Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Экономическая теория->Реферат
Инфляция — сложное явление, характерное для стран с рыночной экономикой. Инфляция — это обесценивание денег, снижение их покупательной способности. Те...полностью>>
Экономическая теория->Реферат
Трудно не согласиться с утверждением, что только тот может эффективно управлять предприятием, кто умеет предвидеть. Иными словами, успешный руководите...полностью>>
Экономическая теория->Курсовая работа
Данная тема выбрана мной в связи с тем, что банковская система - одна из важнейших и неотъемлемых структур рыночной экономики. Развитие банков, товарн...полностью>>
Экономическая теория->Реферат
Актуальность темы работы связана с тем, что развитие рыночных отношений требует осуществления новой финансовой политики, усиления и воздействия на уск...полностью>>

Главная > Книга >Экономическая теория

Сохрани ссылку в одной из сетей:

МАРКЕТИНГОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Функції, принципи і концепції маркетингуОсновою обгрунтування плану виробництва і збуту

продукції в умовах ринку стає маркетинг.

Маркетинг - це виробничо–комерційна діяльність підприємства, спрямована на виявлення та задоволення потреб у його продукції (послугах) через продаж її на ринку з метою одержання прибутку.

Маркетинг як різновид діяльності необхідної за умов ринкової економіки виконує такі функції:

 • вивчення ринку, його структуризація (сегментування), аналіз і прогнозування попиту;

 • вибір сегментів ринку прийнятних для підприємства;

 • визначення номенклатури та асортименту продукції для ринку;

 • розробка стратегії виходу на ринок і реакції на дії конкурентів;

 • реклама, збут та його стимулювання;

 • політика ціноутворення.

М

Принципи маркетингу

аркетинг цілком узалежнює виробництво продукції від попиту на неї (від можливості її продати). За умов науково-технічного прогресу й конкурентної боротьби для виживання та успішної роботи кожне підприємство мусить мати розвинуту систему маркетингу, відповідну стратегію, тактику вирішення маркетингових завдань.

Маркетинг підприємства ґрунтується на таких принципах:

-орієнтація всіх сфер діяльності підприємства на задоволення потреб покупців із метою продажу продукції й одержання прибутку;

 • цілеспрямований та активний вплив на попит, його розвиток;

 • гнучке реагування виробництва на зміну потреб і попиту покупців, оперативне пристосування до цих змін;

 • використання ціноутворення як механізму реагування і впливу на кон’юктуру ринку;

 • вибір ефективних форм і методів доставки, реклами та продажу продукції;

 • підтримування творчої атмосфери серед працівників, причетних до маркетингової діяльності, заохочення їхньої активності (ініціативи) щодо прийняття маркетингових рішень.

Концепції маркетингу

У своєму розвитку маркетинг зазнав помітної еволюції, етапи якої можна охарактеризувати через зміну його концепцій.

Концепція маркетингу - це загальний підхід підприємства до досягнення своєї мети на ринку. Відомі 5-ть концепцій маркетингу: виробнича, продуктова, комерційна, індивідуального маркетингу, соціального маркетингу.

Виробнича концепція передбачає спрямування головних зусиль підприємства на вдосконалення виробництва і мобілізацію внутрішніх резервів із метою розширення обсягу виготовлення продукції та зниження її собівартості.

Продуктова концепція характеризується тим, що основну увагу вона приділяє поліпшенню споживчих параметрів виробів, їхніх конструктивних, експлуатаційних показників, підвищенню якості, а завдяки цьому забезпеченню належного збуту продукції. Ця концепція відповідає потребам конкурентної боротьби, коли є можливість підвищувати конкурентоспроможність виробів через їхнє вдосконалення за умов достатньо стабільного попиту.

Комерційна концепція полягає в тім, що для забезпечення належного збуту активізується передовсім робота комерційних служб: працівників реклами, агентів зі збуту, продавців тощо. Різні форми психологічного впливу на покупця є найбільш ефективними тоді, коли він погано обізнаний з пропонованою продукцією та її споживчими якостями.

Концепція індивідуального маркетингу орієнтує підприємство на виявлення індивідуальних потреб покупців і спрямовує зусилля на те, щоб задовольнити ці потреби ліпше, ніж конкуренти.

Концепція соціального маркетингу не обмежується виявленням і задоволенням індивідуальних потреб, як умови ефективної діяльності підприємства, а бере до уваги суспільні потреби та інтереси передусім перспективного характеру: охорону навколишнього середовища, природних ресурсів, здоров'я людей, національної безпеки тощо.

Зрозуміло, що підприємство, яке мусить постійно адаптуватися до мінливого зовнішнього середовища, не реалізує тільки якусь одну концепцію. Концепції маркетингу поєднуються й використовуються комплексно, залежно від конкретних умов.

3.4 ФОРМУВАННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРОГРАМИ. РЕСУРСНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРОГРАМИ СУБЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ

Виробництво і реалізація продукції для забезпечення потреб населення є метою діяльності підприємств (при одержанні певної величини прибутку). Тому планування виробництва і реалізації продукції є основним розділом тактичного або перспективного плану підприємства.

