Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Экономическая теория->Реферат
В экономической науке есть немало неисследованного. Но, пожалуй, трудно найти другой такой пример, когда масштабы экономического явления и степень его...полностью>>
Экономическая теория->Реферат
Уровень жизни (standard of living) населения по экономическому словарю под редакцией Куракова : совокупность условий жизни и труда людей соответствующ...полностью>>
Экономическая теория->Реферат
В годы плановой экономики в нашей стране конкуренции не уделяли должного внимания. Было объявлено о полном устранении конкуренции как пережитка капита...полностью>>
Экономическая теория->Реферат
Несмотря на цикличность, движение рыночной экономики происходит по восходящей линии, посредством экономического роста. Экономический рост 1— одна из ф...полностью>>

Главная > Книга >Экономическая теория

Сохрани ссылку в одной из сетей:

1.12 ВИЩІ ОРГАНИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ В УКРАЇНІ

О

Вищі органи державного управління

крім внутрішніх органів управління підприємствами та організаціями існують вищі органи загальнодержавного управління всіма суб’єктами господарювання.

Формування і функціонування таких органів управління є об’єктивно необхідними й доцільними, оскільки зумовлюються широким спектром управлінських рішень, прийняття та практична реалізація яких перебувають поза можливостями та компетенцією самих підприємств і організацій.

Основними складовими елементами системи загальнодержавного управління сферою економіки служать галузеві та функціональні міністерства.

Будь-яке міністерство очолює міністр який має кількох заступників.

До складу органів управління міністерства входять департаменти (управління) та відділи, які керують підприємствами (організаціями) з певних питань у межах своєї компетенції.

Важливим робочим органом міністерства є колегія, членами якої є міністр, заступники міністра, начальники (керівники) основних департаментів і відділів.

У системі центральних органів виконавчої влади виділяють наступні міністерства:

 • Міністерство аграрної політики України;

 • Міністерство внутрішніх справ України;

 • Міністерство екології та природних ресурсів України;

 • Міністерство економіки України;

 • Міністерство палива та енергетики України;

 • Міністерство закордонних справ України;

 • Міністерство культури і мистецтв України;

 • Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи;

 • Міністерство оборони України;

 • Міністерство освіти і науки України;

 • Міністерство охорони здоров’я України;

 • Міністерство праці та соціальної політики України;

 • Міністерство транспорту України;

 • Міністерство фінансів України;

 • Міністерство юстиції України.

До вищих органів державного управління підприємствами (організаціями) належать також державні комітети та інші центральні органи, статус яких прирівнюється до статусу Державного комітету України:

 • Державний комітет будівництва, архітектури та житлової політики України;

 • Державний комітет України по водному господарству;

 • Державний комітет України по земельних ресурсах;

 • Державний комітет України з енергозбереження;

 • Державний комітет лісового господарства України;

 • Державний комітет промислової політики України;

 • Державний комітет стандартизації, метрології та сертифікації України;

 • Державний комітет статистики України;

 • Національне космічне агентство України;

 • Державне казначейство України.

Крім того, функціонують центральні органи виконавчої влади зі спеціальним статутом. Такими є :

 • Антимонопольний комітет України;

 • Державна податкова адміністрація України;

 • Державна митна служба України;

 • Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва;

 • Національна комісія регулювання електроенергетики України;

 • Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку України;

 • Фонд державного майна України;

 • Служба безпеки України.

1.13 ЗОВНІШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ГОСПОДАРЮВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ. РИНОК І РИНКОВА ІНФРАСТРУКТУРА

Ринок


Ринок – це сфера товарного обігу і зв’язана з ним сукупність товарно-грошових відносин, яка виникає між виробниками та споживачами у процесі купівлі-продажу товарів.

Ринок забезпечує організаційний зв'язок між виробництвом і споживанням, перебуває під їхнім впливом і сам впливає на них.

Функції ринку:

 1. Регулятивно-контрольна;

 2. Стимулююча.

Стимулююча функція ринку полягає в тім, що він ініціює виробництво саме тих товарів, які потрібні споживачам.

Виділяють п’ять основних типів ринків:

 1. Ринок споживачів – окремих осіб і домашніх господарств, які купують товари чи отримують послуги для особистого споживання;

 2. Ринок виробників – сукупність осіб і підприємств, що закуповують товари для використання їх у виробництві інших товарів та послуг;

 3. Ринок проміжних продавців (посередників) – сукупність осіб та організацій, які стають власниками товарів для перепродажу або здавання їх в оренду іншим споживачам із зиском для себе;

 4. Ринок громадських установ, які купують товари та послуги для забезпечення сфери комунального господарства або для забезпечення діяльності різних некомерційних організацій;

 5. Міжнародний ринок – зарубіжних покупців, споживачів, виробників, проміжних продавців.

Інфраструктура ринку становить сукупність організацій які мають різні напрямки діяльності, забезпечують ефективну взаємодію товаровиробників та інших ринкових агентів, що здійснюють оборот товарів, просування останніх зі сфери виробництва у сферу споживання.

1.14 ПОВЕДІНКА СУБЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ НА РИНКУ

Поведінка

суб’єктів

господарювання


Поряд із зазначеними законодавством України нормами і правилами господарювання та юридичної відповідальності за порушення таких у ринковій економіці сформувалися і широко використовуються у підприємницькій діяльності загальновизнані принципи поведінки суб’єктів господарювання на ринку. Особливе місце займає принцип соціального партнерства.

Цей принцип випливає з того, що підприємство як соціально-економічна цілісність є складовою частиною свого зовнішнього оточення. Тому разом з економічними функціями з виробництва продукції і послуг та одержання завдяки цьому максимально можливого прибутку підприємство зобов’язане постійно опікуватися питаннями соціального розвитку не тільки свого трудового колективу, а й місцевого населення.

