Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Экономика->Реферат
Инвестиционная деятельность - целенаправленно осуществляемый процесс изыскания необходимых инвестиционных ресурсов, выбора эффективных объектов (инстр...полностью>>
Экономика->Контрольная работа
Важная роль цен в экономической жизни определяется тем, что они являются основой всех экономических измерений, оказывают значительное влияние на затра...полностью>>
Экономика->Контрольная работа
Закон разделения и обобществления труда систематически порождает новые отрасли и интегрирует их в меру экономической целесообразности Именно экономиче...полностью>>
Экономика->Дипломная работа
Актуальність теми Наприкінці ХХ ст – початку ХХІ ст країни з перехідною економікою опинились у дуже невигідних умовах для досягнення міжнародної конку...полностью>>

Главная > Реферат >Экономика

Сохрани ссылку в одной из сетей:

1.1 Класифікація бізнесу

Споконвічне підприємництво з'явилося в сфері ремісництва й торгівлі й протягом сторіч здобувало сучасні риси. Поступово, приблизно в XV столітті утворилося співтовариство підприємців, що складає з ремісників, купців, лихварів і їм подібних. Саме в цей час з'явився термін "підприємництво", що ставився до всіх осіб, зайнятим діяльністю, спрямованої розвиток виробництва, торгівлі, одержання доходу.

До другої половини XІ століття з'явилася, однак, необхідність проведення розходжень між підприємцем і власником капіталу - капіталістом. Стали утворюватися підприємницькі союзи, де капіталісти не завжди виступали в ролі підприємця, а підприємці не завжди були капіталістами.

Старе поняття "підприємництво" останнім часом одержало новий зміст. У сучасному світі підприємець - це людина, здатний зрозуміти перспективу й потреби ринку й сполучити це розуміння зі знаннями в області керування виробництвом і використанням виробничих ресурсів розраховуючи на одержання доходу.

Підприємець - це людина (або група людей), що бере на себе ініціативу, ризик і відповідальність за організацію успішної діяльності підприємства.

Підприємництво - господарська діяльність із використанням новизни, ризику, винахідництва з метою одержання прибутку.

Прибуток - це узагальнюючий показник фінансових результатів господарської діяльності, що визначається як різниця між виторгом від господарської діяльності й сумою витрат на цю діяльність.

У широкому змісті підприємництво - це заповзятливість, ініціативність, активність у сфері економіки; у вузькому - економічна діяльність власника або господарюючого суб'єкта.

Для розвитку підприємництва в Україні істотне значення має розуміння того, що не будь-яка нова справа є підприємництвом (хоча будь-яке починання в області, формованої ринкової економіки можна було б уважати підприємництвом, звичайно, з певними застереженнями). Підприємництво в першу чергу пов'язане з ефективним використанням всіх факторів виробництва з метою економічного росту й задоволення потреб.

Підприємництво як явище відбиває всю сукупність відносин (економічних, соціальних, організаційних, особистісних і ін.), пов'язаних зі створенням підприємцями своєї справи, з виробництвом товарів (виконанням робіт, наданням послуг) і одержанням бажаного результату у вигляді прибутку (доходу). Воно позначається на всій системі відносин (фінансових, економічних, соціальних), які об'єктивно виникають у підприємців (як у господарюючих суб'єктів) при взаемовідношень один з одним, зі споживачами, постачальниками всіх факторів виробництва (сировини, матеріалів, устаткування, палива, енергії й т.д.), з банками й іншими суб'єктами ринку, з найманими робітниками (співробітниками) і, нарешті, з державою в особі відповідних органів виконавчої влади, а також органами влади суб'єктів України і місцевого самоврядування.

Щоб успішно здійснювати свій бізнес, дієздатний громадянин або підприємницька організація повинні добре знати цивільне законодавство, що регулює цю діяльність.

У підприємницькому праві, особи, які вправі займатися підприємницькою діяльністю називаються суб'єктами підприємницької діяльності.

1. організація (факт створення організації повинен бути підтверджений відповідними документами - уставом, положенням, договором і ін.).

2. організація, що має на праві власності, господарського ведення або оперативного керування відособлене майно (доказом даної обставини може служити наявність самостійного балансу, кошторису). Наявність майна й відповідної організаційної структури є як би чільним у визначенні правового статусу юридичної особи, дві інших ознаки випливають із інших перших.

3. організація, що має можливість від першого ім'я здобувати й здійснювати майнові й особисті немайнові права, мати обов'язки, бути позивачем і відповідачем у суді.

Підприємець (бізнесмен) прагне задовольнити свої потреби, які в принципі безмежні, а от ресурси для цього - обмежені. Він вибирає той варіант виробництва, що його задовольняє. Підприємець залежить від ринкової кон'юнктури й платоспроможного попиту споживачів його товарів (послуг). В умовах ринкової конкуренції його цікавлять витрати виробництва, величина яких істотно впливає на розміри одержуваного прибутку. Він повинен також знати інвестиційний механізм відновлення й заміни основних виробничих фондів, уміти випускати конкурентоспроможну продукцію. Він прагне до технічного прогресу й економічного росту. В умовах непростої економічної ситуації в Україні підприємцеві потрібно вишукувати фінансові ресурси для відновлення основного капіталу.

