Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Астрономия->Реферат
Необхідність розробки і практичної реалізації концепції правової держави ставить перед нашою теорією і практикою цілий ряд нових запитань Щоб краще ор...полностью>>
Астрономия->Реферат
Антична філософія являє собою сукупність філософських вчень, що розвивались в древньогрецькому рабовласницькому суспільстві з кінця VII ст до н ери і ...полностью>>
Астрономия->Реферат
Туризм походить від французького “tourisme” – прогулянка подорож – подорожі у вільний час пов’язані з відїздом за межі постійного проживання ; один з ...полностью>>
Астрономия->Реферат
Іван Мазепа , як відомо походив із шляхетського роду , по одним джерелам волинського , по іншим — подільського походження Його предки у XVI ст Оселили...полностью>>

Главная > Реферат >Астрономия

Сохрани ссылку в одной из сетей:

До питання класифікації станів і характеристик елементів у моделі маркетингової системи медичних послуг

Владимирський обласний фонд обов'язкового медичного страхування

Історія становлення і розвитку Міжнародної класифікації хвороб (МКБ) [International Classification of Diseases -ICD]- є деякою мірою метод формалізації визначених якісних станів організму людини.

У конкретній нозології МКБ описується визначений комплекс, зібрані конкретні характеристики (епідеміологія, етіологія, патогенез і ін.), стану (якості) людського організму від генома до індивідуального рівня.

Індивідуум (пацієнт) у системі надання медичних послуг (надання медичної допомоги) може бути описаний поряд з іншими характеристиками і конкретним формалізованим станом відповідно до МКБ.

Правомірно припустити, що кожному конкретному стану пацієнта, що визначає потребу в медичній послузі або їхньому комплексі, апріорно відповідають конкретні, порию однозначні, стану інших елементів маркетингової системи, прямо або побічно співвіднесених з цим станом.

Таким чином, відкривається шлях до побудови сімейства класифікаторів по кожнім можливому елементі маркетингової системи, пошуку і установленню відповідності між співпричетними складовими цих класифікаторів. Група класифікаційних елементів, об'єднаних конкретним станом конкретного пацієнта, являє собою об'єктивний опис (своєрідну модель) однозначної відповідності попиту та пропозицій у маркетинговій системі медичних послуг. Чим більше оптимальних відповідностей між параметрами різних класифікаторів, тим приближена маркетингова модель до свого оптимуму.

Практика підтверджує з одного боку, конструювання нових груп класифікаторів. Одним з таких прикладів може служити побудова International Classification of Impairments? Disabilities and Handicaps - Міжнародного Класифікатора Ушкоджень, Непрацездатності, і Обмежень (ICIDH) [1]. З іншого боку - дослідниками і практиками охорони здоров'я забезпечується побудова систем, що інтегрують по тим чи іншим ознакам елементи різних класифікаторів у визначені групи. Наочним прикладом, останнього твердження бути діюча система Діагностичних Родинних Груп (ARG).

Діагностичних родинні, економічно^-медико-економічні, ARG і інші групи, прийняті у світовій практиці охорони здоров'я, виявляють собою приклад сполучення визначених характеристик (нозологічних, економічних, технологічних) у системі попиту та пропозицій медичних послуг

В останні роки у вітчизняній охороні здоров'я широкий спектр наукових досліджень і розробок присвячений побудові класифікаторів простих медичних послуг.

Активна діяльність науковців і фахівців органів охорони здоров'я по розробці і впровадженню галузевих стандартів, що регламентують діяльність в області зміцнення здоров'я населення, деякою мірою, спирається на одержання і використання класифікаторів системи комплексної стандартизації медичних послуг (СКС МУ) [2].

При можливому наданні медичної допомоги, що відповідає з конкретної нозології, обраної з класифікатора, повинний відповідати (відповідає) визначений набір простих медичних послуг, вибір яких можливий з існуючих і розроблювальних у даний час класифікаторів.

У свою чергу на основі відповідної нозології і набору медичних послуг може бути сформований (формується) стандарт обсягу медичної допомоги.

