Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Финансовые науки->Курсовая работа
В условиях рыночной экономики налоги являются основным источником финансирования деятельности государства и содержания его аппарата Используя налоговы...полностью>>
Финансовые науки->Дипломная работа
Государственные расходы - непрерывное использование государством денежных средств из бюджета, внебюджетных фондов и собственных государственных предпр...полностью>>
Финансовые науки->Дипломная работа
Актуальность выбранной темы заключается в том, что в настоящее время все больше возрастает роль заемного капитала предприятия, данный вид капитала обе...полностью>>
Финансовые науки->Дипломная работа
Объектом исследования выступает крупное промышленное предприятие ОАО «Нижнекамскшина» Предметом исследования является инвестиционная привлекательность...полностью>>

Главная > Дипломная работа >Финансовые науки

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Фінансовий план (баланс доходів та витрат) показує обсяг фінансових ресурсів, необхідних для поточної діяльності. Він є орієнтиром для фінансової роботи підприємств у плановому році.

Фінансовий план містить наступний приблизний перелік показників господарської діяльності та розвитку підприємства на плановий рік.

1. Загальні відомості:

інформація щодо спеціалізації;

виробнича потужність підприємства*;

чисельність працюючих (на момент складання фінансового плану).

2. Основні показники виробництва продукції (товарів, робіт, послуг) на планований рік.

3. Характеристика становища підприємства на ринку та заходи щодо його покращення:

оцінка попиту на основні види продукції (товарів, робіт, послуг) на планований рік;

оцінка монопольного становища підприємства (за наявності такого);

оптимізація номенклатури, що випускається (товарів, робіт, послуг);

заходи, спрямовані на пошук та освоєння нових ринків збуту продукції (товарів, робіт, послуг), підвищення ефективності збутової діяльності підприємства.

4. Заходи щодо підвищення технічного рівня підприємства, його модернізації та реконструкції:

завдання щодо освоєння нових видів продукції (товарів, робіт, послуг);

технічне переобладнання підприємства, освоєння нових технологій;

удосконалення системи управління, планування і організації виробництва;

заходи щодо зниження матеріалоємності та енергоємності виробництва;

Для підприємств, що здійснюють виробничу діяльність.

удосконалення організації і планування матеріально-технічного забезпечення;

5. Удосконалення організаційної структури підприємства:

управління кадрами;

підвищення кваліфікації працівників;

удосконалення системи заробітної плати та матеріального стимулювання працівників;

соціальний розвиток підприємства.

6. Заходи щодо реорганізації та реструктуризації підприємства, його окремих підрозділів:

виділення окремих підприємств;

входження до об'єднань підприємств, промислово-фінансових груп;

створення дочірніх підприємств тощо.

7. Природоохоронні заходи:

оцінка впливу виробництва на навколишнє середовище;

проведення природо захисних заходів (з визначенням термінів та джерел фінансування).

8. Основні показники фінансової та інвестиційної діяльності на плановий рік:

оцінка загальної потреби у залученні фінансових ресурсів на планований рік;

заходи, що здійснюватимуться підприємством з метою залучення необхідних фінансових ресурсів;

Для підприємств, що здійснюють виробничу діяльність.

управління дебіторською і кредиторською заборгованістю, уключаючи заходи щодо забезпечення повних і своєчасних розрахунків за відвантажену продукцію, виконані роботи та послуги, заходи щодо стягнення простроченої дебіторської заборгованості;

забезпечення своєчасних розрахунків за спожиті матеріальні ресурси, із заробітної плати, податків та обов'язкових платежів, повернення коштів, що виділялись на зворотній основі з державного бюджету.

9. Оцінка можливих ризиків діяльності підприємства, включаючи техногенні (майнові) та фінансові ризики, дії факторів, що несуть загрозу стабільної діяльності, та реалізація підприємством заходів, спрямованих на їх запобігання та усунення, включаючи створення резервних фондів, укладення договорів страхування майнових і фінансових ризиків тощо. Фінансовий план державного підприємства складається на рік з поквартальною розбивкою.

