Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Психология->Реферат
Справедливости ради надо сказать, что закономерности развития психики в филогенезе и онтогенезе являются одной из наиболее изученных и интересных глав...полностью>>
Психология->Доклад
Делинквентность обычно начинается со школьных прогулов и приобщения к асоциальной группе сверстников. Далее это приводит к мелкому хулиганству, издева...полностью>>
Психология->Курсовая работа
«Фазы жизненного пути, писал Леонтьев А. Н., - накладываются на возрастные стадии онтогенеза, причем в такой степени, что в настоящее время некоторые ...полностью>>
Психология->Реферат
На международном форуме «Молодежь – Наука - Олимпизм», проходившем в дни Всемирных юношеских игр в Москве, было сказано немало слов о принципе «Фейр –...полностью>>

Главная > Конспект >Психология

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Предмет історії психології, її розвиток і методологічні принципи

План:

 1. Предмет, методи і основні етапи розвитку історії психології.

 2. Головні чинники і принципи розвитку психології.

І. Предмет, методи і основні етапи історії психології

Історія психології – одна із небагатьох навчальних дисциплін, яка синтезує знання окремих галузей і проблем психології. З одного боку, її зміст – це ті знання, які були отримані з інших курсів – загальної, вікової, соціальної психології, тощо. З іншого боку, історія психології дозволяє привести ці знання в систему, зрозуміти логіку становлення психології, причини зміни її предмету, основної проблематики.

Значення даної дисципліни полягає в тому, що зміст цього предмету, по суті, є основою культури, необхідної для психологів в будь-якій галузі і діяльності.

Історія психології вчить не тільки фактам, але і мисленню, вмінню зрозуміти і адекватно оцінити окремі психологічні явища і концепції. Аналіз різних підходів до психіки допоможе набути неідеалізований, недогматичний погляд на різні теорії, навчить мислити об‘єктивно і неупереджено, знаходити реальні переваги і недоліки як абсолютизованих теорій, так і нових, модних нині. Вивчення курсу дозволить усвідомити складний шлях, пройдений психологією в пошуках нових, більш повних і об‘єктивних знань про психологію, про проблеми, які були вирішені, і котрі ще вимагають свого вирішення.

Розуміння того факту, що психологія не має єдиного, правильного і остаточного вирішення всіх проблем, допоможе сформувати установку на перенесення отриманих знань у власну наукову і практичну діяльність, допоможе більш об‘єктивно розібратись у різноманітності наукових шкіл і течій, які існують у сучасній психологічній науці.

Історія психології вивчає закономірності формування і розвитку поглядів щодо психіки на ґрунті аналізу різних підходів до розуміння її природи, функцій і генезису. Як відомо, психологія пов‘язана надзвичайно різноманітними зв‘язками з різними галузями науки і техніки. З самого початку свого виникнення вона була орієнтована на філософію і протягом декількох століть фактично була одним із розділів цієї науки. Зв‘язок з філософією не припинявся протягом усього періоду існування психології як науки, то послаблюючись (як на початку ХІХ ст.), то знову посилюючись (як в середині ХХ ст.).

Не менший вплив на психологію здійснював і продовжує здійснювати розвиток природознавства і медицини. Одночасно в працях багатьох психологів чітко простежується зв‘язок з етнографією, соціологією, теорією культури, мистецтвознавством, математикою, логікою, мовознавством. Тому в історії психології аналізуються її зв‘язок з іншими науками, їх впливом однієї на іншу, зв’язок, який змінився в процесі розвитку психологічної науки, хоча пріоритетне значення філософії і природознавства залишилося незмінним.

Зрозуміло, що змінювалися і погляди на предмет психології, на методи вивчення психіки, її зміст. Аналіз цих змін також є предметом дослідження історії психології.

Методи, які використовують в історико-психологічних дослідженнях, природно, відрізняються від методів загальної психології. В історії психології не можна застосувати практично жодного із основних методів психологічної науки – ні спостереження, ні тестування, ні експерименту тощо. Галузь застосування цих методів обмежується тільки вузьким колом сучасних, для історії психології, вчених і сучасним станом актуальних для цього часу проблем, в той час як вік психологічної науки вимірюється століттями.

Тому вчені, які займаються історією психології, розробляють власні методи досліджень або запозичують їх із суміжних дисциплін – наукознавства, історії, соціології. Ці методи адекватні завданню не тільки відтворення історії розвитку окремого психологічного напрямку, але і включення його в загальний контекст психологічної науки, історичної ситуації і культури.

Згадаємо, що метод (від грец. мethodos – шлях дослідження, теорія, вчення) – це спосіб досягнення будь-якої мети, рішення конкретного завдання; сукупність прийомів і операцій практичного або теоретичного опанування (пізнання) дійсності.