Лікарська спеціальність (її кваліфікаційна складова) також однозначно повинна відповідати (відповідає) всім іншим елементам і характеристикам, що описують конкретний стан пацієнта і конкретних дій, спрямовані на зміну або корекцію даного стану.

Таким чином, спектр усіх можливих лікарських спеціальностей може бути представлений у виді відповідного класифікатора, з якого при необхідності вибирається та спеціальність і її кваліфікаційна категорія, що у більшому ступені відповідає визначеному стану пацієнта (нозологія з МКБ), набору медичних послуг (із класифікатора послуг), медичному стандарту (із класифікатора стандартів обсягом медичної допомоги), конкретним цілям і очікуваним результатам.

Аналогічно відповідно до конкретного стану пацієнта (діагнозом) формується комплекс адекватних медичних технологій. Так, згідно наказу Мінздраву Росії від 31.07.2000 р. № 299 введений у дію галузевий стандарт "Технології виконання простих медичних послуг. Загальні вимоги" (ОСТ ТПМУ № 91500.01.0004-2000)

Випливаючи подібній логіці, з наборів всіх інших елементів системи надання медичних послуг (істотних і несуттєвих) можливий вибір однозначних, оптимально співвіднесених між собою. Такі оптимальні відповідності знаходяться (установлюються) крім інших між вартісними характеристиками медичної послуги і параметрами лікарської праці, деонтологічними сутностями, ступенем ефективності, одиницями нормування праці, критеріями якості і т.д.

При нереалізованих діях по наданню медичної допомоги, на рівні пропозицій (проектування) медичної допомоги, у рамках лікарських пропозицій і планів дій, можливо визначене розмаїтість, безліч варіантів відповідності елементів, що складають систему в її конкретному стані. Абсолютна більшість, логічно сконструйованих апріорно можливих і обґрунтованих моделей співвідношень елементів системи маркетингу медичних послуг - мають право на конкретну реалізацію.

По завершенню надання медичної допомоги (завершене надання медичних послуг, удоволений попит) відповідність усіх задіяних елементів системи виявляється однозначно детермінованих і в цьому змісті відповідає одному з безлічі до того можливих ("планових") варіантів.

Набір подібних реалізованих, якісно однозначних і оптимально ефективних моделей взаємини всіх складових елементів системи, у принципі, дозволяє класифікувати ці моделі по визначеним заздалегідь обговореним ознакам.

Таким чином, відповідно до конкретних класифікаторів кожного з елементів системи можливо однозначне представлення характеристики кожного елемента окремо і всієї системи в цілому. Необхідно ще раз підкреслити, что стани і характеристики елементів системи будуть об'єктивно однозначні (обумовлені прикладним значенням станів, технологій і результатів) і, як видно, можуть бути формалізовані обкреслені відповідно до конкретних приватних класифікаторів.

Приміром, беручи за основу і розглядаючи всі можливі стани пацієнта по МКБ, а також стани і відповідне сполучення всіх інших елементів системи, у принципі, представляється можливим побудова класифікаційного ряду станів системи в цілому ("класифікатор класифікаторів").

Умовно такий класифікатор можна було б назвати Класифікатором Станів Маркетингової Медичної Системи (КС ММС).

Використовуючи наявні і конструюючи відсутні класифікатори всіх можливих елементів, що складають маркетингову систему медичних послуг, використовуючи новітні інформаційні комп'ютерні технології, представляється можливим у кожнім конкретному випадку досліджувати, знайти і зафіксувати конкретні стани оптимальної відповідності всіх елементів, при яких досягається відповідна мета системи при найвищий ступені ефективності, і на підставі таких складових вичленувати однорангові з метою побудови структури КС ММС.

Отримана й описана раніше [3,4] модель маркетингової (ліберальної) системи медичних послуг методологічно допомагає вичленувати абсолютно можливе і достатнє число елементів системи, на рівні яких забезпечується побудова відповідних класифікаторів. Крім того, у моделі розкритий закономірний зв'язок всіх елементів системи, а отже і визначене однозначно пряма або опосередкована відповідність складових параметрів класифікаторів цих елементів.

