Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Экономическая теория->Реферат
Досягнення високого рівня зайнятості - одна з основних цілей макроеко-номічної політики держави. Економічна система, що створює додаткову кількість ро...полностью>>
Экономическая теория->Реферат
О захватывающем воображение экономическом росте Китая сегодня говорят все. Действительно, 10% среднегодового экономического роста в течение почти трех...полностью>>
Экономическая теория->Отчет по практике
Цель работы закрепление теоретических знаний основ управления в практических условиях деятельности данного предприятия, а также получение навыков рабо...полностью>>
Экономическая теория->Курсовая работа
В экономической науке есть немало неисследованного. Но, пожалуй, трудно найти другой такой пример, когда масштабы экономического явления и степень его...полностью>>

Главная > Книга >Экономическая теория

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Передмова

У навчальному посібнику з урахуванням вимог нормативної програми дисципліни «Економіка підприємства» надається перелік обов’язкових до вивчення питань, розкривається зміст конкретної теми (за змістом десять тем) з викладом розрахунково – аналітичних моментів. Кожна тема містить запитання і завдання для самоконтролю, а також тестові завдання, завдання для домашньої самостійної роботи, що полегшить роботу студентам і викладачам на практичних заняттях.

Мета навчального посібника полягає в тому, щоби сформувати у студентів теоретичні та практичні знання з дисципліни «Економіка підприємства», дати їм можливість на основі запитань, завдань та тестів самостійно здійснювати самоконтроль вивченого навчального матеріалу шляхом розв’язку практичних завдань, набути навиків обчислення економічних показників.

Навчальний посібник буде корисним для студентів економічних спеціальностей при вивченні дисципліни «Економіка підприємства», при виконанні курсових робіт, проходженні навчальної практики.

Економіка походить від грецького слова котре означає ведення господарства. Економіка – це важлива сфера суспільних відносин. Економіка розглядається як:

1.Сукупність суспільних відносин, що визначаються характером власності на засоби виробництва.

2.Як господарство окремого району або країни.

3.Як наукова дисципліна, яка займається вивченням народного господарства, його галузей і окремих підприємств.

Економіка підприємства – це наука про ефективність виробництва, шляхи і методи досягнення підприємством найкращих результатів при найменших витратах.

Предметом вивчення є методи і способи раціонального поєднання і ефективного використання всіх елементів виробничого процесу на рівні підприємства.

Головними завданнями курсу є вивчення сучасної кадрової політики, використання і відтворення основних фондів, формування і визначення ефективності виробничих і фінансових інвестицій, особливості розвитку підприємства на базі науково-технічного прогресу, визначення мотивації праці, якості і конкурентоспроможності продукції і напрямків ефективної діяльності.

Об’єктом економіки підприємства є економічні процеси, які відбуваються на вітчизняних підприємствах.

Тема 1

Підприємство в сучасній системі господарювання.

Основні питання теми

  1. Визначення підприємства.

  2. Напрямки підприємства.

  3. Правові основи діяльності підприємства.

  4. Статут. Колективний договір.

  5. Види підприємств.

  6. Структура підприємств.

  7. Добровільні та інституціональні об’єднання підприємств та організацій. Асоціації, концерни, корпорації, холдинги.

  8. Об’єктивна необхідність та сутність управління суб’єктами господарювання.

  9. Основні функції управління. Планування, організація, мотивація і контроль.

  10. Економічні, організаційно-розпорядчі, соціально-психологічні методи управління. Сутність і практичне застосування.

  11. Організаційні структури управління підприємствами. Матричні, лінійно-функціональні, дивізіональні.

  12. Вищі органи державного управління підприємствами в Україні.

  13. Зовнішнє середовище господарювання підприємств. Ринок і ринкова інфраструктура.

  14. Поведінка суб’єктів господарювання на ринку.

Ключові поняття і терміни

 • підприємство

 • ознаки підприємства

 • місія підприємства

 • статут підприємства

 • колективний договір

 • виробнича структура підприємства

 • класифікація підприємств

 • управління

 • принципи управління

 • типи організаційних структур управління

 • функції управління

 • мотивація

 • організація

 • планування

 • контроль

 • методи управління

 • форми об’єднання підприємств

 • асоціація

 • корпорація

 • холдинг

 • концерн

 • ринок

 • ринкова інфраструктура

 • форми підприємницької діяльност

  1. ВИЗНАЧЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА

Будь-яке суспільство для забезпечення нормального рівня життя займається різними видами конкретної праці. З цією метою працездатні люди створюють організації, які виконують завдання і діють на основі певних правил і процедур, але мета і характер діяльності організації можуть бути різні. За цією ознакою всі організації можна поділити на:

1.Підприємницькі, комерційні.

2.Не підприємницькі, не комерційні.

Комерційні – це такі, які функціонують і розвиваються за рахунок власних коштів.

Не комерційні – це такі, які функціонують за рахунок бюджетного фінансування.

Поняття підприємства

Організації комерційні являють собою підприємство.

Підприємство – це самостійна первинна ланка виробничої сфери народного господарства, яка призначена для виробництва продукції або надання послуг або виконання робіт з метою насичення ринку ними і отримання прибутку.

М

Місія підприємства

ісія підприємства – це та мета заради якої створюється підприємство.

