Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Экономическая теория->Реферат
Досягнення високого рівня зайнятості - одна з основних цілей макроеко-номічної політики держави. Економічна система, що створює додаткову кількість ро...полностью>>
Экономическая теория->Реферат
О захватывающем воображение экономическом росте Китая сегодня говорят все. Действительно, 10% среднегодового экономического роста в течение почти трех...полностью>>
Экономическая теория->Отчет по практике
Цель работы закрепление теоретических знаний основ управления в практических условиях деятельности данного предприятия, а также получение навыков рабо...полностью>>
Экономическая теория->Курсовая работа
В экономической науке есть немало неисследованного. Но, пожалуй, трудно найти другой такой пример, когда масштабы экономического явления и степень его...полностью>>

Главная > Книга >Экономическая теория

Сохрани ссылку в одной из сетей:

2.12 ТРАНСПОРТНЕ ГОСПОДАРСТВО

Процес виготовлення продукції на підприємстві супроводжується переміщенням певної кількості різноманітних вантажів (сировини, матеріалів, палива, готової продукції), що потребує значних витрат на транспортне обслуговування виробництва, чітка організація якого забезпечує поєднання елементів виробничого процесу.

Транспортне господарство

Комплекс підрозділів, що займаються вантажно-

розвантажувальними роботами та переміщенням вантажів, утворю є транспортне господарство. Його склад залежить від характеру продукції, типу та обсягів виробництва. На підприємстві з великими обсягами перевезень, вантажів організовуються спеціальні цехи залізничного, автомобільного та інших типів транспорту. На невеликих та середніх підприємствах створюється єдиний транспортний цех.

Уся сукупність транспортних операцій на підприємстві здійснюється за допомогою трьох взаємозв’язаних видів транспорту:

Зовнішній транспорт


Зовнішній транспорт забезпечує зв'язок підприємства з приймальними пунктами транспорту загального користування (залізничними, водними станціями, аеропортами), а також зі складами місцевих контрагентів.

Міжцеховий транспорт


Міжцеховий транспорт використовується для перевезення вантажів на території підприємства (між цехами, складами).

Внутріцеховий транспортВнутріцеховий транспорт виконує транспортні операції в межах окремого цеху.

У процесі управління транспортним господарством визначаються потоки вантажів на обсяги перевезень вантажів, здійснюється вибір і встановлюється необхідна кількість транспортних засобів, складаються плани перевезень вантажів, виконується оперативне регулювання транспортного обслуговування виробництва.

В основу планування транспортного господарства беруть визначення вантажопотоків, тобто кількості вантажів, що переміщуються в заданому напрямку на певну відстань за конкретний проміжок часу. Розміри і маршрути окремих потоків вантажів розраховуються на базі виробничої програми підприємства, норм витрат матеріальних ресурсів і відстані перевезень. Сума всіх вантажопотоків, здійснюваних усіма видами транспорту становить річний загальний обсяг перевезень вантажів.

Вибір видів транспортних засобів залежить від обсягів перевезень, габаритів і фізико-хімічних властивостей вантажів, відстані та напрями їх переміщень. Розрахунки необхідної кількості кожного виду транспортного засобу здійснюється з урахуванням добового обсягу перевезень вантажів, вантажопідйомності транспортних засобів і кількості рейсів на добу.

Планування роботи транспортного господарства полягає в розробці річних і календарних (місяцевих, добових) планів, а також у оперативному регулюванні перевезень. У річних та квартальних планах розраховуються обсяги перевезень вантажів, кількість транспортних засобів і механізмів, обсяги вантажо-розвантажувальних робіт та інші показники господарської діяльності транспортного господарства.

2.13 СКЛАДСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

Умовою безпосереднього перебігу виробничих процесів на підприємствах є створення певних запасів сировини, матеріалів, палива, комплектуючих виробів, а також міжцехових і внутріцехових запасів, напівфабрикатів власного виготовлення. Усі ці запаси зберігаються на різних складах підприємства, сукупність яких утворює складське господарство.

Структура складського господарства підприємства формується під впливом низки чинників, головними з яких є номенклатура матеріалів, що споживаються, тип, рівень спеціалізації та обсяги виробництва.

Д

Матеріальні склади

освід господарювання підтверджує доцільність створення трьох видів складів на підприємствах:

матеріальних (підпорядкованих відділу матеріально-

технічного постачання) – для зберігання запасів сировини,

матеріалів, палива, комплектуючих виробів та інших

Виробничі склади

матеріальних цінностей, що надходять на підприємство;

виробничих – для зберігання напівфабрикатів власного

виготовлення. До них включають також центральний

інструментальний склад, цехові інструментально-

роздавальні комори, склади запасних частин та

Збутові склади

устаткування;

збутових – для зберігання готової продукції та відходів

виробництва, що підлягають реалізації. Їх підпорядковано

відділу збуту підприємства.

Організація складського господарства передбачає приймання, розміщення, зберігання, підготовку до виробничого використання, видачу та облік руху матеріальних ресурсів.

Матеріали, що надходять на склади, обов’язково підлягають кількісному та якісному прийманню. Розміщення та приймання матеріальних ресурсів на складах підприємства може здійснюватись трьома способами:

 1. сортове розміщення передбачає закріплення за кожним видом матеріалів постійного місця його зберігання.

 2. партіонний спосіб – партія матеріалів, що надійшла на підприємство, зберігається окремо.