Маркетингова система медичних послуг описується двома принциповими рівнями (у моделі цей умовний підрозділ на двох півсфер - верхню і нижню):

 1. рівень потреби медичних послуг і лікарських пропозицій медичної допомоги,

 2. рівень попиту медичних процедур і лікарських дій (технологій) по задоволенню цього попиту пацієнта.

Перший рівень у принципі дозволяє вичленувати всі можливі відповідності елементів маркетингової системи. Іншими словами, забезпечує побудова можливих співвідношень параметрів класифікаторів, вибравши з ряду их параметри, що відповідають визначеним умовам і оптимальні тим або іншим цілям. На цьому рівні реалізується прогнозуюче задачі системи, що дозволяють у принципі (теоретично) зняти виниклі потреби відповідними пропозиціями.

На рівні попиту медичних процедур і лікарських дій забезпечується системи технологій. Зрозуміло, що при вдоволеному попиті всі складові реалізованої технології медичної допомоги виявляються однозначними. Відповідність цих "" параметрів класифікаційних рядів, що відбулися, системи одному з передбачуваних відповідностей елементів першого рівня (потреб і пропозицій).

Найвищий ступінь наближення відповідності параметрів класифікаторів елементів системи при вдоволеному попиті до заздалегідь оптимально розглянутої відповідності елементів системи в період лікарських пропозицій - є ніщо інше, як характеристика якості наданих медичних послуг.

Висновок

Запропонований методологічний підхід з використанням моделі маркетингової системи медичних послуг дозволяє комплексно і системно представити місця класифікаторів різних елементів системи охорони здоров'я, розкрити можлива і реалізована відповідність складових параметрів цих класифікаторів, з метою прогнозування і забезпечення найвищого ступеня задоволення медичних потреб.

Література

1. Bickenbach, J., Chatterji, S., Badley, E. and Ustun, T. (1999) Models of Disablement, Universalism, and the International Classification of Impairments, Disabilities and Handicaps. Social Science and Medicine 00, 1-15.

2. Стародубов В.И. із співавт. Основні положення концепції стандартизації медичних послуг. / Економіка охорони здоров'я, № 10/22, - 1997. - с.5.

3. Тогунов И.А. Модель маркетингової системи медичних послуг (маркетингова формалізована сутність ліберальної системи охорони здоров'я). / Ексклюзивний маркетинг - № 5 - 1999, - с.47-83.


Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Класифікації

  Реферат >> Астрономия
  ... загальної історії наук, але така стане необхідною і виникне в майбутньому. ... Точно таким же був підхід до питань класифікації знань у професора Варшавського університету ... удосконалення УДК у відповідності з сучасним станом розвитку науки і техніки. Створено ...
 2. Класифікація надзвичайних ситуацій (2)

  Реферат >> Безопасность жизнедеятельности
  ... ів > істотне погіршення стану довкілля * До надзвичайних ситуацій, як правило ... в кла­сифікаційній картці першого критерію і це відносить НС лише до місцевого ... НС, остаточне рішення щодо її класифікації приймає комісія з питань техногенно-екологічної безпеки ...
 3. Класифікація психічних хвороб

  Реферат >> Психология
  ... до цим традиційний для загальної медицини етіологічний принцип класифікац ... іки синдромів у процесі хвороби, загальні питання етіології й патогенезу психічних ... ільш велику групу становлять прикордонні стани, куди ставляться неврози й інші розповсюджен ...
 4. Газові мережі: класифікація та їх трасування

  Реферат >> Строительство
  ... та завдання. В роботі будуть розглянути питання класифікації газових мереж в Україні, а також ... аварії, впливають на екологічний стан навколишнього середовища. Важливим принципом ... газ почали подавати до Словаччини, а через рік — до Австрії. Це дало ...
 5. Класифікація банківських операцій і послуг

  Контрольная работа >> Банковское дело
  ... ій практиці донині немає єдиного підходу до класифікації банківських операцій. Найбільш ... реорганізується чи знаходиться у стані ліквідації. 5. Депозитарні послуги. 6. ... з освоєнням ринку електронної комерції. Питання для самоперевірки 1. Розкрийте суть ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.001471996307373