Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Экономическая теория->Реферат
Досягнення високого рівня зайнятості - одна з основних цілей макроеко-номічної політики держави. Економічна система, що створює додаткову кількість ро...полностью>>
Экономическая теория->Реферат
О захватывающем воображение экономическом росте Китая сегодня говорят все. Действительно, 10% среднегодового экономического роста в течение почти трех...полностью>>
Экономическая теория->Отчет по практике
Цель работы закрепление теоретических знаний основ управления в практических условиях деятельности данного предприятия, а также получение навыков рабо...полностью>>
Экономическая теория->Курсовая работа
В экономической науке есть немало неисследованного. Но, пожалуй, трудно найти другой такой пример, когда масштабы экономического явления и степень его...полностью>>

Главная > Книга >Экономическая теория

Сохрани ссылку в одной из сетей:

59. Об’єктами підприємницької діяльності можуть бути:

а) громадяни України та інших держав; юридичні особи - підприємства (органі-зації) усіх форм власності;

б) товар, продукт, послуга;

в) громадяни України, громадяни іноземних держав, юридичні особи без вико-ристання найманої праці;

60. Класична модель підприємництва орієнтована на:

а) максимально ефективне використання наявних ресурсів підприємства;
б) активне використання будь-яких (у межах закону) і насамперед нових управлінських рішень;
в) виробничу, торгову діяльність, надання послуг, комерційне посередництво.

Завдання для самостійної роботи та поглибленого вивчення теми

1. На прикладі конкретного підприємства встановити місію, цілі, напрямки діяльності. Визначити правовий статус та форму діяльності. Ознайомитись з статутом підприємства, колективним договором.

2. Ознайомитися з організаційною структурою управління конкретного підприємства, підготувати її схему. Встановити зовнішнє середовище господарювання підприємства.

Тема 2

Організація виробництва та його обслуговування

Основні питання теми

2.1. Загальна характеристика виробничих процесів.

2.2. Принципи організації виробничого процесу.

2.3. Організаційні типи виробництва.

2.4. Методи поєднання операцій та їхній вплив на виробничий процес.

2.5. Методи організації виробництва.

2.6. Основні параметри потокових ліній.

2.7. Можливі форми організації сучасного виробництва.

2.8. Сутнісна характеристика інфраструктури підприємства. Виробнича і соціальна інфраструктура.

2.9. Загальна характеристика системи технічного обслуговування підприємства.

2.10. Ремонтне господарство.

2.11. Енергетичне господарство.

  1. Транспортне господарство.

  2. Складське господарство.

Ключові поняття і терміни

 • виробничий процес

 • основний процес виробництва

 • допоміжний процес

 • обслуговуючий процес

 • принципи організації виробництва

 • тип виробництва

 • одиничне виробництво

 • серійне виробництво

 • масове виробництво

 • дослідне виробництво

 • операція

 • виробничий цикл

 • методи поєднання операцій

 • послідовне поєднання операцій

 • паралельне поєднання операцій

 • паралельно – послідовне поєднання операцій

 • методи організації виробництва

 • не потокове виробництво

 • потокове виробництво

 • потокова лінія

 • такт потокової лінії

 • ритм потокової лінії

 • темп потокової лінії

 • форми організації виробництва

 • концентрація

 • деконцентрація

 • спеціалізація

 • конверсія

 • інфраструктура підприємства

 • виробнича інфраструктура

 • соціальна інфраструктура

 • система технологічного обслуговування

 • ремонтне господарство

 • інструментальне господарство

 • енергетичне господарство

 • транспортне господарство

 • складське господарст

  1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВИРОБНИЧИХ ПРОЦЕСІВ

Виробничий процес

Виробничий процес-це поєднання предметів і

знарядь праці з живою працею для задоволення потреб

виробництва(рис.2.1).

Предмети праці

Рис. 2.1 Схема елементів виробничого процесу

Його елементами та поняттями є:

 • предмети праці;

 • знаряддя праці;

 • жива праця (персонал);

 • простір;

 • час;

 • задоволення потреб (продукція).

Разом вони формують системне поняття «виробничий процес». Суть цих понять можна виразити так:

  1. Предмет праці - предмет, на який діє людина під час праці зі створення проміжного або кінцевого продукту для задоволення певних потреб.

  2. Знаряддя праці - засоби виробництва (інструменти, пристрої, верстати тощо) якими користується людина під час праці (діє на предмети праці).

  3. Жива праця - це свідома, доцільна діяльність людини, яка за допомогою знарядь праці діє на предмет праці для його перетворення та задоволення певних потреб.

  4. Простір - місце перебігу виробничого процесу.

  5. Час - тривалість виробничого процесу.

  6. Задоволення потреб - виготовлення продукції, надання послуг або виконання роботи для задоволення певних потреб відповідно до плану.

Виробничі процеси є трьох видів - основні, допоміжні, обслуговуючі.

