Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Экономика->Отчет по практике
Общество является юридическим лицом с момента его Государственной регистрации в соответствии с законодательством Российской Федерации, имеет в собстве...полностью>>
Экономика->Отчет по практике
Одним из элементов учебного процесса подготовки в области таможенного дела является производственная практика, которая способствует закреплению и углу...полностью>>
Экономика->Реферат
Производство молока является одной из важнейших отраслей агропромышленного комплекса. Молоко и молочная продукция служат источниками полноценных белко...полностью>>
Экономика->Контрольная работа
В течении года записи по дебету и кредиту производятся нарастающими суммами, в текущем балансе данные субсчета показывают развернуто. Только в конце г...полностью>>

Главная > Реферат >Экономика

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Оцінка, аналіз та планування продуктивності праці на підприємстві

ПЛАН

Вступ

1. Планування і аналіз чисельності працівників підприємства.

1.1 Характеристика персоналу підприємства

1.2 Склад і структура кадрів.

1.3 Кількісна та якісна характеристика персоналу

1.4 Планування чисельності працівників.

2. Методика визначення показників продуктивності праці на підприємстві.

2.1 Планування витрат на підприємстві

2.2 Планування та аналіз виробництва продукції на підприємстві.

2.3 Планування собівартості продукції на підприємстві

3. Стимулювання, як механізм підвищення продуктивності праці на підприємстві

3.1 Роль, форми і джерела стимулювання

3.2 Система стимулюючого винагородження

3.3 Стимулююча функція оплати праці.

Висновок

Список використаної літератури

ВСТУП

Виробництво кожної країни і кожної галузі залежить від ряду факторів. Такими факторами є кадри, праця й оплати праці. Кадри найбільш коштовна і важлива частина продуктивних сил суспільства. У цілому ефективність виробництва залежить від кваліфікації робітників, їхні розміщення і використання, що впливає на обсяг і темпи приросту вироблюваної продукції, використання матеріально-технічних засобів. Те чи інше використання кадрів прямим образом зв'язано зі зміною показника продуктивності праці. Ріст цього показника є найважливішою умовою розвитку продуктивних сил країни і головним джерелом росту національного доходу. На ріст продуктивності праці впливає існуюча в кожен момент часу система оплати праці, тому що оплата є стимулюючим чинником для росту кваліфікації праці, підвищення технічного рівня виконаної роботи.

Тому що ж змусити робочу силу працювати найбільше ефективно? Відповідь на це питання лежить в основі будь-якої кадрової політики. І на першому місці по важливості серед факторів, що впливають на ефективність використання робочої сили, коштує система оплати праці. Саме заробітна плата є тією причиною, що приводить працівника на його робоче місце.

Адже усі в остаточному підсумку залежить від людей, від їхньої кваліфікації, уміння і бажання працювати. Саме людський капітал, а не заводи, устаткування і виробничі запаси є наріжним каменем конкурентноздатності, економічного росту й ефективності.

Тому значення даної проблеми важко переоцінити.

Основними узагальнюючими показниками які характеризують рівень продуктивності праці на підприємстві це є показники прибутку або витрат. Саме аналіз цих показників може дати повну картину продуктивності праці і ефективності діяльності підприємства.

Основна мета даної курсової роботи полягає в тому, щоб дослідити питання аналізу та планування продуктивності праці на підприємстві. Дослідження цих питань проводиться не на конкретному підприємстві, а загалом, наводяться приклади і розглядаються методи які є універсальними для більшості вітчизняних підприємств.

1. Планування і аналіз чисельності працівників підприємства.

1.1 Характеристика персоналу підприємства

Продуктивність праці і ефективність виробництва напряму залежить від правильної організації праці і оптимального складу працівників підприємства. Тому питання пов’язанні з організацією найбільш оптимальної структури чисельності працюючих є одними з найголовніших у вирішення проблеми покращення продуктивності праці на підприємстві.

Кадри чи трудові ресурси підприємства це сукупність працівників різних професійно-кваліфікаційних груп, які зайняті на підприємстві і входять до його облікового складу.

В обліковий склад включаються всі працівники, прийняті на роботу, зв'язану як з основною, так і не основною його діяльністю.

Трудові ресурси (кадри) підприємства є головним ресурсом кожного підприємства, від якості й ефективності використання якого багато в чому залежать результати діяльності підприємства і його конкурентноздатності. Трудові ресурси надають руху матеріально-речовинним елементам виробництва. Створюють продукт, вартість і прибавочний продукт у формі прибутку. Відмінність трудових ресурсів від інших видів ресурсів підприємства полягає в тім, що кожен найманий робітник може відмовитися від запропонованих йому умов і зажадати зміни умов праці і модифікації неприйнятних, з його погляду , робіт, перенавчання іншим професіям і спеціальностям чи у кінцевому рахунку, може, нарешті, звільнитися з підприємства по власному бажання.

Кадровий склад чи персонал підприємства і його зміни мають визначені кількісні, якісні і структурні характеристики, що можуть бути з меншим чи більшим ступенем вірогідності обмірювані і відбиті наступними абсолютними і відносними показниками:

 1. облікова і явочна чисельність працівників підприємства і (чи) його внутрішніх підрозділів, окремих категорій і груп на визначену дату;

 2. середньосписочна чисельність працівників підприємства і (чи) його внутрішніх підрозділів за визначений період;

 3. питома вага працівників окремих підрозділів (груп, категорій) у загальній чисельності працівників підприємства;

 4. темпи росту (приросту) чисельності працівників підприємства за визначений період;

 5. середній розряд робочих підприємства;

 6. питома вага службовців, що мають вищу чи середню фахову освіту в загальній чисельності службовців і (чи) працівників підприємства;

 7. середній стаж роботи зі спеціальності керівників і фахівців підприємства;

 8. плинності кадрів по прийому і звільненню працівників;

 9. фондоозброєнність праці працівників і (чи) робітників на підприємстві й інші.

