Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Государство и право->Реферат
Налоги являются одним из главных источников формирования доходов государства. Их место в жизнедеятельности общества, жестко-принудительный механизм по...полностью>>
Государство и право->Реферат
Выполнение поставленных задач во многом зависит от правильности применения организационных факторов, способствующих рациональному ис­поль­зованию труд...полностью>>
Государство и право->Реферат
Классификация социальных факто­ров, использующаяся в общей социологии права, основана на гипотезе трехступенчатого действия пра­ва. Ее авторы исходят ...полностью>>
Государство и право->Реферат
Многолетняя история ФЗ РФ “Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств“  связанна с его рассмотрением и ре...полностью>>

Главная > Реферат >Государство и право

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Курсова робота

З предмету: кримінальне право

На тему:

Загальні засади звільнення від кримінальної відповідальності

План

 1. Вступ

 2. Загальна частина:

  1. Кримінальна відповідальність та її підстави:

   1. Кримінальна відповідальність як вид юридичної відповідальності. Поняття, ознаки, зміст. Виникнення та припинення кримінальної відповідальності;

   2. Підстави кримінальної відповідальності;

   3. Форми реалізації кримінальної відповідальності.

  1. Інститути звільнення від кримінальної відповідальності:

    1. Поняття та значення інституту звільнення від кримінальної відповідальності у кримінальному праві;

    2. Поняття та зміст інституту обмеження дії законодавства про кримінальну відповідальність.

  1. Звільнення від кримінальної відповідальності:

    1. Правові підстави та порядок звільнення від кримінальної відповідальності;

    2. Види звільнення від кримінальної відповідальності;

    3. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з дійовим каяттям;

    4. Примирення винного з потерпілим – правова підстава звільнення від кримінальної відповідальності;

    5. Підстави та порядок передачі особи на поруки у зв’язку зі звільненням від кримінальної відповідальності;

    6. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку зі зміною обстановки;

    7. Перебіг строків давності – правова підстава звільнення від кримінальної відповідальності. Зупинка та перебігу строків давності: кримінально – правове значення.

 1. Висновок

 2. Використана література

 1. Вступ

Серед написаного на цю тему я не знаходила узгодженої відповідності щодо юридичної природи інституту звільнення від кримінальної відповідальності. Одні криміналісти важають, що це одна з форм звільнення від покарання, інші – що звільнення від кримінальної відповідальності рівнозначно звільненню від покарання, треті розглядають цю інституцію як реакцію держави на посткримінальну поведінку особи, яка не потребує винесення обвинувачувального вироку, оскільки мета покарання може бути досягнута і без реалізації кримінальної відповідальності. Згідно з останнім твердженням звільнення від кримінальної відповідальності визначаеться як відмова суду від винесення обвинувального вироку стосовно особи, винної у вчиннні злочину, і пов’язоного з цим застосування до неї кримінально – правових санкцій (покарання). Це визначення є лише формою вирішення проблеми, а не самим їївирішенням.

За своєю юридичною прородою звільнення від кримінанальної відповідальностї тісно пов’язано з підставами кримінальної відповідольності – це правовий обов’язок особи, яка вчинила злочин, піддатися (підкоритися) заходам державного впливу та бути покараною.

Звільнення від кримінальної відповідальності - це рішення відповідних державних органів на підставі юридичних фактів, які створюють можливість (обов’язковість) звільнення особи, що вчинила злочин, від її обов’язку піддатися судовому осуду і перетерпіти покарання.

Закон передбачає три види можливого звільнення від кримінальної відповідальності:

 1. коли вчинене діяння, що містить ознаки злочину, втратило характер суспільно небезпечного або особа, яка вчинила таке діяння, перестала бути суспільно небезпечною;

 2. коли вчинений злочин не становить великої суспільної небезпеки, а виправ­лення і перевиховання особи, яка вчинила такий злочин можливе без застосування кримінального покарання;

 3. у зв'язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності. Звільнення від кримінальної відповідальності здійснюється і на підставі акта амністії або помилування, але за своєю юридичною приро­дою амністія і помилування є водночас і видами звільнення від покарання.

Моя курсова робота, розкриває поняття самої кримінальної відповідальностя, її підстави, види, інститути кримінальної відповідальності, а також підстави звільнення від кримінальної відповідальності.