 3. комплексне розміщення – є різновидом сортового та означає розміщення матеріалів комплектами, що відпускаються у виробництво.

Видача матеріалів зі складів здійснюється в межах ліміту, що його розраховує відділ постачання, виходячи з виробничої програми підприємства та відповідних витрат матеріальних ресурсів.

Облік руху матеріальних ресурсів ведеться за допомогою картотеки.

Запитання і завдання для самоконтролю

  1. Виробничий процес, його елементи та види.

  2. Характеристика принципів організації виробничого процесу.

  3. Характеристика одиничного, серійного та масового типів виробництва.

  4. Що являє собою виробничий цикл? Назвіть елементи структури виробничого циклу.

  5. Який вплив на виробничий цикл справляють методи поєднання операцій (паралельний, послідовний, паралельно-послідовний)?

  6. Умови застосування потокового виробництва, підготовчі роботи з його впровадження.

  7. Механізм розрахунку основних параметрів потокової лінії.

  8. Основні ознаки непотокового виробництва.

  9. Характеристика основних форм організації виробництва.

  10. Значення, склад і характеристика виробничої інфраструктури.

  11. Недоліки й шляхи удосконалення допоміжних і обслуговуючих підрозділів підприємства.

  12. Значення, склад і характеристика соціальної інфраструктури.

Тести

1. Виробничий процес – це:

а) сукупність організованих у певній послідовності дій щодо зміни стану предмета праці;

б) сукупність організованих у певній послідовності дій, що забезпечують безперебійність основних виробничих процесів;

в) сукупність організованих у певній послідовності процесів праці і природних процесів, в результаті яких вихідна сировина і матеріали перетворюються на готову продукцію.

2. Сукупність послідовно організованих дій щодо зміни стану предмета праці називають процесом:

а) виробничим;

б) технологічним;

в) технічним.

3. Сукупність послідовно організованих дій, що забезпечують безперебійність основних операцій, називають процесом:

а) основним;

б) допоміжним;

в) виробничим.

4. Назвіть правильну відповідь:

а) обслуговуючі процеси забезпечують безперебійність основних процесів;

б) обслуговуючі процеси забезпечують безперебійність допоміжних процесів;

в) обслуговуючі процеси забезпечують безперебійність основних і допоміжних процесів.

5. Основною структурною одиницею виробничого процесу є:

а) робочий рух;

б) операція;

в) робочий прийом.

6. Найкоротший шлях проходження виробу у межах виробничого процесу забезпечує принцип:

а) паралельності;

б) прямоточності;

в) автоматичності.

7. Рівномірність випуску продукції забезпечується принципом:

а) паралельності;

б) прямоточності;

в) ритмічності.

8. Одночасність виконання частин виробничого процесу забезпечується принципом:

а) паралельності;

б) прямоточності;

в) автоматичності.

9. Який принцип передбачає узгодження пропускної спроможності:

а) паралельності;

б) прямоточності;

в) пропорційності.

10. До зниження втрат живої праці й прискорення виробничого процесу приводить принцип:

а) диференціації;

б) спеціалізації;

в) автоматичності.

11. Обмеження розмаїття елементів виробничих процесів забезпечує принцип:

а) гнучкості;

б) спеціалізації;

в) автоматичності.

12. Завершена частина технологічного процесу, що виконується на одному робочому місці, називається:

а) періодом;

б) фазою;

в) технологічною операцією.Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Економіка підприємства (2)

  Курсовая работа >> Экономика
  ... ИНФРА-М, 2001. Тарасенко Н.Б. Економічний аналіз діяльності промислового підприємства. Навчальний посібник. - К.: Алеута, 2003. ... . Сідун В.А., Пономарьова ЮВ. Економіка підприємства: Навчальний посібник: - К.: Центр навчальної літератури, 2006. Бланк И.А. ...
 2. Економіка підприємства. Опорний конспект лекцій

  Конспект >> Экономическая теория
  ... ізацію виробництва. Економіка підприємства як конкретна галузь економічної науки і навчальна дисципліна базу ... -хау» можуть бути різноманітні посібники, специфікації, формули, рецепти, знання ...
 3. Економіка підприємства (4)

  Реферат >> Экономика
  ... Бойчик І.М. та ін. Економіка підприємства: Навч. Посібник, 2-ге вид., виправ. і допов. – Львів: ... сне обслуговування; навчальну й іншу кооперацію з іноземними партнерами, ... Бойчик І.М. та ін. Економіка підприємства: Навч. Посібник, 2-ге вид., виправ. і допов. – Львів: ...
 4. Економічне обґрунтування бізнес-плану підприємства (за матеріалами ТОВ "ДКБ "РОТЕКС" м. Київ)

  Дипломная работа >> Экономика
  ... Економіка підприємства: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів.- Київ, Центр навчальної ... - С.3-8. 72. Сідун В.А. Економіка підприємства: Навчальний посібник/ В.А. Сідун, Ю.В. Пономарьова. - К.: Центр навчальної літератури, 2006. - 356 ...
 5. Економічне обрунтування бізнес-плану підприємства на прикладі ЗАТ Бахмацька рибна база

  Дипломная работа >> Финансы
  ... ______________________________________________ Кафедра ЕКОНОМІКИ ПІДПРИЄМНИЦТВА Спеціальність 7.050107 “ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА” ДИПЛОМНА РОБОТА ... Тема : Економічне обґрунтування бізнес-плану підприємства (на ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0013630390167236