Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Финансовые науки->Реферат
Проведення ринкових реформ значною мірою залежить від стану фінансів держави та її бюджету, через який держава акумулює кошти для фінансування пріорит...полностью>>
Финансовые науки->Контрольная работа
Проведення ринкових реформ значною мірою залежить від стану фінансів держави та її бюджету, через який держава акумулює кошти для фінансування пріорит...полностью>>
Финансовые науки->Курсовая работа
Актуальність теми: в Україні відбувається поступовий процес ринкової трансформації економіки Система оподаткування підприємств, як інструмент державно...полностью>>
Финансовые науки->Контрольная работа
Податкова політика Королівства Іспанія суттєво змінилась у 70-х роках ХХ століття, після проведення податкових реформ 1977 та 1984–1985 років Основна ...полностью>>

Главная > Дипломная работа >Финансовые науки

Сохрани ссылку в одной из сетей:

ПІДПРИЄМСТВІ ВАТ "ХБК"

З.1. Бізнес-план

Планування означає вибір цілей діяльності підприємства або його підрозділів.

Планування як функція менеджменту логічно виступає у здійсненні всіх інших його функцій [17, 33]. Планування як процес включає в себе наступні стани:

постановка задач та цілей;

визначення ресурсів для прийняття рішень;

вироблення альтернатив (варіантів) рішень;

вибір оптимальної альтернативи;

введення плану в дію;

виконання плану.

Прикладом програмного планування є складання "бізнес-плану" підприємства (або плану виходу на ринок з певним продуктом). Цей план складається вищими менеджерами (керівниками вищої ланки) підприємства із залученням функціональних спеціалістів та консультантів зі сторони. Такий план являється основою для визначення курсу стратегії поведінки підприємства в майбутньому і одночасно служить документом, що підтверджує серйозність намірів керівництва підприємства до його партнерів — банків і інвесторів, які мають наміри виступати в ролі його кредиторів.

В таблиці 3.1. представлена структура бізнес-плану і перелік задач аналізу і оцінки бізнесу. Бізнес-план містить в собі наступні розділи, розшифровка яких подана після таблиці.

Таблиця 3.1.

ТИПОВИЙ ПЕРЕЛІК РОЗДІЛІВ БІЗНЕС-ПЛАНУ, ЗАДАЧ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ Й ОЦІНКИ БІЗНЕСУ

Назва

розділу

Зміст розділу

Задачі аналізу та їх

оцінки

Титульний

лист

Назва й адреса фірми

Імена й адреси засновників Суть проекту, що пропонується Вартість проекту Посилання на секретність

Резюме

(ввідна

частина)

Основні положення проекту, що

пропонується

Мета виробництва, яке пропонується

Новизна продукції, що виробляється

Повідомлення про об'єм продажу, витрат, виручки, прибутку, строк повернення кредитів

Аналіз і оцінка об'єму продаж

Аналіз витрат

Оцінка ризику

Оцінка прибутку

Товар

(послуги)

Опис продукту (послуги)

Споживчі властивості товару (послуги)

Відмінні особливості від товарів-конкурентів

ступінь захищеності патентами прогноз ціни і затрат на вироб­ництво, організацію сервісу

Оцінка споживчих

властивостей товару,

Аналіз товарів-конкурентів

Аналіз цін і затрат на

виробництво продукції

Ринок

збуту

Положення справ в галузі

Потенціальні споживачі

Ринкова кон'юнктура

Оцінка справ у галузі

Аналіз темпів приросту

виробництва у галузі

Аналіз потенціальних

споживачів

Аналіз ринкової

кон'юнктури

Конкурен-

ція

Потенціальні конкуренти:

оцінка об'єму їх продажу,

доходів, перспектив

впровадження моделей, їх

основні характеристики, рівень

та якість дизайну продукції,

політика цін

Порівняльний аналіз

окремих груп показників

діяльності конкурентів

Аналіз мети, стратегії

конкурентів

Аналіз сильних та

слабких сторін діяльності конкурентів

План

маркетингу

Ціни

Канали збуту

Реклама

Прогноз нової продукції

Ціноутворення

Цінові показники

Аналіз стану ринку

Аналіз зміни цін

Аналіз зовнішніх і

внутрішніх факторів

Аналіз ефективності

реклами

Аналіз сильних і слабких

сторін фірми

Аналіз виробничих

потужностей фірми

План

вироб-

ництва

Виробничий процес (його опис)

Перелік базових операцій по

обробці.

Постачання сировини,

матеріалів, комплектуючих

виробів з повним переліком

умов (по ціні, кількості, якості)

Обладнання, будинки, споруди,

трудові ресурси

Витрати на виробництво

продукції

Організа-

ційний

план

Комплектування

кваліфікованого штату

працівників і спеціалістів

Організаційно-господарська

структура підприємства.

