Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Педагогика->Реферат
Ведущей в младшем школьном возрасте становится учебная деятельность. Она определяет важнейшие изме­нения, происходящие в развитии психики детей на дан...полностью>>
Педагогика->Реферат
Проблема поколений не нами придумана, и не в наших силах ее разрешить. Она была, есть и будет - большая, упитанная и неразрешимая. Родители всегда стр...полностью>>
Педагогика->Реферат
Актуальность. Для дошкольного воспитания особенно актуальны вопросы развития творчески активной личности, ее духовного потенциала. Вот почему важно в ...полностью>>
Педагогика->Реферат
Существенное значение для педагогики имеет, прежде всего, уяс­нение самого понятия личность. В общем развитии человека обычно наблюдаются две взаимосв...полностью>>

Главная > Реферат >Педагогика

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Для якісного проведення уроків фізичної культури і успішного розв'язання виховних, освітніх і оздоровчих зав­дань учителеві необхідно ретельно готуватись до кожного уроку. Підготовка вчителя до уроків починається ще перед новим навчальним роком, коли він складає календарні плани на півріччя, виходячи з вимог програми і враховую­чи наявну матеріальну базу й інвентар для використання на уроках, а також стан фізичної підготовленості і розвит­ку учнів. Потім, керуючись календарним планом та програ­мою з фізичної культури, вчитель розпочинає складання плану або конспект уроку, в якому коротко і точно визна­чено педагогічні завдання, а також засоби та методи роз­в'язання їх. Менш досвідчений вчитель складає конспект уроку, а досвідчений — може обмежитись лише планом-конспектом. Розпочинаючи урок, учитель повинен добре знати не тільки його структуру, а й зміст програми, засоби й методи реалізації педагогічних завдань, а також врахо­вувати стан здоров'я і фізичний розвиток дітей, їхні анатомо-фізіологічні, психологічні та індивідуальні особливості, рівень фізичної підготовленості. Крім того, необхідно вра­ховувати клімато-географічні і метеорологічні, санітарні і матеріально-технічні умови проведення уроків.

Виховання позитивних моральних та вольових рис ха­рактеру учнів — тривалий процес протягом усього періоду навчання учня і здійснюється всім педагогічним колекти­вом. Важливо, щоб учитель, плануючи уроки, визначив ос­новні завдання виховання, які випливають із змісту на­вчального матеріалу і вимог програми, та форми і методи реалізації їх.

Сформулювати ці завдання у плані уроку можна, на­приклад, таким чином: «Сприяти вихованню рішучості і сміливості під час виконання певних вправ і проведення рухливих ігор».

Готуючись до проведення уроку, вчитель повинен перед­бачити заходи щодо запобігання травматизму учнів Перед початком уроку необхідно перевірити форму учнів, спор­тивний одяг і взуття мають бути акуратно підігнані і від­повідати існуючим нормам.

Основними причинами травм є порушення правил мето­дики навчання і організації занять, відсутність дисципліни на уроці, недбала підготовка місця занять, несправний спортивний інвентар, погано організоване страхування і допомога.

Учні повинні чітко виконувати всі вимоги вчителя, по­в'язані з методикою навчання і організацією класу. Пору­шення вказівок учителя, спроба виконати вправу поспіхом після команди або розпорядження про її закінчення, вико­нання вправ на непридатних і неперевірених приладах, без матів, без страхування й розминки, виконання складних вправ без достатнього засвоєння їх можуть призвести до травм.

Важливо правильно розмістити прилади в залі, ставля­чи їх на достатній відстані від стін і один від одного. Не можна ставити прилади так, щоб вправи доводилося вико­нувати обличчям до сліпучого світла. Учні повинні добре бачити прилад і місце зіскоку. Мати треба укладати впри­тул, щоб між ними не було порожнього місця. Учителеві треба також знайомити, учнів з навичками страхування і самострахування, що не тільки сприятиме запобіганню не­щасних випадків, а й допоможе зрозуміти основи техніки рухів, що вивчаються, і прискорити процес формування ру­хових навичок.

Для якісного і емоційного проведення уроків фізичної культури з учнями молодших класів велике значення має музичний супровід, що застосовується як у спортивних за­лах, так і на майданчиках у першій та четвертій чвертях. Музика сприяє більш ритмічному й координованому вико­нанню фізичних вправ, допомагає виконати їх виразніше й точніше, зумовлює темп рухів. Діти також навчаються пра­вильно сприймати музичні відтінки твору і, відповідно до музики, змінювати характер своїх рухів. Під плавну, тиху музику вправа виконується спокійно, в повільному темпі, під швидку і голосну — виконують біг і стрибки. Раптове закінчення музики або голосний, виразний акорд є сигналом до зупинення або зміни рухів.

