Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Астрономия->Реферат
В примечании к своему знаменитому трактату "Математические начала натуральной философии" Ньютон пишет: "… удивительное размещение Солнца, планет и ком...полностью>>
Астрономия->Реферат
В примітці до свого знаменитого трактату «Математичні початки натуральної філософії» Ньютон пише: "дивне розміщення Сонця, планет і комет може бути ті...полностью>>
Астрономия->Реферат
У примітці до свого знаменитого трактату "Математичні начала натуральної філософії" Ньютон пише: " дивовижне розміщення Сонця, планет і комет може бут...полностью>>
Астрономия->Реферат
ФІНАНСОВА САНАЦІЯ ТА БАНКРУТСТВО ПІДПРИЄМСТВ 11 1 ФІНАНСОВА САНАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВА, ЇЇ ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ ТА ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ11 1 1 Фінансова криза на ...полностью>>

Главная > Реферат >Астрономия

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Реферат

з педагогіки

ТЕМА: Педагогічна деонтологія.

План

І. Поняття педагогічної деонтології.

ІІ. Ідеї відомих педагогів – як підґрунтя вітчизняної деонтології.

ІІІ. Основні принципи педагогічної деонтології.

IV. Зв’язок педагогічної деонтології з іншими науками.

V. Основні завдання педагогічної деонтології.

І. ПОНЯТТЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДЕОНТОЛОГІЇ

Деонтологія (від грецького „деонтос” - обов’язок і "логос" – вчення) – це: а) етична наука, яка вивчає проблеми обов’язку людини, б) вчення про моральні, професійні та юридичні обов’язки та правила поведінки спеціалістів по відношенню до людини, яка знаходиться у сфері виробничих і соціальних стосунків цих спеціа­лістів. Поняття „деонтологія” застосовується до будь-якої сфери професійної діяльності людини: медичної, юридичної, інженерної, управлінської і, звичайно до педагогічної. Деонтологія науково обґрунтовує необхідність свідомого підпорядкування особистих інтересів потребам суспільства в гармонійному поєднанні осо­бистого і суспільного, визначає форми професійної моралі, виконання громадянського обов’язку в конкретній галузі суспільних: життя і діяльності.

Педагогічна деонтологія-наука про професійну поведінку педагогічного працівника, про його обов’язок. Змістом педагогічної деонтології е система моральне етичних норм і принципів, необхідних педагогові для виконання своїх професій­них обов’язків.

Ключовими етичними категоріями педагогічної деонтології є: обов’язок, відповідальність, справедливість, честь і гідність, гуманність, демократичність, повага, співчуття.

II. ІДЕЇ ВІДОМИХ ПЕДАГОГІВ –

ЯК ПІДГУНТЯ ВІТЧИЗНЯНОЇ ДЕОНТОЛОГІЇ.

Задовго до введення терміну "деонтологія" основні принципи, які регламентують поведінку і дії педагога у спілкуванні з вихованцями, були відпрацьовані багатьма поколіннями вчителів, наставників від давньої Греції до наших часів. На формування вітчизняної педагогічної деонтології великий вплив мали Г.Сковорода, С.Русова, К.Ушинський, Я.Корчак, А.Макаренко, В.Сухомлинський. Ось тільки декілька ідей великих педагогів, які стали підґрунтям вітчизняної педагогічної де онтології:

"...треба завжди пам’ятати правило: якомога більше вимог до вихованця, якомога більше поваги до нього /А.Макаренко/.

"Виховання дітей потребує найсерйознішого тону, найпростішого і щирого. В цих якостях повинна полягати найвища правда вашого життя" /А.Макаренко/.

"Мудрість влади педагога - це передусім його здатність все розуміти” /В.Сухомлинський/,

"Бути річкою, в якій зливаються гаряче серце й холодний розум, не допускати поспішних, непродуманих рішень - це одна з вічних гілок педагогічної майстерності”. /В.Сухомлинський./

ІІІ. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДЕОНТОЛОГІЇ.

- гуманне ставлення до дітей,

- піклування про їхнє здоров’я,

- надання педагогічних послуг дітям незалежно від расової, політичної та регіональної приналежності,

- повага до честі і гідності людини /дитини/,

- охорона дитячих таємниць, проблем,

- демократичний стиль спілкування з дітьми,

- діалектичний взаємозв'язок поваги та вимогливості до дитини,

- педагогічний оптимізм тощо.

