Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Экономика->Реферат
III Определение затрат всегда соотносится с конкретными целями, задачами, т е объем использованных ресурсов в денежном выражении рассчитывают для опре...полностью>>
Экономика->Реферат
В современных условиях перед российскими предприятиями все боле остро возникает проблема эффективного управления затратами По мере развития конкуренци...полностью>>
Экономика->Реферат
В условиях перехода к рыночной экономике себестоимость продукции является важнейшим показателем производственно-хозяйственной деятельности предприятий...полностью>>
Экономика->Реферат
В современных условиях перед российскими предприятиями все более остро возникает проблема эффективного управления затратами По мере развития конкуренц...полностью>>

Главная > Курсовая работа >Экономика

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Національний аграрний університет

кафедра фінансів

Курсова робота

на тему:

«Планування грошових потоків на підприємстві»

Роботу виконала :

студентка 3 курсу 1 групи

економічного факультету

від. «Економіка підприємства»

Нємцева Жанна В’ячеславівна

Перевірила :Заліско І.М.

КИЇВ – 2006

Зміст

Вступ

Розділ 1. Склад і характеристика грошових надходжень підприємств

  1. Суть та структура грошових надходжень

  2. Доходи від звичайної діяльності

Розділ 2. Доходи від операційної діяльності

2.1 Виручка від реалізації продукції, товарів і послуг

2.2 Методи планування виручки від реалізації продукції, товарів та послуг

Розділ 3. Грошові надходження від інвестиційно-фінансової діяльності

3.1 Значення грошових надходжень від інвестиційної діяльності

3.2 Надходження грошових коштів у результаті утворення боргових зобов’язань

3.3 Доходи від фінансових операцій

Розділ 4. Формування валового доходу і прибутку

4.1 Формування валового доходу

4.2 Формування прибутку підприємств

4.3 Методи планування прибутку

4.4 Розподіл та використання прибутку підприємства

Висновки

Список використаної літератури

Вступ

У процесі виробничо–господарської діяльності підприємств постійно здійснюється кругообіг коштів. Вкладання коштів у виробництво з метою виготовлення товарів і отримання виручки від її продажу характеризує кругообіг коштів підприємств.

Найважливішою стороною діяльності підприємств є забезпечення грошових надходжень, які потрібні для відшкодування витрат виробництва і обігу, своєчасного виконання фінансових зобов’язань перед державою, банками та іншими суб’єктами господарювання для формування доходу і прибутку.

Соціально – економічний розвиток ринкових відносин в Україні супроводжуються якісними структурними зрушеннями у бік інтенсифікації виробництва, пошуку джерел його фінансування, підвищення його ефективності.

За цих умов важливим фактором подальшого розвитку будь – якого підприємства є грошові надходження, що перевищують платежі підприємства. Від наявності або відсутності коштів буде в кінцевому підсумку залежати можливість функціонування підприємства, його конкурентоспроможність та фінансовий стан.

З переходом на ринкові основи в господарювання зростає роль фінансової діяльності підприємств у напрямку найефективнішого інвестування фінансових ресурсів, операцій із цінними паперами та інші питання фінансової діяльності набувають важливого значення для фінансових служб підприємств. Важливий напрямок фінансової діяльності підприємства за ринкової економіки – це раціональне використання вільних фінансових ресурсів, пошук ефективних напрямків інвестування коштів, які даватимуть підприємству додатковий прибуток. Прибуткове інвестування грошових коштів здійснюється на фінансовому ринку.

Отже, грошові надходження підприємств відіграють значну роль у процесі кругообігу коштів. Відшкодовуючи авансовані у виробництво вкладення, формуючи доходи і фонди грошових коштів, вони створюють економічні умови для нового циклу виробництва і реалізації продукції, вдосконалення та розширення господарства, збільшення власного капіталу.

Розділ 1. Склад і характеристика грошових надходжень підприємств

1.1 Характеристика та склад грошових надходжень підприємств

У процесі виробничо-господарської діяльності підприємств постійно здійснюється кругообіг коштів, тобто вкладення коштів у виробництво з метою виготовлення продукції й отримання виручки від її продажу.

Забезпечення грошових надходжень, потрібних для відшкодування витрат виробництва й обороту, своєчасного виконання фінансових зобов'язань перед державою, банками та іншими суб'єктами господарювання, формування доходів і прибутку є найважливішою стороною діяльності підприємств .

Грошові надходження — це кошти, які надходять на поточні й інші рахунки підприємству банках та в касу підприємств.

Термін «грошові надходження» є ширшим ніж термін «дохід (виручка) від реалізації». Він охоплює всі вхідні грошові потоки підприємств.

Під грошовими потоками розуміють надходження і витрати грошових коштів та їхніх еквівалентів. За джерелами надходження грошові потоки можна поділити на внутрішні та зовнішні. Кошти, що надходять з будь-яких джерел на самому підприємстві, належать до внутрішніх. Надходження коштів на поточний рахунок підприємства в банку, які мобілізуються на фінансовому ринку, свідчить про використання ним зовнішніх джерел.