  1. Загальна частина:

 1. Кримінальна відповідальність та її підстави:

   1. Кримінальна відповідальність як вид юридичної відповідальності. Поняття, ознаки, зміст. Виникнення та припинення кримінальної відповідальності.

Кримінальна відповідальність є різновидом юридичної відповідальості, особливим елементом у механізмі кримінально-правового реагування держави стосовно особи, що вчинила злочин. Поняття „кримінальна відповідальність” законодавчо не визначено й у теорії кримінального та кримінально-процесуального права трактується по-різному.

Кримінальна відповідальність – урегульований нормами права обов’язок особи, що вчинила злочин, підлягати певним заходам негативного впливу та терпіти передбачені законом обмеження.1

Кримінальна відповідальність – це врегульований кримінально-правовими нормами суспільні відносини.2

Кримінальна відповідальність – це реальне застосування кримінально-правової норми та реалізація санкцій;3

Кримінальна відповідальність – це передбачені кримінальним кодексом вид і міра обмеження прав та свобод злочинця, що індивіалізується судом і здійснюються спеціальними органами держави.4

Відповідальність поділяється на негативну (ретроспективну, реаль­ну) та позитивну (перспективну, потенційну).

Позитивна кримінальна відповідальність - це обов'язок особи не вчиняти злочинів.

Негативна кримінальна відповідальність - це обов'язок особи піддатися кримінально-правовим обмеженням

Відповідно до ч. 1 ст. 62 КУ особа вважається невинуватою у вчи­ненні злочину та не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку й установлено обвину­вальним вироком суду, а згідно зі ст. З КК кримінальній відповідаль­ності підлягає лише особа, винна у вчиненні злочину, тобто така, що умисно чи з необережності вчинила передбачене законом суспіль­не небезпечне діяння. Ці положення дають підстави розглядати кримі­нальну відповідальність як особливий правовий інститут, у межах яко­го здійснюється реагування держави на скоєний злочин Кримінальна відповідальність передбачає офіційну оцінку відповідними державни­ми органами поведінки особи як злочинної.

Підставою кримінальної відповідальності є наявність у діяннях особи складу злочину, передбаченого кримінальним законом. Це фор­ма реалізації державою правоохоронних норм, яка полягає в застосу­ванні до особи, що вчинила злочин, конкретних кримінально-правових заходів примусового характеру через обвинувальний вирок суду.

Особа вважається невинуватою у вчиненні злочину та не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду. Ніхто не може бути притягнений до кримінальної відповідальності за один і той же самий злочин більше від одного разу.

Форми реалізації кримінальної відповідальності:

• призначення покарання;

• звільнення від покарання (ст.74);

• звільнення від відбування покарання (статті 75, 84).

Власне факт порушення кримінальної справи щодо конкретної осо­би, затримання, взяття під варту, пред'явлення їй обвинувачення не можна визнати як кримінальну відповідальність. Особа не несе кри­мінальної відповідальності доти, доки її не буде визнано судом вин­ною у вчиненні злочину й вирок суду не набере законної сили.

Поняття "притягнення до кримінальної відповідальності" нетотожне поняттю "кримінальна відповідальність", як і поняття "притягнення до юридичної відповідальності" не ідентичне поняттю "юридична відповідальність".

Притягнення до юридичної відповідальності передує юридичній від­повідальності. Юридична відповідальність, зокрема й кримінальна відповідальність, як і форми притягнення до юридичної відповідальності, визначаються та встановлюються законами. Відповідно до положень п. 14.22ч. 1 ст. 92 КУ тільки законами України визначаються "судочин­ство ... організація і діяльність прокуратури, органів дізнання і слідства", а також "засади цивільно-правової відповідальності; діяння, які є зло­чинами, адміністративними або дисциплінарними правопорушеннями, та відповідальність за них". Системний аналіз норм КПК1 дає підстави дійти висновку, що притягнення до кримі­нальної відповідальності як стадія кримінального переслідування почи­нається від моменту винесення слідчим постанови про притягнення особи як обвинуваченого та пред'явлення їй обвинувачення. Так, п. 4 ч. 1 ст. 242 КПК передбачає, що в разі віддання обвинуваченого до суду суддя одноосібне чи суд на розпорядчому засіданні зобов'язані з'ясува­ти, "чи притягнуті до відповідальності всі особи, які зібраними в справі доказами викриті у вчиненні злочину", а відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 246 цього Кодексу суд на розпорядчому засіданні може вирішити повернути справу на додаткове розслідування за "наявності підстав для притягнення до кримінальної відповідальності інших осіб, коли окремий розгляд справи про них неможливий".