1. Фінансовий план відображає обсяги надходжень і спрямування коштів у планованому році з метою забезпечення потреб діяльності та розвитку підприємства, виконання його зобов'язань, включаючи зобов'язання щодо сплати податків та обов'язкових платежів.

2. Фінансовий план складається з таких розділів:

джерела формування та надходження коштів;

приріст активів підприємства;

повернення залучених коштів;

витрати, пов'язані з внесенням обов'язкових платежів до бюджету та державних цільових фондів;

покриття збитків минулих періодів.

Якщо фінансовим планом не передбачається отримання прибутку від звичайної діяльності підприємства у планованому періоді (розділ І фінансового плану, код рядка — 010), то до фінансового плану додатково включається розрахунок формування фінансових результатів діяльності підприємства у планованому році.

3. Керівник підприємства подає проект фінансового плану на затвердження органу, який уповноважений управляти відповідним державним майном (далі — орган управління) до 1 травня року, що передує планованому, разом із пояснювальною запискою щодо його обґрунтування, виходячи з аналізу господарської діяльності підприємства у поточному році, а також показників господарської діяльності та розвитку підприємства на планований рік, визначених з врахуванням примірного переліку.

4. Орган управління в місячний термін розглядає проект фінансового плану підприємства та приймає рішення про його затвердження або відхилення. У разі відхилення проекту орган управління в письмовій формі повідомляє підприємство про підстави відхилення.

5. У разі відхилення проекту фінансового плану підприємство протягом 15 днів доопрацьовує його відповідно до висловлених органом управління зауважень та повторно подає на затвердження.

6. Зміни до затвердженого фінансового плану державного підприємства можуть вноситись не більше двох разів протягом планованого року з дозволу органу управління, що затвердив фінансовий план.

Проект змін до фінансового плану подається підприємством органу управління підприємством після закінчення звітного періоду (кварталу) не пізніше 25-ого числа місяця, наступного за звітним кварталом.

7. Орган управління в десятиденний термін розглядає запропоновані зміни та приймає рішення про їх затвердження або відхилення. У разі відхилення змін орган управління в письмовій формі повідомляє підприємство про підстави відхилення.

8. Контроль за виконанням фінансового плану здійснює орган управління, який затвердив фінансовий план.

Показники фінансового плану державного підприємства відображають обсяги надходжень (формування) та спрямування коштів з метою забезпечення потреб діяльності та розвитку підприємства у планованому році, виконання його зобов'язань, включаючи зобов'язання щодо сплати податків та обов'язкових платежів.

Включення окремих надходжень і витрат при розрахунку показників фінансового плану здійснюється з врахуванням діючих стандартів эухгалтерського обліку.

Ставки податків, зборів, обов'язкових платежів, вартість залучення кредитних ресурсів, діючі ставки та порядок нарахування амортизаційних відрахувань, інші показники, що впливають на розрахунок показників фінансового плану, визначаються відповідно до рівня, існуючого на момент складання фінансового плану. У подальшому зміни цих показників та їх вплив на виконання фінансового плану відображаються у звітах підприємства про виконання фінансового плану.

1. Показники розділу І фінансового плану "Джерела формування та надходження коштів" відображають суми коштів, які будуть сформовані (залучені) підприємством у планованому році, а також суми коштів, сформовані (залучені) у попередні періоди, що використовуватимуться для забезпечення потреб діяльності та розвитку підприємства, а також виконання зобов'язань у планованому році.

Показники "Прибуток від звичайної діяльності до оподаткування" та "Амортизаційні відрахування" визначаються з урахуванням Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати", затвердженого наказом Мінфіну від 31.03.99 № 87 (зі змінами, внесеними наказами Мінфіну від 14.06.2000 № 131).

Показник "Товари, роботи, послуги, отримані на умовах відстрочки платежу" відображає приріст кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги, що отримуються підприємством для здійснення діяльності у планованому році на умовах відстрочки платежу. 2. Показники розділу II фінансового плану "Приріст активів підприємства" відображають суми витрат у планованому році. пов'язаних із придбанням та створенням (збільшенням) активів підприємства, визначені з урахуванням Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 "Баланс" (розділ "Актив").