Структура вхідних грошових потоків залежить від сфери діяльності та організаційно-правової форми підприємства. У країнах з розвинутою ринковою економікою 60—70 % фінансових ресурсів надходить на підприємства за рахунок внутрішніх джерел.

За командно-адміністративної економіки, коли ще не було реального фінансового ринку, введення у класифікацію грошових надходжень доходу від позареалізаційних операцій було цілком виправданим. Тоді підприємства майже не мали доходів від цінних паперів, крім державних облігацій, питома вага яких у загальній сумі грошових надходжень була незначною.

Трансформація економіки в ринкову супроводжувалася створенням необхідної інфраструктури, насамперед розвитком фінансово-кредитної системи та фінансового ринку. За цих умов підприємства поряд з операційною (основною) здійснюють і фінансову та інвестиційну діяльність.

Операційна діяльність — це основна діяльність підприємства, а також інші види діяльності, крім інвестиційної та фінансової.

Основна діяльність - операції, пов'язані з виробництвом або реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг), що є головною метою створення підприємства і забезпечують основну частку його доходу.

Інвестиційна діяльність — це сукупність операцій з придбання та продажу довгострокових (необоротних) активів, а також короткострокових (поточних) фінансових інвестицій, що не є еквівалентами грошових коштів.

Фінансова діяльність — це сукупність операцій, які призводять до зміни величини та (або) складу власного і позичкового капіталу. Види діяльності підприємства зображено на рис.1

Така класифікація дає змогу:

 • оцінити можливості підприємства із забезпечення продовження та розширення основної діяльності необхідними коштами без залучення зовнішніх джерел фінансування:

 • передбачити майбутній рух грошових коштів, пов'язаний з вимогами засновників, які надали підприємству капітал.

Віднесення конкретної операції до певної класифікаційної групи залежить від напрямку господарської діяльності підприємства. Так, інвестиції в цінні папери для виробничого підприємства є інвестиційною діяльністю, але для інвестиційної компанії - це основна (операційна) діяльність.

Коли якась операція супроводжується надходженням коштів від кількох видів діяльності, то ці надходження розподіляються за відповідними позиціями. Так, суму, сплачену банку, яка включає погашення позички та відсотки, буде відображено двома позиціями: сплату відсотків у складі операційної, а погашення позички — у складі фінансової діяльності.

Операційна, інвестиційна та фінансова діяльність підприємства — це його звичайна діяльність.

Звичайна діяльність — це будь-яка основна діяльність підприємства, а також операції, що забезпечують основну діяльність або виникають унаслідок її здійснення. Крім звичайної діяльності, виділяють надзвичайні події.

Надзвичайна подія — це подія або операція, яка не входить у звичайну діяльність підприємства та настання котрої не очікується періодично або в кожному наступному звітному періоді. Надзвичайними подіями вважають стихійне лихо (землетрус, зсув ґрунту, повінь тощо), експропріацію власності підприємства за кордоном.

Повна й достовірна інформація про грошові надходження підприємства за звітний період формується в бухгалтерському обліку. Оскільки ця інформація є основою для аналізу і прийняття управлінських рішень, то відображається вона за видами діяльності підприємства.

Грошові надходження від надзвичайних подій відображаються в обліку відокремлено від звичайної діяльності.Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Планування та оптимізація грошових потоків на підприємстві

  Реферат >> Финансовые науки
  Планування та оптимізація грошових потоків на підприємстві Жоден з видів поточних фінансових планів підприємства, жодна з великих ... рішень і зменшенню серйозних помилок. Метою планування грошових потоків на підприємстві є раціонально пов’язати або ...
 2. Використання платіжного календаря для підвищення ефективності управління грошовими потоками

  Курсовая работа >> Финансовые науки
  ... грошовими потоками 2011 Зміст фінансове планування грошові надходження Вступ Організація фінансового планування грошових потоків на підприємств ...
 3. Управління грошовими потоками підприємства (4)

  Курсовая работа >> Финансы
  ... іння грошовими потоками підприємства Принципи, зміст та завдання управління грошовими потоками підприємства Планування грошових потоків на підприємств ...
 4. Облік аналіз і аудит грошових коштів підприємств в умовах ринкових відносин

  Курсовая работа >> Бухгалтерский учет и аудит
  ... , організація грошових потоків на підприємстві передбачає дослідження: 1. Наявності або відсутності на підприємстві спеціального ... ів, інкасації торговельної виручки тощо. Аналіз і планування грошових потоків на підприємстві ПП «Івасюк Федір Петрович» зд ...
 5. Управління грошовими потоками на підприємстві: його значення та принципи

  Реферат >> Финансовые науки
  ... грошового потоку. 4) Планування грошового потоку в розрізі окремих видів. 5) Забезпечення ефективного контролю за грошовими потоками підприє ... ів формування грошових потоків. Такий аналіз становить основу контролінгу грошових потоків на підприємстві. У ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0017590522766113