Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Экономика->Реферат
За фасадом отличных макроэкономических показателей* последних лет скрывается проблема снижения конкурентоспособности* средних и малых компаний*, котор...полностью>>
Экономика->Реферат
В годы плановой экономики в нашей стране конкуренции не уделяли должного внимания. Было объявлено о полном устранении конкуренции как пережитка капита...полностью>>
Экономика->Контрольная работа
Негативные последствия специализации и разделения труда привели к появлению концепций гуманизации труда, ограничения разделения труда, обогащения соде...полностью>>
Экономика->Реферат
Проблема «бегства» капитала из России, на мой взгляд, - это составная часть вопроса о том, какую роль мы сегодня играем в мире и что ждет нас в перспе...полностью>>

Главная > Отчет по практике >Экономика

Сохрани ссылку в одной из сетей:

1

РЕФЕРАТ

сторінок 45, рисунків 1, таблиць 3, джерел 24, додатків 12

Ключові слова: планування виробництва, показники фінансового стану, фінансова звітність, фінансовий аналіз, фінансовий стан підприємства, маркетинговий аналіз, рентабельність, ліквідність, маркетинг

Об’єкт практики: МПП «Монтажник».

Мета роботи: проведення аналізу маркетингової діяльності підприємства та аналіз фінансово–господарської діяльності підприємства, визначити важливі напрямки підвищення використання фінансових ресурсів, та надання пропозицій щодо поліпшення роботи маркетингу.

Проведено аналіз маркетингової діяльності підприємства та аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства, зазначено важливі напрямки підвищення ефективності використання фінансових ресурсів, надано пропозиції щодо поліпшення роботи відділу маркетингу.

В процесі практики були використані: офісне програмне забезпечення Microsoft Excel, Microsoft Paint, Microsoft Word.

ЗМІСТ

ВСТУП

1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДПРИЄМСТВА МПП «МОНТАЖНИК»

2.ОРГАНІЗАЦІЯ ТА УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОВОЮ СЛУЖБОЮ ПІДПРИЄМСТВА

3. АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА

4. АНАЛІЗ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

5. ПРОПОЗИЦІЇ ЩО ДО ВДОСКОНАЛЕННЯ МАРКЕТИНГОВОГО КОМПЛЕКСУ ПІДПРИЄМСТВА

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ДОДАТКИ

ВСТУП

Маркетинг - комплексна система організації виробництва, збуту продукції та надання послуг, орієнтована на задоволення потреб конкретних споживачів і отримання прибутку на основі досліджень і прогнозування ринку, вивчення внутрішнього і зовнішнього середовища підприємства, розробки стратегії і тактики поведінки на ринку за допомогою маркетингових програм.

У цих програмах закладені заходи щодо поліпшення якості послуг, вивчення споживачів, конкурентів і конкуренції, за забезпечення цінової політики, формування попиту, стимулювання збуту і рекламі, організації технічного сервісу і розширення асортименту що представляються послуг.

Маркетинг як породження ринкової економіки є в певному сенсі філософією виробництва і надання послуг, повністю підпорядкованої умов і вимог ринку, що знаходиться в постійному динамічному розвитку під впливом широкого спектру економічних політичних, науково-технічних і соціальних факторів.

Об'єктом дослідження є МПП «Монтажник» метою діяльності якого є отримання прибутку і задоволення за його рахунок економічних і соціальних потреб.

Предметом господарської діяльності суб'єкта господарювання є виконання будівельних робіт для чого підприємство здійснює наступні види діяльності: укладання труб, розкладка трубопроводів каналізації з поліетиленових труб, фарбування раніше пофарбованих поверхонь, фарбування стін, кладка плитки.

Метою економіко-маркетингової практики є проведення аналізу підприємства за на наступними показниками: фінансовий стан, та стан маркетингової діяльності підприємства.

Виходячи з поставленої мети необхідно вирішити наступні задачі:

ознайомитись із загальною характеристикою МПП «Монтажник;

розглянути структуру маркетингової служби підприємства, її цілі, завдання та роль у виробничо-збутовому процесі підприємства;

проаналізувати розрахунки фінансовий стан підприємства;

проаналізувати товарний асортимент та мікросередовище підприємства, дати оцінку конкурентного середовища підприємства;

розробити пропозиції щодо удосконалення відділу маркетингу.

