Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Менеджмент->Курсовая работа
Человек преодолевает опасности и неудобства своего естественного обитания, изменяя форму, состояние и местонахождение объектов природы, занимаясь прои...полностью>>
Менеджмент->Реферат
Реализация целей инвестирования предполагает формирование инвестиционных проектов, которые обеспечивают инвесторов и других участников проектов необхо...полностью>>
Менеджмент->Контрольная работа
Управления персоналом – система теоретико-методологических взглядов на понимание и определение сущности, содержания, целей, задач, критериев, принципо...полностью>>
Менеджмент->Курсовая работа
Рассмотрев в курсовой работе метод динамического программирования, я сделала вывод о том, что решение задач об инвестировании денег в различные отрасл...полностью>>

Главная > Реферат >Менеджмент

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Фінансова діяльність підприємств житлового господарства

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. Теоретичні основи організації фінансової діяльності на підприємствах 4

1.1 Сутність фінансів підприємств, принципи їх організації та функції 4

1.2 Сутність та зміст фінансової діяльності підприємства 13

1.3 Фінансові ресурси підприємств, їх склад і характеристика 17

РОЗДІЛ 2. Особливості фінансової діяльності підприємств житлово-комунального господарства 23

2.1 Особливості функціонування житлово-комунального господарства 23

2.2 Деякі особливості фінансової діяльності, ведення бухгалтерського і податкового обліку в державних житлових організаціях 24

2.3 Аналіз фінансового стану підприємств житлово-комунального господарства 30

РОЗДІЛ 3. Основні напрямки реформування житлово-комунального господарства 40

3.1 Основні проблеми підприємств житлово-комунального господарства на сучасному етапі 40

3.2 Резерви підвищення ефективності фінансової діяльності підприємств житлово-комунального господарства 41

3.3 Перспективні напрямки реформування житлово-комунального господарства 46

ВИСНОВКИ 53

ЛІТЕРАТУРА 56

ВСТУП

Тема даної роботи – „Фінансова діяльність підприємств житлового господарства”.

Мета написання даної роботи полягає в дослідженні питань, пов’язаних з особливостями фінансової діяльності підприємств житлово-комунального господарства (ЖКГ).

Актуальність обраної теми полягає в тому, що у сучасних економічних відносинах суб'єктів господарювання особ­ливе місце займають фінансові відносини. Головне місце в загальній системі фінансових відносин у суспільстві належить фінансам підприємств. Фінансові відносини, що виникають у процесі діяльності суб'єктів, подані широким спектром. Вони охоплюють різноманітні процеси: ство­рення підприємств; одержання і розподілу прибутків і накопичень; форму­вання відповідних фондів грошових коштів; взаємовідносин з різноманіт­ними ланками фінансово-кредитної системи; формування та використання фонду оплати праці; розрахунків із постачальниками та підрядниками і т.д.

В даній роботі розглядаються: сутність фінансів підприємств, принципи їх організації і функції, особливості організації фінансів на підприємствах житлово-комунального господарства, зміст і завдання фінансової роботи в підприємствах; сутність грошових коштів, канали їх надходження, порядок зберігання, витрачання й організація роз­рахунків за різноманітними формами; сутність фінансових результатів, їх види, порядок розрахунку та розподілу; сутність фінансового плану­вання, його види та їх характеристика, зміст та порядок складання фінан­сового плану підприємства; сутність фінансового аналізу та ін.

Дана робота може бути корисною і для фахівців економічного профілю, які займаються питаннями економіки, бухобліку та оподатковування підприємств.

РОЗДІЛ 1. Теоретичні основи організації фінансової діяльності на підприємствах

1.1 Сутність фінансів підприємств, принципи їх організації та функції

У фінансовій системі держави головною, визначальною її ланкою ви­ступають фінанси підприємств. Тому що вони функціонують у тій же сфе­рі суспільного виробництва, де створюються матеріальні блага, валовий внутрішній продукт і національний доход суспільства, а також формується основна частина фінансових ресурсів держави.

Розподіл і перерозподіл матеріальних і духовних благ, які створюють­ся, в грошовій формі здійснюється за допомогою фінансів шляхом ство­рення цільових грошових фондів у відповідних підрозділах (ланках) на­родного господарства.

Використання фінансів дає можливість підприємствам сфери матеріа­льного виробництва забезпечити безперервність процесу відтворювання, вирішення виробничих, економічних та соціальних задач, формування централізованих і децентралізованих фондів грошових коштів як на рівні держави, так і на рівні господарюючих суб'єктів.