В

Особливості формування виробничої програми

иробнича програма підприємства (план виробництва і реалізації продукції) – це система адресних завдань з виробництва і доставки продукції споживачам у розгорнутій номенклатурі, асортименті, відповідної якості і у встановлені терміни згідно з договорами поставок.

Формування виробничої програми в ринкових

умовах має певні особливості, які полягають у тому що:

 • плани виробництва і реалізації продукції орієнтуються на ринкові потреби конкретних споживачів, на своєчасне і якісне виконання договірних зобов'язань;

 • в основі виробничої програми лежить договір на поставку певної продукції, при цьому підприємство самостійно вибирає постачальників, споживачів, встановлює ціни та інше;

 • планування виробничої програми повинно бути гнучким, у поточних і оперативних планах повинні корегуватись показники плану виробництва і реалізації продукції з врахуванням змін у поставках сировини, фінансових можливостях покупців;

 • пріоритетними у виробничій програмі підприємства стають натуральні показники і показники якості продукції. Вони відображають ступінь задоволення ринкових потреб з кількісного і якісного боку;

 • виробнича програма підприємства повинна формуватись із врахуванням можливостей підприємства, його забезпечення різними видами ресурсів та виробничими потужностями;

 • плани виробництва і реалізації продукції повинні бути багатоваріантними і забезпечувати вибір оптимального плану, реалізація якого дасть можливість одержати високий прибуток

Формування виробничої програми підприємства базуються на таких елементах (Рис.3.2):

Державні контрактиДержавне замовлення

Попит ринку

Портфель замовлень на продукцію (послуги) інших споживачівДіючі ціни на продукцію та послуги

 • Товарна продукція

 • Валова продукція

 • Чиста продукціяТоварний асортимент

  1. ______

  2. ______

…………...

2.1 ______

2.2 ______

…………...

3.1 ______

3.2 ______

Номенклатура

1 _____

2 _____

3 _____

Одиниця виміру

Кількість • Власні потреби

 • Продукція та послуги для внутрішнього ринку

 • ЕкспортРис. 3.2 Схема формування виробничої програми підприємства

 1. на основі вивчення, аналізу і перспектив розвитку ринкового попиту підприємством укладаються з споживачами-покупцями (торговельними підприємствами, гуртовими посередниками, біржами) угоди на постачання певних видів продукції.

 2. Державні контракти є засобом забезпечення потреб споживачів, що фінансуються за рахунок Державного бюджету та поновлення державного резерву. Держава при цьому гарантує оплату поставок продукції та забезпечує її виробництво найважливішими видами ресурсів.

 3. Державні замовлення є засобом стимулювання збільшення виробництва у пріоритетних галузях, впровадження нових технологій, випуску дефіцитних видів продукції, державної підтримки важливих наукових досліджень. Держава може надавати пільги підприємствам-виробникам, але не забезпечує їх фінансовими ресурсами.Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Економіка підприємства (2)

  Курсовая работа >> Экономика
  ... ИНФРА-М, 2001. Тарасенко Н.Б. Економічний аналіз діяльності промислового підприємства. Навчальний посібник. - К.: Алеута, 2003. ... . Сідун В.А., Пономарьова ЮВ. Економіка підприємства: Навчальний посібник: - К.: Центр навчальної літератури, 2006. Бланк И.А. ...
 2. Економіка підприємства. Опорний конспект лекцій

  Конспект >> Экономическая теория
  ... ізацію виробництва. Економіка підприємства як конкретна галузь економічної науки і навчальна дисципліна базу ... -хау» можуть бути різноманітні посібники, специфікації, формули, рецепти, знання ...
 3. Економіка підприємства (4)

  Реферат >> Экономика
  ... Бойчик І.М. та ін. Економіка підприємства: Навч. Посібник, 2-ге вид., виправ. і допов. – Львів: ... сне обслуговування; навчальну й іншу кооперацію з іноземними партнерами, ... Бойчик І.М. та ін. Економіка підприємства: Навч. Посібник, 2-ге вид., виправ. і допов. – Львів: ...
 4. Економічне обґрунтування бізнес-плану підприємства (за матеріалами ТОВ "ДКБ "РОТЕКС" м. Київ)

  Дипломная работа >> Экономика
  ... Економіка підприємства: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів.- Київ, Центр навчальної ... - С.3-8. 72. Сідун В.А. Економіка підприємства: Навчальний посібник/ В.А. Сідун, Ю.В. Пономарьова. - К.: Центр навчальної літератури, 2006. - 356 ...
 5. Економічне обрунтування бізнес-плану підприємства на прикладі ЗАТ Бахмацька рибна база

  Дипломная работа >> Финансы
  ... ______________________________________________ Кафедра ЕКОНОМІКИ ПІДПРИЄМНИЦТВА Спеціальність 7.050107 “ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА” ДИПЛОМНА РОБОТА ... Тема : Економічне обґрунтування бізнес-плану підприємства (на ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0021970272064209