Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Финансовые науки->Дипломная работа
Налог на добавленную стоимость является одним из основных федеральных налогов и играет значительную роль в формировании доходной части федерального бю...полностью>>
Финансовые науки->Курсовая работа
Сейчас Республика Беларусь находится в процессе экономического становления В настоящее время необходимо больше уделять внимания бюджетной системе госу...полностью>>
Финансовые науки->Контрольная работа
В соответствии с этой главой Налогового кодекса на уплату единого налога на вмененный доход переводятся налогоплательщики, осуществляющих предпринимат...полностью>>
Финансовые науки->Контрольная работа
Взимаемые в установленном законодательством порядке налоги, сборы, пошлины и другие налоговые платежи в совокупности образуют основу любой налоговой с...полностью>>

Главная > Курсовая работа >Финансовые науки

Сохрани ссылку в одной из сетей:

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ ФІНАНСІВ

ІНДЗ

на тему:

«Акцизний збір та його роль у доходах бюджету»

Роботу виконав:

Ірик Олег

ТЕРНОПІЛЬ-2010

ЗМІСТ

Вступ

Розділ 1. Акцизний збір у системі оподаткування України

Розділ 2. Аналіз акцизного збору в сучасних економічних умовах

Розділ 3. Макроекономічні передумови реформування податкової системи

Висновки

Література

Вступ

Актуальність теми дослідження. В умовах ринкової економіки податки, окрім фіскальної функції, є важливим економічним інструментом регулювання ринкових відносин.

Системи непрямого оподаткування включають групу акцизних товарів, а також товарів тривалого користування і розкоші, до яких застосовується особливий індивідуальний порядок оподаткування. Для інших видів товарів і послуг застосовується податок з продажу (або з обороту). Це створює можливість витягувати додаткові прибутки, контролювати виробництво і реалізацію.

Одним з видів непрямих податків є акцизи. У сучасних податкових законодавствах вони звичайно займають наступне місце після податку на додану вартість (або податків, його що замінюють) і по значенню, і по об'єму надходжень до бюджету. Однак податкові системи XIX століття включали акцизи як основний канал забезпечення непрямого оподаткування, і нерідко термін "акциз" застосовувався як синонім до всієї системи непрямих податків.

Акцизами є непрямі податки на певні товари, що включаються в ціну товару і оплачувані покупцями. Вони встановлюються, як правило, на дефіцитну і високорентабельну продукцію і товари, призначені для населення і держави, що є монополією. Акцизний збір поєднує в собі як фіскальну функцію податків, наповнюючи державний бюджет, так і регулюючу функцію. Остання коректує попит і пропозицію, збільшуючи ціну товару за рахунок акцизу або зменшуючи шляхом виключення з переліку оподатковуваних товарів.

Акцизний збір, як і податок на додану вартість, є непрямим податком, включається в ціну товару і в результаті сплачується споживачем, а не виробником товару. Однак, якщо ПДВ відноситься до типу універсальних акцизів (що сплачуються по одній ставці з всіх товарів, робіт, послуг), то акцизний збір є специфічним акцизом, тобто сплачується по декількох групах ставок, диференційованих по окремих видах товарів.

Таким чином, викладене вище зумовлює актуальність дослідження курсової роботи.

Об'єктом дослідження курсової роботи є податкова система України.

Предмет дослідження – роль акцизного збору в доходах бюджету.

Метою курсової роботи є дослідження ролі акцизного збору в доходах бюджету.

Мета роботи передбачає виконання таких завдань:

 • охарактеризувати акцизний збір в системі оподаткування України;

 • здійснити аналіз акцизного збору в сучасних економічних умовах;

 • виявити шляхи вдосконалення організації нарахування і сплати акцизного збору.

Для розв'язування поставлених завдань використано такі методи наукового дослідження: теоретичний аналіз наукових літературних джерел, синтез, узагальнення, порівняння, абстрагування, конкретизація, моделювання, спостереження.

Розділ 1. Акцизний збір у системі оподаткування України

Одним з невід'ємних елементів податкових систем країн світу є сьогодні індивідуальний (нетоварний) акциз, який в Україні має своє втілення у функціонуванні такого податку як акцизний збір.

