Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Экономическая теория->Реферат
Досягнення високого рівня зайнятості - одна з основних цілей макроеко-номічної політики держави. Економічна система, що створює додаткову кількість ро...полностью>>
Экономическая теория->Реферат
О захватывающем воображение экономическом росте Китая сегодня говорят все. Действительно, 10% среднегодового экономического роста в течение почти трех...полностью>>
Экономическая теория->Отчет по практике
Цель работы закрепление теоретических знаний основ управления в практических условиях деятельности данного предприятия, а также получение навыков рабо...полностью>>
Экономическая теория->Курсовая работа
В экономической науке есть немало неисследованного. Но, пожалуй, трудно найти другой такой пример, когда масштабы экономического явления и степень его...полностью>>

Главная > Книга >Экономическая теория

Сохрани ссылку в одной из сетей:

13. Транспортні і складські операції на промисловому підприємстві належать до:

а) основного процесу;

б) допоміжного процесу;

в) обслуговуючого процесу.

14. Назвіть характерну ознаку одиничного типу виробництва:

а) широка номенклатура виробів;

б) періодична повторюваність операцій;

в) устаткування – універсальне і спеціальне.

15. Впровадження масового виробництва:

а) сприяє ритмічності виробництва;

б) ускладнює технічну підготовку виробництва;

в) погіршує якість виробів.

16. Одиничний тип виробництва характеризується номенклатурою, яка:

а) періодично повторюється;

б) не повторюється;

в) постійно повторюється.

17. У масовому виробництві використовують устаткування:

а) універсальне;

б) оригінальне;

в) переважно спеціальне.

18. Для серійного типу виробництва виробниче устаткування розміщують за принципом:

а) суто технологічним;

б) суто предметним;

в) предметними і технологічним.

19. Універсальну оснастку використовують у типах виробництва:

а) серійному;

б) одиничному;

в) масовому.

20. Тривалість технологічного циклу є найкоротшою при:

а) послідовному виді руху деталей;

б) паралельному виді руху деталей;

в) послідовно – паралельному виді руху деталей.

21. Для послідовного виду руху деталей взаємозв’язок тривалості циклу з величиною партії є:

а) обернено - пропорційним;

б) прямо - пропорційний;

в) взаємозв’язок відсутній.

22. До переваг послідовного поєднання операцій належать:

а) повніше завантаження устаткування;

б) скорочення тривалості виробничого циклу;

в) всі відповіді вірні.

23. Паралельний вид руху предметів праці передбачає, що:

а) кожна операція починається тільки після закінчення попередньої обробки всієї партії;

б) деталі оброблюються частинами партії;

в) здійснюється одночасне виконання усіх операцій на робочих місцях.

24. Тривалість виробничого циклу залежить від:

а) виробничої потужності підприємства;

б) кількість деталей у партії;

в) виду руху предмета праці у процесі виробництва.

25. Вкажіть формулу для обчислення тривалості технологічного циклу при послідовно – паралельному русі предметів праці:

а);

б);

в) .

26. Вкажіть формулу для обчислення тривалості технологічного циклу при паралельному русі предметів праці:

а);

б);

в)

27. Вкажіть формулу для обчислення тривалості технологічного циклу при послідовному русі предметів праці:

а);

б);

в) .

28. Такт – це проміжок часу між:

а) запуском двох сусідніх окремих виробів;

б) випуском партії виробів;

в) запуском партії виробів.

29. Ритм – це проміжок часу між:

а) запуском окремих виробів;

б) випуском партії виробів;

в) випуском окремих виробів.

30. Вкажіть формулу для розрахунку швидкості руху транспортних засобів на потоковій лінії:

а) L / r;

б) lR;

в) ti / r.

31. Темп випуску виробів на поточній лінії визначається за формулою:

а) Фд / N;

б) rn;

в) 1 / r.

32. Ритм поточній розраховується за формулою:

а) Фд / N;

б) rn;

в) 1 / r.

33. Такт поточної лінії розраховується за формулою:

а) LC;

б) L / r;

в) Фд / N.

34. Вкажіть метод організації виробництва:

а) індивідуальний;

б) серійний;

в) потоковий.

35. Потоковий метод організації виробництва характеризується такими ознаками:

а) паралельне виконання операцій на всіх чи кількох робочих місцях, поділом виробничого процесу на операції, послідовним виконанням операцій;

б) застосуванням універсального інструменту, використанням неперервного діючого транспорту, прямоточність;

в) всі відповіді вірні.

36. Назвіть параметр потокової лінії:

а) ритм;

б) коефіцієнт змінності;

в) коефіцієнт виконання норм.

37. Інтервал часу між запуском і випуском двох суміжних виробів на лінії характеризує:

а) швидкість руху конвеєра;

б) дійсний фонд часу потокової лінії;

в) такт потокової лінії.

