Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Финансовые науки->Реферат
Проведення ринкових реформ значною мірою залежить від стану фінансів держави та її бюджету, через який держава акумулює кошти для фінансування пріорит...полностью>>
Финансовые науки->Контрольная работа
Проведення ринкових реформ значною мірою залежить від стану фінансів держави та її бюджету, через який держава акумулює кошти для фінансування пріорит...полностью>>
Финансовые науки->Курсовая работа
Актуальність теми: в Україні відбувається поступовий процес ринкової трансформації економіки Система оподаткування підприємств, як інструмент державно...полностью>>
Финансовые науки->Контрольная работа
Податкова політика Королівства Іспанія суттєво змінилась у 70-х роках ХХ століття, після проведення податкових реформ 1977 та 1984–1985 років Основна ...полностью>>

Главная > Дипломная работа >Финансовые науки

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Збиток від реалізації в 1999 році склав 13592 тис. грн. або 42,15 % у структурі непокритих збитків. На збільшення збитків від реалізації вплинули наступні чинники:

нарахування процентів по американському кредиту та під гарантії уряду в сумі 1345,8 тис. грн. або на 428 тис. грн. більше, ніж у 1998 році;

збитки за рахунок реалізації продукції по цінам нижче діючих на період відвантаження, як результат переходу на нові ціни у жовтні 1998 року (по раніше укладеним договорам відвантаження продукції здійснювалось за старими цінами) збільшили збитки підприємства на суму 909,1 тис. грн.;

• збільшились витрати на обробку одиниці продукції у зв'язку з нестабільною роботою підприємства через відсутність оборотних засобів. Незабезпеченість підприємства сировиною та матеріалами призводить до простою обладнання, низького рівня використання виробничих потужностей.

За 1999 рік виробництво товарної продукції у діючих цінах клало 21409 тис. грн. Витрати на виробництво товарної продукції -5826 тис. грн. Збиток від випуску товарної продукції - 14417 тис. грн., іівень збитковості - 40,24 %.

Збитки до звіту 1998 року від товарної продукції зросли на 4284,1 тис. грн., а рівень збитку на 12,23%. За основною діяльністю (без дочірніх підприємств) вироблено продукції на суму 18604,4 тис. грн. Витрати на виробництво продукції склали 32898,1 тис. грн.

До складу собівартості за 1997 рік підприємством не були віднесені проценти за користування кредитом Укрсоцбанку. Це пояснюється тим, цо у 1996 році банком були сторновані прострочені проценти, нараховані а квітень - травень 1996 року у сумі 535,9 тис. грн., які були враховані у собівартості продукції. Подорожчання фактичної собівартості порівняно з плановою виникло по наступним статтям: у 1997 році:

зарплата виробничих робітників на 1,7 млн. грн. (у 3,2 рази);

відрахування на соціальне страхування на 0,3 млн. грн.(у 2 рази);

утримання та експлуатація устаткування на 4,4 млн. грн. (у 3,5 рази);

цехові витрати на 4,6 млн. грн. (у 3,5 рази);

позавиробничі витрати на 0,2 млн. грн. ( у 3,4 рази).

У 1999 році:

заробітна платня виробничих робітників на 1,7 млн. грн. (у 2,9 рази);

відрахування на соціальне страхування на 0,6 млн. грн. (у 2,9 рази);

утримання та експлуатація устаткування на 4,6 млн. грн. (у 3,1 рази);

цехові витрати на 6,1 млн. грн. (у 3,9 рази);

позавиробничі витрати на 0,1 млн. грн. (у 2,3 рази).

Перевитрати по фактичній собівартості до рівня по плановим нормам склалась за рахунок невиробничих витрат. Так при запуску у дію оздоблювальної фабрики та шліхтувальних цехів фабрики після довгого простою йде споживання пару та енергії на прогрівання устаткування. Також здійснюються витрати електроенергії на чергове освітлення та сигналізацію у період простоїв.

При частковому запуску технологічного обладнання виникають втрати енергії двигунів, витраченої на вентиляцію та кондиціювання повітря, виникають допоміжні витрати на ремонт та утримання обладнання, які пов'язані з довгочасними простоями обладнання та неритмічною його роботою. Амортизаційні відрахування по будівлям та обладнанню нараховуються незалежно від ступеню його використання. Необхідний поточний ремонт будівель та споруд, утримання пожежної та воєнізованої охорони, — усе це постійні витрати, які не залежать від обсягу виробленої продукції та режиму роботи підприємства.

Значну питому вагу у фактичній собівартості формує сировина, утримання обладнання та цехові витрати.

Питома вага сировини у витратному механізмі збільшилась на 14,9 %. Одночасно виникло зменшення по наступним статтям:

утримання обладнання - на 9,3 %;

цехові витрати - на 5,3 %;

загальнофабричні витрати - на 3,5 %;

заробітна платня - на 3,1 %.

У зв'язку з вищеперерахованим витрати на 1 гривню товарної продукції зменшились. Однак, необхідно відмітити, що у цей період збільшились витрати по статті "Паливо та енергія на технологічні цілі" на 1,6 % або в 1,4 рази.

Таким чином, подорожчання собівартості виникло за рахунок умовно-постійних витрат, які входять у комплексні статті (цехові витрати, загально-фабричні витрати, витрати на утримання та експлуатацію машин та обладнання).

Дані про чисельність персоналу та продуктивність праці наведені у таблиці 2.4.

