Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Психология->Реферат
В то время, как большинство людей знакомо с термином мозговой штурм, многие не знают, что именно он означает. Как правило, под ним ошибочно понимается...полностью>>
Психология->Реферат
Метод мозгового штурма (мозговой штурм, мозговая атака, англ. brainstorming) — оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой ...полностью>>
Психология->Реферат
Деловое общение приобретает первостепенное значение для людей, которые заняты в управлении. Как показывают исследования в области менеджмента, на комм...полностью>>
Психология->Реферат
Внимание – один из тех познавательных процессов человека, в отношении сущности и права на самостоятельное рассмотрение которых среди психологов до сих...полностью>>

Главная > Реферат >Психология

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Зміст

Вступ

Розділ 1

1.1 Мислення як поняття в психології

1.2 Види мислення

1.3 Базові розумові операції

1.4 Форми мислення

Розділ 2

2.1 Рішення розумових задач. Інтелект

2.2 Особа і її інтереси

2.3 Рішення розумових задач

2.4 Індивідуальні якості мислення

2.5 Інтелект

Висновок

Вступ

Мислення - психолого-пізнавальний процес віддзеркалення в свідомості людини складних зв'язків і відношенні між предметами і явищами навколишнього світу. Задача мислення - розкриття відносин між предметами, виявлення зв'язків і відділення їх від випадкових збігів. Мислення оперує поняттями і приймає на себе функції узагальнення і планування. Поняття мислення є вищим пізнавальним процесом, що істотно відрізняє його від інших процесів, що допомагають людині орієнтуватися в навколишньому середовищі; оскільки в даному понятті простежується сукупність всіх пізнавальних процесів. Мислення є процесом, причому складним, що протікає в свідомості людини і можливо без прояву видимих дій.

Відмінність мислення від решти психічних процесів пізнання полягає в тому, що воно завжди пов'язано з активною зміною умов, в яких знаходиться людина. Мислення завжди направлено на рішення якої-небудь задачі. В процесі мислення проводиться цілеспрямоване і доцільне перетворення дійсності. Процес мислення безперервний і протікає протягом всього життя, попутно трансформуючись, у зв'язку з впливами таких чинників як вік, соціальне положення, стабільність середовища незаселеного. Особливість мислення - його опосередкований характер. Те, що людина не може пізнати прямо, безпосередньо, він пізнає побічно, опосередковано: одні властивості через інші, невідоме - через відоме. Мислення розрізняють по видах, протікаючих процесах і операціях. З поняттям мислення нерозривний зв'язано поняття інтелект. Інтелект - загальна здібність до пізнання і рішення проблем без проб і помилок тобто «в думці». Інтелект розглядається як досягнутий до певного віку рівень психічного розвитку, який виявляється в стійкості пізнавальних функцій, а так само в ступені засвоєння умінь і знаний (по сл. Зінченко Мещерякова) .Інтелект як невід’ємна частина мислення його складова частина і у своєму роді узагальнююче поняття.

Розділ 1

1.1 Мислення як поняття в психології

В процесі відчуття і сприйняття людина пізнає оточуючий мир в результаті безпосереднього, плотського його віддзеркалення, саме це поняття потрактує як мислення. Мислення - процес віддзеркалення в свідомості людини реальної дійсності шляхом синтезу і аналізу всіх пізнавальних процесів. На практиці мислення як окремий психічний процес не існує, воно присутнє у всіх пізнавальних процесах: в сприйнятті, увазі, уяві, пам'яті, мові. Мислення це єдиний психічний пізнавальний процес, але він реалізується за допомогою ряду підпроцесів, кожний з яких є самостійним і, в теж час, інтегрований з іншими пізнавальними формами процес. Вищі форми цих процесів обов'язково пов'язані з мисленням, і ступінь його участі визначає рівень їх розвитку. Жодна закономірність не може бути сприйнята безпосередньо органами чуття. Прикладом може служити будь-яка свідома діяльність людини; дивлячись у вікно ми можемо визначити по мокрому даху або калюжам, що був дощ; стоячи на світлофорі чекаємо зелене світло, оскільки усвідомлюємо, що саме цей сигнал служить спонукою до дії. В тому і іншому випадку ми скоюємо розумовий процес, тобто відображаємо істотні зв'язки між явищами зіставляючи факти. Для пізнання недостатньо лише помітити зв'язок між явищами, необхідно встановити, що цей зв'язок є загальною властивістю речей. На цій узагальненій основі людина вирішує конкретні задачі. Мислення дає відповідь на питання, які неможливо одержати шляхом найпростішого плотського віддзеркалення. Завдяки мисленню людина правильно орієнтується в навколишньому світі, використовуючи раніше одержані узагальнення в новій, конкретній обстановці. Діяльність людини розумна завдяки знанню законів, взаємозв'язків об'єктивної дійсності. Основною задачею з якою починається розумовий процес є постановка задачі і визначення шляхів її рішення. Для того, щоб в результаті розумового процесу дозволити задачу, потрібно прийти до більш адекватного пізнання. До такого все більш адекватному пізнанню свого предмету і дозволу задачі, що стоїть перед ним, мислення йде за допомогою багатоманітних операцій, що становлять різні взаємозв'язані і один в одного перехідні сторони процесу мислення.

