Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Педагогика->Реферат
«Трудно представить себе более самоотверженного и преданного научному делу человека, забывавшего ради науки все земные блага»,— сказал акад. В. М. Бех...полностью>>
Педагогика->Реферат
В связи с падением в последнее время педагогической и научно-исследовательской деятельности возрастает необходимость исследования этого явления. Обуче...полностью>>
Педагогика->Курсовая работа
Музыкальное искусство представляет собой сложное явление. Музыкальное произведение, созданное композитором, в более или менее приблизительной форме на...полностью>>
Педагогика->Реферат
Антон Семенович Макаренко (1888—1939) был талантливым педагогом-новатором, одним из создателей стройной системы коммунистического воспитания подрастаю...полностью>>

Главная > Дипломная работа >Педагогика

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Пізнавальна сфера

Особистісний напрямок

Діяльнісний напрямок

Розвинуті прийоми розумової діяльності (аналіз, синтез, порівняння, узагальнення, аналогія); розвинуте поняттєве, дивергентне, творче мислення; якості мислення (гнучкість, активність, цілеспрямованість, широта, глибина, критичність); діалогічні ланки в структурі мислення, які спрямовані на взаємодію з партнером: «мислення для іншого», «мислення за іншого», «мислення спільно з іншим»; міцні знання, передбачені державним стандартом початкової школи, у вигляді гнучких систем, придатних для застосування в різних життєвих і навчальних ситуаціях; розвинені рефлексія, інтелектуально-творчі вміння. Вміє знаходити власні помилки, усвідомлювати та виправляти їх

У пізнавальній діяльності постійно вібувається процес «осяяння», який виявляється у «відкритті» певного правила, арифметичної закономірності, властивості тощо,нового способу розв’язання задачі. Дитина постійно виходить «за межі» навчального завдання і створює нові «продукти» (наприклад, тексти задач; вправ; казки, вірші, використовуючи навчальний матеріал з математики, української мови тощо)

Соціальна сфера

Особистісний напрямок

Діяльнісний напрямок

У спільній роботі з однокласниками виявляє чуйність, повагу до думок партнера; здатність підпорядковувати особисті цілі й бажання спільній справі; виявляє емоційну стійкість у контакті, що означає дотримання моральних норм і правил взаємодії; високий рівень розвитку вербальної і невербальної комунікації

Вміє організовувати співробітництво в процесі спільної пізнавальної діяльності так, щоб досягти творчих результатів у спільному пошукові. Виявляє ініціативність, високу мовленнєву продуктивність у взаємодії. Бере на себе відповідальність за прийняті рішення під час спільної навчальної діяльності

Достатній рівень розвитку культури мислення молодшого школяра

Мотиваційна сфера

Особистісний напрямок

Діяльнісний напрямок

Пізнавальний інтерес виявляється ситуативно. Інтелектуальна активність в роботі досить висока, але виявляється ситуативно і лише в обмін на цифрову оцінку. Цифрова оцінка є стимулом для самовдосконалення

Бажання вийти «за межі» завдання і створити нові «продукти» (наприклад, новий спосіб розв’язання задачі; казки, вірші, використовуючи навчальний матеріал з математики, української мови тощо) виникає ситуативно; не завжди доводить почату справу до кінця

Пізнавальна сфера

Особистісний напрямок

Діяльнісний напрямок

Розвинуті прийоми розумової діяльності (аналіз, синтез, порівняння, узагальнення, аналогія); розвинуте поняттєве мислення; дивергентне, творче мислення, якості мислення (гнучкість, активність, цілеспрямованість, широта, глибина, критичність) проявляються залежно від навчальної ситуації; наявність міцних знань, передбачених державним стандартом початкової школи, але дитина не завжди спроможна використати їх у різних життєвих і навчальних ситуаціях; розвинені рефлексія, інтелектуально-творчі вміння. Власні помилки знаходить тільки з допомогою вчителя, вміє усвідомлювати та виправляти їх

У пізнавальній діяльності ситуативно відбувається процес «осяяння», який виявляється у «відкритті» певного правила, арифметичної закономірності, властивості тощо, нового способу розв’язання задачі. Дитина ситуативно виходить «за межі» навчального завдання і створює нові «продукти» (наприклад, тексти задач; вправ; казки, вірші, використовуючи навчальний матеріал з математики, української мови тощо)

Соціальна сфера

Особистісний напрямок

Діяльнісний напрямок

У спільній роботі з однокласниками ситуативно виявляє чуйність, повагу до думок партнера; здатність підпорядковувати особисті цілі й бажання спільній справі; ситуативно виявляє емоційну стійкість у контакті, що означає дотримання моральних норм і правил взаємодії; високий рівень розвитку вербальної комунікації, невербальну комунікацію не використовує