Повсюдне поширення акцизного оподаткування пояснюється, передусім, високим фіскальним потенціалом даного податку. Так, ще у XVII столітті французький економіст Ф.Демезон відзначав, що акциз "здатен один принести казні стільки і навіть більше, ніж усі інші податки". При цьому одним з інструментів, за допомогою яких реалізується фіскальна функція акцизу, є законодавче визначене коло підакцизної продукції і ставка податку. У сучасних податкових системах він звичайно займає наступне місце після податку на додану вартість і за значенням, і за обсягом надходжень до бюджету. Акцизним збором оподатковуються товари, які, як правило, не належать до речей першої потреби і рівень рентабельності при виробництві яких досить високий.

Походження терміну "акциз" пояснюється по-різному:

1) excidere – робити надрізи на клеймах, що означає сплату податку;

2) ciseaux – ножиці, які визначають відмінності у ціноутворенні;

3) assidere – відсікання, відрізання частини ціни товару при акцизі;

4) assidere – накладати, встановлювати [15, 133].

Акцизний збір був введений в Україні в 1992 p. і разом з ПДВ замінив податки з обороту і реалізації. Сучасне трактування акцизного збору визначає його як непрямий податок на окремі товари (продукцію), визначені законом як підакцизні, який включається до ціни товарів (продукції). Як і інші непрямі податки, акцизний збір в остаточному підсумку збирається зі споживачів продукції, хоча сплачують його виробники підакцизних товарів або їх імпортери.

Товари, які обкладаються акцизним збором носять назву підакцизних товарів. Перелік оподатковуваної акцизом продукції формується відповідно до визначених цілями, серед яких, окрім фіскальної, можна виділити наступні:

 • необхідність перерозподілу надвеликих доходів від виробництва і реалізації окремих видів продукції (наприклад, алкогольних напоїв, окремих видів мінеральної сировини);

 • необхідність обмеження виробництва і споживання "соціальне небезпечних" товарів, використання яких приносить шкоду здоров'ю людини і стану навколишнього середовища. У зв'язку з цим традиційними підакцизними товарами виступають алкогольні напої і тютюнові вироби. У деяких країнах застосовується так званий "екологічний акциз" (наприклад, акциз на хімікати фреонового типу – в США);

 • необхідність перерозподілу доходів високооплачуваних верств населення шляхом встановлення акцизу на так звані "предмети розкошів", попит на які малоеластичний за ціною. У світовій практиці в цю категорію традиційно входять яхти, мотоцикли, легкові автомобілі, а також ювелірні вироби [7].

В сучасних умовах перелік підакцизної продукції, який діє у вітчизняній податковій системі, в цілому відповідає класичним принципам акцизного оподаткування, включаючи в себе:

 • "соціально небезпечні" товари: усі види спиртової і алкогольної продукції, широкий асортимент тютюнових виробів (курильний тютюн, сигарети, цигарки);

 • "предмети розкошів" – мотоцикли, легкові автомобілі визначеної потужності);

 • деякі види мінеральної сировини і продукти їх переробки (деякі види пально-мастильних матеріалів).

Сьогодні в Україні підакцизними товарами виступають:

 • алкогольні напої;

 • спирт етиловий;

 • тютюнові вироби;

 • транспортні засоби;

 • пиво солодове;

 • бензини, дистиляти, паливо [15, 134].

Перелік підакцизних товарів і ставки акцизного збору встановлюються Кабінетом Міністрів України.

Склад підакцизної продукції поряд з іншою складовою – податковою ставкою, визначає потенціал акцизу як фіскального інструменту. У цій ролі акциз виконує роль функції наповнення державного бюджету грошовими засобами, займаючи одне із важливих місць у системі державних податкових доходів. Особливе значення акциз як фіскальний інструмент має в країнах з перехідною економікою, для яких в цілому характерне базування на непрямі податки через відсутність достатньої і стабільної бази для прямого оподаткування (через слабкий розвиток виробництва, низькі доходи населення тощо). Так, на сьогодні за рахунок акцизу формується близько п'ятої частини податкових доходів таких країн, як Чехія, Угорщина, Польща.

Поряд з фіскальною функцією акциз, як і будь-який інший податок, має і регулююче значення. Регулююча функція акцизу проявляється у декількох напрямках, серед яких можна виділити:

 • вплив на обсяги виробництва і споживання підакцизних товарів;

 • вплив на структуру виробництва, стимулювання зростання його ефективності, підвищення якості виробленої продукції, покращення споживчих характеристик продукту;

 • регулювання рентабельності виробництва підакцизних товарів.

