Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Экономическая теория->Реферат
В экономической науке есть немало неисследованного. Но, пожалуй, трудно найти другой такой пример, когда масштабы экономического явления и степень его...полностью>>
Экономическая теория->Реферат
Уровень жизни (standard of living) населения по экономическому словарю под редакцией Куракова : совокупность условий жизни и труда людей соответствующ...полностью>>
Экономическая теория->Реферат
В годы плановой экономики в нашей стране конкуренции не уделяли должного внимания. Было объявлено о полном устранении конкуренции как пережитка капита...полностью>>
Экономическая теория->Реферат
Несмотря на цикличность, движение рыночной экономики происходит по восходящей линии, посредством экономического роста. Экономический рост 1— одна из ф...полностью>>

Главная > Книга >Экономическая теория

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Класифікація підприємств (фірм) за певними ознаками

Класифікаційні ознаки

Види підприємств (фірм)

Мета і характер діяльності

Комерційні

Некомерційні

Форми власності

Приватні

Колективні

Державні

Спільні

Правовий статус і форми господарювання

Галузево-функціональний види діяльності

Одноосібні

Кооперативні

Орендні

Господарські товариства

Промислові

Сільськогосподарські

Будівельні

Транспортні

Торговельні

Виробничо-торгові

Торгово-посередницькі

Інноваційно-впроваджувальні

Лізінговані

Банківські

Страхові

Туристичні тощо

Технологічна (територіальна)

цілісність і ступінь підпорядкування

Головні (материнські)

Дочірні

Асоційовані

Філії

Розмір за чисельністю працівників

Малі (дрібні)

Середні

Великі (надвеликі)

Комерційні – це ті, діяльність яких передбачає отримання прибутку.

Некомерційні – не ставлять за мету отримання прибутку. Сюди відносять благодійні фонди, кредитні спілки.

За формою власності майна підприємства діляться на: приватні, колективні, державні, спільні.

Приватні – це ті, які засновані на власності однієї особи без права найму робочої сили або сімейні, які засновані на власності і праці однієї сім’ї і приватні, які засновані на власності однієї особи, але з правом найму робочої сили.

Колективні – засновані на власності колективу працівників підприємства.

Державні – засновані на власності держави.

Спільні – засновані на власності фізичних або юридичних осіб різних держав.

За належністю капіталу підприємства діляться на:

 • національні – засновані на національній валюті;

 • закордонні – засновані на іноземній валюті;

 • змішані(спільні) – засновані на валюті двох або більше держав.

За правовим статусом і формою господарювання виділяють

такі підприємства:

 • одноосібні – власником є фізична особа або сім’я, вона отримує весь дохід, але несе весь тягар ризику;

 • кооперативні – добровільні об’єднання громадян з метою спільного ведення господарської діяльності;

 • орендні – в їх основі лежать договірні відносини між фізичними і юридичними особами з приводу тимчасового володіння і користування майном. В договорі оренди обов’язково вказується термін її дії і сума орендної плати.

Г

Господарські товариства

осподарські товариства передбачають об’єднання капіталів двох або більше юридичних або фізичних осіб за умов спільного розподілу прибутку, контролю результатів бізнесу і активної участі у здійсненні бізнесової діяльності.

Основою взаємовідносин між партнерами є договір. Є такі господарські товариства:

1.Товариство з повною відповідальністю.

2.Товариство з обмеженою відповідальністю.

3.Командитне товариство.

4.Акціонерне товариство.

Товариство з повною відповідальністю – це таке, де всі учасники займаються спільною підприємницькою діяльністю і несуть солідарну відповідальність за її результати не лише своїми частками у статутному фонді, але і власним майном.

Товариство з обмеженою відповідальністю – учасники якого несуть відповідальність у межах своїх внесків.

Командитне товариство – поряд з учасниками, які несуть повну відповідальність за зобов’язаннями товариства всім своїм майном є хоча б один учасник відповідальність якого обмежується внеском у майно підприємства, але не особистим майном.

Акціонерні товариства – це такі, власність підприємства розподілена на частини і власниками вражаються акціонери, які мають обмежену відповідальність у розмірі свого внеску. Весь прибуток належить акціонерам і поділяється на дві частини. Одна розподіляється серед акціонерів у вигляді дивідендів, а друга – це не розподілений прибуток, що використовується для розвитку підприємства. Є два типи акціонерних товариства:відкриті і закриті. Відкриті – це ті, акції яких вільно купуються і продаються. Закриті – це ті, акції яких розподіляється тільки працівникам свого колективу.

За галузево-функціональним призначенням підприємства діляться на:

 • промислові;

 • сільськогосподарські;

 • торговельні;

 • транспортні;

 • туристичні;

 • страхові;

 • торгово-посередницькі;

 • виробничо-торгові;

 • заготівельні.

За технологічною і територіальною цілісністю підприємства діляться на:

 • головні або материнські;

 • дочірні;

 • асоційовані;

 • філії.

Материнська фірма головна, бо володіє контрольним пакетом акцій, вона повністю контролює діяльність тих фірм, які їй підпорядковуються.

Дочірні –це підприємства, які зберігають з материнською технологічну цілісність, мають свій статут, отримують прибуток, але фінансово залежні від материнської фірми.

Асоційовані – це незалежні від материнської фірми підприємства, які зберігають з нею тільки технологічну єдність.

Філії – зберігають з материнською технологічну єдність, не мають фінансової самостійності і знаходяться на значній відстані від головної фірми.