Як видно з таблиці, середньооблікова чисельність персоналу за період з 1.04.98 року по 1.01.2000 рік зменшилась на 710 чоловік або на 10,3 %. Чисельність промислово-виробничого персоналу за 1999 рік зменшилась на 192 чоловік або на 3,4 %. Продуктивність праці на одного працюючого ПВП зменшилась на 3231,7 грн. або на 45,3 %.

За 3 місяці 1998 року відпрацьовано 2021916 людино-годин, в т. ч. ПВП - 1697873 людино-годин. Непродуктивні втрати робочого часу склали 993813 людино-годин. Відпустки з ініціативи адміністрації склали 932443 людино-годин. Прогулів нараховується 4490 людино-годин.

Таблиця 2.4.

ПЕРСОНАЛ ПІДПРИЄМСТВА

Показники

На

1.04.98

На

1.01.99

На

1.01.00

Середньооблікова персоналу, чол, у т. ч. чисельність

6879

6169

промислово-виробничого персоналу (ПВП). чол.

5807

5694

5502

продуктивність праці на одного працюючого пвп, грн.

7134,0

3902,3

За 1999 рік нараховано заробітної платні на суму 8444 тис. грн., належить до виплати 7394 тис. грн. Фактично виплачено заробітної платні на суму 5992 тис. грн. за 1999 рік та 1189 тис. грн. за рахунок погашення заборгованості за попередні роки.

Продано продукції, надано послуг та платежів по взаємозаліку за рахунок заробітної платні на суму 6313 тис. грн. або 87,9 % від виплачених сум.

На кінець 1999 року заборгованість по заробітній платні склала 1445 тис. гри., тобто зросла до якої є на 1.01.1999 року на 223 тис. грн.

Середньомісячна заробітна плата одного працівника за 1999 рік склала 113,21 гривень.

Через зниження обсягів виробництва у зв'язку з нестабільністю поставок сировини, зупинками через відсутність енергоносіїв з'явилась тенденція до уповільнення обіговості обігових коштів на комбінаті та збільшення позикових коштів, за рахунок яких підприємство формує у значній мірі свої обігові кошти (таблиця 2.5.).

Таблиця 2.5.

ОБІГОВІ КОШТИ ВАТ "ХБК"

Найменування показника

1992

1993

1994

1995

1996

1997

Обіг коштів (в днях)

54,32

48,90

90,78

158,1

375,8

474,0

Коефіцієнт співвідношен-

ня власних та позикових

1,47

0,92

1,77

1,04

8,40

коштів

Розрахунок нормативу власних обігових коштів за 1999 рік наведений у таблиці 2.6.

Таблиця 2.6.

РОЗРАХУНОК НОРМАТИВУ ВЛАСНИХ ОБІГОВИХ КОШТІВ

Найменування показника

План

Факт

Собівартість товарної продукції

116955

35826

Відпрацьовано робочих днів

250

126

Одноденний норматив

467,8

284

Норма в днях

99,4

99,4

Норматив власних обігових коштів

46501

28230

Власні обігові кошти у підприємства відсутні за нормативом 28,2 млн. грн. на 1.01.2000 року.

Коефіцієнт співвідношення позикових та власних коштів за період з 1992 по 1997 роки перевищує оптимальні значення менше 0,5. Це свідчить про те, що підприємство в основному використовує позикові кошти.

Погіршує фінансовий стан підприємства ще й наявність довгострокової дебіторської та кредиторської заборгованості, структура яких наведена в таблиці 2.7.

Таблиця 2.7.Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Особливості трансформаційного періоду для економіки України

  Курсовая работа >> Экономика
  ... рух сучасної перехідної економіки України в ... нфраструктури (особливо фінансової, що ускладню ... економіки, але до системи стратегічного (корпоративного) планування ... економічного розвитку, особливо в умовах трансформаційного процесу, коли зміна моделі економіки ...
 2. Основні риси перехідної економіки України

  Курсовая работа >> Экономика
  ... перехідної економіки України Найдосконалішою моделлю сучасного капітал ... економічного планування є науково обґрунтовані промислова, структурна, інноваційна, податкова, фінансово ... діяти в умовах ринкової економіки, забезпечувати сталий баланс економічних інтерес ...
 3. Проблеми макроекономічного регулювання економіки України

  Курсовая работа >> Экономика
  ... малогабаритної техніки. У малому підприємництві в умовах існуючої фінансово-кредитної системи, ... економіки // Економіка України. — 2004. — № 3. — С. 47—52. Бесєдін В. Створення, становлення і трансформування сис­теми планування в Україні // Економіка України ...
 4. Структурна перебудова економіки України перехідного періоду

  Дипломная работа >> Экономика
  ... іальних проблем через планування виробництва, розподілу ... умовах економічного та валютно-фінансового хаосу досить вірогідне моделювання структурної перебудови економіки ... реформ. Сучасний стан технологічної конкурентоспроможності економіки України визначає ...
 5. Оподаткування сільськогосподарських товаровиробників в сучасних умовах розвитку економіки України

  Дипломная работа >> Финансовые науки
  ... фінансова академія ДИПЛОМНА РОБОТА Тема роботи: Оподаткування сільськогосподарських товаровиробників в сучасних умовах розвитку економіки України Виконана ... ія “Організація роботи податкової інспекції, планування та координація робіт структурних підрозд ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0019559860229492