Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Государство и право->Реферат
Динамизм трудового права Российской Федерации, обусловленный переходом к рыночной экономике, активизацией издания законов по ряду вопросов труда, треб...полностью>>
Государство и право->Реферат
Государственная власть в России осуществляется на основе конституционного принципа разделения властей (самостоятельное осуществление и относительную н...полностью>>
Государство и право->Реферат
Собственность как экономическая категория сопутствует человеческому обществу на протяжении всей его истории, за исключением тех этапов, когда человек ...полностью>>
Государство и право->Реферат
Деление собственности от изначально коллективной на частную и другие её виды произошло очень давно, на этапе перехода от родовой общины к общине сосед...полностью>>

Главная > Реферат >Государство и право

Сохрани ссылку в одной из сетей:
Курсова робота

з предмету: “Адміністративне право”

Тема: “Провадження в справах про адміністративні правопорушення”

План:

вступ

I. Загальна характеристика провадження в справах про адміністративні правопорушення.

І.1. Завдання провадження по справах про адміністративні правопорушення.

І.2. Заходи процесуального забезпечення провадження.

а) Затримання правопорушника;

б) Особистий огляд та огляд речей;

в) Вилучення речей і документів

І.3. Учасники провадження в справах про адміністративні правопорушення

ІІ. Стадії провадження в справах про адміністративні правопорушення

ІІ.1. Порушення справи про адміністративні правопорушення.

а) Протокол

б) доставлення правопорушника

ІІ.2. Розгляд справи про адміністративні правопорушення.

а) розслідування справи

б) термін розгляду справи

в) процедура розгляду справи

ІІ.3 Винесення постанови по справі.

Види винесених постанов

ІІ.4. Оскарження постанови про адміністративні правопорушення.

ІІ.5. Виконання постанови про адміністративні правопорушення.

ІІІ. Компетенція органів внутрішніх справ (міліції) у розгляді справ про адміністративні правопорушення

Висновки.

Перелік використаних джерел.

Вступ

Для написання курсової роботи я обрала тему "Адміністративне провадження у справах про адміністративні правопорушення". Вона є надзвичайно актуальною, тому що сьогодні досить важливими в нашій державі є Проблеми процесуального регулювання засад, умов і порядку реалізації законів, указів Президента, постанов уряду України, інших нормативно-правових актів і матеріальних адміністративно-правових норм, які містяться в них, що регулюють відносини в різних аспектах і напрямках реалізації державної виконавчої влади. Процесуалізація владної діяльності публічних органів виконавчої влади необхідна для ефективної діяльності останніх; сприяє обмеженню прийняття ними помилкових рішень; а також гарантує невладним суб'єктам реалізацію їх прав і законних інтересів.

Провадження у справах про адміністративні правопорушення в наш час є досить поширеними. Вони охоплюють майже всі сфери нашого життя, діяльності установ, підприємств, організацій та насамперед держави. розвиток процесуальної форми необхідна умова і показник стану демократії та законності у державі і в цьому відношенні належить проробити велику роботу в окремих сферах державного життя. Процесуальна форма це юридична конструкція, яка закріплює правильні шляхи реалізації владних повноважень, рішення юридичних справ.

Теоретико-правове дослідження питань провадження у справах про адміністративні правопорушення має на меті:

1. проведення сучасних науково-теоретичних досліджень в галузі адміністративного процесу;

2. повного аналізу адміністративної процесуалізації для створення системи адміністративно-процесуального законодавства, націленої на реалізацію конституційного положення про поділ влади, на захист прав і свобод громадян, а також на державотворення;

3. поліпшення організації і функціонування виконавчих органів державної влади.

Суб'єктивізм, некомпетентність, свавілля, зловживання при здійсненні державної влади приносять суспільству значну шкоду. Це є неприпустимим у правовій державі. І доти поки не будуть проведені серйозні заходи в країні з правової процесуалізації матеріальних прав, реальних зрушень у захисті прав громадян, що їм надає Конституція України та інші закони, не буде.

В Україні на відміну від закордонних країн ні в який період (дореволюційний, радянський і постперебудовчий) не існувало правового механізму реалізації найважливіших (життєво необхідних норм, які видавали адміністративні органи – органи державного управління). Конституційне регулювання прав громадян не відмежує їх від адміністративної сваволі і несправедливості, що самим серйозним образом ставить на порядок денний питання про реформування адміністративного процесу в Україні.