Обмежуючий вплив акцизів на обсяги виробництва (і як наслідок – на обсяги споживання) застосовується, як правило, щодо "соціально небезпечних" товарів, головним серед яких є алкоголь. Механізм обмежувального регулювання за допомогою акцизу можна описати наступним чином. Вилучаючи у підприємства частину виручки, акциз негативно впливає на фінансовий результат діяльності підприємства, зменшуючи його зацікавленість у виробництві підакцизної продукції. Скорочення виробництва (а отже, і ринкової пропозиції) підакцизної продукції відповідно до теорії попиту і пропозиції стимулює зростання цін і при інших рівних умовах – падіння попиту. Однак ефективність даного напрямку регулюючого впливу акцизу суттєво залежить від того, наскільки ефективно здійснюється державний контроль за сферою обігу підакцизної продукції, наскільки міцні перешкоди для її проникнення на ринок без оподаткування акцизом.

Другий напрям регулюючого впливу акцизу – стимулювання зростання ефективності виробництва, підвищення якості виробленої продукції, покращення споживчих характеристик товарів – на практиці реалізується шляхом встановлення диференційованих ставок акцизу в середині товарних груп, а також за рахунок застосування фіксованих акцизних ставок. Оподатковуючи відносно більшим акцизом низькосортний товар, держава стимулює виробника переходити на виробництво більш якісної продукції.

Вплив через акциз на рентабельність виробництва окремих товарів дає змогу певним чином знизити інтерес виробників до входження у такі сфери бізнесу, як виробництво алкоголю, тютюну, добуток мінеральної сировини. Ці виробництва об'єктивно володіють значною рентабельністю через низькі витрати і високу ринкову ціну готової продукції. Акциз вилучає в бюджет частину понаднормативного прибутку, з однієї сторони, і перешкоджає "перегріву" економіки у даних виробничих сферах – з іншої [9].

Наявність акцизного збору пояснюється також можливістю за допомогою диференціації ставок регулювати рівень рентабельності підакцизних товарів і враховувати ті зміни, які відбуваються на споживчому ринку внаслідок введення нових чи підвищення існуючих ставок даного податку.

Таким чином, акцизний збір – непрямий податок, основою якого виступає диференційований підхід до оподаткування різних товарів та товарних груп. Тому його відносять до категорії специфічних акцизів.

Акцизний збір дозволяє через цінові механізми непрямо впливати на обсяги виробництва та реалізації окремих підакцизних товарів як на митній території України, так і в сфері зовнішньоекономічної діяльності.

Справляння акцизного збору передбачає вирішення фінансових проблем держави за рахунок забезпечених верств населення. Воно пом'якшує регресивність податків на споживання в цілому.Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Податок на додану вартість і його роль в формуванні доходів бюджету

  Курсовая работа >> Финансовые науки
  ... на додану вартість і його роль в формуванні доходів бюджету Роботу виконала: Студентка 3 ... грн.; М - мито, грн.; А - акцизний збір (при імпортуванні підакцизних товарів); Спдв ... на додану вартість та його роль у формуванні бюджетута підводячи підсумки, можна ...
 2. Місцеві бюджети та бюджетний процес на локальному рівні

  Дипломная работа >> Финансовые науки
  ... місцевих бюджетів. У бюджетному процесі значну роль відіграє бюджетне планування, складання проекту бюджету, його розгляд ... і організацій, акцизний збір та прибутковий податок із доходів громадян. Законом “Про Державний бюджет України ...
 3. Бюджетний процес і контроль за державними видатками, його особливості

  Дипломная работа >> Финансы
  ... бюджетів 6 1.2.Суть і значення доходів бюджету 16 1.3.Суть і значення розподілу видатків бюджету 20 1.4.Роль місцевого та ... і організацій, акцизний збір та прибутковий податок із доходів громадян. Законом “Про Державний бюджет України ...
 4. Економічна сутність ПДВ, його роль та значення

  Курсовая работа >> Финансовые науки
  ... на додану вартість та його роль у формуванні державного бюджету України 1.1 Додана варт ... належать: ввізне мито, акцизний збір, інші податки та збори (за винятком ПДВ ... йснено перехід до системи формування доходів бюджету на податковій основі, реформована сама ...
 5. Розробка програмно-цільового бюджету Менського району на 2009 рік

  Дипломная работа >> Финансовые науки
  ... ї системи України та місцевих бюджетів, їх роль у соціально-економ ... та досягненнях діяльності уряду та його структур, він дозволяє посилити дієвість та ... зацій, акцизний збір та прибутковий податок із доходів громадян. Законом “Про Державний бюджет України ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0019979476928711