Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Физкультура и спорт->Курсовая работа
В качестве темы курсовой работы мной была выбрана следующая: "Выбор рекламных средств в туризме" Актуальность выбранной темы заключается в т...полностью>>
Физкультура и спорт->Реферат
Актуальность работы: исключительно важную роль в физическом воспитании детей играет семья Родители — первые воспитатели, время возвратить детей семьям...полностью>>
Физкультура и спорт->Реферат
Собственно, о времени, когда возник спорт можно сказать только приблизительно, потому что этот момент нигде и никем документально не зафиксирован Но т...полностью>>
Физкультура и спорт->Реферат
Актуальность Современный уровень развития карате требует длительной и упорной работы, направленной на развитие физических качеств, овладение техникой ...полностью>>

Главная > Реферат >Физкультура и спорт

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Зміст

Вступ

Розділ І. Загальна методика розробки туру

1.1.Етапи розробки туру

1.2. Туристичні угоди

1.3. Документація

Розділ ІІ. Загальна характеристика Португалії

2.1. Загальні відомості про країну

2.2. Основні курортні регіони та їх характеристика

2.2.1. Природо рекреаційний та історичний потенціал Португалії

2.2.2. Характеристика туристичної галузі

2.2.3. Туристичне районування території країни

Розділ ІІІ. Програма туру. Розрахунок вартості туру

3.1. Курортні регіони Португалії

3.2. Програма туру до Португалії «Знайомтесь, Лісабон»

Висновок

Список використаної літератури

Вступ

Розвиток міжнародного туризму є в першу чергу відображенням розвитку виробничих сил (наприклад, виникнення нових видів транспортних засобів, які відкривають можливість переходу до організації масових туристичних поїздок), а також зміцнення міжнародних економічних і культурних зв'язків.

Міжнародний туризм у своєму розвитку пройшов від стадії "аристократичного" туризму ХІХ - початку XX століття, коли туристичні поїздки здійснювались в індивідуальному порядку представниками високозабезпечених соціальних прошарків з метою ознайомлення з пам'ятками історії, культури і архітектури, до стадії "масового" туризму середини і кінця XX століття.

На І Конференції ООН по туризму і подорожах, яка відбувалася в Римі в 1963 році, було вироблено визначення міжнародного туризму. "Іноземний турист - це тимчасовий відвідувач, т.б. будь-яка особа, яка відвідує іншу країну з будь-якою метою, крім здійснення професійної діяльності, яка оплачується країною, яку відвідують".

До іноземних туристів належать всі тимчасові відвідувачі, які прибули в дану країну не менше як на 24 години на відпочинок, лікування, з навчальними, релігійними або спортивними цілями, а також у відрядження, для участі в конференціях, з діловою метою або за сімейними обставинами. В залежності від мети подорожі можна виділити наступні види міжнародного туризму: рекреаційний, екскурсійний, науковий, діловий, етнічний.

У другій половині XX століття змінився сам стереотип людини. На зміну тому, який можна було назвати як статичний, коли переважна частина населення роками не покидала свого постійного місця проживання, приходить новий - динамічний стереотип життя. Потреба в зміні обставин перетворилась у сучасних умовах напруженого міського ритму життя в першу необхідність. Причому чим більше місто, тим гостріше відчувається ця потреба. Люди, які проживають у великих містах, і жителі малих містечок володіють різними життєвими ритмами. Жителі великих міських центрів схожі на людей, які не здатні розподілити свій час: термінові ділові зустрічі, зібрання, наради примушують змінювати свої плани. Відпочинок за місцем постійного проживання мало що дає. Гостро відчувається необхідність у зміні обставин для відновлення затрат фізичних і, особливо, духовних сил.

При сучасних темпах роботи і життя витрати на відпочинок, особливо пов'язаних з подорожами, швидко переходять в розряд першочергових, життєво необхідних. За даними опитувань, проведених Всесвітньою туристичною організацією, туризм і потреба в їжі відносяться до розряду тих, від яких найважче відмовитись: люди віддають перевагу тому, щоб краще відпочити, здійснивши цікаву туристичну подорож, відмовившись від купівлі нового холодильника, телевізора чи одежі.

Позитивно діє на розвиток міжнародних туристичних зв'язків і зміна у співвідношенні робочого і неробочого часу, що зробило туризм доступним широким прошаркам населення. "Оплачувані відпустки щорічно викидають на туристичний ринок все більший контингент людей", -відмічається в матеріалах Всесвітньої конференції по туризму, яка відбувалась в Манілі (Філіппіни) 1980 року.

В 60-70-х роках в розвинутих країнах намітилася тенденція до поділу відпустки на дві частини, що дозволяє протягом року здійснити 2 подорожі: одну - взимку, другу - влітку.