Іншим важливим принципом поведінки на ринку є принцип свободи підприємництва. Останній забезпечується певними правами підприємства, а саме:

 1. Можливістю ініціативної, самостійної, здійснюваної на свій ризик економічної діяльності;

 2. Самостійністю в організації виробництва та його ресурсному забезпеченні;

 3. Самостійністю у прийнятті будь-яких господарських рішень, комерційною свободою ціноутворення, правом визначення шляхів і способів реалізації продукції;

 4. Реальним правом розпорядження майном, а також прибутком, що залишається після сплати податків та інших платежів установлених законом.

Ці принципи конкретизуються через певні засади саморегуляції господарської поведінки. Основними з них є:

 • Спільність комерційних інтересів і постійний пошук засобів максимального задоволення потреб споживачів;

 • Взаємовигідність ділових стосунків, що передбачає забезпечення достатнього прибутку партнерам за господарськими угодами;

 • Рівноправність у взаємовідносинах, що означає однакову відповідальність за порушення умов угоди, альтернативу у виборі контрагентів господарських зв’язків;

 • Відповідальність перед кінцевим споживачем продукції всіх суб’єктів господарювання (виробників, продавців, торгових посередників), що беруть участь у виробництві та обігу товарів;

 • Самозбереження особистого споживання, добровільне прагнення постійного виробничого інвестування, якісного задоволення нових суспільних потреб, створення додаткових робочих місць;

 • Підпорядкування виробничої та комерційної діяльності не досягненню короткочасних успіхів, а забезпеченню стійкого економічного стану підприємства в тривалій перспективі, досягнення комерційної переваги тільки завдяки інноваційним перетворенням в усіх сферах діяльності.

З метою формування сприятливого економічного середовища треба розробити і дотримувати також певних етичних норм поведінки суб’єктів господарювання на будь-якому ринку. Вони поряд із загальними етичними цінностями (взаємна довіра, порядність, сумлінність, чесність, повага до людини та віра в її сили, висока мотивація творчої праці) включають також правила етичної поведінки в бізнесі: вірність слову та послужливість у взаємостосунках, ділова чесність і партнерська надійність, збереження комерційної таємниці та інших правил, що відповідають вищим стандартам ділової честі. Усе це разом сприяє формуванню іміджу фірми як партнера, з яким можливе тривале, надійне і взаємовигідне співробітництво, що є життєво важливим у швидко мінливому ринковому середовищі.

Запитання і завдання для самоконтролю

 1. Характеристика підприємства (фірми) як первинної ланки виробничої сфери та юридичної особи.

 2. Обґрунтування мети, цілей та напрямків діяльності підприємства (фірми).

 3. Правові основи діяльності підприємств (фірми) за умов ринкової економіки.

 4. Державна реєстрація суб’єктів підприємництва.

 5. Установчі документи суб’єкта підприємницької діяльності.

 6. Класифікація видів підприємств.

 7. Виробнича і загальна структура підприємств різних форм власності.

 8. Характеристика ринкового середовища діяльності вітчизняних підприємств.

 9. Основні принципи поведінки суб’єктів господарювання.

 10. Поняття й організація управління діяльністю підприємства.

 11. Сучасні принципи управління підприємством.

 12. Загальні функції управління підприємством, їхня характеристика.

 13. Методи управління підприємствами: сутність, узгодженість і взаємодія.

 14. Характеристика організаційних структур управління підприємством.

 15. Необхідність і характеристика діяльності вищих органів державного управління підприємствами та організаціями.

Тести



Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Економіка підприємства (2)

  Курсовая работа >> Экономика
  ... ИНФРА-М, 2001. Тарасенко Н.Б. Економічний аналіз діяльності промислового підприємства. Навчальний посібник. - К.: Алеута, 2003. ... . Сідун В.А., Пономарьова ЮВ. Економіка підприємства: Навчальний посібник: - К.: Центр навчальної літератури, 2006. Бланк И.А. ...
 2. Економіка підприємства. Опорний конспект лекцій

  Конспект >> Экономическая теория
  ... ізацію виробництва. Економіка підприємства як конкретна галузь економічної науки і навчальна дисципліна базу ... -хау» можуть бути різноманітні посібники, специфікації, формули, рецепти, знання ...
 3. Економіка підприємства (4)

  Реферат >> Экономика
  ... Бойчик І.М. та ін. Економіка підприємства: Навч. Посібник, 2-ге вид., виправ. і допов. – Львів: ... сне обслуговування; навчальну й іншу кооперацію з іноземними партнерами, ... Бойчик І.М. та ін. Економіка підприємства: Навч. Посібник, 2-ге вид., виправ. і допов. – Львів: ...
 4. Економічне обґрунтування бізнес-плану підприємства (за матеріалами ТОВ "ДКБ "РОТЕКС" м. Київ)

  Дипломная работа >> Экономика
  ... Економіка підприємства: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів.- Київ, Центр навчальної ... - С.3-8. 72. Сідун В.А. Економіка підприємства: Навчальний посібник/ В.А. Сідун, Ю.В. Пономарьова. - К.: Центр навчальної літератури, 2006. - 356 ...
 5. Економічне обрунтування бізнес-плану підприємства на прикладі ЗАТ Бахмацька рибна база

  Дипломная работа >> Финансы
  ... ______________________________________________ Кафедра ЕКОНОМІКИ ПІДПРИЄМНИЦТВА Спеціальність 7.050107 “ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА” ДИПЛОМНА РОБОТА ... Тема : Економічне обґрунтування бізнес-плану підприємства (на ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.001453161239624