекономічних потрясінь та системних фінансових криз.

Водночас слід звернути увагу на слабкі місця ринку кредитних спілок, які можуть стати на заваді розвитку кредитної кооперації. Йдеться, перш за все, про недостатньо високу якість руху кредитних спілок. Крім того професійний рівень керівників і працівників кредитних спілок залишається недостатнім. Недостатньо активно відбувається впровадження сучасних управлінських, фінансових та інформаційних технологій. Спостерігаються порушення кооперативних принципів в частині управління, внутрішнього контролю та розкриття інформації.

Таким чином, демонструючи в цілому високі темпи росту, система кредитних спілок має цілу низку невирішених проблем. Завданням на наступні роки є подальше зростання системи, покращення рівня професіоналізму з метою зміцнення позицій на фінансовому ринку та реалізації Концепції розвитку системи кредитної кооперації.

На сьогоднішній день інститут прогнозування в кредитних організаціях знаходиться в стадії зародження. В Україні відсутня практика прогнозування в кредитних спілках, законодавча база, що регулює цей напрямок, далека від досконалості. Істотним чином розвиток кредитних спілок гальмує неможливість комплексного підтримання ліквідності у разі виникнення системних фінансових криз та нездатність гнучко реагувати на істотні зміни ринкової кон’юнктури.

З метою удосконалення оцінки ефективності роботи кредитних спілок в дослідженні було виділено систему заходів, яка включає: удосконалення політики управління активами і пасивами; удосконалення кредитної політики; удосконалення депозитної політики; удосконалення політики управління кредитною спілкою та удосконалення процентної політики.

Практичне значення пропозицій щодо удосконалення оцінки ефективності роботи кредитних спілок, запропонованих на основі проведеного дослідження є досить вагомим, бо саме завдяки цим рекомендаціям кредитна спілка зможе проводити більш ефективну кредитну політики, покращити свій фінансовий стан, зменшити кредитні ризики та сприятиме економічному розвитку країни в цілому.

Крім того, в дипломній роботі визначено, що головними напрямками розвитку системи кредитних спілок на найближчу перспективу мають стати:

удосконалення Закону України "Про кредитні спілки" з чітким визначенням кредитних спілок як фінансово-кредитних кооперативних товариств з неприбутковим статусом;

формування напрямків, обсягів державного регулювання та нормативів діяльності кредитних спілок;

створення умов для формування необхідної інфраструктури системи кредитних спілок - стабілізаційного та гарантійного фондів, системи взаємокредитування спілок, регіональних фінансових та нефінансових об'єднань тощо;

створення системи державної підтримки та включення кредитних спілок до відповідних державних Програм, пов'язаних із кредитуванням населення, сільгоспвиробників, дрібного бізнесу, інших соціальних груп та секторів економіки.

Список використаних літературних джерел

1.Бабець Є.К., Горлов М.І., Жуков С.О., Стасюк В.П. Теорія економічного аналізу. Навч. посіб. – К.: ВД «Професіонал», 2007. – 384 с.

2.Базілінська О.Я. Фінансовий аналіз: теорія та практика. Навчальний посібник. – 2009. – С. 326.

3.Банківська справа: Навчальний посібник / За ред. проф. Р.І. Тиркала. – Тернопіль: Карт-бланш. – 2005. – С.314.

4.Банковское дело. Под ред. д-ра экон. наук, проф. В.И. Колесникова, д-ра экон. наук, проф. Л.П. Кролевицкого. – М.: Статистика. – 2006. – С. 462 .

5.Буднік М.М. Фінансовий ринок. Навчальний посібник.– 2009. – С. 336.

6.Буєєв І.П. Гроші та кредит. Навчальний посібник. - 2007р. – С. 120.

7.Бюлетень кредитних спілок України. 2006. №10, - 64 с.

8.Бюлетень кредитних спілок України. - 2006. - №9. - 56с.

9.Бюлетень кредитних спілок України. - 2008. - Вип. 2 (18). – 52с.

10.Ванькович Д. В. Аналіз фінансових джерел формування інвестиційних ресурсів в Україні. Фінанси України. - №7. - 2007. – С. 72-84.

11.Вісник кредитної кооперації. – 2009. - Вип. №1(10). – 72с.

12.Войцехівський С.В. Бухгалтерський облік в кредитних організаціях. – К.: Вета-Копісервіс, - 2005. – С. 471.

13.Воронова Л.К., Кучерявенко Н.П. Финансовое право. Учебное пособие. – Харьков, Легас. - 2006. – С. 360.

14.Гавриленко Ю.М. Кредитна кооперація. Навчально-практичний посібник. - Донецьк.: - 2005. – С. 330.