38. Основною ланкою потокового виробництва є:

а) резервна зона;

б) предметно – замкнута дільниця;

в) потокова лінія.

39. Швидкість руху конвеєра є:

а) прямо – пропорційною до такту потокової лінії;

б) обернено – пропорційною до такту потокової лінії;

в) не залежить від такту потокової лінії.

40. Гнучке автоматизоване виробництво допускає зміни номенклатури:

а) одночасно і безпосередньо при зміні його технологічного оснащення;

б) без зміни його технологічного оснащення;

в) із зміною технологічного оснащення і виробничих площ.

41. Гнучкі виробничі системи можуть організовуватися в таких типах виробництва:

а) одиничному;

б) масовому;

в) серійному.

42. Концентрація промислового виробництва – це:

а)будь – яке розукрупнення підприємств;

б) зосередження випуску продукції на великих підприємствах;

в) централізація виробництва (об’єднання дрібних підприємств у великі).

43. Який основний показник розміру підприємства використовується:

а) обсяг сировини, що обробляється;

б) частка випуску продукції великими підприємствами у загальному галузевому обсязі випуску;

в) річний випуск чистої продукції.

44. Кооперування промислового виробництва – це:

а) об’єднання підприємств різної спеціалізації;

б) встановлення прямих виробничих зв’язків між підприємствами, що спільно виготовляють продукцію, зберігаючи при цьому свою господарську самостійність;

в) встановлення тісних зв’язків між підприємствами на базі вільних виробничих потужностей.

45. Назвіть основні форми спеціалізації виробництва:

а) предметна, подетальна, технологічна;

б) комплексна, одинична;

в) постійна, тимчасова, стадійна.

46. Назвіть основні показники кооперування виробництва:

а) частка вартості напівфабрикатів, деталей, вузлів у повній собівартості;

б) кількість підприємств, з якими кооперує підприємство;

в) частка однорідної продукції у загальному обсязі продукції галузі, підприємства.

47. Показники рівня спеціалізації є:

а) частка основної продукції у загальному обсязі продукції підприємства;

б) частка спеціалізованих кадрів у їхній загальній чисельності;

в) асортимент продукції, що випускається.

48. Вкажіть правильну відповідь:

а) кооперування виробництва є основою спеціалізації;

б) спеціалізація виробництва є основою його кооперування;

в) зв’язку між ними немає.

49. Комбінування промислового виробництва – це:

а) об єднання в одному підприємстві різногалузевих виробництв;

б) об’єднання у рамках одного підприємства різних виробництв;

в) управління різними галузями виробництва (послуг) одним органом.Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Економіка підприємства (2)

  Курсовая работа >> Экономика
  ... ИНФРА-М, 2001. Тарасенко Н.Б. Економічний аналіз діяльності промислового підприємства. Навчальний посібник. - К.: Алеута, 2003. ... . Сідун В.А., Пономарьова ЮВ. Економіка підприємства: Навчальний посібник: - К.: Центр навчальної літератури, 2006. Бланк И.А. ...
 2. Економіка підприємства. Опорний конспект лекцій

  Конспект >> Экономическая теория
  ... ізацію виробництва. Економіка підприємства як конкретна галузь економічної науки і навчальна дисципліна базу ... -хау» можуть бути різноманітні посібники, специфікації, формули, рецепти, знання ...
 3. Економіка підприємства (4)

  Реферат >> Экономика
  ... Бойчик І.М. та ін. Економіка підприємства: Навч. Посібник, 2-ге вид., виправ. і допов. – Львів: ... сне обслуговування; навчальну й іншу кооперацію з іноземними партнерами, ... Бойчик І.М. та ін. Економіка підприємства: Навч. Посібник, 2-ге вид., виправ. і допов. – Львів: ...
 4. Економічне обґрунтування бізнес-плану підприємства (за матеріалами ТОВ "ДКБ "РОТЕКС" м. Київ)

  Дипломная работа >> Экономика
  ... Економіка підприємства: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів.- Київ, Центр навчальної ... - С.3-8. 72. Сідун В.А. Економіка підприємства: Навчальний посібник/ В.А. Сідун, Ю.В. Пономарьова. - К.: Центр навчальної літератури, 2006. - 356 ...
 5. Економічне обрунтування бізнес-плану підприємства на прикладі ЗАТ Бахмацька рибна база

  Дипломная работа >> Финансы
  ... ______________________________________________ Кафедра ЕКОНОМІКИ ПІДПРИЄМНИЦТВА Спеціальність 7.050107 “ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА” ДИПЛОМНА РОБОТА ... Тема : Економічне обґрунтування бізнес-плану підприємства (на ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0018110275268555