Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Экономика->Реферат
В выступлении на съезде "Единой России" премьер и лидер партии Владимир Путин предложил конкретную, разработанную до деталей программу защит...полностью>>
Экономика->Доклад
Как известно, Россия – самая большая по территории страна планеты Она занимает примерно 1/8 часть суши, или около 17 млн км2 Мы привыкли гордиться сво...полностью>>
Экономика->Курсовая работа
На протяжении XVII столетия Россия значительно продвинулась в своем развитии Однако по некоторым важным показателям экономики она отставала от передов...полностью>>
Экономика->Курсовая работа
Актуальность использования иностранных капиталовложений в экономике России сегодня очевидна Стремление к открытости экономики, повышению конкурентоспо...полностью>>

Главная > Курсовая работа >Экономика

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Курсова робота

На тему

«ОЦІНКА ВАРТОСТІ ПІДПРИЄМСТВА»

ВСТУП

 1. Теоретичні основи оцінки вартості підприємства

  1. Поняття оцінки вартості підприємства,структура та сутність оцінки вартості підприємства

  2. Процедура та методологічні основи оцінки вартості підприємства

  3. Специфічні проблеми оцінки вартості підприємства

  4. Чинники, які впливають на оцінку вартості підприємства та знижують ефективність роботи підприємства

 2. Аналіз діяльності підприємства

2.1 Загальна характеристика харчової діяльності підприємства

2.2 Основні показники діяльності за 2007-2008 рр

2.3 Оцінка вартості ефективності діяльності підприємств

3. Удосконалення методики оцінки вартості підприємства

3.1 Оцінка вартості підприємства за удосконаленою методикою

Висновок

Список використаної літератури

ВСТУП

Процеси, що відбуваються на сучасному етапі в економіці, привели до відродження і розвитку оцінної діяльності, актуальність і запитана результатів, якій в умовах ринку фактично незаперечна. Оцінка і її ключова категорія - «вартість» є комплексним показником доцільності, корисності і значущості того або іншого результату якої-небудь діяльності у сфері ринкових відносин. Оцінка вартості підприємства - є впорядкованим, цілеспрямованим процесом визначення в грошовому виразі вартості підприємства з урахуванням потенційного і реального доходу, приношуваного їм в певний момент часу в умовах конкретного ринку. Особливістю процесу оцінки вартості підприємства, поза сумнівом, є її ринковий характер. Це означає, що оцінка вартості підприємства не обмежується обліком лише одних витрат на створення або придбання оцінюваного об'єкту, вона обов'язково враховує всю сукупність ринкових чинників: чинник часу, чинник ризику, ринкову кон'юнктуру, рівень і модель конкуренції, економічні особливості оцінюваного об'єкту, його ринкове реноме, а також макро- і мікроекономічне середовище незаселеного. При цьому підходи і методи, що використовуються оцінювачем, визначаються, в залежності, як від особливостей процесу оцінки, так і від економічних особливостей оцінюваного об'єкту, а також від мети і принципів оцінки. Зі всього вищесказаного, можна зробити однозначний висновок про те, що оцінка вартості підприємства (бізнесу) в нашому сучасному світі - це дуже актуальна тема, дослідженню якої і присвячена представлена курсова робота. При цьому вказана тема буде розглянута на прикладі підприємства харчової промисловості ТОВ «Солодкий рай». Об'єктом дослідження представленої курсової роботи є вартість сучасного підприємства (бізнесу). Предметом дослідження роботи - оцінка вартості підприємства (бізнесу) в сучасних умовах. Вивчення вибраної теми припускає досягнення наступної мети - досліджувати основні теоретичні і практичні аспекти оцінки вартості підприємства (бізнесу). Відповідно до певної мети в представленій курсовій роботі були поставлені і вирішені наступні задачі:

-розглянути теоретичні і методичні основи оцінки вартості підприємства (бізнесу) з погляду практичної реальної економіки;

-проаналізувати діяльність і перспективи розвитку підприємства (бізнесу) на прикладі підприємства ТОВ «Солодкий рай»;

-провести оцінку вартості підприємства (бізнесу) на прикладі підприємства харчової промисловості ТОВ «Солодкий рай»;

-узагальнити отриманий матеріал в даній роботі і зробити висновки.

Дослідження вибраної теми здійснювалося за допомогою наступних методів пізнання: діалектичний метод, метод теоретичного аналізу і синтезу різних джерел літератури, структурно-функціональний метод, системний метод, порівняльний метод метод опису, статистичний метод, кількісний метод, балансовий метод, математичні методи, метод узагальнення отриманих відомостей і матеріалів в даній роботі. Проблема оцінки вартості сучасного підприємства (бізнесу) має достатньо широке освітлення в джерелах сучасної наукової економічної літератури. Так як теоретична основа вивчення в курсовій роботі застосовувалися праці і навчальні посібники російських авторів по таких економічних науках, як - «Економіка», «Фінансовий і економічний аналіз», «Основи бізнесу» «Оцінка вартості підприємства» і т.п. Це роботи таких іменитих авторів, як А.Д. Шеремет, М.С. Абрютіна, П.П. Табурчак, В.С. Валдайцев, А.Г. Грязнова, М.А. Федотова, В.В. Ковальов.Поставлена мета і певні задачі зумовили структуру представленої роботи. Курсова робота складається з введення, основної частини, що складається з трьох глав, і висновки, включає список літератури.