15.Гавриленко Ю.Н., Соловей А.В. Кредитная кооперация: вчера, сегодня, завтра. - Донецк, - 2006. – С. 12.

16.Голов С. Управлінський облік як фактор зростання прибутковості підприємства // Податкове планування. - 2006 - №31. - С. 31-40

17.Гончаренко В.В. Кредитна кооперація: принцип фінансово – господарського механізму та проблеми відродження. Банківська справа. – 2007. - №3. – С.83 – 90.

18. Гончаренко В.В. Кредитна кооперація. Форми економічної самодопомоги сільського і міського населення у світі та в Україні (теорія, методологія, практика).– К.: Глобус, -1998 – С.330.

19. Гончаренко В.В. Кредитні спілки як фінансові кооперативи: міжнародний досвід та українська практика.–К.: Наукова думка, - 1997.– С. 240.

20. Гончаренко В.В. Неприбуткова економічна природа кредитних спілок та кооперативних банків. Вісник НБУ. – 2006. - № 5. – С. 29 – 31.

21.Гончаренко В. В. Становлення світової системи кредитної кооперації: теорія, методологія, практика: дис. доктора екон. Наук.- Полтава, 2002. – 492с .

22.Гринюк І. Фінансовий аналіз: досягнення системи кредитних спілок Вісник кредитної кооперації. – 2007. - №1. – С.12 – 21.

23.Дученко М. Планування в кредитних спілках. Вісник кредитної кооперації. – 2009. - № 6. – С. 4 – 5.

24.Закон України «Про банки і банківську діяльність»: Прийнятий 20 березня 1991 р. N 872 iз змінами i доповненнями // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. - 2001.  № 1. - С. 3-46.

25.Закон України від 18.09.91 р. "Про інвестиційну діяльність" // ВВР України. - 1991. - № 47. - С. 646.

26.Закон України від 10.07.2003 р. " Про кооперацію" // ВВР України. - 2003. - № 5. - С. 35.

27.Закон України від 20.12.2001 р. «Про кредитні спілки»// ВВР України. - 2002. -№ 15. – С.101.

28.Закон України «Про організацію формування та обігу кредитних історій» від 23. 06.2005 р. № 2704 – IV// ВВР України. – 2005. - № 32.

29.Збірник нормативних та методичних матеріалів з питань регулювання діяльності кредитних спілок в Україні. – Київ. – 2004. – С. 316.

30.Законодавство України з питань фінансового контролю. Збірник законодавчих та нормативних актів // Упорядник Камлик М.І. – К.: Атака. - 2005. – С. 359.

31.Капусова К. Рейтингова система. Вісник Кредитних Спілок. - 2003 - 2005. - С.13 – 16.

32.Коваленко М.Є. Концепція інфраструктури у фінансовому секторі економіки. Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: Збірник наукових праць. - Т.16. - Суми: УАБС НБУ, 2006. – 334с.

33.Корнєєв В. Бюро кредитних історій: послуги, функції та організація діяльності. Фінансовий ринок України. – 2006. - ; 10 ( 36). – С. 3 – 7.

34.Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств: Навч. посібник – К.: Т-во «Знання». – 2004. – С. 294.

35.Крамаренко Г.О. Фінансовий аналіз. Підручник. - 2008. – С. 380.

36.Кредитні спілки в Україні: основні засади діяльності. Навчальний посібник. В 2-х книгах./За редакцією Оленчика А.Я. – К.:УІРФР. – 2005. – С. 664.

37.Левицкая С. Кредитная деятельность кредитных союзов. Бухгалтерия. – 2006. - № 30 / 1-2 (497). – С. 48 – 50.

38.Левицкая С. Кредитные союзы: организация деяльности и учт. Бухгалтерия. – 2006. - № 27/1 - 2 (494). – С. 21 – 26.

39.Маслова С.О., Опалов О.А. Фінансовий ринок. -- К.: Каравела, 2006.

40.Музиченко А. О. Методи оптимізації структури фінансових ресурсів // Економіка. Фінанси. Право. - 2005. - №6. - С. 12-15.

41.Положення «Про критерії та фінансові нормативи діяльності кредитних спілок та об'єднаних кредитних спілок», затверджене Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України № 7 від 16.01. 2004 р.

42.Пожар А. Формування сервісної інфраструктури системи кредитної кооперації України на регіональному рівні. Світ фінансів. - 2007. - Випуск 3(12). - С.163-172.

