Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Финансовые науки->Реферат
Проведення ринкових реформ значною мірою залежить від стану фінансів держави та її бюджету, через який держава акумулює кошти для фінансування пріорит...полностью>>
Финансовые науки->Контрольная работа
Проведення ринкових реформ значною мірою залежить від стану фінансів держави та її бюджету, через який держава акумулює кошти для фінансування пріорит...полностью>>
Финансовые науки->Курсовая работа
Актуальність теми: в Україні відбувається поступовий процес ринкової трансформації економіки Система оподаткування підприємств, як інструмент державно...полностью>>
Финансовые науки->Контрольная работа
Податкова політика Королівства Іспанія суттєво змінилась у 70-х роках ХХ століття, після проведення податкових реформ 1977 та 1984–1985 років Основна ...полностью>>

Главная > Дипломная работа >Финансовые науки

Сохрани ссылку в одной из сетей:

1.2. Методика та процес планування на підприємстві

Фінансове планування сприяє виявленню внутрішніх резервів підприємства, дотриманню режиму економії. Це виявляється у тому, що:

3) воно націлює на найефективніше використання виробничих потужностей, підвищення якості продукції;

4) виконання планів з прибутку й інших фінансових показників (наприклад, розміру амортизаційних відрахувань на повне відновлення основних фондів) можливе за умови дотримання планових норм затрат праці та матеріальних ресурсів;

5) обсяг фінансових ресурсів, визначений планом, не дає змоги підприємству створювати надмірні запаси матеріальних ресурсів, робити надпланові капітальні вкладення.

В процесі фінансового планування забезпечується необхідний попередній контроль за створенням і раціональним використанням фінансових ресурсів. Об'єктами планування по [21] є:

доходи підприємства, включаючи накопичення (прибуток та ін.);

взаємовідносини з держаним бюджетом і державними позабюджетними фондами;

обсяг капіталовкладень, інші форми інвестування фінансових ресурсів (зокрема через операції на ринку цінних паперів);

обсяг довгострокових кредитів банків на інвестиційні заходи;

потреба підприємства у власних оборотних коштах і джерела її покриття.

Фінансові плани діляться на перспективні, поточні та оперативні.

Прикладом поєднання перспективного та поточного планування є бізнес-план, який прийнято розробляти в розвинутих країнах при створенні нових підприємств або обґрунтування виробництва нових видів продукції. Він складається на період від трьох до п'яти років, оскільки планові розробки на більш тривалий період можуть бути недостовірними.

Бізнес план не є тільки фінансовим планом. Він необхідний для розробки стратегії фінансування і залучення конкретного інвестора на певних умовах до участі в створенні нового підприємства чи фінансуванні нової виробничої програми [13,16].

Складання бізнес-плану, безперечно, сприяє внутрішньому управлінню підприємством, так як він розробляється на основі постановки мети, способів ЇЇ практичного досягнення із застосуванням певних фінансових, трудових та матеріальних ресурсів. Професійне складання бізнес-плану дозволяє зберегти засоби інвесторів та знижує ймовірність банкрутства.

Бізнес-план є основним засобом менеджменту. В ньому визначаються цілі діяльності підприємства і шляхи Їх досягнення. Основними складовими частинами мети розробки бізнес-плану являються:

приватизація об'єктів державної і муніципальної форми власності;

здійснення інвестиційних проектів;

реалізація окремих комерційних операцій;

емісія цінних паперів;

визначення перспектив розвитку фірми;

проведення реорганізаційних заходів щодо збанкрутілих підприємств;

фінансове оздоровлення і вихід з тимчасової економічної кризи. Бізнес-план — це категорія ринкового господарювання, він являється перевіреним інструментом підвищення дохідності підприємств в умовах конкуренції і вільного підприємництва. Добре складений, науково-обґрунтований бізнес-план необхідний багатьом учасникам комерційної справи: засновникам, власникам, партнерам і суміжникам, інвесторам, банкам, адміністративним органам і іншим структурам.

Всім учасникам бізнес-план дає необхідну інформацію для аналізу та оцінки підприємництва з точки зору його доцільності, реалістичності, перспективності і результативності.

Бізнес-план включає в себе такі розділи [16]:

1) Загальний опис проекту, в якому роз'яснюється мета здійснення затрат, їх необхідність, характеристика інвестиційного проекту.

2) Характеристика товарів, послуг, патентів, ноу-хау, які можуть бути запропоновані ринку, або іншого результату, що досягається після завершення проекту і дає прибуток (наприклад, зниження собівартості продукції, збільшення її надійності, поліпшення інших якісних характеристик, які можуть збільшити рентабельність продукції).

3) Маркетингова програма, що розробляється з метою дослідження і прогнозування ринку (ринкова ситуація, реклама, покупці, конкуренти тощо).

4) Характеристика сировинної та експериментальної бази, кадрового забезпечення проекту.

5) Розрахунок економічної ефективності фінансових результатів проекту та строків окупності затрат.

В останньому розділі бізнес-плану розробляється прогноз обсягу реалізації продукції в грошовому виразі, баланс грошових затрат і надходжень від втілення проекту й прибутку в обчисленні за конкретний період.

Найчастіше бізнес-плани підприємства розробляють, якщо брак власних фінансових ресурсів на виконання того чи іншого проекту примушує їх звертатися до спів інвесторів або в комерційний банк за позичкою. Якість, обґрунтованість, переконливість матеріалів і розрахунків, що містяться у бізнес-плані, мають першорядне значення для вирішення питання про джерело фінансування.

Бізнес-план являється техніко-економічним обґрунтуванням комерційної справи. На рис. 1.1. подано схему бізнес-плану підприємства. Головним інструментом розробки бізнес-плану є кошторис планування [11, 14]. Кошторис — це форма планового розрахунку, який визначає докладнішу програму дій підприємства на майбутній період.