Основним суб'єктом підприємницької активності виступає підприємець. Однак підприємець - не єдиний суб'єкт, у кожному разі він змушений взаємодіяти зі споживачем як основним його контрагентом, а також з державою, що у різних ситуаціях може виступати як помічник або супротивника. І споживач і держава також ставляться до категорії суб'єктів підприємницької активності, як і найманий робітник (якщо, звичайно, підприємець працює не поодинці ), і партнери по бізнесі (якщо виробництво не носить ізольованого від суспільних зв'язків характеру).

1.2 Різні форми організації бізнесу

1.2 а) Компанія з одним власником

Компанія з одним власником - це фірма, що належить одному власникові, що одноосібно управляє нею, одержує весь прибуток, але й особисто відповідає по всіх її зобов'язаннях. Такі компанії поширені дуже широко. Вони невеликі й найбільш характерні для будівельної індустрії й роздрібної торгівлі. На мал. 1. показано, що промислові компанії з одним власником становлять більше 70% всіх фірм, що дають федеральному правительству податковий прибуток. Але цей прибуток скромний, тільки 7% від загальних надходжень. Відзначимо, що величезне число сільськогосподарських ферм організовані аналогічним образом, але вони не включені в статистику, представлену на мал. 1.

Переваги компаній з одним власником. Така форма організації має цілий ряд переваг, властивим маленьким фірмам. Імовірно, найбільша перевага полягає в тому, що почати справу надзвичайно легко. Практично це зводиться лише до реєстрації назви фірми. Нескладний і процес ліквідації справ - власник просто припиняє займатися бізнесом і фірма зникає.

Друга перевага - це зосередження всього прибутку (якщо, звичайно, вона є) у руках одного власника. Дохід від такої форми редпринимательства піддається лише обкладанню індивідуальним прибутковим аналогом.

І, нарешті, компанія з одним власником має незаперечну перевагу тім, що вона, працює сама по собі й непідзвітна наймачам або співвласникам. Дуже багато з людей цінують цю незалежність настільки високо, що ні готово вести власну справу, задовольняючись скромними доходами, ніж робить на третіх осіб.

Недоліки компаній з одним власником. Ця форма ведення справ має й певні недоліки, які обмежують їхньої можливості, особливо у великих підприємствах. Одним з істотних недоліків є повна фінансова відповідальність власника компанії. Поряд з тим, що власник одержує весь прибуток, він особисто несе тягар втрат. Вся відповідальність компанії - борги, кредити, судові процеси, збиток при невиконанні контрактів - лежить на власнику. Таким чином, банкрутство такої компанії означає банкрутство її єдиного власника.

мал.1

1.2 б) Партнерство

Партнерство - це об'єднання двох і більше людей, що ведуть справа як

співвласники. Партнерство - найменш розповсюджена форма організації бізнесу, тридцятилітній тільки 7% від загального числа американських компаній. Їхня частка - менш 4% від всіх грошових надходжень і доходів в американському бізнесі. Партнерство як форма організації бізнесу найчастіше поширено в таких сферах, як юриспруденція, медицина й бухгалтерія. У цих областях федеральні закони обмежують організацію великих корпорацій представниками однієї професії. Однак деякі послаблення юридичного характеру останнього років приводять до появи корпорацій, створених по професійній ознаці.

Переваги партнерства. Утворення партнерства є одним з можливих шляхів розвитку компаній з одним власником. Два й більше компаньйони поєднують свої знання й фінансові ресурси, створюючи могутнішу й велику фірму, ніж дві сепаратні компанії. Партнерства мають податкові переваги перед корпораціями. Розділ про оподатковування корпорацій це покаже.

Недоліки партнерства. Вищевказані переваги компенсуються істотними недоліками. Один з них - це необмежена відповідальність партнерів. З погляду зобов'язань положення партнера в цій формі підприємства навіть гірше, ніж повновладного власника компанії, оскільки кожний з партнерів відповідає за всю фірму. Якщо фірма розоряється, то кожний зі членів партнерства може втратити набагато більше, ніж він сам вклав у справу. Член партнерства зобов'язаний у судовому порядку відшкодувати збитки іншому членам партнерства.

Тимчасові рамки партнерства - інша серйозна проблема, оскільки

смерть кожного з партнерів припиняє легальну діяльність фірми. Відхід партнера також створює проблеми. Якщо це відбувається, його колишні колеги, або третя особа, зобов'язані викупити його частку у фірмі. Доти, поки покупець не знайдений, його внесок у справу заморожується, тобто внесок не можна забрати як готівку або вкласти в іншу справу.

