Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Маркетинг->Монография
Предприятие, специализирующееся на производстве молока и молочных продуктов, реализующее марку "Родные просторы", должно стать серьёзным конкурентом к...полностью>>
Маркетинг->Лекция
События последних нескольких лет показали, что одной из самых актуальных проблем национальной экономики нашей страны является проблема конкурентоспосо...полностью>>
Маркетинг->Дипломная работа
3% Казахстан 3, % Африка 0,9% Австралия и Океания...полностью>>
Маркетинг->Практическая работа
Основными потребителями нашего товара являются девушки и женщины в возрасте от 18 до 40 лет со среднем уровнем дохода. Девушки от 18 до 25 лет больше ...полностью>>

Главная > Реферат >Маркетинг

Сохрани ссылку в одной из сетей:

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ

АКАДЕМІЯ УНІЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ

Факультет менеджменту

Кафедра маркетингу

Планування маркетингового дослідження для формування довгострокових відносин зі споживачами продукції релейного захисту ВАТ «Київський електротехнічний завод» на електротехнічному ринку України ”

Виконали:

Перевірила:

ст. гр. МО-32

Власенко Олександра

Грекова Тетяна

Стуканова Олена

Харченко Валентина

Степанівна

Київ 2009

Зміст

Вступ.....................................................................................................................3

Розділ 1. Ситуаційний аналіз..............................................................................5

  1. Аналіз діяльності діяльності підприємства «Електротехнічний завод» на ринку......................................................................................................5

1.1.1. Стисла історична довідка діяльності ВАТ «Електротехнічний завод».....................................................................................................5

1.1.2. Історія розвитку галузі.........................................................................6

1.1.3. Ринок, його динаміка, тенденції........................................................8

1.1.4. Аналіз внутрішнього середовища.....................................................10

1.1.5. Аналіз асортименту товарів..............................................................14

  1. Аналіз маркетингового середовища......................................................22

1.2.1. Аналіз макросередовища...................................................................22

1.2.1.1. Політико-правові фактори..............................................................22

1.2.1.2. Аналіз економічного середовища..................................................27

1.2.1.3. Аналіз науково-технічні середовища............................................33

1.2.1.4. Аналіз природного середовища....................................................35

1.2.1.5. Аналіз соціально-культурного середовища..................................36

1.2.2. Аналіз мікросередовища....................................................................38

1.2.2.1. Споживачі........................................................................................38

1.2.2.2. Конкуренція.....................................................................................46

1.2.2.3. Постачальники.................................................................................54

1.2.2.4. Контактні аудиторії.........................................................................55

  1. Формулювання та оцінка альтернатив вирішення управлінської проблеми.......................................................................................................57

Розділ 2. Планування та економічна оцінка доцільності маркетингового дослідження.......................................................................................................69

  1. Визначення цілі та завдань дослідження..............................................69

  2. Планування і організація збору даних..................................................71

Розділ 3. Реалізація маркетингового дослідження.........................................89

  1. Визначення підходів до аналізу інформації..........................................89

Розділ 4. Моделі прийняття стратегічних рішень..........................................98

Розділ 5. Розробка маркетингового комплексу............................................115

Висновки..........................................................................................................123

Список використаних джерел інформації.....................................................124

Вступ

Актуальність теми. Перед всіма споживачами електроенергії постають проблеми аварій в електромережах. Наслідками можуть бути згорання обладнання, пожежі, вибухи, техногенні катастрофи – і це далеко неповний перелік можливих подій. Встановлено, що близько третини всіх пожеж мають електротехнічну природу виникнення. Вартість згорівшого обладнання інколи нічого не варта у порівнянні з втратами, пов’язаними із зупинкою виробництва, простоями технологічних процесів, демонтажем-монтажем, ремонтом чи заміною обладнання. Тому важливим є застосування відповідних захисних пристроїв, оскільки неможливо врахувати всі фактори, якими можуть бути викликані пожежі.

Крім того, загальновідомим є той факт, що для розвитку мiкроелектронiки необхідний розвиток електронної та електротехнiчної галузей. Без цього мiфiчними будуть проекти загальної iнформатизацiї, кібернетики та автоматизацiї, розвитку власної електронної та електротехнiчної побутової технiки. Без потужних напiвпровiдникових пристроїв неможливо вирiшити проблеми енергозбереження та використання нетрадицiйних джерел енергiї (перехiд транспорту на живлення змiнним струмом, iнвертори постiйного струму, комплекси безперебiйного електропостачання). Вiд швидкостi роботи електронного обладнання залежить також ефективнiсть зброї, без цього зброя – просто купа залiза! Для екологiчного монiторингу навколишнього середовища, або контролю наявностi метану у вугiльних шахтах - без електронного обладнання та бiосенсорiв не обiйтись. Без сучасної електронної та електротехнiчної продукцiї не буде конкурентноздатної машинобудiвної промисловостi.

Отже, широкий спектр галузей промисловості та безпосередньо побут населення потребують надійного та правильного захисту. На сьогодні це вже гостро назріла необхідність, що підтверджується зростанням енергоємності підприємств, енергонасиченістю побутового споживання, що призводить до зростання кількості мережевих аварій.

Мета і завдання дослідження. Метою даного дослідження є аналіз господарської ситуації ВАТ «ЕТЗ» для формування довгострокових відносин зі споживачами, прихильності до торгової марки.

