Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Право, юриспруденция->Контрольная работа
С началом экономических реформ, переходом России на так называемые рыночные рельсы экономики и восстановлением института частной собственности в юриди...полностью>>
Право, юриспруденция->Шпаргалка
Государство – особая политическая организация, предназначенная для отражения и защиты интересов господствующего класса или всего общества, обладающая ...полностью>>
Право, юриспруденция->Отчет о прохождении практики
В соответствии с учебным планом я проходила учебно-ознакомительную практику в отделе службы судебных приставов № 2 г. Набережные Челны УФССП по РТ в п...полностью>>
Право, юриспруденция->Курсовая работа
Актуальність теми. Проведення в Україні земельної реформи зумовлює необхідність подальшого реформування земельного законодавства, що має ґрунтуватися ...полностью>>

Главная > Конспект >Право, юриспруденция

Сохрани ссылку в одной из сетей:

1.Поняття та ознаки адміністративної відповідальності за ПМП.

Адміністративна відповідальність за порушення митних правил — це галузевий вид адміністративної відповідальності, специфічна форма негативного реагування з боку держави в особі її компетентних органів (митних та судів) на певну категорію протиправних проявів (порушень митних правил), згідно з якою особи, що вчинили ці правопорушення, повинні дати відповідь за свої неправомірні дії і зазнати за це адміністративних стягнень.

Адміністративна відповідальність за порушення митних правил має наступні ознаки:

 1. Це один із галузевих видів адміністративної відповідальності. Адміністративна відповідальність може мати відмінний характер не тільки від адміністративної відповідальності, передбаченої КпАП, але й іншими законодавчими актами, що передбачають інші галузеві різновиди зазначеного виду юридичної відповідальності.

 2. Це специфічна форма негативного, а саме правового реагування з боку держави в особі компетентних органів (митних органів та судів) на певну категорію протиправних проявів.

Зазначена ознака унеможливлює застосування неправових примусових заходів з боку державних органів, не передбачає застосування примусу на власний розсуд, а лише тільки на підставі і в межах законодавчих актів.

 1. Це один з репресивних заходів, що застосовують уповноважені органи внаслідок протиправної поведінки особи, що породжує правовий обов'язок правопорушника дати відповідь перед повноважним державним органом щодо своїх неправомірних дій і понести за це певне покарання.

 2. Фактичною підставою для настання адміністративної відповідальності є окремий вид адміністративних проступків — порушення митних правил.

 3. Адміністративно-деліктним митно-правовим відносинам не належать елементи субординації, оскільки відсутня пряма підпорядкованість правопорушника та органів державної влади.

 4. Одним з примусових засобів реалізації адміністративної відповідальності за порушення митних правил є адміністративні стягнення, передбачені виключно МК, а саме попередження, штраф, конфіскація.

 5. Право щодо застосування адміністративних стягнень за порушення митних правил надано митним органам та судам. Значна частина справ розглядається митними органами, тобто справи про ПМП мають, як правило, позасудовий порядок розгляду справ.

 6. Це один із важливих інститутів, урегульованих нормами митного та адміністративного законодавства. Підставою для виокремлення такої ознаки є положення МК, де зазначено, що провадження у справах про порушення митних правил здійснюється відповідно до МК, а в частині, що ним не регулюється, — відповідно до законодавства України про адміністративні правопорушення.

 7. Реалізується в установлених законом формах та порядку, які чітко визначені процесуальними нормами адміністративного та митного законодавства. Притягнення особи до адміністративної відповідальності відбувається на підставі тих процесуальних документів, форми яких затверджуються ДМСУ. МК, наприклад, встановлює перелік обов'язкових реквізитів щодо протоколу порушення митних правил.

 8. Суб'єктами адміністративної відповідальності є фізичні осудні особи, які досягли 16-річного віку, та посадові особи підприємств.

Виходячи з вищенаведеного, можна дійти наступного висновку: адміністративна відповідальність за порушення митних правил — це галузевий різновид адміністративної відповідальності, оскільки має особливі нормативні та фактичні підстави для її застосування, суб'єктів відповідальності, перелік юрисдикційних органів, процесуальну процедуру її застосування

2. Завдання, принципи та функції адміністративної відповідальності.