Партнерства з обмеженою відповідальністю. Для деяких цілей наприклад купівлі продажу нерухомого майна створиться особливий вид партнерств, так звані партнерства з обмеженою відповідальністю, що дозволяє уникнути вищеописаних незручностей. Партнерство з обмеженою відповідальністю включає трохи партнерів, які відповідають за організацію роботи фірми й мають майже такий же статус як співвласники звичайного партнерства. Але розглянута форма організації підприємства містить у собі ще ряд партнерів з обмеженою відповідальністю, які вносять засобу на організацію фірми, дістають прибуток, але чия відповідальність по зобов'язаннях фірми ніколи не може перевищувати суму, вкладену ними в справу. Партнерство з обмеженою відповідальністю має многими переваги корпорації, здатними помножити капітал. У той же час ця форма організації бізнесу зберігає податкові пільги партнерства.

1.2 в) Корпорації

Корпорація - це третя основна форма організації підприємства. Корпорація організована як юридично незалежний економічний об'єкт, у якому власність розділена на частки; Корпорація є основною формою організації більших фірм. Менш 20% всіх компаній створюють корпорації, але на них доводиться майже 90% всіх грошових надходжень. Однак існують і невеликі корпорації. Переваги корпорацій. Користь корпоративної форми організації великого бізнесу базується на двох основних положеннях:

корпорація, що діє в рамках існуючого законодавства, це економічна система, незалежна від її власника;

співвласники корпорацій мають лише обмежену відповідальність.

Юридична незалежність корпорації визначає її стабільність і тривале існування. Акціонери можуть входити або залишати компанію по власному бажань. Кредитори й клієнти мають справу з одним економічним об'єктом, а не з поруч партнерів. Далі, корпорація має власність і заключає контракти від свого власного ім'я, а не від імені співвласників.

Обмежена відповідальність має на увазі, що акціонери не можуть зазнати шкоди більший, ніж сума, вкладена ними в справу. Це найбільш істотний захист акціонера. У людини можуть бути вкладені кошти в дюжину корпорацій, але він нічим не ризикує. Подібний ризик не може ігноруватися власником власної компанії або членом партнерства. Таким чином, юридична незалежність і обмежена відповідальність робить корпорацію ідеальним місцем приміщення капіталу дрібними вкладниками, що в підсумку становить досить значні суми.

Недоліки корпорацій. Корпорації, зрозуміло, не вільні від недоліків. У противному випадку всі фірми стали б корпораціями. Один з недоліків відносно високі витрати й складності в процесі організації й припинення діяльності корпорації. Хоча кожний американський штаг має свої закони, що регулюють подібного роду діяльність, утворення корпорацій звичайно вимагає послуг адвокатів і виплату гонорарів і винагород. Ці витрати роблять корпоративну форму організації підприємств малоподходячої для багатьох дрібних або тимчасово організованих компаній.

Істотним мінусом у діяльності корпорацій є подвійне оподатковування. Отриманий прибуток обкладається налогом з корпорацій, а потім, коли прибуток виплачується акціонерам у вигляді дивідендів, ці доходи підлягають індивідуальному по-дохідному оподатковуванню. Подвійне оподатковування може бути дуже високим. Наприклад, якщо федеральні податки й податки штату на корпорації вилучають 40% прибутку фірми в момент її одержання, те індивідуальний прибутковий податок забирає ще 33% суми, що залишилася, при виплаті дивідендів. Це значить, що співвласники фірми одержують тільки 40 центів від кожного долара прибутку корпорації.Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Форма организации бизнеса компания c одним владельцем

  Реферат >> Менеджмент
  ... . Введение 3 Организация бизнеса 4 Компания с одним владельцем как форма организации бизнеса 6 Список литературы 8 Введение Выбор формы организации бизнеса – один ...
 2. Формы организации бизнеса в сфере физической культуры и спорта

  Контрольная работа >> Физкультура и спорт
  ... физической культуры и спорта» на тему: Формы организации бизнеса в сфере физической культуры и спорта. Заочного ... в бизнес-плане, документе, разрабатываемом любой коммерческой организацией независимо от ее организационно-правовой формы ...
 3. Формы организации бизнеса в зарубежных странах

  Доклад >> Экономика
  ... как совладельцы. Партнерство — наименее распространенная форма организации бизнеса, составляющая только 7% от общего числа ... денежных поступлений и доходов в американском бизнесе. Партнерство как форма организации бизнеса чаще всего распространено в таких ...
 4. Основные формы организации бизнеса

  Курсовая работа >> Менеджмент
  ... : - раскрытие характерных особенностей основных форм организации бизнеса; - изучение основных форм организации бизнеса; -обобщение результатов анализа финансово ...
 5. Собственность и формы организации бизнеса

  Реферат >> Экономика
  ... повседневной предпринимательской деятельности. В отсутствие Выбор формы организации бизнеса – один из первых вопросов, который ... поступлений и доходов в американском бизнесе. Партнерство как форма организации бизнеса чаще всего распространено в таких ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0019540786743164