У цій роботі я дам загальну характеристику провадження у справах про адміністративні правопорушення, покажу його стадії та компетенцію органів внутрішніх справ у цьому питанні. Будуть також показані завдання проваджень у справах про адміністративні правопорушення, розкриті зміст і сутність законності і дисципліни, шляхи і гарантії її забезпечення, контроль та нагляд за законністю у державному управлінні шляхом звернення до Кодексу про Адміністративні правопорушення На мій погляд розгляд питання щодо провадження у справах про адміністративні правопорушення є дуже важливим, адже це провадження набуває все більшого розповсюдження й вимагає додаткового вивчення тих проблем та пробілів, що виявляються в процесі діяльності різних державних органів у вирішенні їх справ.

РОЗДІЛ І.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОВАДЖЕННЯ В СПРАВАХ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ

І.1 Завдання провадження по справах про адміністративні правопорушення

Перш ніж почати розкриття завдань адміністративного провадження потрібно дати визначення поняття провадження в справах про адміністративні правопорушення, що наводяться в юридичній літературі.Так, Ю.П. Битяк визначає провадження в справах про адміністративні правопорушення як “низку послідовних дій уповноважених органів (посадових осіб), а у деяких випадках інших суб'єктів, які згідно з нормами адміністративного законодавства здійснюють заходи, спрямовані на притягнення правопорушників до відповідальності і забезпечення виконання винесеної постанови” . Інакше визначення цього поняття дає В.К. Колпаков: “провадження в справах про адміністративні правопорушення це правовий інститут, у рамках якого регулюються процесуальні адміністративно-деліктні відносини і забезпечується вирішення адміністративних справ, а також попередження адміністративних правопорушень” і далі “адміністративно-процесуальні норми, що входять до інституту провадження в справах про адміністративні правопорушення, регулюють порядок реалізації відповідних матеріальних норм, процедури їх застосування, процес здійснення примусового впливу на винних за допомогою адміністративних стягнень. Іншими словами, вони регламентують комплекс адміністративно-деліктних відносин” .

Завданнями провадження в справах про адміністративні правопорушення згідно з ст. 245 Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі КПАП) є: своєчасне, всебічне, повне і об'єктивне з'ясування обставин кожної справи, вирішення її в точній відповідності з законодавством, забезпечення виконання винесеної постанови, а також виявлення причин та умов, що сприяють вчиненню адміністративних правопорушень, запобігання правопорушенням, виховання громадян у дусі додержання законів, зміцнення законності.

Викладені в зазначеній статті завдання провадження по справах про адміністративні правопорушення нерозривно пов'язані з реалізацією найважливішого конституційного принципу законності. Як вказується в ст. 7 КПАП, провадження по справах про адміністративні правопорушення здійснюється на основі суворого дотримання законності.

Одним з основних завдань адміністративного процесу є забезпечення своєчасного, всебічного, повного й об'єктивного з'ясування обставин кожної справи. Це означає, що відповідні органи і посадові особи зобов'язані вживати заходів для розкриття кожного з правопорушень у самий короткий термін. Насамперед треба встановити наявність факту правопорушення, винність особи в його здійсненні, з'ясувати обставини, що пом'якшують чи обтяжують відповідальність, а також інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи (ст. 280 КПАП). У сукупності це дозволить встановити об'єктивну істину по даній справі.

Провадження в справі повинне забезпечувати точне і правильне застосування матеріальних і процесуальних адміністративно-правових норм. Не можна допускати ніяких відступів від установлених законодавством приписів про адміністративну відповідальність за провини і про процедуру вирішення справ. Уповноважені органи і посадові особи вправі призначати заходи впливу лише в межах своєї компетенції, у точній відповідності із законодавством.

Провадження по справах про адміністративні правопорушення не досягне своєї мети, якщо постанови про накладення адміністративних стягнень не будуть вчасно і неухильно виконуватись. Тому завданням адміністративного процесу є забезпечення виконання винесеної постанови.

Законодавство орієнтує державні органи, об'єднання громадян і трудові колективи на проведення систематичної роботи з попередження адміністративних правопорушень, виховання громадян у дусі високої свідомості і дисципліни, суворе дотримання законів. Природно, одним з важливих обов'язків органів і посадових осіб, що здійснюють адміністративну юрисдикцію, закон визнає виявлення причин і умов, що сприяють здійсненню адміністративних правопорушень, внесення відповідним державним органам, громадським організаціям і посадовим особам пропозицій про вживання заходів по усуненню цих причин і умов. Органи і посадові особи, що розглядають справи про адміністративні правопорушення, покликані здійснювати виховний вплив не тільки на правопорушників, але і на інших громадян, сприяти залученню трудових колективів до роботи з попередження правопорушень, зміцненню законності і правопорядку.