Якщо в дітей погана координація рухів, їх важко навчи­ти діяти відповідно до музики. Тому спочатку, розучуючи вправу, необхідно показати і виконати цей рух один-два рази без музики, під лічбу вчителя. Після цього вправу виконують під музику. Знайомі вправи можна починати від­разу ж з виконання під музику.

Музичний супровід можна застосувати вже з 1 класу. Спочатку дітей навчають ходити під маршову музику, а потім переходити до виконання загальнорозвивальних вправ, добираючи для цього музичний супровід з чітким ритмом. Музику можна використовувати для проведення всіх ча­стин уроку, створюючи музичний фон під час роботи на приладах, а також проведення ігор та естафет. Для цього використовують магнітофон або програвач з відповідними записами.

Фізичне виховання учнів молодших класів — багато­гранний процес, що не обмежується лише уроками фізич­ної культури. Над удосконаленням виконання фізичних вправ, що вивчались на уроці, а також для розвитку необ­хідних рухових якостей учні самостійно працюють вдома. Виконання домашніх завдань з фізичної культури перед­бачено програмою, де подано орієнтовні вправи. Щоб са­мостійна робота вдома принесла більшу користь учневі, вчитель дає учням консультації, методичні вказівки, систе­матично пояснює, де, коли і як краще виконати задані до­дому вправи; обов'язково зазначає строк і орієнтовну кіль­кість повторень по днях (залежно від вправи).

Домашні завдання можуть бути загальними і індивіду­альними. Вони мають бути посильними й доступними уч­ням, але й в міру важкими, щоб учням було цікаво вико­нувати їх. Учитель планує домашні завдання заздалегідь і обов'язково вносить до плану-конспекту уроку. Регулярна перевірка домашніх завдань є частиною обліку успішно­сті учнів, вона допомагає вчителеві об'єктивно оцінити знання, вміння та навички учнів.

До виконання учнями домашніх завдань слід залучити їхніх батьків. На батьківських зборах треба ознайомити батьків з основними питаннями фізичного виховання дітей, розповісти про режим дня школяра, його значення для пра­вильного фізичного розвитку і здоров'я дітей. Під час бесід з батьками необхідно підкреслити важливість їхнього осо­бистого прикладу у виконанні ранкової гігієнічної гімнасти­ки, ходьбі на лижах, катанні на ковзанах та ін.

4Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Урок як основна форма фізичного виховання школярів (1)

  Реферат >> Педагогика
  ... вання. Особливості методики проведення уроків фізичної культури у 5-9 класах. Основне завдання уроків фізичної культури – забезпечити учням ... ів. Особливості методики проведення уроків фізичної культури у 10-12 класах. Методика проведення уроку у 10-12 ...
 2. Степ-аеробіка на уроках фізичної культури в школі

  Курсовая работа >> Физкультура и спорт
  ... іка на уроках фізичної культури в школі 2.1 Музичний супровід у степ-аеробіці 2.2 Методика проведення занять степ ... ія потрібна також і в процесі проведення уроку. Учитель фізичної культури повинен бачити всіх учнів (стояти ...
 3. Різновиди шкільних уроків фізичної культури

  Реферат >> Педагогика
  Різновиди шкільних уроків фізичної культури Уроки фізичної культури мають багато характеристик. Кожна ... ння вправ, виховання фізичних якостей, а також проведення вихідних і пі ... і особливості змісту і методики проведення уроків із дітьми різного віку та ...
 4. Конспект уроку з фізичної культури для учнів 2-А класу

  Конспект >> Педагогика
  Конспект уроку з фізичної культури Для учнів 2-А класу Завдання уроку: Вивчення техніки ... гра і естафета. Мета уроку: навчити дітей правильно метати ... проведення: спортивний майданчик. Дата проведення: 20.04.2001 року. Проводить: Гойсан М., Дзундза М. Хід уроку ...
 5. Инновационные технологии в физической культуре

  Реферат >> Культура и искусство
  ... ідження в школі проводилося безпосередньо під час проведення уроків фізичної культури на протязі учбового дня, та ... ї програми з фізичної культури доволі складно. Серед проблем, які заважають ефективному проведенню уроків з фізичної культури вчителі назвали ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0015602111816406