Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Государство и право->Реферат
«По договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить опр...полностью>>
Государство и право->Закон
Прокуратура РФ представляет собой единую федеральную централизованную систему органов, осуществляющих надзор за исполнением действующих на ее территор...полностью>>
Государство и право->Контрольная работа
«Отношения между государством и правом должны рассматривается по аналогии с отношениями между правом и индивидом» Из этого следует, что индивид неразд...полностью>>
Государство и право->Курсовая работа
Акционерное общество - это одна из организационно-правовых форм предприятий Оно создается путем централизации денежных средств (объединения капитала) ...полностью>>

Главная > Реферат >Государство и право

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Міністерство освіти України

Кіровоградський державний технічний університет

Економічний факультет

Кафедра "Фінанси і планування"

Курсова робота

На тему: Організаційно-правові аспекти

іноземного інвестування в Україні.

Робота надійшла:

"___ " _______ 1999 року"

Виконала студентка 3 курсу,

групи ФК97-1

Бабешко Т. О.

Керівник роботи

Шарандак Р. В.

Оцінка _______________

Захищена "___"_______1999 року"

Кіровоград КДТУ - 1999 рік.

План

Вступ ……………………………………………….…

 1. Вплив іноземного капіталу на економіку

України.

  1. Стратегія інвестиційної діяльності в України. ………...

  2. Інвестиційний капітал як каталізатор

економічної активності. ………………………………………...

2. Політика держави щодо інвестиційної діяльності в Україні.

  1. Пріоритетні сфери, зони та об'єкти

іноземного інвестування в Україні. ………………………….

  1. Фактори, що перешкоджують притоку

капіталу та іноземних інвестицій в економіку

України. …………………………………………………………..

  1. Політика держави по залученню іноземних

інвестицій. ……………………………………………………….

 1. Про режим іноземного інвестування та порядок

реєстрації представництв іноземних суб'єктів господарської діяльності………………………………….

Висновок ……………………………………………

Список використаної літератури……………………

Вступ

Зараз настав етап відродження української економіки, але різкий ріст цін, низька інвестиційна активність не сприяють цьому відродженню. Почалось послаблення деструктивних процесів. Перш за все це виявилось у значному скороченні у порівнянні з попереднім періодом річного рівня інфляції і стабілізації місячних об'ємів виробництва. Став більш насичений споживацький ринок, підвищились доходи населення, підвищилась схильність до заощаджень. Суттєвою передумовою для підвищення ділової активності в економіці являється подальший розвиток процесу приватизації державної власності.

Ці і деякі інші позитивні тенденції в господарській динаміці свідчать про рух економіки України до стабілізаційної фази переходного періоду. Однак, стійкість даного руху, який забезпечується здебільшого засобами грошово-кредитної політики, залишається недостатньо міцною при відсутності необхідних структурних зрушень в реальному секторі економіки.

Таким чином, у зв'язку з продовженням нестабільності в економічному стані України багато ведучих економістів пов'язують майбутнє нашої держави з залученням в широких масштабах в українську економіку іноземних інвестицій, що являє довгострокові цілі створення в Україні цивілізованого суспільства, яке характеризувалося б високим рівнем життя населення.

Іноземний капітал може внести в країну досягнення науково-технічного прогресу та передовий досвід управління. Крім того, залучення іноземного капіталу в матеріальне виробництво набагато вигідніше отримання кредитів для закупок необхідних товарів, які лише помножують загальний державний борг.

Приток зарубіжних капіталовкладень життєво важливий для досягнення середньострокових цілей, таких як вихід з сучасного кризового стану, початковий підйом економіки. При цьому, звичайно, українські громадянські інтереси не співпадають з інтересами іноземних інвесторів, отже, важливо залучити капітали так, щоб не лишити їх власників власних мотивацій, одночасно направляючи дії останнях на благо суспільних цілей.

Ця задача має рішення, що підтвержується світовим досвідом (наприклад утворення нових індустріальних країн), але для знаходження яких-небудь визначальних дій по її здійсненню потрібно в першу чергу вивчити конкретний стан у сфері залучення іноземних інвестицій у справжніх українських умовах, розглянути економічну і законодавчу бази, які забезпечують інвестиційний клімат в країні. При цьому в моїй роботі найбільшу увагу приділено останній з вказаних, так як сьогодні саме невизначеність в цій сфері обмежує інвестиційний процес, тобто спостерігається парадокс: могутній інструмент по залученню іноземного капіталу одночасно є основною причиною, утримуючою інвесторів від великих вкладів.