Встановлення загальних взаємозв'язків, узагальнення властивостей однорідної групи явищ, розуміння єства конкретного явища як різновиди певного класу явищ - таке єство людського мислення. У визначення мислення частіше всього включають наступні ознаки:

1. Психічний процес, який забезпечує орієнтування суб'єкта в міжнаочних зв'язках і відносинах, шляхом дії предметами один на одного, шляхом використовування гарматних засобів і засобів вимірювання, шляхом включення в організацію мислення знаків і символів.

2.Процес, що початково виникає на основі практичних дій і безпосередньо - плотського пізнання.

3.Процес, у міру свого розвитку що виходить за межі практичних дій.

4.Процес, результатом якого є узагальнене віддзеркалення дійсності на основі міжнаочних зв'язків і відносин.

5.Процес, що завжди протікає з опорою на наявні знання.

6.Виходить з живого споглядання, але не зводиться до нього.

7. Процес, пов'язаний з практичною діяльністю людини.

Всі вищезгадані пункти безпосередньо зв'язані і більш зрозуміло потрактують при розгляді таких структурних одиниць як види мислення.

1.2 Види мислення

1.Теоретичне - пізнання законів і правил. Користуючись цим видом мислення людина в процесі рішення задачі звертається до понять, готовим знанням, одержаним іншими людьми, як правило самого не маючи досвіду в рішенні даної задачі.

2.Практичне - розробка засобів до рішення, постановка мети, створення плану, схеми послідовності дій. Матеріалом, який використовує людина при практичному мисленні, є не поняття, думки і висновки, а образи. Вони витягуються з пам'яті або творчо відтворюються уявою. В ході рішення розумових задач відповідні образи в думках перетворяться так, щоб людина в результаті маніпулювання ними змогла безпосередньо угледіти рішення задачі, що цікавить його.

3.Наочно-дієве - основною задачею цього вигляду є сприйняття предметів і перетворення їх в реальній дійсності, правильні дії з даними предметами направлені на рішення задачі. Результатом є створення якого-небудь матеріального продукту. При дії предметів один на одного в ході маніпулятивної активності людина спирається на ряд універсальних операцій: практичного аналізу предметів і явищ (пізнання і використовування фізичних якостей предметів); практичного синтезу (при перенесенні навиків). Таке мислення обмежено індивідуальним сенсомоторним досвідом і рамками ситуацій в яких воно формується і протікає.

4.Наочно-образне - при протіканні цього виду мислення, людина прив'язана до дійсності, використовує конкретні образи для вирішення виниклої ситуації, а самі необхідні для мислення образи представлені в його короткочасній і оперативній пам'яті. Характерно для прояву в сьогохвилинних ситуаціях, безпосередньо в реальності, якій знаходиться людина в даний проміжок часу.

5.Словесно-логічне - це вид мислення опосередкований знаками, з яких безпосередньо складаються поняття. словесно-логічне мислення здійснюється шляхом умоглядного логічного зв'язку конкретних предметів, об'єктів, процесів і явищ із звуками, з мовними звуками, із словами і словосполученнями, з поняттями, вираженими в мові у вигляді слів і знаків, і позначаючими дані предмети і об'єкти. Тут доречно помітити, що мислення об'єктивно пов'язано не тільки з уявою, пам'яттю, сприйняттям, але і з мовою, в якій мислення реалізується і за допомогою якої воно здійснюється. Направлено в основному на знаходження загальних закономірностей в природі і людському суспільстві. При такому виді мислення важливо зрозуміти різницю, вона полягає в тому, що людина сприймає не образ, а буквене віддзеркалення або відбувається звуковий контакт (мова); на основі даних видів сприйняття людина зіставляє одержану інформацію в образ, або координує свої подальші дії для вирішення задачі.

В психології існує різна класифікація видів мислення, тому розглянемо ще декілька видів або як їх класифікують «основоположні типи» мислення.

Класифікації мислення можуть бути сформульовані у вигляді ряду закономірностей розумового процесу.