Розвитку туризму сприяє також зниження віку виходу на пенсію, що з врахуванням збільшення тривалості життя привело до появи туристів так званого "третього віку". Деякі туристичні фірми починають спеціалізуватися на організації поїздок для осіб "третього віку", в програму яких входять екскурсії з поєднанням відпочинку на природі.

До передумов розвитку міжнародного туризму відносять також підвищення культурного рівня, прагнення людей до пізнання, ознайомлення з життям, культурою і побутом інших країн і народів.

Розвиток зовнішньоекономічних зв'язків, потяг людей до спілкування і використання досвіду інших країн у створенні матеріальних і духовних цінностей знаходять відображення в посиленні наукових і ділових контактів, проявом яких є розвиток нових видів міжнародних туристичних зв'язків - наукового (конгресового) і ділового туризму.

Тур - це програма, в межах якої реалізується мета перебування людини поза постійним місцем проживання, складена з урахуванням індивідуальних побажань, і комплекс заходів по її реалізації на відповідному якісному рівні.

Тури поділяються на види відповідно до мети подорожі та форми щодо організаційних заходів, класифікуються за кількістю учасників, сезоном та терміном перебування (таблиця 2). Залежно від комплексу послуг та комфортності подорожування тури поділяються на класи обслуговування. Мотивація подорожі та решта її параметрів визначають програму туру. За формою тури поділяються на комплексні та індивідуальні. Індивідуальний тур передбачає забезпечення подорожування відповідно до побажань туриста. Комплексний тур формується туристичною фірмою, включає певний набір попередньо узгоджених з туристом послуг, вартість яких сплачується в повному обсязі.

Метою дослідження є аналіз культурно-пізнавального туру до Португалії, розгляд всіх аспектів цього туру у цій країні. Об’єктом дослідження є Португалія, предметом – культурно-пізнавальний тур. Щоб досягти мети дослідження, були поставлені наступні завдання:

- Вивчення загальної методики розробки туру.

- Дослідження умов в’їзду і розміщення туристів до Португалії;

- Дати загальну характеристику території Португалії як сприятливого місця для проведення культурно-пізнавальних турів;

- Розглянути організацію культурної програми туру;

- Надати економічне обґрунтування туристичного туру;

- Розглянути маркетингове планування туру.

Теоретичну базу дослідження склали роботи вітчизняних дослідників в області туристичних послуг, туризму у Португалії, туристичної інфраструктури Португалії. Найбільш повно ці аспекти розкриті в Четверкова Т.П., Сеніна В.С., Моісєєвої Н.К., Курбатова К., Жукової М.А., Дем’яненка С.Р., Руденка В.П., Власової М.В., Васильєва Д.А., Безносюка В.Д. та ряду інших. Інформаційну базу дослідження склали підручники, статистичні дані, публікації у пресі. Структура роботи складається із вступу, у якому обґрунтовано мету і основні завдання дослідження, трьох розділів, у першому з яких розглядаються організаційні теоретичні основи туру до Португалії, другий розділ присвячений економічному обґрунтуванню туру, третій розділ присвячений аналізу маркетингу нового туру.

Розділ І. Загальна методика розробки туру

  1. Етапи розробки туру

Тур є ринковим продуктом туристичних підприємств, формою, яку набуває споживання послуг, матеріальних і нематеріальних благ, заходом, який реалізує мету подорожування і в той же час результатом діяльності турфірми, джерелом її прибутку. Складовими туру є маршрут, програма та комплекс послуг по життєзабезпеченню туриста, в межах яких реалізується на відповідному якісному рівні мета подорожування. Маршрут і програма забезпечують мету подорожування, а міроприємства з життєзабезпечення туриста під час подорожування - безпеку та комфортність при реалізації цієї мети.

Розробка туру включає такі етапи: вибір пунктів маршруту, ієрархізація цих пунктів, вибір пунктів початку та закінчення маршруту, після чого провадиться розробка схеми маршруту та його оптимізація. Розробка схеми маршруту та його програмне забезпечення є нерозривно пов'язаними паралельними процесами. Розрахунок вартості туру грунтується на проведених організаційно-технічних заходах з пошуку партнерів та укладених з ними угод.

Етапи І. Вибір пунктів маршруту. Критерієм відбору є атрактивність об'єктів показу для задоволення мети подорожі, можливість забезпечити різноманітність програми перебування в даному населеному пункті, його транспортна доступність та забезпеченість послугами гостинності.

Етап ІІ. Ієрархізація пунктів маршруту провадиться за вказаними вище критеріями, при цьому основна увага повинна бути звернута на клас гостинності та транспортну доступність обраних пунктів маршруту. Метою даного етапу є виділення диференціація пунктів маршруту відповідно до мети подорожі з виділенням пунктів дислокації з тривалим програмним забезпеченням та екскурсійних пунктів.