1. Вплив іноземного капіталу на економіку України.

1.1. Стратегія інвестиційної діяльності в Україні.

Cьогодні від ефективності інвестиційної політики залежить стан виробництва, положення та рівень технічного оснащення основних фондів підприємств народного господарства, можливості структурної перебудови економіки, рішення соціальних та екологічних проблем. Інвестиції являються основою для розвитку підприємств, окремих галузей та економіки у цілому. Під час економічної кризи інвестиційна діяльність в Україні значно знизилась. Попит на інвестиції падав значно швидше чім виробництво валового продукту. Однією з причин цього, було те, що інфляція зночно знецінила інвестиційні засоби. На протязі останніх років, незважаючи на значне зниження темпів інфляції, зменьшується частина довгострокових позик, наданих суб'єктам господарювання всіх форм власності в загальному обсязі кредитів в економіку країни. Якщо в 1991 році цей показник дорівнював 12,8%, то в 1994 році - 11,3%, 1996 році - 11,1%, 1997 році - 10,0%. Це свідчить про відсутеість у комерційних банків економічних стимулів кредитування виробничих інвестицій, та наявність підвищення ризику при наданні таких позик і обтяження позикових портфелів банків директивними позиками, своєчасне повернення яких проблематичне. Великі позикові ресурси банків відтягуються також на ринок облігацій внутрішнього державного займу(ОВДЗ), де відсотки більш привабливі в зрівнянні з позиками для інвестиційних проектів.

Намітились позитивні зрушення в структурі капітальних вкладень у напрямку підвищення частини об'ємів, направлених на розвиток виробничого потенціалу. Введена нова амортизаційна політика, яка дає можливість акумулювати значні інвестиційні ресурси безпосередньо на підприємствах.

Український фінансовий ринок має низку безумовних цінностей: стабільні гроші та стабільні ціни. З певною часткою впевненості можна сказать, що Україна, як демократична держава, сформувала свою грошову та банківську систему, а це надійний грунт для фінансової стабілізації, яка формує базові умови для розвернення інвестиційних процесів на Україні. Велике значення має той факт, що стабільність гривні - це результат дії риночних механізмів саморегуляції економічних процесів суспільства. А результат стабільності гривні - це ряд якісно нових процесів на ринку капіталу, в тому числі реальне підвищення срочних вкладень населення України, які можуть стати важливим джерелом національних інвестицій.

В Україні досягнена нормалізація функціонування банківської системи. Українська банківська система перейшла на міжнародні стандарти обліку та звітності. Рівень банківського капіталу на початок жовтня досяг 4,2 млрд. грн., і до кінця 1999 року банківська система країни працюватиме в рамках європейських стандартів відносно норми капітала на один банк.

Стабільність - це один з основних залогів розвитку валютного ринку. В травні 1997 року Україна стала 138 країною, яка підписала статтю 8 Погодження з Міжнародним валютним фондом про повну конвертабельність гривні в рамках поточних операцій. Цим були зняті всі проблеми репатриації прибутку інвесторів будь-якого типу з території України. З метою демонстрації стабільності національних грошей на 1997 рік була вибрана тактика підтвердження курсової поведінки в рамках валютного коридору 1,7-1,9 грн. за долар США, а в 1998 році 3,8-4,2 грн. за долар США.

Важливим складником економічних реформ є великомасштабна приватизація. В кінці 1997 року майже завершилась мала приватизація, приватизовано багато середніх підприємств та більш 50% всіх активів держави, які підлягають приватизації, вже приватизовані.

Зараз в процесі продажу, крім середніх і малих підприємств, знаходиться біля 300 великих підприємств з загальним капіталом більш 100 млн. доларов США. Серед них є достатньо привабливі, з інвестиційної точки зору, об'єкти. Наприклад, нафтопереробні підприємства, добуваючі нафтогазові, електрогенеруючі і снабжаючі компанії, підприємства чорної та кольорової металургії, машинобудування та інших галузей промисловості.

Приорітетними сферами для залучення і підтримки стратегічних інвестицій можуть бути визначені ті, де Україна має традиційні виробництва, володіє необхідним ресурсним потенціалом і формує значну необхідність ринку у відповідній продукції, а саме: виробництво легкових та вантажних автомобілей; тракторо- та комбайнобудування; авіа- і ракетобудування; суднобудування; замкнений цикл виробництва палива для АЕС; розвиток енергогенеруючих потужностей; нафтогазодобуток на Чорноморському шельфі; упровадження ресурсо- і енергозберігаючих технологій; переробка сільгоспродукції; транспортна інфраструктура.