В історії психології зокрема використовуються такі методи:

 • історико-генетичний метод, згідно якому вивчення ідей минулого неможливе без врахування загальної логіки розвитку науки в певний історичний період;

 • історико-функціональний метод, завдяки якому аналізується спадковість висловлених ідей;

 • біографічний метод, завдяки якому можна виявити можливі причини і умови формування наукових поглядів вченого;

 • метод систематизації психологічних знань, висловлювань, ідей;

 • метод категоріального аналізу, який дозволяє вивчення розвитку психологічного пізнання як діяльності, елементами якої виступають конкретно-наукові категорії, що відтворюють різні сторони психічної реальності.

Джерелами для історії психології служать передусім праці вчених, архівні матеріали, спогади про їх життя і діяльність, а також аналіз історико-соціологічних матеріалів і навіть художньої літератури, які допомагають відтворити дух певного часу.

У своєму розвитку психологія пройшла декілька етапів.

Донауковий період закінчується приблизно в VІІ – VІ ст. до н.е., тобто до початку об‘єктивних наукових досліджень психіки, її змісту і функцій. В цей період уявлення про душу ґрунтувались на багаточисельних міфах і легендах, на казках і первісних релігійних віруваннях, які зв‘язують душу з певними живими істотами (тотемами).

Другий, науковий період починається на межі VІІ – VІ ст. до н.е. Психологія в цей період розвивалась в рамках філософії, а тому цей період отримав умовну назву філософського періоду. Також певною мірою умовно встановлюється і його тривалість – до появи першої психологічної школи (асоціанізму) і визначення власне психологічної термінології, відмінної від прийнятої у філософії або природознавстві.

У зв‘язку з умовністю періодизації розвитку психології, природної практично для будь-якого історичного дослідження, виникають різні точки зору при визначенні часових меж окремих етапів. Іноді появу самостійної психологічної науки пов‘язують зі школою В. Вундта, тобто з початком розвитку експериментальної психології.

Проте психологічна наука визначилась як самостійна значно раніше, з усвідомленням власного предмету, унікальності свого положення в системі наук як науки і гуманітарної, і природознавчої одночасно, яка вивчає і внутрішні і зовнішні (поведінкові) прояви психіки. Психологію як самостійну науку вивчали в університетах уже в кінці ХVІІІ – на початку ХІХ ст.

Більш правильно говорити про появу психології як самостійної науки, мені здається, необхідно починати з періоду становлення експеримент-тальної психології, що належить до середини ХІХ ст.

Але в будь-якому випадку необхідно визнати, що час існування психології як самостійної науки значно менший, на відміну від періоду її розвитку в руслі філософії. Зрозуміло, що цей період неоднорідний, і протягом більше 20-ти століть психологічна наука відчула значні зміни. Змінювались і предмет психології, і зміст психологічних досліджень, і взаємозв‘язок психології з іншими науками.

Основні етапи розвитку психології

Етап і час

Предмет психології, його зміст

Методи дослідження психіки

Основні досягнення

Донау-ковий до VІІ –VІ ст. н.е.

Душа без розкриття її конкретного змісту і функцій

немає

Загальне уявлення про охоронну і активну роль душі

Філософський,

VІІ–VІ ст. н.е., - кінець ХVІІ – поч. ХІХ ст.

Антична психологія

Душа – джерело активності тіла, володіє функція-ми пізнання і регуляції поведінки

Спеціальних методів не-має, використовуються методи інших наук – філо-софії, медицини, марема-тики при дослідженні змісту і функцій душі

Визначення основних проблем психології, по-в‘язаних з досліджен-ням пізнання, активнос-ті тіла, способів регуля-ції поведінки і меж сво-боди людини

Психологія

Середньовіччя

Душа, дослідже-ння видів актив-ності тіла і особ-ливостей пізна-ння передусім чуттєвого пізнання світу

Поява психологічного ме-тоду інтроспекції, cпосте-реження людини за внут-рішнім змістом власного психічного життя, яке доз-воляє фіксувати її вияв (переживання, думки, почуття тощо)

Розвиток психофізич-них досліджень

і перших праць з

психології мас

Психологія Відродження і Нового часу

Свідомість: її

зміст і шляхи

формування

Інтроспекція і часткова логіка – методи індукції, дедукції, аналізу і т.ін.

Розвиток раціоналісти-ного і сенсуалістичного (емпіричного) підходу до психіки, поява пер-ших теорій емоцій і те-орії рефлексу, а також першої спроби ввести в предмет психології несвідоме

Асоціаністична психологія

кінецьХУІІІ – початок

ХІХ ст.

Свідомість та її складові відчуття, уявлення і по-чуття. Таким чином, пре-дмет психології – пізна-вальні процеси, а також (в кінці цього періоду) поведінка

Інтроспекція, логіка, по-чаток дослідження мето-дів природничих наук, наприклад методу спроб і помилок (при формуванні поведінки)

Поява першої Психоло-гічної школи, нових підходів до предмету і методів психології, концепції про адап-тивні функції психіки, розвиток теорії реф.-лексу, природонауково-го періоду щодо вивчення психіки, по-дальший розвиток кон-цепцій безсвідомого

Експериментальна психологія, середина ХІХ – початок ХХ ст.