Місією Місією підприємства на сучасному етапі є насичення ринку своєю продукцією і отримання за рахунок цього прибутку. Щоби досягти місії підприємство ставить перед собою певні цілі. Цілі мають відповідати таким вимогам:

 • б

  Цілі підприємства

  ути конкретними і вимірюваними;

 • бути прогнозованими в часі;

 • бути досяжними, не досяжні цілі мають негативні наслідки в роботі підприємства ;

 • бути взаємопідтримуючими, тобто досягнення однієї цілі не повинно перешкоджати досягненню іншої цілі;

 • цілі повинні бути чітко сформульованими, зрозумілими для кожного виду діяльності.

Визначення цілей має велике значення, тому що місія і цілі – це є основа стратегічного планування на підприємстві, це є основа… і це є мотивація до дій.

П

Ознаки підприємства

ідприємство, як юридична особа має такі ознаки:

1) Статут;

2) Відкритий рахунок в банку;

3) Печатка з повною офіційною назвою;

4) Закінчена система обліку і звітності;

5) Товарний знак.

1.2 НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Напрямки підприємства

Головними напрямками діяльності підприємства є вивчення ринку товарів, інноваційна діяльність, виробнича діяльність, комерційна діяльність, післяпродажний сервіс, соціальна діяльність, економічна діяльність.

Виробнича діяльністьГоловні напрямки діяльності

Інноваційна діяльність

Комерційна діяльністьВивчення ринку товарів

Післяпродажний сервіс

сервіс

Економічна діяльність

Соціальна діяльність


Рис.1.1 Взаємоузгоджені головні напрямки діяльності

підприємств (фірм) - продуцентів

Ситуаційний аналіз передбачає вивчення попиту, каналів збуту продукції, конкурентів, ціноутворення, товарорух.

Інновація – це нововведення. Підприємство мусить впроваджувати нововведення для того, щоби вижити в умовах жорсткої конкуренції. Інноваційна діяльність передбачає впровадження у виробничий процес досягнень науково-технічного прогресу. Нововведення впроваджується також в технологію виробництва, в покращення дизайну для того щоб вибір відповідав сучасним вимогам.

Виробнича діяльність – це основний вид діяльності підприємства, який передбачає формування і реалізацію виробничої програми. Виробнича програма – це план випуску продукції відповідного асортименту і якості в чітко зазначені терміни. Виробнича програма повинна бути забезпечена усіма видами ресурсів (матеріальними, трудовими, фінансовими), а також виробничими потужностями.

Комерційна діяльність – це пошук каналів збуту, правильне ціноутворення і дієва реклама.

Післяпродажний сервіс передбачає гарантійне обслуговування, забезпечення запасними частинами, монтаж, встановлення, консультації по використанню. Цей напрямок діяльності дозволяє підприємству отримувати інформацію про якість своєї продукції.

Економічна і соціальна діяльність – це два інтегровані напрямки, тобто такі, які прогнозують всі попередні напрямки діяльності. Економічна діяльність – це стратегічне, тактичне планування діяльності підприємства. Складання бізнес-планів. Здійснення належного обліку всіх виробничо-господарських операцій, оформлення звітності за результатами господарської діяльності, вибір методу ціноутворення і його стратегій, вибір системи оплати праці, забезпечення підготовки кадрів, здійснення зовнішньо-економічної діяльності. Соціальна діяльність – це створення безпечних умов праці, забезпечення соціальних гарантій, створення сприятливого клімату в колективі. Сюди відноситься будівництво житла, утримання дитячих садків, спортивних установ, баз відпочинку, профілакторіїв.
Похожие страницы:

 1. Економіка підприємства (2)

  Курсовая работа >> Экономика
  ... ИНФРА-М, 2001. Тарасенко Н.Б. Економічний аналіз діяльності промислового підприємства. Навчальний посібник. - К.: Алеута, 2003. ... . Сідун В.А., Пономарьова ЮВ. Економіка підприємства: Навчальний посібник: - К.: Центр навчальної літератури, 2006. Бланк И.А. ...
 2. Економіка підприємства. Опорний конспект лекцій

  Конспект >> Экономическая теория
  ... ізацію виробництва. Економіка підприємства як конкретна галузь економічної науки і навчальна дисципліна базу ... -хау» можуть бути різноманітні посібники, специфікації, формули, рецепти, знання ...
 3. Економіка підприємства (4)

  Реферат >> Экономика
  ... Бойчик І.М. та ін. Економіка підприємства: Навч. Посібник, 2-ге вид., виправ. і допов. – Львів: ... сне обслуговування; навчальну й іншу кооперацію з іноземними партнерами, ... Бойчик І.М. та ін. Економіка підприємства: Навч. Посібник, 2-ге вид., виправ. і допов. – Львів: ...
 4. Економічне обґрунтування бізнес-плану підприємства (за матеріалами ТОВ "ДКБ "РОТЕКС" м. Київ)

  Дипломная работа >> Экономика
  ... Економіка підприємства: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів.- Київ, Центр навчальної ... - С.3-8. 72. Сідун В.А. Економіка підприємства: Навчальний посібник/ В.А. Сідун, Ю.В. Пономарьова. - К.: Центр навчальної літератури, 2006. - 356 ...
 5. Економічне обрунтування бізнес-плану підприємства на прикладі ЗАТ Бахмацька рибна база

  Дипломная работа >> Финансы
  ... ______________________________________________ Кафедра ЕКОНОМІКИ ПІДПРИЄМНИЦТВА Спеціальність 7.050107 “ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА” ДИПЛОМНА РОБОТА ... Тема : Економічне обґрунтування бізнес-плану підприємства (на ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0018599033355713