У ст. 279 КПАП міститься вказівка на ті правові джерела, що визначають порядок провадження у справах про адміністративні правопорушення органами, уповноваженими розглядати такі справи. Розгляд справи про адміністративне правопорушення здійснюється на засадах рівності перед законом і органом (посадовою особою), що розглядає справу, усіх громадян незалежно від походження, соціального і майнового положення, расової і національної приналежності, статі, походження, мови, відношення до релігії, роду і характеру занять, місця проживання й інших обставин.

Принцип рівноправності покладений і в основу розгляду справ про адміністративні правопорушення. Це означає, що при розгляді справ до всіх громадян застосовуються однакові положення законодавства про адміністративні правопорушення, причому ніхто з них не користується ніякими перевагами і нікого з них не піддають яким-небудь обмеженням у правах.

Усі громадяни рівні також перед органом (посадовою особою), уповноваженим відповідно до закону розглядати дану справу про адміністративне правопорушення.

Справа про адміністративне правопорушення розглядається відкрито. З метою підвищення виховної і попереджувальної ролі провадження по справах про адміністративні правопорушення такі справи можуть розглядатися безпосередньо в трудових колективах, по місцю навчання чи проживання порушника.

Таким чином відтворюється принцип гласності при розгляді справ про адміністративні правопорушення. Гласність при розгляді справ сприяє здійсненню контролю з боку громадськості за діяльністю органів і посадових осіб, що розглядають справи, сприяє посиленню виховного впливу на порушників і громадян, що є присутніми при розгляді справ, допомагає попередженню правопорушень.

Право на захист реалізується наданням особі, що притягається до відповідальності, необхідних правових можливостей для доведення своєї невинності або приведення обставин, що пом'якшують її вину. Названа особа користується широкими правами на всіх стадіях провадження.

Оскарження дій органів і посадових осіб щодо притягнення до адміністративної відповідальності є важливим інститутом реалізації права на захист. Воно регламентоване цілим рядом статей КПАП (7, 267, 268, 281, 283, 287, 289, 291, 293 та ін.). Право на оскарження будь-яких дій і рішень у справі про адміністративне правопорушення одна з найбільш важливих гарантій захисту прав особи, як тієї, що притягається до адміністративної відповідальності, так і потерпілого. Це дієвий засіб забезпечення законності та підстава для перевірки обґрунтованості прийнятих у справі рішень і, нарешті, постанови. Оскарження реально сприяє найшвидшому виправленню допущених помилок, виявлення недоліків у роботі органів, які розглядають справи про адміністративні правопорушення.Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Провадження у справах про адміністративне правопорушення

  Реферат >> Государство и право
  ... справах про адміністративні правопорушення. Виконання постанов Загальна характеристика провадження у справах про адміністративні правопорушення Загальна характеристика провадження у справах про адміністративні правопорушення. Провадження у справах про адм ...
 2. Проблема проведення експертизи у справах про адміністративні правопорушення

  Реферат >> Государство и право
  ... експертизи у справах про адміністративні правопорушення. Останнім часом відзначається зростання ролі експерта у проваджені по справах про адміністративні правопорушення. Наприклад ...
 3. Адміністративні правопорушення в системі корупційних деліктів

  Реферат >> Государство и право
  ... , що виключають провадження в справі про адміністративне правопорушення і 280 – Обставини, що підлягають з’ясуванню при розгляді справи про адміністративне правопорушення КУпАП ...
 4. Адміністративне правопорушення (3)

  Реферат >> Государство и право
  ... і об’єктивних ознак) адміністративного правопорушення як обставини, що виключає провадження у справах про адміністративні правопорушення. Це рівнозначно визнанню ...
 5. Суб’єкти провадження в справах про порушення митних правил

  Курсовая работа >> Таможенная система
  ... ійснюють провадження у справах про порушення митних правил. В адміністративно-процесуальній науці до проблем провадження в справах про адміністративні правопорушення (а митні правопорушення є різновидом адміністративних ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0011320114135742