Ситуативно організовує співробітництво в процесі спільної пізнавальної діяльності так, щоб досягти творчих результатів у спільному пошуку. Не завжди може взяти на себе відповідальність за прийняті рішення під час спільної навчальної діяльності

Середній рівень розвитку культури мислення молодшого школяра

Мотиваційна сфера

Особистісний напрямок

Діяльнісний напрямок

Пізнавальний інтерес відсутній. Пізнавальна активність виявляється тільки у межах окресленого вчителем завдань, з метою уникнення поганих оцінок. Прагнення до самовдосконалення виявляється лише як бажання отримати вищий бал, який важливий не стільки для себе, скільки для батьків

Бажання вийти «за межі» завдання і створити нові «продукти» відсутнє; доводить почату справу до кінця тільки в обмін на оцінку

Пізнавальна сфера

Особистісний напрямок

Діяльнісний напрямок

Прийоми розумової діяльності (аналіз, синтез, порівняння, узагальнення, аналогія) застосовує з допомогою вчителя (вчитель вказує, що необхідно робити та дає готові алгоритми). Не розвинуті якості мислення, дивергентне, творче мислення, інтелектуально-творчі вміння. Вміє застосовувати знання в чітко окресленій навчальній ситуації. Знаходить та усвідомлює власні помилки з допомогою вчителя. Виправляє помилки тільки після запропонованого вчителем алгоритму, щодо їх усунення

У пізнавальній діяльності не відбувається процес «осяяння». Дитина працює тільки в межах окресленого вчителем завдання

Соціальна сфера

Особистісний напрямок

Діяльнісний напрямок

Виявляється наполегливість, організованість тільки на стадії захоплення спільною справою. Не витримує копіткої роботи щодо досягнення певного результату. Невербальною комунікацією не володіє. Не вміє висловлювати свою думку чітко, послідовно, аргументовано

Не вміє організовувати співробітництво під час спільної навчальної діяльності. В межах спільної роботи виконує тільки чітко окреслені для нього завдання. Ніколи не приймає самостійного рішення щодо розв’язання завдання

Низький рівень розвитку культури мислення молодшого школяра

Мотиваційна сфера

Особистісний напрямок

Діяльнісний напрямок

Інтерес до навчання повністю відсутній. Вчиться тільки під впливом жорстокого контролю з боку батьків. Прагнення до самовдосконалення відсутє

Відсутнє бажання виконувати навчальні завдання. Доводить завдання до завершення тільки під впливом безпосереднього контролю з боку вчителя

Пізнавальна сфера

Особистісний напрямок

Діяльнісний напрямок

Не розвинуті прийоми розумової діяльності (аналіз, синтез, порівняння, узагальнення, аналогія) та якості мислення. Процес мислення відбувається тільки за даним шаблоном (схемою). Вміє застосовувати знання тільки в навчальних ситуаціях за аналогією. Помилки бачить лише тоді, коли на неї вказує вчитель. Виправляє помилки, проте після багаторазових одноманітниї вправ

У пізнавальній діяльності усвідомлення та осмислення завдання відбувається з допомогою вчителя. Дитина виконує виключно репродуктивні завдання

Соціальна сфера

Особистісний напрямок

Діяльнісний напрямок

Не виявляє організованість, наполегливість у роботі; не підпорядковує особисті цілі й бажання спільній справі; не виявляє емоційну стійкість у контакті, часто буває у стані афекту. Не розвинені комунікативні вміння

У межах спільної навчальної діяльності пасивний. Не бере участь у розв’язанні завдання, чекає, поки його виконають інші члени групи. Завжди погоджується з тим рішенням, яке приймають інші члени групи

Для перевірки рівня розвитку поняттєвого мислення можна запропонувати учням виконати такі завдання (див. Додаток А)

Розкриємо зміст деяких діагностичних методик, які можна використати для виявлення рівня розвитку мотиваційної, пізнавальної та соціальної сфери культури мислення молодшого школяра.

За допомогою проектного малюнка «Що мені подобається у школі» та анкетного методу можна виявити рівень розвитку мотиваційної сфери культури мислення молодшого школяра.

Дітям пропонуються виконати малюнок на тему «Що мені подобається у школі». Бажано, щоб робота виконувалася у школі, переважно на уроках образотворчого мистецтва. Дітям подобається, що оцінка за роботу не виставляється. Внаслідок цього можна виявити такі ставлення до школи.

 1. Позитивне (пізнавальна мотивація) – високий рівень розвитку мотиваційної сфери.