Завданнями є:

 • аналіз зовнішнього середовища - політичних, економічних, науково-технічних, приробних, соціально-культурних факторів;

 • аналіз внутрішнього середовища;

 • аналіз симптомів маркетингової управлінської проблеми;

 • визначення доцільності проведення маркетингового дослідження;

 • планування проведення маркетингового дослідження;

 • підготовка до реалізації маркетингового дослідження;

Обєкт дослідження – продукція релейного захисту та ринок електротехніки;

Суб’єкт дослідження – відкрите акціонерне товариство «Електротехнічний завод» м.Київ

ВАТ «ЕТЗ» - відомий в Україні та її межами як один з провідних виробників низьковольтної апаратури. Сьогодні інноваційний поненціал та технологічна база заводу дозволяють досягти лідируючих показників на ринку. Підприємство займається постійним моніторингом своїх споживачів, їх настроями та вимогами. Ось чому ВАТ «ЕТЗ» намагається створити більш довготривалі зв’язки з основними клієнтами, оскільки встановлено, що реалізація програм лояльності прозводить до зменшення відпливу споживачів на 30% на зростання оборотів на 10%. Завоювання нового клієнта коштує в 6 разів дорожче, ніж досягнення повторних продаж. [2]. Цим також зумовлюється актуальність даного дослідження, що має вцілому зміцнити позицію ВАТ «ЕТЗ» на ринку.

Розділ 1. Ситуаційний аналіз

1.1. Аналіз діяльності діяльності підприємства «Електротехнічний завод» на ринку

1.1.1. Стисла історична довідка діяльності ВАТ «Електротехнічний завод»

ВАТ «Електротехнічний за­вод» (м. Київ) вже понад 25 років є провідним виробником релейної техніки як в Україні, так і в країнах СНД. Реле серій ВЛ, ВС, ЕЛ, АЛ, НЛ, ПЭ, РЭП добре ві­домі великому колу фахівців, завдяки широкому застосуванню в систе­мах керування автоматикою на промислових підприємст­вах, а також у сис­темах захи­сту електроенерге­тики.

Офіційна історія підприємства почалася з 1983 року, коли у складі науково-виробничого об'єднання «Реле і автоматика» було відкрито спеціалізований завод, де сконцентрувалося виробництво релейної техніки загальнопромислового призначення.

Наступний етап розвитку історії підприємства починається з 90-х років, коли з'явились певні труднощі в постачанні підприємств минулого СРСР релейної техніки, в тому числі релє для енергетики. Тоді силами СКБ «Ритм» почалася розробка серії простих релє в заміну на продукцію Чебоксарских релє для енергетики. Тоді, завод, який знаходився у складі державного холдингу, переживав не кращі часи.

У 1995 році завод отримав статус самостійного юридичного підприємства «Київський електротехнічний завод» і почався процес приватизації. В кінці 2001 року приватизація закінчилась, і завод став відкритим акціонерним товариством без частки державної власності.

Сьогодні ВАТ «Електротех­нічний завод» є багатопрофіль­ним підприємством, що здійс­нює по­вний цикл робіт з випу­ску конку­рентоспроможної про­дукції під торговою маркою «РЕЛСіС», - починаючи від ма­ркетингових досліджень і ана­лізу запитів спо­живачів, науково дослідних робіт і до серійного випуску сертифіко­ваного ви­робу.

 Підтверджуючи провідне мі­сце підприємства в електроте­хніч­ній промисловості, завод щорічно збільшує обсяг вироб­ництва, по­стійно розширює но­менклатуру товарів шляхом впровадження нових видів виро­бів. ВАТ «Електро­технічний завод» поставляє про­дукцію як на внут­рішній, так і на зовнішній ринки.

Основна відмінніть обладнання реле ВАТ «ЕТЗ» - це використання найсучаснішої мікропроцесорної техніки, яка дозволяє проводити цифрову обробку аналогових сигналів та приймати відповідні рішення в зв’язку з закладеним алгоритмом. Це дозволяє, з одного боку задовольнити найширший спектр споживчих вимог, а з другого забезпечити високу надійність виробів.Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Організація маркетингових досліджень на зовнішньому ринку

  Курсовая работа >> Маркетинг
  ... продаємо надію". Тому споживчі оцінки, результати маркетингових досліджень ... маркетингового дослідження: глибинні інтерв'ю і фокус-групи – для аналізу процесів сприйняття марки споживачами, тестування – для ... довгостроковий і стратегічний. Стратегічне планування ...
 2. Маркетинговий комплекс підприємства напрямки його вдосконалення

  Реферат >> Банковское дело
  ... При формуванні маркетингової програми ... для діяльності підприємства; дозволяють краще розуміти структуру маркетингових досліджень, процеси вивчення споживачів, планування ... ів ринкових відносин в умовах ... довгостроковою ринковою стратегією й у довгостроковому ...
 3. Дослідження та організація продажу столових коренеплодів

  Дипломная работа >> Маркетинг
  ... листя, для формування якого ... дослідження потреб покупців, вимог ринку. Купуючи щось, споживач ... внем урегульованості відносин, строками дії, ... на довгостроковий пер ... продано ... Планування залу ... В.В., Мельникович О.М. Основи маркетингових досліджень ринку: Навч. посі ...
 4. Дослідження економічного стану підприємства та проблем франчайзингу на прикладі ТОВ "Піца Челентано"

  Дипломная работа >> Экономика
  ... дослідження. Об’єктом дослідження випускної роботи є підприємницькі стосунки у економічних відносинах ... продає франчайзі. Іншою назвою для ... сть довгострокових фінансових ... і, маркетингових дослідженнях, ... леспрямованим плануванням прибутку ... споживача. Формування ...
 5. Маркетинговая среда (12)

  Реферат >> Маркетинг
  ... маркетинговий розвиток та взаємовідносини із споживачами. ... так і при плануванні маркетингового дослідження треба добре ... час аналізу споживачів та формування їх у певні ... і товару, який продається за високою ... ї переваги для забезпечення довгострокової вигоди, ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0018529891967773