Показник "Капітальні інвестиції" відображає суму витрат на придбання та створення матеріальних і нематеріальних активів з метою забезпечення потреб діяльності та розвитку підприємства у планованому році, які обліковуються на рахунку 15 "Капітальні інвестиції" Плану рахунків бухгалтерського обліку, затвердженого наказом Мінфіну від 30.11.99 № 291, та відповідних субрахунках.

Показник "Модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів" відображає суму витрат на модернізацію, модифікацію, добудову, дообладнання, реконструкцію основних фондів, які відображаються на рахунку 10 "Основні засоби" Плану рахунків бухгалтерського обліку.

3. Розділ III "Повернення залучених коштів" відображає повернення коштів, залучених підприємством з усіх джерел, включаючи кошти, залучені у попередні періоди.

4. Розділ IV "Витрати, пов'язані з внесенням обов'язкових платежів до бюджету та державних цільових фондів" відображає суму витрат підприємства на виконання зобов'язань перед бюджетом, включаючи погашення недоїмки минулих періодів, відстроченої та реструктуризовано! заборгованості зі сплати податків та обов'язкових платежів.

5. Розділ V "Покриття збитків минулих періодів" відображає спрямування коштів на покриття збитків, які виникли у підприємства в минулі періоди.

6. Розрахунок показників, які характеризують формування фінансових результатів діяльності підприємства у планованому році згідно з додатком 2 до Положення про порядок складання річного фінансового плану державним підприємством, затвердженого цим наказом, здійснюється з врахуванням Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати" крім фінансових результатів від надзвичайної діяльності підприємств.

7. Перелік основних показників господарської діяльності та розвитку підприємства на планований рік, які враховуються при обґрунтування фінансового плану, визначається підприємством за погодженням з органом, що затверджує фінансовий план, з урахуванням основних показників господарської діяльності та розвитку підприємства, визначених у додатку 3 до Положення про складання фінансового плану державним підприємством.

Виконання фінансового плану здійснюється безпосередньо в процесі фінансово-господарської діяльності, забезпечуючи стабільну платоспроможність підприємства через оперативне фінансове планування [12, 28, 32]. З цією метою доцільно складати баланс грошових надходжень (оперативний фінансовий план) (табл. 1.1).

Таблиця 1.1.Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Особливості трансформаційного періоду для економіки України

  Курсовая работа >> Экономика
  ... рух сучасної перехідної економіки України в ... нфраструктури (особливо фінансової, що ускладню ... економіки, але до системи стратегічного (корпоративного) планування ... економічного розвитку, особливо в умовах трансформаційного процесу, коли зміна моделі економіки ...
 2. Основні риси перехідної економіки України

  Курсовая работа >> Экономика
  ... перехідної економіки України Найдосконалішою моделлю сучасного капітал ... економічного планування є науково обґрунтовані промислова, структурна, інноваційна, податкова, фінансово ... діяти в умовах ринкової економіки, забезпечувати сталий баланс економічних інтерес ...
 3. Проблеми макроекономічного регулювання економіки України

  Курсовая работа >> Экономика
  ... малогабаритної техніки. У малому підприємництві в умовах існуючої фінансово-кредитної системи, ... економіки // Економіка України. — 2004. — № 3. — С. 47—52. Бесєдін В. Створення, становлення і трансформування сис­теми планування в Україні // Економіка України ...
 4. Структурна перебудова економіки України перехідного періоду

  Дипломная работа >> Экономика
  ... іальних проблем через планування виробництва, розподілу ... умовах економічного та валютно-фінансового хаосу досить вірогідне моделювання структурної перебудови економіки ... реформ. Сучасний стан технологічної конкурентоспроможності економіки України визначає ...
 5. Оподаткування сільськогосподарських товаровиробників в сучасних умовах розвитку економіки України

  Дипломная работа >> Финансовые науки
  ... фінансова академія ДИПЛОМНА РОБОТА Тема роботи: Оподаткування сільськогосподарських товаровиробників в сучасних умовах розвитку економіки України Виконана ... ія “Організація роботи податкової інспекції, планування та координація робіт структурних підрозд ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0019919872283936