На малюнках, які відповідають даному рівневі, зображені різні навчальні ситуації, пов’язані з такими предметами, як математика, логіка, українська мова, художня праця, фізкультура. Зображені діти в класі або біля дошки, за партами, чи групи дітей, які спільно виконують навчальне завдання; намальовано і вчителя (біля дошки чи поруч з учнями). Ці малюнки свідчать про високу шкільну мотивацію, навчальну активність і наявність у школяра пізнавальних мотивів. Для малюнків цієї групи характерні яскравий колорит та веселий вираз облич дітей і вчителя.

 1. Позитивне (зовнішня мотивація) – достатній рівень розвитку мотиваційної сфери.

На малюнках, які відповідають цьому рівневі, також відображені навчальні ситуації, але біля кожного завдання стоїть оцінка (12, 11, 10 балів) або вчитель гладить учня по голові і каже «Молодець!» Також були відтворені ситуації, які не пов’язані з навчанням: діти в класі спілкуються, щось розглядають тощо. Такі ситуації із зовнішніми шкільними атрибутами властиві дітям з позитивним ставленням до школи за зовнішньою мотивацією. Ці малюнки мають, так би мовити, мажорний колорит, тому тут також немає підстав говорити про негативні емоційні стани.

 1. Нейтральне – середній рівень розвитку мотиваційної сфери.

На малюнках, які відповідають даному рівневі, показані такі навчальні ситуації, де вчитель працює тільки з окремим учнем біля дошки, різні ігрові ситуації; діти на перерві граються в шкільному коридорі; зображають себе виступаючими в актовому залі на сцені чи просто актовий зал зі святковими атрибутами. Вирази облич дітей на таких малюнках веселі.

 1. Негативне – низький рівень розвитку мотиваційної сфери.

На малюнках, у яких виявляється негативне ставлення до школи, колорит тяжіє до сіро-чорно-коричневої гами. Учень чи учениця малюють себе або великими у центрі, або дуже маленькими на тлі класу. Занадто великими написані оцінки, переважно, від двох до десяти. Є малюнки, де зображено вчительку за столом, а перед нею – ряди порожніх парт.

 1. Невідповідність темі – низький рівень розвитку мотиваційної сфери.

Невідповідність малюнків темі вказує на:

  • мотиваційну незрілість дитини, відситність у неї інтересу до навчання і перевагу ігрових мотивів. У цьому випадку діти малювали машини, іграшки, військові дії тощо;

  • дитячий негативізм. Така поведінка притаманна дітям із завищеним рівнем самооцінки й ускладненнями пристосування шкільних вимог. Дитина вперто відмовляється малювати на шкільну тему і малює те, що вона найкраще вміє і любить малювати.

Для перевірки рівня розвитку прийомів розумової діяльності можна запропонувати учням виконати такі завдання. (див. Додаток Б)Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Формування у молодших школярів уміння застосовувати природничі знання у нових навчальних ситуаціях

  Магистерская работа >> Педагогика
  ... особистісних якостей кожного школяра, його екологічної культури, поведінки, ... значення цих прийомів для розвитку мислення молодших школярів, зменшення їх кількості у 4 класі ми ... природничих знань та виробити у них культуру сприймання. 2. Для успішного ...
 2. Методика формування валеологічних знань в системі фізкультурного навчання молодших школярів

  Дипломная работа >> Педагогика
  ... виявленні властивостей мислення, наочній обізнаності, фізкультурно-оздоровчій діяльності молодших школярів за допомогою ... прийомів включення їх в урок фізичної культури у молодших школярів; 4. Експериментальне впровадження методики формування системи ...
 3. Навчання іноземної мови молодших школярів

  Курсовая работа >> Иностранный язык
  ... . Такий підхід зумовлений особливістю мислення молодших школярів: у малих дітей воно конкретне. Іноземну ... аспекту та діалогу культур. Передумовами успішного вивчення молодшими школярами іноземних мов є психолог ...
 4. Розвиток мовлення молодших школярів (2)

  Курсовая работа >> Психология
  ... вироблених цінностей національної культури, тісно пов'язано з ... можливостей і культури. Тому постає питання розгляду особливостей розвитку мовлення молодших школярів в процес ... мовлення молодших школярів і уміння читати і писати із зміною мислення і розум ...
 5. Прояви агресивності молодших школярів

  Курсовая работа >> Психология
  ... агресивності, та її проявів у молодших школярів 2.1 Діагностика агресивності молодших школярів 2.2 Аналіз отриманих результатів ... ється. Але існують культури, які змогли створити ... , ірраціонального і нереалістичного мислення [33]. 1.3 Структура агресії, її ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.001121997833252