За розмірами підприємства діляться на :

 • великі;

 • середні;

 • малі.

В основі поділу лежить чисельність працюючих.

1.6 СТРУКТУРА ПІДПРИЄМСТВ

В

Виробнича структура підприємства

иробнича структура підприємства – це склад, кількісне співвідношення і розміри внутрішніх підрозділів і взаємозв’язок між ними.

Виробнича структура характеризує частку окремих підрозділів у загальній чисельності працівників підприємства. Якщо головним виробничим підрозділом підприємства є цех, то така виробнича структура називається цеховою.

Цех – це адміністративно-відокремлена частина підприємства в якій виконується комплекс робіт відповідно до внутрішньо-заводської спеціалізації. Цехи поділяються на:

- основні(заготівельні, обробні, складальні);

- допоміжні(інструментальні, ремонтні, енергетичні);

- побічні(утилізація);

- обслуговуючі склади(складське і транспортне господарство);

- підсобні(виробництво тари, тепличне господарство,

відгодівельне).

При без цеховій структурі основою її побудови є виробнича дільниця. Виробнича дільниця – це сукупність робочих місць на яких виконується технологічно-однорідні роботи або випускається однотипна продукція. Корпус - це об’єднання однотипних цехів.

Комбінатська структура передбачає, що підрозділи виготовляють завершену частку готового виробу.

Загальна структура – це така структура, яка крім виробничих підрозділів включає заклади соціально-культурного призначення і підрозділи апарату управління.

1.7 ДОБРОВІЛЬНІ ТА ІНСТИТУЦІАЛЬНІ ОБ'ЄДНАННЯ ПІДПРИЄМСТВ. АСОЦІАЦІЇ, КОНЦЕРНИ, КОРПОРАЦІЇ, ХОЛДИНГИ

Форми об’єднань

підприємств


Підприємницькі структури мають право на добровільних засадах об’єднувати свою інноваційну, виробничу, маркетингову, постачальницько-збутову, фінансову та соціальну діяльність. Такими об’єднаннями можуть бути: асоціації, концерни, корпорації, холдинги.

Асоціація – це найпростіша форма договірного об’єднання підприємств з метою постійної координації господарської діяльності; асоціація не має права втручатись у виробничу і комерційно-фінансову діяльність своїх членів.

Концерн – об’єднання підприємницьких структур, що характеризується органічним поєднанням власності та контролю найчастіше з використанням принципу диверсифікації виробництва.

Корпорація – це договірне об’єднання господарських суб’єктів на засадах інтеграції та виробничих інтересів з делегуванням їй окремих повноважень.

Холдинг – організаційна форма об’єднання інвестиційних ресурсів; утворення,яке безпосередньо не займається виробничо-господарською діяльністю, а спрямовує свої фінансові кошти на придбання контрольного пакету акцій інших підприємств.

Консорціум – тимчасове статутне об’єднання для досягнення його учасниками певної спільної господарської мети (реалізації цільових програм, науково-технічних, будівельних проектів тощо). Консорціум використовує кошти, якими його наділяють учасники, централізовані ресурси, виділені на фінансування відповідної програми, а також кошти, що надходять з інших джерел. У разі досягнення мети його створення консорціум припиняє свою діяльність.

Кожна з цих форм має свої переваги і недоліки і може використовуватись в залежності від умов внутрішнього і зовнішнього середовища підприємства.Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Економіка підприємства (2)

  Курсовая работа >> Экономика
  ... ИНФРА-М, 2001. Тарасенко Н.Б. Економічний аналіз діяльності промислового підприємства. Навчальний посібник. - К.: Алеута, 2003. ... . Сідун В.А., Пономарьова ЮВ. Економіка підприємства: Навчальний посібник: - К.: Центр навчальної літератури, 2006. Бланк И.А. ...
 2. Економіка підприємства. Опорний конспект лекцій

  Конспект >> Экономическая теория
  ... ізацію виробництва. Економіка підприємства як конкретна галузь економічної науки і навчальна дисципліна базу ... -хау» можуть бути різноманітні посібники, специфікації, формули, рецепти, знання ...
 3. Економіка підприємства (4)

  Реферат >> Экономика
  ... Бойчик І.М. та ін. Економіка підприємства: Навч. Посібник, 2-ге вид., виправ. і допов. – Львів: ... сне обслуговування; навчальну й іншу кооперацію з іноземними партнерами, ... Бойчик І.М. та ін. Економіка підприємства: Навч. Посібник, 2-ге вид., виправ. і допов. – Львів: ...
 4. Економічне обґрунтування бізнес-плану підприємства (за матеріалами ТОВ "ДКБ "РОТЕКС" м. Київ)

  Дипломная работа >> Экономика
  ... Економіка підприємства: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів.- Київ, Центр навчальної ... - С.3-8. 72. Сідун В.А. Економіка підприємства: Навчальний посібник/ В.А. Сідун, Ю.В. Пономарьова. - К.: Центр навчальної літератури, 2006. - 356 ...
 5. Економічне обрунтування бізнес-плану підприємства на прикладі ЗАТ Бахмацька рибна база

  Дипломная работа >> Финансы
  ... ______________________________________________ Кафедра ЕКОНОМІКИ ПІДПРИЄМНИЦТВА Спеціальність 7.050107 “ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА” ДИПЛОМНА РОБОТА ... Тема : Економічне обґрунтування бізнес-плану підприємства (на ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0019509792327881