Згідно з пунктами 1.1 та 1.2 Рішення КС України у справі за конститу­ційним поданням МВС України щодо офіційного тлумачення положень частини третьої статті 80 Конституції України (справа про депутатську недоторканність) від 27 жовтня 1999 р. кримінальна відповідальність настає з моменту набрання законної сили обвинувальним вироком суду, а притягнення до кримінальної відповідальності як стадія кримінального переслідування починається з моменту пред'явлення особі обвинувачення у вчиненні злочину.

Закінчується кримінальна відповідальність з моменту припинен­ня відбування покарання.

   1. Підстави кримінальної відповідальності.

У класичній школі кримінального права вчення про підстави криміналь­ної відповідальності базується на філософському вченні про підстави соціальної відповідальності людини за свої вчинки. Відповідно до цього вчення, до відповідальності варто притягати тільки тоді, коли в суб'єкта була воля вибору поведінки, тобто він міг діяти згідно з вимогами зако­ну, але ігнорував цю можливість. Ця дилема співзвучна одному з основ­них питань філософії - питанню свободи волі, щодо якого можна ви­ділити три основні теорії.

Фаталістична - припускає жорсткий уплив обставин на вчинки лю­дини, і відсутність будь-якої волі вибору.

Індетерміністична теорія1, припу­скає абсолютну свободу волі, що не залежить від зовнішніх умов і обставин. Підставою відповідальності в такому разі буде зла воля злочинця.

Детерміністична теорія2 ґрунтується на причиновій зумовленості свідомості та волі людини. Підставою відповідальності в теорії Ф. Знгельса є усвідомлення злочинцем своїх дій.

Підставою кримінальної відповідальності більшість вчених визнає на­явність у вчиненому складу злочину3.

Підставою притягнення особи до кримінальної відповідальності може бути також його вина, що містить відповідність вчиненому складу зло­чину, однак не обмежується цим. На думку А. Сахарова, підставою кримінальної відповідальності є склад злочину й особа. А за Б. Ники-форовим - вина та винність.

Підставою кримінальної відповідальності може бути й учинення зло­чину1. У літературі досить чітко прослідковується думка про злочин як діяння, що відповідає ознакам конкретного складу зло­чину. Однак пряме тлумачення закону не ототожнює ці поняття.

Стаття 2 КК вказує, що підставою кримінальної відповідальності є вчинення особою суспільне небезпечного діяння, що містить склад злочину, передбачений цим Кодексом.Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Примусове лікування Звільнення від кримінальної відповідальності із застосуванням примусових за

  Реферат >> Государство и право
  ... бути застосовані як загальні види звільнення від кримінальної відповідальності, так і спеціальний вид звільнення від кримінальної відповідальності неповнолітн ... і тих же обставин, які виступають загальними засадами призначення покарання. Таким чином, при ...
 2. Кримінально-процесуальний Кодекс України ст 1-

  Кодекс >> Астрономия
  ... звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з примиренням обвинуваченого, підсудного з потерпілим 14 Стаття 9. Порядок звільнення від кримінальної відповідальност ... ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ Глава 1 ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ Стаття 1. Призначення Кримінально- ...
 3. Кримінальний кодекс України

  Кодекс >> Астрономия
  ... виключно судом. Порядок звільнення від кримінальної відповідальності встановлюється законом. Стаття 45. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з ді ... XI ПРИЗНАЧЕННЯ ПОКАРАННЯ Стаття 65. Загальні засади призначення покарання 1. Суд призначає ...
 4. Закон про кримінальну відповідальність та його тлумачення

  Реферат >> Государство и право
  ... , підстави звільнен­ня від кримінальної відповідальності та від покарання і його відбування, загальні засади призначення покаран­ня тощо. Загальна частина склада ...
 5. Кримінально правові наслідки загальна характеристика

  Реферат >> Государство и право
  ... кримінально – правового явища (феномену) в теорії кримінального права та правозастосовчій практиці використовуються такі загальн ... , кримінально-правове значення). П. С. Берлін . Київ. ДАКОР 2009. Золотарьов А. І. Звільнення від кримінальної відповідальності, ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0010929107666016