Педагогічна деонтологія вчить ставитися до учня чи колеги не як до об’єкт, своїх спостережень І педагогічних дій, а як до особистості зі своїм духовним світом, своїми бажаннями, сподіваннями, надіями, острахами. Ігнорування або пряме порушення деонтологічних принципів не тільки знижує ефективність педагогічних зусиль, а й може завдати невиправданої шкоди психічному, моральному або фізичному здоров’ю дитини. Принцип "не зашкодь" в педагогіці має не менш глибокий сенс, ніж у медицині. «Слово, дія педагога виконують не лише освітню, виховну, інформаційну, а й фізіологічну функції. Саме тому педагог повинен навчатися володіти педагогічною технікою, не завдаючи шкоди здоров’ю дитини.

IV. ЗВ’ЯЗОК ПЕДАГОГІЧНОЇ ДЕОНТОЛОГІЇ

З ІНШИМИ НАУКАМИ.

Нерозривний зв’язок організму й особистості, біологічного і соціального у природі людини зближує проблеми і завдання педагогічної і медичної деонтології. Одним із наукових джерел формування і розвитку педагогічної деонтології стає валеологія - наука про здоровий спосіб життя людини. Психічне, моральне, соціальне здоров’я людини не меншою мірою, ніж фізичне здоров’я, впливають на успішне навчання і виховання. Найтісніші зв’язки педагогічна деонтологія мав з психологією, зокрема віковою, педагогічною, психологією особистості. Наприклад, важливими є висновки психологів про те, що вчитель завжди е для учня певною Асоціальною цінністю, бо, крім, ділових якостей, уособлює конкретний тип особистості, рівень освіченості, культури, загального розвитку та інших рис, які стають предметом спостереження при контактуванні та спільній діяльності. Учні схильні вбачати в учителеві суспільні норми поведінки, розвитку - загалом взірець, зокрема у побудові взаємин з іншими людьми. Він стає джерелом для запозичення досвіду, об’єктом наслідування поведінки, формування істотних рис особистості учнів. V. ОСНОВНІ ЗАДДАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДЕОНТОЛОГІЇ

- вивчення принципів поведінки педагогічних працівників, спрямованих на ефекти­вне виконання професійних і посадових обов’язків,

- вивчення різноманіття відносин у системах „вчитель-учень”, педагог-педагог",

- "педагог-батьки" для встановлення правильних стосунків, які ведуть до успіху,

- вивчення несприятливих чинників педагогічного процесу з метою мінімізації їх впливу на розвиток дітей,

- пошуки шляхів усунення шкідливих наслідків недоброякісної педагогічної роботи,

На основі принципових положень і педагогічних закономірностей розробляю­ться правила обов'язкової посадової поведінки, які згодом оформляються у від­повідних інструкціях, кодексах, статутах (Статут школи, Правила внутрішнього розпорядку тощо). На відміну моральних правил, деонтологічні нормативи визначаються інструкціями і наказами.

Література:

 • Кусий Ю.О. Педагогічна деонтологія // Шкільний світ, №21, листопад, 1998.


Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Педагогіка як наука її становлення і розвиток

  Реферат >> Астрономия
  ... до пам'я­ті померлих та ін. Педагогічна деонтологія — народне вчення про вихов­ні ... яльності у вихо­ванні й навчанні. В Україні педагогічна думка на всіх етапах розвивала­ся ... узагальнення досвіду передових учителів педагогічна наука формулює правила виховання і ...
 2. Педагогіка. Фіцула. Підручник

  Книга >> Педагогика
  ... , повагу до пам'яті померлих і т.п. Педагогічна деонтологія — народне вчення про виховні обов ... . 3.Педагогічна психологія, педагогічна соціологія, театральна педагогіка, виправно-трудова педагогіка, військова педагогіка ...
 3. Плани семінарських занять з педагогіки

  Реферат >> Астрономия
  ... : “педагогіка”, “народна педагогіка”, “етнопедагогіка”, “педагогіка народознавства”, “народознавство”, “родинна педагогіка”, “педагогічна деонтологія”, “педагог ...
 4. Організаційно-педагогічні умови професійної орієнтації старшокласників на медичні спеціальності

  Реферат >> Педагогика
  ... особистісних якостей, естетичних, деонтологічних та інтелектуальних цінностей; ... моральних особистісних якостей, естетичних, деонтологічних та інтелектуальних цінностей; ... учнів медичного ліцею // Професійна педагогічна підготовка – вимоги сьогодення: Зб. ...
 5. Юридична деонтологія як правознавча наука та навчальна дисципліна

  Контрольная работа >> Право, юриспруденция
  ... моральних цінностей взагалі. Деонтологія формувалась як специфічна система знань про належне ... моральною, інтелекту­альною, психологічною, педагогічною, естетичною, ло­гічною, техн ... ів. Таке спрямування здавна відоме у педагогіці, й успішно використовується, ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0016980171203613