До завдань адміністративної відповідальності за порушення митних правил відноситься:

 • збереження державного ладу;

 • охорона суспільних відносин, що існують у державі і регламентуються конкретними законодавчими актами, які встановлюють адміністративну відповідальність;

 • охорона правопорядку та громадської безпеки;

 • відшкодування спричинених правопорушенням збитків;

 • позбавлення винного можливості і далі вчиняти правопорушення;

 • запобігання та припинення правопорушення;

 • виховання у правопорушника та інших осіб поваги до права і бажання діяти згідно з приписами митно-правових норм;

 • покарання винного.

Усі вищевикладені завдання адміністративної відповідальності за порушення митних правил відповідають головній меті адміністративної відповідальності — охороні суспільства, держави, прав та інтересів громадян, юридичних осіб від протиправних посягань.

Під функціями адміністративної відповідальності за порушення митних правил необхідно розуміти основні прояви її призначення. Всі функції адміністративної відповідальності за порушення митних правил можна поділити на основні (організаційні) та спеціальні. До основних належать: 1) захист суспільства та держави від правопорушень; 2) відновлювальна (компенсаційна); 3) ідеологічна; 4) педагогічна; 5) психологічна. В свою чергу функцію захисту суспільства та держави від правопорушень можна поділити на забезпечувальну та охоронну.

До спеціальних належать: 1) каральна (штрафна); 2) виховна; 3) превентивна. Забезпечувальна функція забезпечує оптимальну дію механізму митно-правового регулювання, вона є одним із засобів впливу на митно-правові відносини в сфері відповідальності.

Охоронна виступає як засіб охорони та захисту встановленого в державі порядку переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон України.

Відновлювальна функція передбачає відшкодування заподіяної шкоди (майнової, моральної) особі, яка була наслідком порушення митних правил (наприклад, ст. 345 "Переміщення товарів через митний кордон України з порушенням прав інтелектуальної власності" МК).

Каральна (штрафна) функція тягне позбавлення правопорушника певних благ, які йому належать на законних підставах (сплата штрафу, конфіскація безпосередніх предметів порушення митних правил тощо).

Превентивна функція застосовується з метою попередження правопорушника, а також інших осіб про недопустимість вчинення у майбутньому порушень митних правил.

Виховна функція здатна формувати у людей мотиви правомірної поведінки, підвищення рівня правосвідомості у громадян.

Адміністративній відповідальності за порушення митних правил, як і іншим видам юридичної відповідальності, притаманні принципи, які є вихідними правилами, керівними нормами, головними засадами, якими повинні регламентуватися та яких слід дотримуватися всім особам при застосуванні норм адміністративної відповідальності.

С.Т. Гончарук до таких принципів відносить наступні:

 • рівність усіх перед законом;

 • гуманізм;

 • гласність;

 • законність;

 • невідворотність відповідальності за винне діяння;

 • індивідуалізація покарання;

 • відповідність провини і покарання.

Приблизно такої ж думки щодо принципів адміністративної відповідальності дотримуються й інші фахівці-адміністративісти, які зазначають, що крім вищезазначених принципів до основних можна віднести такі:

 • відповідальність лише за вчинене протиправне діяння;

 • відповідальність лише за наявності вини;

 • індивідуалізації відповідальності.

І.М. Погрібний та A.M. Шульга цей перелік доповнюють ще й такими принципами, як доцільність; обгрунтованість адміністративної відповідальності.

Принцип законності адміністративної відповідальності означає, що ніхто не може бути підданий заходу впливу у зв'язку з вчиненням порушень митних правил інакше, як на підставах і в порядку, встановлених адміністративним та митним законодавством. Застосування уповноваженими на те органами і посадовими особами заходів адміністративного впливу провадиться в межах їх компетенції у точній відповідності з законодавством.