1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОЦІНКИ ВАРТОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

1.1 Поняття оцінки вартості підприємства, структура та сутність оцінки вартості підприємства

Оцінка вартості підприємства (бізнесу) - це розрахунок і обгрунтовування вартості підприємства на певну дату. Оцінка вартості бізнесу є цілеспрямованим впорядкованим процесом визначення величини вартості об'єкту в грошовому виразі з урахуванням впливаючих на неї чинників в конкретний момент часу в умовах конкретного ринку. Основними чинниками, які впливають на оцінку вартості підприємства (бізнесу) цей час і ризик. Час отримання доходу або до отримання доходу вимірюється інтервалами або періодами. Інтервал або період, може бути рівний дню, тижню, місяцю, кварталу, півріччю або року. Тривалість прогнозного періоду впливає на величину ринкової вартості, тому що враховується при дисконтуванні. Ринкова вартість бізнесу змінюється в часі під впливом численних чинників, тому вона визначається тільки за станом на конкретний момент часу. Вже через декілька місяців вона може бути іншою. Отже, постійна оцінка і переоцінка об'єктів необхідна в умовах ринкової економіки. Іншим істотним чинником ринкової вартості є ризик - вірогідність того, що доходи, які будуть отримані від інвестицій в оцінюваний бізнес, виявляться більше або менше прогнозованих. При оцінці важливо пам'ятати, що існують різні види ризику і що жодне з вкладень в умовах ринкової економіки не є абсолютно безризиковим. Результатом проведеної оцінки, як правило, є розрахована величина ринкової вартості або її модифікації. Ринкова вартість - це «найвірогідніша ціна, по якій даний об'єкт оцінки (підприємство) може бути відчужений на відкритому ринку, коли сторони операції діють розумно, маючи свій в розпорядженні всю необхідну інформацію, на величині ціни операції не відображаються які або надзвичайні обставини. Відмінною рисою ринкової

оцінки вартості і одночасно обов'язковою вимогою є її прив'язка до конкретної дати. Розрахунок ринкової вартості в сучасній економіці необхідний через наступні причини: [13]

- оцінка (або визначення) ринкової вартості дозволяє продавцю або покупцю «виставити» об'єкт оцінки за найреальнішою ціною, оскільки ринкова вартість враховує не тільки і не стільки індивідуальні витрати і очікування, але ситуацію на ринку в цілому, очікування ринку, загальноекономічні тенденції розвитку, оцінку даного об'єкту з боку ринку;

- знання величини ринкової вартості дозволяє власнику об'єкту оптимізувати процес виробництва, вживати заходів, направлених

на збільшення вартості об'єкту, на збереження розриву між індивідуальною (внутрішньої) і ринковою вартістю у разі перевищення останній;

- періодична ринкова оцінка вартості об'єктів дозволяє підвищити ефективність управління і запобігти банкрутству і розоренню;

- покупцю, інвестору оцінка вартості підприємства (бізнесу) допомагає ухвалити вірне ефективне інвестиційне (або інше) рішення;

- оцінку вартості проводять спеціально навчені професіонали - експерти оцінювачі, а їх професійна оцінка дозволяє отримати обгрунтовані результати, їх витрати транзакцій істотно нижче;

- оцінювач несе відповідальність за якість виконаних робіт, отже, ризик неправильної оцінки «лягає на плечі» саме експерта;

- оцінка вартості в макроекономічному аспекті є важелем регулювання економіки з боку держави, особливе значення оцінка має при управлінні державною і муніципальною власністю.

Таким чином, оцінка вартості підприємств (бізнесу) дозволяє вирішувати багато насущних задач в ринковій економіці. Будучи важливим інструментом ринкової економіки, вартісна оцінка повинна бути певним чином і організована. Від цього залежить якість роботи оцінювачів, ефективність і адекватність що приймаються з їх допомогою рішень.