Крім того, наявність кошторису дозволяє підприємству більш точно проводити планування по періодам, в тому числі й поточне та оперативне.

Основні цілі складення кошторису заключаються:

в пов'язуванні поточних і перспективних планів;

в координації дій різних підрозділів підприємства;

в деталізації загальних цілей виробництва і доведення їх до керівників різних центрів відповідальності;

в управлінні і контролю за виробництвом;

в стимулюванні ефективної праці керівників і персоналу підприємства;

в визначенні майбутніх параметрів господарської діяльності;

в періодичному порівнянні поточних результатів діяльності з планом, виявленні відхилень і причин незадовільної роботи.

При складанні кошторису використовують різні методи:

нормативний;

розрахунково-аналітичний;

балансовий;

оптимізаційний;

моделювання.

Рис. 1.1. Загальна структура та блок схема бізнес-плану підприємства

Сутністю нормативного методу складання кошторису є розрахунок об'ємів затрат і потреби в ресурсах шляхом множення норм витрати ресурсів на запланований об'єм економічного показника (реалізація, випуск продукції, об'єм наданих послуг тощо).

Сутністю розрахунково-аналітичного методу складання кошторису є розрахунок об'ємів витрат і потреб в ресурсах шляхом множення середніх витрат на індекс їх змін в плановому періоді.

Сутністю балансового методу складання кошторису являється пов'язання об'ємів витрат і джерел розширення ресурсів (доходів)

Сутністю методу оптимізації при складанні кошторису є багатоваріантність. З декількох варіантів кошторису відбирається найкращий з точки зору мінімуму затрат або максимуму отримання ефекту (результату).

Сутністю методу моделювання кошторису є факторний аналіз функціональних зв'язків між різними елементами процесу виробництва. Наприклад, моделюється залежність прибутку від рівня затрат та об'ємів реалізації продукції (виручки).

При розробці бізнес-плану складаються такі кошториси:

кошторис продаж (реалізації продукції);

кошторис виробництва;

кошторис прямих матеріальних затрат (витрат основних матеріалів);

кошторис затрат на оплату праці виробничого персоналу (прямих трудових затрат);

кошторис накладних (непрямих) загально виробничих витрат;

кошторис собівартості реалізованої продукції;

кошторис поточних періодичних загальногосподарських витрат;

кошторис прибутків і збитків;

кошторис капітальних витрат;

кошторис руху грошових засобів;

кошторис статей активу і пасиву тощо. Кошторисне планування включає два етапи:

1) планування — визначення майбутніх цілей;

2) моніторинг (супроводження) — аналіз поточної господарської діяльності, тобто того, як протягом планового періоду відбувається здійснення запланованих рішень.

Кошториси складаються на рік з поквартальною або щомісячною розбивкою. Робота виконується звичайно під керівництвом фінансового директора декількома провідними менеджерами, до складу яких включаються представники бухгалтерії та інших підрозділів підприємства.

Розрізняють два підходи до розрахунку кошторису:

1. Розробка кошторису з "нуля". Застосовується у випадках, коли проектується нове підприємство або коли підприємство змінює профіль роботи чи виробничу програму;

2. Планування від досягнутого. Застосовується у випадках, коли профіль роботи підприємства не змінюється.

Кошториси діляться на два види:

кошториси по основній діяльності підприємства;

кошториси по неосновним видам діяльності підприємства. Оперативне фінансове планування необхідне підприємству з метою контролю за фактичним надходженням виручки на поточний рахунок та витрачанням готівкових коштів у процесі господарської діяльності при виконанні поточного фінансового плану. Це пов'язано з тим, що фінансове забезпечення підприємницької та інвестиційної діяльності відбувається за рахунок власних і залучених коштів, що потребує повсякденного ефективного контролю за формуванням і використанням фінансових ресурсів.Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Особливості трансформаційного періоду для економіки України

  Курсовая работа >> Экономика
  ... рух сучасної перехідної економіки України в ... нфраструктури (особливо фінансової, що ускладню ... економіки, але до системи стратегічного (корпоративного) планування ... економічного розвитку, особливо в умовах трансформаційного процесу, коли зміна моделі економіки ...
 2. Основні риси перехідної економіки України

  Курсовая работа >> Экономика
  ... перехідної економіки України Найдосконалішою моделлю сучасного капітал ... економічного планування є науково обґрунтовані промислова, структурна, інноваційна, податкова, фінансово ... діяти в умовах ринкової економіки, забезпечувати сталий баланс економічних інтерес ...
 3. Проблеми макроекономічного регулювання економіки України

  Курсовая работа >> Экономика
  ... малогабаритної техніки. У малому підприємництві в умовах існуючої фінансово-кредитної системи, ... економіки // Економіка України. — 2004. — № 3. — С. 47—52. Бесєдін В. Створення, становлення і трансформування сис­теми планування в Україні // Економіка України ...
 4. Структурна перебудова економіки України перехідного періоду

  Дипломная работа >> Экономика
  ... іальних проблем через планування виробництва, розподілу ... умовах економічного та валютно-фінансового хаосу досить вірогідне моделювання структурної перебудови економіки ... реформ. Сучасний стан технологічної конкурентоспроможності економіки України визначає ...
 5. Оподаткування сільськогосподарських товаровиробників в сучасних умовах розвитку економіки України

  Дипломная работа >> Финансовые науки
  ... фінансова академія ДИПЛОМНА РОБОТА Тема роботи: Оподаткування сільськогосподарських товаровиробників в сучасних умовах розвитку економіки України Виконана ... ія “Організація роботи податкової інспекції, планування та координація робіт структурних підрозд ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0033829212188721