Принцип відповідальності лише за вчинення протиправного шкідливого діяння передбачає, що тільки діяння, вчинок людини може бути підставою для застосування заходів адміністративного впливу. Порушенням митних правил визнається тільки протиправне діяння (дія або бездіяльність) особи, а не склад її думок або навіть висловлений намір вчинити правопорушення, підготовки та замаху вчинити ПМП.

Принцип відповідальності лише за наявності вини означає, що адміністративній відповідальності підлягає тільки особа, винна у вчиненні правопорушення, тобто яка умисно або з необережності вчинила протиправне шкідливе діяння.

Невідворотність адміністративної відповідальності як принцип полягає в тому, що особа, яка вчинила порушення митних правил, повинна бути піддана адміністративному стягненню. До винятків із принципу невідворотності відповідальності слід зарахувати також випадки звільнення від адміністративної відповідальності. Законодавство передбачає два види звільнення: передача матеріалів на розгляд громадської організації або трудового колективу (ст. 21 КпАП) і з оголошенням усного зауваження в разі вчинення малозначного діяння (ст. 22 КпАП).

Принцип обгрунтовс юсті означає, що застосування заходів адміністративної відповідальності передбачає попереднє встановлення об'єктивного існування усіх фактів, які мають значення для її застосування.

Доцільність як принцип адміністративної відповідальності означає, що застосування заходів адміністративного впливу передбачає:

1) їх відповідність меті адміністративної відповідальності (виправлення, перевиховання правопорушника);

2) їх зменшення, навіть відмову від них, якщо мета може 11ч іи досягнута іншим шляхом (ст.ст. 13, 15, 21, 22 КпАП).

можна сформулювати деякі принципи, що мають бути враховані при вдосконаленні нормативної конструкції адміністративної відповідальності, а саме:

1. Принцип реординації — для досягнення максимального коефіцієнту корисної дії правової норми необхідно забезпечити умови для її реалізації.

2.Принцип адекватності та абсолютності реалізації стягнення — адміністративні стягнення або інші санкції, які передбачені за вчинення адміністративного правопорушення, мають забезпечувати максимальну стримувальну здатність і бути абсолютно реалізовуваними.

3. Принцип забезпечення гарантій виявлення підстав адміністративної відповідальності (правопорушення).Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Адміністративна відповідальність (4)

  Книга >> Право, юриспруденция
  ... порушення паспортних правил; - правил перебування в Україні іноземних громадян; порушення митних правил; порушення ... при порушенні правил пожежної безпеки, законодавства про об’єднання громадян та ін.). Правом встановлення адміністративної відповідальност ...
 2. Суб’єкти провадження в справах про порушення митних правил

  Курсовая работа >> Таможенная система
  ... суб'єкт адміністративної відповідальності, найпоширеніший ... теорію адміністративного процесу, і пояснюється нерозумінням законодавцем того, що адміністративне ... адміністративну відповідальність при порушенні митних правил у системі законодавства України // Право ...
 3. Адміністративне правопорушення (3)

  Реферат >> Государство и право
  ... теорії адміністративного права такими є: вік, осудність та спеціальні ознаки. При ... до адміністративної відповідальності. Це порушення правил ... адміністративну відповідальність за порушення правил дорожнього руху, військового обліку, митних правил, прав ...
 4. Аудит як форма фінансового контролю та складова адміністративно-правової інфраструктури детінізації економічних відносин в Україні

  Книга >> Бухгалтерский учет и аудит
  ... при викладанні відповідних тем з курсів “Адміністративне право”, “Фінансове право”, „Податкове право”, „Податковий аудит” та спецкурсу „Теор ... гацій місцевих позик; встановлення адміністративної відповідальності за порушення встановленого порядку закупівлі ...
 5. Адміністративні правопорушення в системі корупційних деліктів

  Реферат >> Государство и право
  ... інь адміністративної відповідальності; вивчаються ... порушень законності при ... від мита, митних зборів чи ... дисципліни “Адміністративне право” // Колпаков В.К. Адміністративне право України: ... –91; Кудрявцев В.Н. Общая теория квалификации преступлений.– М., 1972. ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.001884937286377