Практично у всіх країнах, де проводиться оцінка вартості, її здійснюють незалежні професіонали оцінювачі, які в своїй роботі дотримуються встановлених стандартів оцінки. В нашій країні оцінка вартості різних об'єктів у тому числі і бізнесу, проводиться на підставі закону «Про оцінну діяльність в Україні», «Стандартів оцінки .» і інших нормативно-правових актів незалежними ліцензіюючими оцінювачами, що пройшли спеціальну профподготовку. [8] Процес оцінки припускає наявність оцінюваного об'єкту і оцінюваного суб'єкта. Суб'єктом оцінної діяльності є , з одного боку, професійні оцінювачі, що володіють спеціальними знаннями і практичними навиками з другого боку - споживачі їх послуг, замовники. В ролі професійних оцінювачів виступають юридичні особи (оцінні фірми, відділи оцінки аудиторських і інших компаній) і фізичні особи (індивідуальні підприємці). Професійні оцінювачі працюють по замовленнях, що поступають від державних органів, підприємств, банків, інвестиційних і страховок інститутів, від громадян. Об'єктом вартісної оцінки є будь-який об'єкт власності. При цьому враховуються не тільки різні характеристики об'єкту, але і має рацію, якими наділює його власник. Об'єкти оцінки є об'єктами цивільних прав відносно яких законодавством України встановлена можливість їх участі в цивільному обороті. При оцінці бізнесу об'єктом виступає діяльність направлена на отримання прибутку і здійснювана на основі функціонування майнового комплексу підприємства. Велике значення має організаційно правова форма існування підприємства. При оцінці необхідно конкретизувати склад майна підприємства і його права: адже структура багатьох промислових підприємств дуже складна. В структуру підприємства можуть входити цехи; ділянки, обслуговуючі господарства; спеціальні підрозділи; конторські будови; засоби зв'язку і комунікації, які можуть розташовуватися на різних площах і навіть в різних регіонах. Об'єктом оцінки можуть бути об'єднання, холдинги і навіть цілі фінансово-промислові групи. В цьому випадку в рамках одного бізнесу об'єднують декілька дочірніх компаній, відділень, філіалів. Для правильної оцінки необхідно прослідити формування грошових потоків і напрями їх руху, а також має рацію і роль кожного з цих підрозділів. Необхідно також з'ясувати чи входять до складу об'єкту оцінки підрозділу соціально культурної сфери. При оцінці бізнесу треба враховувати те, що підприємство, будучи юридичною особою одночасно є і господарюючим суб'єктом (ст. 48 ГК України), тому його вартість повинна враховувати крім всього іншого наявність певних юридичних прав - саме це є однією з особливостей бізнесу, як об'єкту оцінки. Іншою важливою особливістю бізнесу як об'єкту оцінки є те, що, оцінюючи вартість бізнесу визначають вартість власного капіталу підприємства (організації) - тому як основу будь-якого бізнесу складає капітал, який функціонує в рамках певних організаційних структур підприємств. Тому, оцінюючи бізнес ми визначаємо вартість власного капіталу з урахуванням нього організаційно правової форми, галузевих особливостей і нематеріальних активів, включаючи goodwill (ділова репутація). [13, з. 108]

Професійний оцінювач в своїй діяльності завжди керується конкретною метою. Чітке, грамотне формулювання мети дозволяє правильно визначити вид вартості, що розраховується, вибрати метод оцінки. Як правило мета оцінки полягає у визначенні якого-небудь виду оцінної вартості, необхідної клієнту для ухвалення інвестиційного рішення, для висновку операції, для внесення змін у фінансову звітність і т.п. В проведенні оцінних робіт зацікавлені різні сторони, від державних структур до приватних осіб: контрольно- ревізійні органи, управлінські структури, кредитні організації, компанії страховок, податкові фірми, приватні власники бізнесу інвестори. Оцінку підприємства (бізнесу) проводять в наступній меті: підвищення ефективності поточного управління підприємством; ухвалення обгрунтованого інвестиційного рішення; купівлі-продажу підприємства; встановлення частки співвласників у разі підписання або розірвання договору або у разі смерті одного з партнерів; реструктуризації підприємства; розробки плану розвитку підприємства; визначення кредитоспроможності підприємства і вартості застави при кредитуванні; страхування; оподаткування; ухвалення обгрунтованих управлінських рішень; і в інших випадках.Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Аналіз фінансового стану підприємства (6)

  Отчет по практике >> Финансовые науки
  ... влю необорних активів. Тема 9. Оцінювання вартості підприємства Оцінка вартості підприємства, його майна належить до ... вигляді оцінка вартості підприємства включає такі етапи: 1. Укладання договору на проведення оцінки вартості підприємства. Оцінка викону ...
 2. Самофінансування підприємства (1)

  Контрольная работа >> Финансовые науки
  ... і оцінка вартості підприємства включає такі етапи: 1) укладання договору на проведення оцінки вартості підприємства. Замовником оцінки вартості підприємства ...
 3. Фінансова криза підприємства та її діагностика

  Курсовая работа >> Финансовые науки
  ... є проведення зазначених нижче досліджень. 3.1. Оцінка вартості підприємства та його активів (ліквідац ... є кількісна оцінка ринкової та ліквідаційної вартості майна підприємства та прогнозування ...
 4. Оцінка вартості прав на обєкти права інтелектуальної власності

  Реферат >> Государство и право
  ... власниками підприємства; має бути виділення з великого підприємства невеликої житт ... відображення цієї вартості на балансі в якості майна підприємства на дату постановки ... 4. Оцінка вартості прав на результати науково-технічної діяльності Оцінка вартості прав ...
 5. Оцінка інвестиційної привабливості підприємства

  Дипломная работа >> Экономика
  ... підприємства; - підвищення ефективності поточного управління підприємством; - визначення кредитоспроможності; - оцінка вартості нового підприємства, яке ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0018839836120605