 10. 1.2 Склад і структура кадрів.

Працівники підрозділяються на:

  • промислово-виробничий персонал;

  • персонал не промислових організацій - в основному працівники житлово-комунального господарства, дитячих і лікарсько-санітарних установ, що належать підприємству.

До фахівців відносяться особи, що здійснюють технічне й організаційне керівництво виробництвом і обслуговуванням.

До керівників відносять робітників, що займають посади керівників підприємства. Молодший обслуговуючий персонал (МОП) - це працівники, що виконують роботи по обслуговуванню апарата керування, а також інші підсобні робітники (двірник). До учнів відносяться особи, що проходять виробниче навчання, чи частково беруть участь у виробництві.

Пожежно-сторожова охорона - включає робітників, що охороняють підприємство (сторожи).

До робітників відносять працівників підприємства, безпосередньо зайнятих створенням матеріальних цінностей чи наданням виробничих і транспортних послуг. Робітники підрозділяються на основних і допоміжних. До основних відносять тих, хто безпосередньо виконує виробничі процеси по виготовленню продукції, а до допоміжних - робітників, що зайняті обслуговуванням устаткування, транспортуванням матеріалів, що працюють в основних цехах.

До службовців відносяться працівники, що здійснюють фінансово-розрахункові, постачальницько-збутові й інші функції. Кваліфікація працівника визначається рівнем спеціальних знань і практичних навичок і характеризує ступінь складності виконуваного їм конкретного виду роботи.

Структура кадрів підприємства, цеху, ділянки характеризується співвідношенням різних категорій працівників у їхній загальній чисельності. З метою аналізу структури кадрів визначається і порівнюється питома вага кожної категорії працівників dPі з загальної середньосписочною чисельністю персоналу підприємства P.

dPі = Pі/ P чи dPі - (Pі*100)/P.

де, середньсписочна чисельність працівників і категорії, чол.. Покажемо це на прикладі (див. Табл.1).

Таблиця 1.1

Склад і структура чисельності працюючих на підприємстві

п/п

Категорії працюючих

Склад, чол.

Структура, %

1

2

3

4

1.

Основні робітники (всього), в тому числі:

60

66,7

А) відрядники;

30

33,4

Б) почасовики.

30

33,4

2.

Допоміжні працівники (всього), в тому числі:

8

8,9

А) слюсар - ремонтник;

2

2,2

Б) електромонтери;

2

2,2

В)прибиральники;

1

1,2

Г) кладовщики;

1

1,2

Д) МОП (двірники).

2

2,2

3.

Службовці (всього), в тому числі:

8

8,9

А) бухгалтера;

3

3,4

Б) диспетчера;

2

2,2

В) касир.

3

3,4

4.

Спеціалісти (всього), в тому числі:

12

13,3

А) технологи;

6

6,7

Б) конструктори;

3

3,4

В) модельєри.

3

3,4

5.

Керівництво (всього), в тому числі:

2

2,2

А) директор;

1

1,1

Б) начальники відділів;

1

1,1

РАЗОМ (загальна чисельність)

90

100Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Підвищення продуктивності праці на підприємстві ВАТ "Сумський завод продовольчих товарів"

  Курсовая работа >> Экономика
  ... кількісна оцінка. Резерви можуть оцінюватися в абсолютних і відносних величинах. На конкретний пер ... аналізу та планування продуктивності праці на підприємстві можна зробити наступні висновки: підйом вітчизняної економіки, підвищення продуктивності прац ...
 2. Форми і системи оплати праці на підприємстві та шляхи її вдосконалення

  Курсовая работа >> Экономика
  ... -2005рр. Підвищення продуктивності праці на підприємстві означає економію живої та уречевленої праці, затраченої на виробництво продукції, є ... . 37. Матюк С.А. Оцінка змістовності праці та мотивація в системі оплати праці: аналіз перспектив розвитку // Ві ...
 3. Планування фонду оплати праці на підприємстві

  Курсовая работа >> Экономика
  ... сучасної фірми. 1.2. Аналіз і оцінка економічних показників господарської діяльності підприємства В наступній таблиц ... праці від запланованого, його динаміка та структура тощо. Розділ 3. Планування і контроль фонду оплати праці на підприємств ...
 4. Продуктивність праці: економічна суть, методи вимірювання та планування росту за техніко-економічними факторами

  Курсовая работа >> Экономика
  ... продуктивності, 1995. Колот А. М. Оплата праці на підприємстві: організація та удосконалення. — К., 1997. Колот А. М. Мотивація, стимулювання й оцінка ...
 5. Управлінське відтворення економічних ресурсів на підприємстві житлово-комунального господарства

  Курсовая работа >> Финансовые науки
  ... 3) фактори, що безпосередньо визначають рівень продуктивності праці на підприємстві: механізація й автоматизація виробничих ... оцінка основних фондів необхідна для обліку їхньої динаміки, планування ... поділ на змінні та постійні витрати. Під час аналізу залежност ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0018260478973389