Тому можна дати таке визначення: виробничий процес - це сукупність основних, допоміжних та обслуговуючих процесів, у результаті яких вихідні матеріали перетворюються у готові вироби.

Своєю чергою основні виробничі процеси поділяються на: підготовчі (заготовчі), перетворювальні (обробні), заключні (складальні).

Взаємозв’язок виробничих процесів в організації наведений на рис. 2.2.

О

Підготовчий етап

сновний процес виробництва має три етапи:

Перетворюва-льний етап

Підготовчий - це процес підготовки живої праці у просторі і часі і знарядь праці для перетворення предмета праці у корисний продукт.

Заключний етап

Перетворювальний – це процес перетворення предмета праці зміною його форм, розмірів, фізичних або хімічних властивостей, зовнішнього вигляду, характеристик, показників, стану або потенціалу відповідно до плану або творчого задуму.

Заключний – це процес підготовки перетвореного предмета праці з наданням йому форми товару для передачі замовнику.

Допоміжний процесДопоміжний процес - це процес, що сприяє нормальному перебігу основного процесу з перетворенням предмета праці безпосереднім забезпеченням його обладнанням, інструментом, паливно-енергетичними ресурсами.

О

Обслуговуючий процес

бслуговуючий процес – забезпечує нормальний хід основних і допоміжних процесів виконанням транспортних послуг, послуг з логістики на «вході» і «виході» та ін.

Зовнішнє середовище Організація

Допоміжні процеси

Основні процесиВхід

Перетворювальні

Підготовчі

Заключні

Вихід

Обслуговуючі процесиЗворотний зв’язокРис.2.2 Види і взаємозв’язки виробничих процесів в організації

Наведена вище схема характеризує процес взаємодії виробничих процесів в організації за ходом виробництва (по горизонталі).

За рівнем ієрархії (по вертикалі) виробничі процеси такі:

 • виробничий процес на робочому місці – це будь-який вид процесу (основного, допоміжного, обслуговуючого), що перебігає на конкретному робочому місці;

 • виробничий процес на рівні підрозділу – це процес, який перебігає у підрозділі між робочими місцями;

 • міжцеховий виробничий процес – це процес, який перебігає між підрозділами організації.

За складністю кожний із названих процесів може бути простим і складним.

П

Простий виробничий процес

ростий виробничий процес – це ряд послідовних

операцій, результатом яких є виріб (рис. 2.3)

Рис. 2.3 Простий виробничий процес

Складний виробничий процес

Складний виробничий процес – це поєднання декількох простих процесів (рис. 2.4).Рис. 2.4 Складний виробничий процес

Організація виробничого процесу полягає у забезпеченні раціонального поєднання в просторі і часі основних, допоміжних і обслуговувальних процесів, а також людей і матеріальних елементів виробництва.Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Економіка підприємства (2)

  Курсовая работа >> Экономика
  ... ИНФРА-М, 2001. Тарасенко Н.Б. Економічний аналіз діяльності промислового підприємства. Навчальний посібник. - К.: Алеута, 2003. ... . Сідун В.А., Пономарьова ЮВ. Економіка підприємства: Навчальний посібник: - К.: Центр навчальної літератури, 2006. Бланк И.А. ...
 2. Економіка підприємства. Опорний конспект лекцій

  Конспект >> Экономическая теория
  ... ізацію виробництва. Економіка підприємства як конкретна галузь економічної науки і навчальна дисципліна базу ... -хау» можуть бути різноманітні посібники, специфікації, формули, рецепти, знання ...
 3. Економіка підприємства (4)

  Реферат >> Экономика
  ... Бойчик І.М. та ін. Економіка підприємства: Навч. Посібник, 2-ге вид., виправ. і допов. – Львів: ... сне обслуговування; навчальну й іншу кооперацію з іноземними партнерами, ... Бойчик І.М. та ін. Економіка підприємства: Навч. Посібник, 2-ге вид., виправ. і допов. – Львів: ...
 4. Економічне обґрунтування бізнес-плану підприємства (за матеріалами ТОВ "ДКБ "РОТЕКС" м. Київ)

  Дипломная работа >> Экономика
  ... Економіка підприємства: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів.- Київ, Центр навчальної ... - С.3-8. 72. Сідун В.А. Економіка підприємства: Навчальний посібник/ В.А. Сідун, Ю.В. Пономарьова. - К.: Центр навчальної літератури, 2006. - 356 ...
 5. Економічне обрунтування бізнес-плану підприємства на прикладі ЗАТ Бахмацька рибна база

  Дипломная работа >> Финансы
  ... ______________________________________________ Кафедра ЕКОНОМІКИ ПІДПРИЄМНИЦТВА Спеціальність 7.050107 “ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА” ДИПЛОМНА РОБОТА ... Тема : Економічне обґрунтування бізнес-плану підприємства (на ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0020179748535156