Інвестиції являються як би воротами науково-технічного прогресу. Науковий потенціал країни, який раніше відрізнявся світовим рівнем досягнень в різних сферах фундаментальної науки і техніки, з відновленням інвестиційної активності отримає нове дихання. Ефективно вирішити проблему зниження ресурсо- і енергоємкості можна тільки шляхом широкого упровадження нових технологій сучасної техніки, з'єднати докупи інтереси наукових досліджень і практики через потреби ринку.

В ринкових умовах на нових технологіях і новій техніці можна тільки тоді заробити гроші, коли вони сприяють покращенню життя. При цьому вченим в нових для них умовах міжнародної конкуренції на відкритих ринках слід пам'ятати, що час являється головним фактором в сучасній економіці. Однак, як не дивно, більшість розглядають час як невичерпний ресурс.

Сучасні умови економічного розвитку вимагають проведення активної політики по залученню прямих іноземних інвестицій. В Україні створена законодавча база в сфері регулювання інвестиційної діяльності, яка поступово вдосконалюється з метою досягнення більшого притоку іноземних інвестицій та підвищення ефективності їх використання.

Прийнятим 19 березня 1996 року Законом України "Про режим іноземного інвестування" для іноземного інвестора в Україні встановлені рівні умови діяльності з вітчизняним інвестором. Вказвним Законом іноземним інвесторам даються державні гарантії захисту їх капіталовкладень.

Якщо в майбутньому спеціальним законодавством про іноземні інвестиції будуть змінюватись гарантії захисту іноземних інвестицій, визначені вищевказаним Законом, то на протязі десяти років з дня вступу в силу такого законодавства за вимогою іноземного інвестора застосовуються гарантії захисту іноземних інвестицій, визначені Законом України "Про режим іноземного інвестування".

Важливими правовими документами, які регулюють взаємовідносини між суб'єктами інвестиційної діяльності, являються міждержавні угоди "Про сприяння та взаємний захист інвестицій". Такі договори являються гарантом надання справедливого статуса інвестиціям та захисту їх на території іншої держави. Вони підписані з 44 країнами світу. Цілий ряд проектів договорів знаходиться на стадії погодження.

Позитивно впливає на залучення іноземних інвестицій співробітництво та поміч Укрвїні з боку Міжнародного валютного фонду та інших міжнародних організацій.Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Організаційно-правове регулювання інвестиційної діяльності (на прикладі Вінніцької області)

  Дипломная работа >> Финансовые науки
  ... -130. Омельченко А.В. Державне управління іноземного інвестування в Україні (організаційно-правові питання). Автореф.дис.канд. юрид ... В.Л. Деякі аспекти вдосконалення регулювання відносин України з міжнародними економічними організаціями у св ...
 2. Реформування податкового законодавства України до європейських стандартів: організаційно-правові засади

  Дипломная работа >> Финансовые науки
  ... законодавства України до європейських стандартів: організаційно-правові засади ... заохочення у відношенні реінвестування в інший суб'єкт ... аспектів ГАТТ/СОТТ та інших міжнародних економічних організац ... економіки для іноземних інвесторів. Принциповим недол ...
 3. центрального банку в США Німецький федеральний банк Організаційно-правові основи центральних

  Реферат >> Астрономия
  ... Німецький федеральний банк. Організаційно-правові основи центральних банків ... 300 % Н14 — норматив інвестування Кін К+ЦП+Ва Не більше ... є органам банківського нагляду відстежувати такі аспекти ді ... іноземних валют вста­новлює НБУ. З 1997 р. в Україні затверджено ...
 4. Організаційно-економічні аспекти підвищення конкурентоспроможності українських банків

  Дипломная работа >> Банковское дело
  ... ДИПЛОМНА РОБОТА ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ УКРАЇНСЬКИХ БАНКІВ ... багато в чому визначає як організаційно-правові можливості банку, так і його ... Кабінету Міністрів України «Про режим іноземного інвестування» № 55-93 від ...
 5. Інвестиційний клімат в Україні та шляхи його поліпшення

  Дипломная работа >> Экономика
  ... організаційної культури і технологій у власників цього капіталу. В Україні практично не розвинене портфельне інвестування ... організаційно-правові аспекти іноземних інвестицій в Україні / Державна податкова адміністрація України; Національна академія ДПС Укра ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0029599666595459