Оплата праці керівників

Аналіз наявних працівників і їх кваліфікації

Вироблення вимог до

потрібних спеціалістів

Аналіз організаційної структури підприємства Аналіз поточної оплати праці керівників Аналіз можливих стимулів

Юридич-

ний план

Форма власності підприємства

Правовий статус підприємства

Аналіз та обґрунтування

форми власності підприємства

Аналіз правового статусу

Оцінка

ризику і

страхуван-

ня

Слабкі сторони підприємства

Ймовірність появи нових технологій

Альтернативні стратегії

Заходи профілактики ризиків

Програма самострахування і

зовнішнього страхування від ризиків

Аналіз ризику по

джерелам та причинам

Аналіз ризику статистичним, експертним та комбінованим методами

Аналіз вибору

інвестиційних рішень

Фінанси-

вий план

Прогноз об'ємів реалізації

Баланс грошових витрат та надходжень

Таблиця доходів і витрат

Сукупний баланс активів і пасивів підприємства

Графік досягнення безвтратності

Фінансовий аналіз діяльності підприємства

Аналіз балансу грошових

витрат і надходжень

Аналіз безвтратності

Аналіз доходів та витрат

Виявлення внутрішньо-

господарських резервів для укріплення фіна­нсового положення

Стратегія

фінансу-

вання

Визначення величини і джерела

отримання коштів

Обґрунтування повного повернення коштів та отримання прибутків

Аналіз коштів по джерелам

Аналіз платоспроможності

підприємства

Аналіз строків окупності

інвестицій

У першому розділі — "Титульний лист" — вказується назва та реквізити фірми чи підприємства, імена та адреси засновників, назва та суть інвестиційного проекту (бізнес-плану), його вартість і, при необхідності, посилання на секретність чи конфіденційність даного матеріалу.

У другому — "Резюме" — у лаконічній редакції висловлюються ідеї майбутньої діяльності підприємства по виходу зі своєю продукцією на ринок, а також заплановані в результаті цього фінансові результати і строки, в які повинен окупитися позичковий капітал. Третій розділ — "Товар (або послуга)" присвячений техніко-економічній характеристиці товару (послуги), який планується поставити на ринок. В характеристиці відмічаються відмінності даного товару від товарів конкурентів, а також його новизна. Тут же приводяться примірна ціна товару й розміри затрат на його виробництво, висловлюються принципи організації сервісного обслуговування товару.

Четвертий розділ — "Ринок збуту" — представляє собою висловлювання висновків маркетингових досліджень певних сегментів ринку (покупців) з виділенням потенціальної і неосвоєної його місткості.

В п'ятому розділі — "Конкуренція" — дається характеристика потенціальних конкурентів, з якими належить зіткнутися підприємству по об'єму продажу, отриманому прибутку, випущеному товару по техніко-економічним показникам, якості і дизайну, думки покупців і ціною.

Дається аналіз використаної ними політики цін. Особи, які складають даний розділ повинні бути особливо об'єктивному в оцінці конкурентів, бо її недооцінення може нанести в майбутньому значну втрату підприємству. Кредитори, переконавшись в неправильності оцінок, що видаються підприємством собі і своїм конкурентам можуть підняти плату за процент кредиту або відмовити в його видачі.

В шостому розділі — "План маркетингу" — висловлюється план маркетингу: опис сегментів ринку, принципів ціноутворення, організації реклами, стимулювання продаж, оптової і роздрібної торгівлі та після продажного сервісного обслуговування. Приводяться кошторис затрат на маркетинг і опис маркетингових стратегічних планів [34].Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Особливості трансформаційного періоду для економіки України

  Курсовая работа >> Экономика
  ... рух сучасної перехідної економіки України в ... нфраструктури (особливо фінансової, що ускладню ... економіки, але до системи стратегічного (корпоративного) планування ... економічного розвитку, особливо в умовах трансформаційного процесу, коли зміна моделі економіки ...
 2. Основні риси перехідної економіки України

  Курсовая работа >> Экономика
  ... перехідної економіки України Найдосконалішою моделлю сучасного капітал ... економічного планування є науково обґрунтовані промислова, структурна, інноваційна, податкова, фінансово ... діяти в умовах ринкової економіки, забезпечувати сталий баланс економічних інтерес ...
 3. Проблеми макроекономічного регулювання економіки України

  Курсовая работа >> Экономика
  ... малогабаритної техніки. У малому підприємництві в умовах існуючої фінансово-кредитної системи, ... економіки // Економіка України. — 2004. — № 3. — С. 47—52. Бесєдін В. Створення, становлення і трансформування сис­теми планування в Україні // Економіка України ...
 4. Структурна перебудова економіки України перехідного періоду

  Дипломная работа >> Экономика
  ... іальних проблем через планування виробництва, розподілу ... умовах економічного та валютно-фінансового хаосу досить вірогідне моделювання структурної перебудови економіки ... реформ. Сучасний стан технологічної конкурентоспроможності економіки України визначає ...
 5. Оподаткування сільськогосподарських товаровиробників в сучасних умовах розвитку економіки України

  Дипломная работа >> Финансовые науки
  ... фінансова академія ДИПЛОМНА РОБОТА Тема роботи: Оподаткування сільськогосподарських товаровиробників в сучасних умовах розвитку економіки України Виконана ... ія “Організація роботи податкової інспекції, планування та координація робіт структурних підрозд ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0021359920501709