- основна функція процесів мислення - орієнтування суб'єкта в навколишньому світі за допомогою встановлення міжнаочних зв'язків і відносин, на основі різних засобів і способів.

- процеси встановлення зв'язків і відносин протікають на декількох взаємозв'язаних рівнях заснованих на логічних зіставленнях наочно-образного, словесно-логічного, наочно-образного або наочно-дієвого мислення.

- на кожному рівні мислення встановлення міжнаочних зв'язків і відносин реалізується за допомогою ряду універсальних взаємозв'язаних оборотних операцій: аналізу і синтезу; узагальнення і конкретизації. Такі операції можуть об'єднуватися у функціональні схеми, психологічні механізми, що забезпечують виконання розумових дій при рішенні різних задач. Характеристика цих операцій приведена нижче.

1.3 Базові розумові операції

Розумова діяльність людини є рішенням різноманітних розумових задач, направлених на розкриття єства чого-небудь. Розумова операція - це один із способів розумової діяльності, за допомогою якого людина вирішує розумові задачі.

Аналіз - уявне розділення предметів, предметів або ситуацій для виділення складових; уявне виділення з цілого його сторін, дій, відносин. Слід помітити, що для спонуки даної операції можливе як розділення початкового поняття на частини, так і висхідним матеріалом може бути частина якого-небудь поняття, скоюючи розумові операції над якою можна придти до рішення задачі.

Синтез - зворотна аналізу операція, при якому відбувається відновлення цілого, знаходження зв'язків і закономірностей, об'єднання частин, властивостей, дій, відносин в одне ціле.

Аналіз і синтез в мисленні взаємозв'язані. Ці операції сформувалися в практичній діяльності людини. В трудовій діяльності люди постійно взаємодіють з предметами і явищами. Практичне освоєння їх і привело до формування розумових операцій аналізу і синтезу. Аналіз і синтез як правило виступають в єдності, одне без іншого не можливо за визначенням. Саме такі закономірності класифікують мислення як найскладніший процес пізнання, який протікає несвідомо, спонукає ситуаціями і залежить від таких аспектів як: генетична інформація і філософія світогляду людини.

Абстракція - це процес уявного відвернення від деяких ознак, сторін конкретного, виділення якої-небудь одиничної ознаки. Це виділення якої-небудь сторони або аспекту явища, які насправді як самостійні не існують. Здійснюється на основі операцій аналізу, синтезу і порівняння. Результатом цієї операції нерідко виступає формування понять.

Узагальнення або генералізація - це відкидання одиничних ознак, при збереженні загальних, з розкриттям істотних зв'язків. Відбувається скріплення з класом предметів і явищ, дозволяє оперувати не окремими предметами, а їх певними класами; фіксувати способи досягнення цілей; замінювати знання безлічі випадків знанням одного принципу.Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Психолого-педагогічні основи діяльності працівників пожежної охорони

  Конспект >> Психология
  ... психолого-педагогічної підготовки є: психолого-педагогічна культура; психолого-педагог ... корисне так і шкідливе. Мислення – це пізнавальний процес, в якому відображені структурні ... умінь, навичок, психолого-педагогічним мисленням, якостями педагога, як ...
 2. Особливості процесу мислення

  Курсовая работа >> Психология
  ... Об’єкт дослідження – мислення як пізнавальний процес. Предмет дослідження – і ... яких воно спрямоване. Мислення як складний пізнавальний процес давно цікавить людство ... М.Й. Загальна психологія: Підручник для студентів психол. і педагог. Спеціальностей. - 2-ге ...
 3. Розвиток логічного мислення учнів у процесі вивчення геометрії

  Курсовая работа >> Педагогика
  ... мислення: Мислення відображає дійсність в узагальнених образах. Мисленняпроцес опосередкованого відображення дійсності. Мислення ... компонентів мислення, рівня пізнавальних потреб ... 287 с. 4. Груденов Я.И. Психолого – дидактические основы методики обучения ...
 4. Психолінгвістичні основи вивчення дієслова в початкових класах

  Дипломная работа >> Педагогика
  ... , який включав в себе аналіз психолого-педагогічної літератури, цілеспрямовані ... який Л.І. Божович застосувала для характеристики пізнавального процесу. 5. Як сильний мотив учі ... Цікавими в плані логічного мислення є спостереження над дієприслівниковими ...
 5. Процес праці як об'єкт дослідження індустріально-педагогічної психології

  Контрольная работа >> Психология
  ... узгодженням психолого-педагогічних і соціальних характеристик одного працівника в процесі ... характеризується більшою напруженістю пізнавальних процесів. Специфіка інтелектуальної прац ... ів вимагає швидкості і оперативності мислення, уміння швидко орієнтуватися ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0019211769104004