Економічну природу фінансів підприємств розкриває сукупність гро­шових відносин, які виникають у господарюючих суб'єктів у процесі їх створення і здійснення виробничо-фінансової діяльності. До таких видів відносин належать:

 • грошові відносини між підприємствами та їх засновниками, які виникають при формуванні статутного фонду (капіталу), - одержання грошей з Державного бюджету, надходження пайових внесків та ін. Стату­тний капітал - головне джерело формування власних коштів підприємства. За його рахунок формуються основні фонди й оборотні активи підпри­ємств. Сума статутного капіталу державного і муніципального підприємств відображає розмір статутного фонду, а акціонерного товариства - суму випущених ним акцій;

 • грошові відносини між підприємствами та іншими суб'єктами господарювання (постачальниками, покупцями, будівельними та іншими організаціями), які виникають у процесі купівлі-продажу продукції, надан­ня послуг тощо. Ці відносини досить значні в діяльності підприємств, оскільки вони виникають у сфері матеріального виробництва, де виготовляється та реалі­зується продукція, надходить виручка, створюються доходи і накопичення, які е джерелом відшкодування затрат, сплати податків і платежів, форму­вання внутрішньогосподарчих грошових фондів та ін.;

 • грошові відносини між підприємствами та різноманітними лан­ками фінансово-кредитної системи відповідно до внесків у ці ланки (бюджет, централізовані фонди і т.д.) різних видів податків і платежів і отриманих з них коштів на різні цілі. Сюди ж відносяться фінансові відно­сини підприємств з установами банків, які виникають у процесі отримання і погашення кредитів, здійснення безготівкових розрахунків, а також від­носини з органами майнового і особистого страхування по лінії сплати до них підприємствами страхових внесків і отримання від них відповідних страхових відшкодувань. До цієї групи включаються й відносини підпри­ємств з фондовим ринком та інвестиційними фондами;

 • грошові відносини між підприємством і зайнятими на ньому працівниками з приводу формування фонду оплати праці, її виплати, ма­теріального заохочення; виплати дивідендів по акціях, а також стягування грошей за нанесений збиток і утримання податків;

 • грошові відносини в середині самих підприємств, які виникають при розподілі отримуваних доходів і накопичень, формуванні різноманіт­них фондів грошових коштів. Так, при розподілі отримуваної виручки, її частину підприємства направляють, перш за все, на відшкодування вартос­ті спожитих у виробництві основних і оборотних фондів, потім на відшко­дування живої праці, а з частини, яка залишилась, формують чистий доход (прибуток), з якого утворюють і поповнюють відповідні резерви і фонди: резервний фонд, статутний фонд, фонд розвитку виробництва, фонд соціа­льного розвитку, фонд матеріального стимулювання, фонд дивідендів (в акціонерних товариствах) тощо. [46, с. 5-7]

Тобто створення і функціонування підприємств, їх господарська дія­льність пов'язані з грошовими відносинами, які опосередковують процес виробництва і продажу продукції, отримання доходів і накопичень і їх розподіл по відповідних каналах (фондах). У цьому зв'язку, об'єктом фі­нансів підприємств виступають грошові відносини, пов'язані з отри­манням доходів і накопичень, їх розподілом, формуванням і використан­ням відповідних фондів грошових коштів. Суб'єктами є підприємства і організації, установи (банківські і бюджетні), позабюджетні фонди та інші господарюючі суб'єкти.

Матеріальною умовою появи і функціонування фінансів виступають гроші, які лежать в основі функціонування відповідних видів грошових відносин підприємств.

Виникнення фінансових відносин підприємств відбувається в процесі первинного розподілу отримуваного ними валового внутрішнього продук­ту (с + v + m), коли з нього відшкодовується, перш за все, вартість викори­станих у процесі виробництва засобів виробництва (с). Потім зі знов ство­реної живою працею вартості (v + m), що залишилася, формується фонд оплати праці (v - необхідний продукт), і чистий доход (m - доданий про­дукт), який розподіляється в подальшому на формування відповідних фо­ндів грошових коштів, що приймають форму фінансових ресурсів. Тобто розподіл отримуваних доходів і накопичень у підприємств відбувається шляхом створення відповідних фондів грошових коштів.

Таким чином, фінанси підприємств - це система грошових відно­син, які виникають у процесі отримання і розподілу грошових доходів і накопичень, формування і використання відповідних фондів грошових коштів.