Елементи психіки, яка представляється голов-ним чином зі свідомістю, їх зв‘язок і закони

Експериментальний ме-тод, а також інтроспекція і аналіз результатів творчої діяльності як людини, так і народу в цілому, поява перших тестів

Появлення експери-ментальної психології, перших теорій «психо-логії народів», нових даних про психічні процеси (передусім па-м‘яті). Поява нових підходів до психології, перших симптомів ме-тодологічної кризи

Методологічна кризи і розділ пси-хології на окремі школи, 10-

30 рр. ХХ ст.

Поява декількох предме-тів психології. На почат-ку – елементи психіки (структуралізм), функції психіки, потім свідомості (функціоналізм), потім – глибинні структури пси-хіки (глибинна психолог-гія), поведінка (біхевіо-ризм), структура психіки (гештальтпсихологія), ви-щі психічні функції і ді-яльність (радянська психологія)

Поява нових методів, най-важливіші з яких – психо-аналіз і проективні методи (глибинна психологія) ек-спериментальне вивчення процесу научіння, форму-вання зв‘язку між стиму-лом і реакцією (біховіо-ризм), експериментальне дослідження пізнавальних процесів і потреб (гешта-льтпсихологія), іструмен-тальний метод (радянська психологія)

Поява перших концепт-цій особистості, теорії свідомості, в тому числі і змінної психології, те-орій научіння, творчого мислення. Поява пер-ших експерименталь-них досліджень особис-тості, введення в її дос-лідження культури і со-ціального оточення як нових парадигм. Розви-ток галузей психології

Подальший розвиток психологічних шкіл,

40-60 роки ХХ ст.

Поява нових напрямків, для яких предмет психо-логії пов‘язується з внут-рішньою сутністю особи-стості (гуманістична, екзистенціальна психоло-гія), пізнавальними про-цесами, розвитком інте-лекту і станів переробки інформації (генетична і когнітивна психологія)

Появлення опитувальни-ків, нових експеримент-тальних методів вивчення інтелекту, в тому числі і штучного інтелекту

Подальший розвиток концепцій в руслі осно-вних проблем психо-логії, розвиток і вдоско-налення психотерепев-тичних технологій

Сучасна психологія, 60-ті

роки ХХ ст. – початок ХХІ ст.

Розвиток предмету пси-хології в межах окремих психологічних шкіл

Вдосконалення методів експериментального дос-лідження психіки, поява різноманітних діагностич-них методик

Поява тенденції до об‘єднання, синтезу найбільш значних до-сягнень окремих шкілЗагрузить файл

Похожие страницы:

 1. Історія психології. Курс лекцій. Розвиток асоціативної психології в ХІХ ст.

  Конспект >> Психология
  ... спеціальній роботі: ні в «Нарисах психології», ні в «Лекціях по психології», які вже після його ... предмета психологічних досліджень. Виходячи із своїх принципових засад Роговін виділяє з історії психолог ...
 2. Історія психології. Конспект лекцій

  Конспект >> Психология
  ... дстави різних проявів душі. ЛЕКЦІЯ № 4. Психологія нового часу XVII в 1. ... буде будуватися експериментальна психологія в Німеччині. ЛЕКЦІЯ № 5. Розвиток психології в епоху просв ... історії. Загальні погляди Герцена на психологію роблять її наукою, предметом яко ...
 3. Психологія як наука 2 Загальне уявлення

  Лекция >> Психология
  ... ійна академія України ПСИХОЛОГІЯ Опорний конспект лекцій для студентів усіх ... дисципліни у вигляді стислого конспекту лекцій. Призначений для студентів усіх спец ... іку свого предмета та набувала значення та сили. В історії психології виокремлюють різні ...
 4. Психологія. Конспект лекцій. Предмет і методи психології

  Конспект >> Психология
  ... на лекціях. ТЕМА 1. ПРЕДМЕТ І МЕТОД ПСИХОЛОГІЇ 1. Поняття об’єкта і предмета психології. 2. Місце психології ... …………………………………………………………………………………….3 ТЕМА 1. ПРЕДМЕТ І МЕТОД ПСИХОЛОГІЇ………………………………………………...4 ТЕМА 2. ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗНАННЯ. ...
 5. Історія педагогіки. Навчальний посібник

  Книга >> Педагогика
  ... нашарувань. У кожному розділі „Курсу лекцій з історії педагогіки” використано різні ... ґрунтовними знаннями з історії педагогіки, дидактики і психології, предмета викладання, але й знатися ... до Парижу, де він прочитав курс лекцій з історії України у російській ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0018298625946045