43.Положення про здійснення фінансового моніторингу фінансовими установами (із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Державної комісії з регулюванням ринків фінансових послуг № 121 , від 13.11.2003)

44.Розпорядження «Щодо визначення мети залучення кредитними спілками на договірних умовах кредитів банків, кредитів об’єднаної кредитної спілки, грошових коштів інших установ та організацій» від 22.08.2005 р. № 916 / 11196 // Фінансовий ринок України. – 2005. - № 9(23). – С.45–46.

45.Семко Т.В. Гроші та кредит у схемах і таблицях. Навчальний посібник. – 2006. – С.192.

46.Стадник А.А. Розвиток кооперативного руху в Україні. Фінанси України. – 2005. № 7. – С. 104-109.

47.Фарат О.В. Розвиток кредитних спілок в Україні: використання світового досвіду та перспективи розвитку // Економіка України: минуле, сучасне, майбутнє. Збірник доповідей і повідомлень Восьмої наукової сесії Економічної комісії НТШ, Березень, 2005. - С.94-97

48.Фарат О.В. Кооперативна природа кредитних спілок // Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. Вісник ДУ «Львівська політехніка». Збірник науково-прикладних праць, № 6. - Львів, 2005. - С.8-11

49.Федосов В.М. Теорія фінансів. Підручник. - 2010. – С.572.

50.Федорець М. Альтернативні шляхи побудови кредитно – кооперативної системи України. Торгівля і ринок в Україні: темат. зб. наук. пр. Вип. 21, Т.1, - 2006. – С. 369 - 377

51.Федорець М. Роль кредитних спілок у системі фінансування малого бізнесу. Менеджмент малого і середнього бізнесу: проблеми, навчання, перспективи: Тези докладів 4 міжнар. Наук. - методич. конф., Севастополь: Вид - во СевНТУ, - 2006. - С.38.

52.Федорець М. Специфіка побудови облікової системи у кредитних спілках: проблеми та шляхи вирішення. Торгівля і ринок в Україні: темат. зб. наук. пр. Вип. 19, Т.3, - 2005. – С. 123 – 129.

53.Фінансовий аналіз в кредитних спілках. – К.: інформаційно–консультаційний центр «Партнер», - 2006. – С.10.

54.Хоружий К. Розвиток економічної ситуації в Україні та її вплив на кредитний ринок. Вісник кредитної кооперації.–2009.-№ 5.– С. 29 – 31.

55.Цал-Цалко Ю.С. Фінансовий аналіз. Підручник. - 2008. – С. 564.

56.Чижевська М.Б. Кредитна кооперація на ринку споживчого кредитування. Економіка. Фінанси. Право. – 2006. - №1. - С. 30-32.

57.Шелудько В.М. Фінансовий ринок. - К.: Знання, 2008Похожие страницы:

 1. Оцінка наслідків реформування податку з доходів фізичних осіб та напрямки його удосконалення

  Отчет по практике >> Финансы
  ... (внесок) до кредитної спілки, створеної відпов ... шньоекономічної, посередницької діяльності або діяльності, яка належить ... оцінки. 1.9. Історичні індекси – оцінка відхилення показників діяльності ... пропозицій щодо удосконалення методології проведення кампан ...
 2. Кредитний ринок України у 2010 році

  Курсовая работа >> Банковское дело
  ... ощадно-кредитні асоціації та кредитні спілки, пенс ... посередницької діяльності кредитної системи в особі її інститутів. Сучасна кредитна ... ння ризиками, удосконалення кредитних процедур, забезпечуватиме ... в кредитних установах шляхом оцінки платоспроможності ...
 3. Бюджетування зовнішньоекономічної діяльності підприємств

  Книга >> Международное публичное право
  ... не лише узагальнення та удосконалення власних здобутків у ... можливості для оцінки їх цільового спрямування ... кредитні організації Банки; кредитні спілки; кредитні товариства; кредитні магазини тощо. Оц ... видів діяльності (виробництво, торгівельно-посередницька, і ...
 4. Господарський кодекс України

  Кодекс >> Астрономия
  ... народного господарства, удосконалення міжгалузевих та внутр ... фонді товариства. Порядок оцінки вкладів визначається ... яльності кредитної спілки визначаються цим Кодексом, законом про кредитні спілки ... Суб’єкти виключної посередницької діяльності у сфері випуску ...
 5. Методи оцінки та відбору працівників підприємства

  Курсовая работа >> Экономика
  ... і та приватні посередницькі фірми, за ... ресурсів, оптимальної оцінки діяльності кадрів. А оск ... двищенні ролі кадрових служб, удосконаленні їх роботи, підвищенні ... ями може створювати спілки, асоціації ... та інших фінансово-кредитних установ; - спонсорських та ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0071990489959717