Матеріальною базою фінансів підприємств є виробництво. Тобто в процесі виробництва продукції, її продажу формуються відповідні доходи підприємств, фонди грошових коштів. Фінанси підприємств і виробництво взаємопов'язані між собою і впливають один на одного. Чим міцніша еко­номіка підприємств, тим стійкіший їхній фінансовий стан. Тобто стійкість фінансового стану підприємств забезпечується зростанням виробництва і підвищенням його ефективності.

Матеріальним змістом фінансів підприємств є фонди грошових ко­штів, які створюються в підприємствах при розподілі їх доходів і накопи­чень.

Фінанси підприємств слід відрізняти від грошей, грошових коштів, фінансових ресурсів. Гроші, грошові кошти, фінансові ресурси - це спе­цифічні, самостійні економічні категорії, які мають свій зміст, їх можна змінювати кількісно (збільшувати, зменшувати). Фінанси ж підприємств - це грошові відносини, які функціонують на основі грошей, їх не можна змінювати кількісно.

Призначення фінансів підприємств - забезпечити фінансовими ресур­сами безперервність процесу виробництва господарюючих суб'єктів, роз­ширення їх виробничих фондів (основних і оборотних), спричиняти актив­ний вплив на зростання продуктивності праці, зниження собівартості про­дукції, зростання накопичень і підвищення ефективності виробництва.

Головними принципами, на основі яких базується організація фінан­сів, є:

 • демократичний централізм;

 • плановість;

 • господарський (комерційний) розрахунок;

 • самофінансування. [46, с. 8]

Демократичний централізм у сфері фінансів проявляється в центра­лізації державою частини доходів підприємств в централізовані фонди (Державний бюджет) шляхом стягнення різних податків і платежів, які встановлюються державою, а розраховуються і сплачуються самими плат­никами під контролем держави, в проведенні єдиної політики оподатку­вання, фінансування, кредитування і розрахунків - з одного боку, в госпо­дарській самостійності ведення підприємствами виробничо-фінансової діяльності, розподілу і використання отримуваних власних доходів і нако­пичень - з іншого.

Принцип плановості у сфері фінансів виявляється в розробці на ос­нові виробничих показників фінансових планів з визначенням у них фі­нансових ресурсів у обсягах, необхідних для виконання планів економіч­ного і соціального розвитку підприємств.

Господарський (комерційний) розрахунок - основний метод господа­рювання підприємств, який базується на співвідношенні витрат з результа­тами діяльності й передбачає відшкодування витрат власними доходами, а також забезпечення рентабельності виробництва.

Впровадження господарського (комерційного) розрахунку на підпри­ємствах здійснюється шляхом реалізації його принципів:

 • господарсько-оперативної самостійності;

 • самоокупності;Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Непрямі податки та їх вплив на фінансово-господарську діяльність підприємств

  Дипломная работа >> Финансовые науки
  ... непрямих податків на фінансово-господарську діяльність підприємств, виявлення основних закономі ... також з безоплатної приватизації житлового фонду, включаючи місця загального користування ... , сільське господарство, торгівля, професійна діяльність, послуги тощо ...
 2. Управління оперативним фінансовим лізингом на підприємстві житлово комунального господарства

  Курсовая работа >> Финансы
  Управління оперативним (фінансовим) лізингом на підприємстві житлово-комунального господарства. ПЛАН Вступ Сутність поняття лізингу ... -плану: 1.Резюме (короткі висновки). 2.Поточна діяльність підприємства: Напрямок діяльності і отримані результати ...
 3. Інноваційна діяльність підприємств: стан, проблеми й ефективність здійснення

  Дипломная работа >> Экономика
  ... інноваційну діяльність підприємств. Проте фіксований ... всіх галузей народного господарства. Інвестиції - ... нансової стійкості та платоспроможності. Фінансова стійкість підприємства - можливість підпри ... (шляхом пільгового житлового кредитування, встановлення ...
 4. Управлінське відтворення економічних ресурсів на підприємстві житлово-комунального господарства

  Курсовая работа >> Финансовые науки
  ... ів у діяльність підприємств, природно, зажадали принципово інших підходів до формування фінансових ресурсів. Ор ... й інші питання фінансового менеджменту стають основними для фінансових служб підприємств житлово-комунального господарства в умовах ринково ...
 5. Розробка політики розподілу прибутку на торговельному підприємстві

  Дипломная работа >> Экономика
  ... прибутку підприємств залежно від сфери їхньої діяльності, галузі господарства, форми власност ... заходи для поліпшення житлових і побутових умов ... Фінансова діяльність підприємств.-К.: „Либідь” .2005.-545 с. Бахмут О.В. Аналіз платоспроможності підприємств // ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0019071102142334