Етапи ІІІ. Вибір початкового та кінцевого пунктів маршруту здійснюється за показником транспортної доступності, тобто зв'язності з місцем постійного проживання потенційних туристів (зоною дії туроператора), взаємозамінності видів транспорту, типу транспортних засобів.

Етап IV. РОЗРОБКА СХЕМИ МАРШРУТУ. Схема маршруту залежить від обраної форми. Маршрут -це напрямок переміщення туриста. За схемою маршрути можуть бути лінійні, кільцеві, радіальні та комбіновані, (мал. 5). Вибір пунктів по маршруту узгоджується з програмою відповідно до виду туризму, терміну та класу обслуговування.

Умовні позначення: Пп - початковий пункт маршруту;

Пр - проміжний пункт з порядковим номером 1,2,...n;

Кп - кінцевий пункт маршруту; –––→ напрямок руху

Мал.5. Схеми маршрутів

Вибір схеми маршруту залежить від транспортної системи: конфігурації транспортної мережі, її густоти та технічного стану, рівня розвитку окремих видів транспорту, рівня розвитку транспортної інфраструктури, що забезпечує надійність та безпеку роботи транспорту.

Найпоширенішим випадком при розробці схеми є варіант, коли за обмежений термін при мінімізації витрат часу на переміщення між основними пунктами маршруту бажано забезпечити максимально можливу інформативність подорожі, тобто охопити якнайбільше об'єктів показу задля задоволення пізнавальної мети. Такий варіант отримав назву "задача комівояжера".

При вирішенні цієї задачи можна застосовувати методичний апарат теорії графів. Графо-аналітичні методи дають можливість виокремити найсуттєвіші елементи, унаочнити наявну інформацію, обгрунтувати відбір та ієрархізацію пунктів маршруту. Задача зводиться до побудови графа - математичного відображення просторової організації турпродукту. Граф являє собою певним чином організовану кінцеву множину вершин і множинність ребер. Вершини і ребра є елементами графа, що роблять його зв'язним. Граф називається метризованим, коли його елементам надається певне значення, наприклад, метризація вершин задається атрактивністю об'єктів показу в балах, місткістю та класністю готельної бази, бальною оцінкою різнорідності програми тощо; ребра графа відображають наявний зв'язок між вершинами і в нашому випадку це перш за все транспортний зв'язок, який відтворює або тільки наявність шляхів сполучення, або їх категорію чи полімагістральність. Значення ребер може задаватися відстанню (в км) між пунктами маршруту або часом, необхідним для його долання тим чи іншим видом транспорту (такий варіант кращий, коли немає взаємозамінності транспортних засобів). Тобто сам процес побудови графа є певним впорядкуванням та генералізацією інформації відповідно до мети подорожі. Таким чином, ми маємо графічне зображення територіальної структури майбутнього турпродукту, що задана елементами графу. Иоршинами графа (V) є пункти, обрані за визначеними криюріями, а ребрами (Е) - наявний зв'язок між ними, юпіо шляхи сполучення певної категорії.Похожие страницы:

 1. Технологія формування турів

  Реферат >> Физкультура и спорт
  ... пов'язані паралельними процесами. Розрахунок вартості туру ґрунтується на проведених ... . Програмне забезпечення туру, є його якісною ознакою. Програма є щоденним розпорядком ... часу, для отримання передбачених програмою обслуговування основних і додаткових послуг ...
 2. Анімаційні технології в молодіжному туризмі

  Дипломная работа >> Физкультура и спорт
  ... дпочинок, спорт, розваги. Бувають тури з інтенсивною програмою навчання (20-30 годин на ... один раз на місяць. Таблиця 3.2 Розрахунок вартості туру № п / п Назва статті Вартість за ... єдність між основною екскурсійною програмою тура і його анімаційною частиною ...
 3. Економічні засади удосконалення організації роботи ТОВ ТК "Термінал"

  Дипломная работа >> Экономика
  ... Програмне забезпечення туру є його якісною ознакою. Програма є щоденним розпорядком ... нтованих інтересів тощо. В програмах відбивається сезон подорожування ( ... . 3.2 Розрахунок вартості та ефективності введення нового туру до Болгарії Розрахунок вартості нового ...
 4. Технологія діяльності туристського підприємства в процесі формування нового туру "Замки Поділля"

  Курсовая работа >> Физкультура и спорт
  ... -методичного та рекламного забезпечення туру (складання програми перебування (програму туру), технологічної картки ... путівки туристської подорожі; проведення розрахунку вартості туру; підготовка прикладів рекламного матеріалу ...
 5. Технологія діяльності туристського і формування нового туру «По давньоруським містам Правобережжя»

  Курсовая работа >> Физкультура и спорт
  ... -методичного та рекламного забезпечення туру (складання програми перебування (програму туру), технологічної картки ... путівки туристської подорожі; проведення розрахунку вартості туру; підготовка прикладів рекламного матеріалу ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0019330978393555