Аналітичний період складає 3 роки, а саме 2006-2008 рр.

1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДПРИЄМСТВА МПП «МОНТАЖНИК»

Мале приватне підприємство "Монтажник" було створено 1990 року. Підприємство створено з метою:

виконання ремонтно-будівельних і будівельно-монтажних робіт;

випуску будівельних матеріалів і товарів народного споживання; посередницької діяльності;

торгово-закупівельних операцій;

організації серії магазинів роздрібної, оптової, виїзної торгівлі, обслуговування і ремонту автомобілів, транспортних послуг.

МПП "Монтажник" орієнтується на споживчий ринок робіт і послуг, на основі повного господарського розрахунку забезпечує самооплатність і фінансування витрат на удосконалення виробництва, спеціальний розвиток і матеріальне стимулювання працівників, цілком відповідає за результати своєї виробничої та господарської діяльності, за виконання зобов'язань перед партнерами, споживачами, бюджетом, банком, трудовим колективом, відповідно до діючого законодавства.

Підприємство самостійно здійснює свою господарську діяльність, визначає перспективи розвитку, виходячи з кон'юнктури ринку, розпоряджається продукцією, що випускається, прибутком, що залишився після сплати податків та інших обов'язкових платежів.

Прибуток, отриманий підприємством у результаті його господарської діяльності, підлягає оподатковуванню згідно з законодавством і після виплати податків, інших обов'язкових платежів, відсотків за кредит, штрафів і санкцій використовується для створення фондів підприємства.

Для досягнення цілей діяльності МПП “Монтажник”:

має право від свого імені укладати угоди (договори, контракти), здобувати майнові й особисті немайнові права і нести обов'язки, виступати позивачем і відповідачем у суді, арбітражі, здійснювати інші дії, що не суперечать законодавству;

має право самостійного ведення експортних і імпортних операцій на зовнішньому ринку, необхідних для його господарської діяльності у встановленому законом порядку;

має право робити угоди у вільно конвертованій валюті на внутрішньому ринку, брати участь у валютних аукціонах;

може здобувати і представляти права на володіння і використання охоронних документів, технологій, і іншої технічної інформації;

самостійно витрачати свої кошти, зараховані на його розрахунковий і валютний рахунки в банках;

має право користуватися кредитами в іноземній і національній валюті у державних, комерційних або акціонерних банках, а також у формі облігаційних позик, на умовах, обумовлених законодавством;

має право на добровільній основі вступати в об'єднання з іншими державними й іншими підприємствами і організаціями в країні і за рубежем, виступати засновником і бути учасником асоціацій, акціонерних і інших суспільств на території країни і за рубежем;

має право брати участь у створенні і діяльності на території своєї і закордонної країни спільних підприємств, міжнародних об'єднань і організацій за участю іноземних юридичних осіб і громадян;

має право здійснювати випуск акцій і інших цінних паперів відповідно до діючого законодавства.

Структура МПП «Монтажник» представлена сукупністю відділів, взаємопов’язаних і взаємодіючих для нормального функціонування підприємства.

Засновник є директором малого приватного підприємства. Директор діє на принципах єдиноначальності, керує всією діяльністю й організує роботу підприємства. Директор підприємства без доручення від імені малого підприємства представляє його у відносинах з різними підприємствами і державними органами, розпоряджається майном підприємства, укладає угоди, у тому числі трудові, видає доручення, відкриває в банку розрахунковий і інший рахунки, вносить зміни і доповнення в статут, затверджує і змінює штатний розклад. У межах компетенції директор видає укази і дає вказівки, обов'язкові для всіх працівників підприємства. При необхідності підприємство може залучати виконавців для виконання робіт із трудових угод. Відділ маркетингу МПП «Монтажник» є самостійним структурним підрозділом підприємства, завданнями якого є:

аналіз місця підприємства на ринку, його фінансово-господарської діяльності й ефективності управління підприємством;

розробка маркетингової стратегії;

виявлення ключових внутрішніх і зовнішніх проблем підприємства і розробка оптимальних засобів їхнього рішення;

розробка стратегії розвитку підприємства;

дослідження існуючих мереж збуту і систем постачання;

аналіз споживчих властивостей послуг, які надаються, і вимог покупців;

організація реклами і стимулювання збуту.

Начальник відділу маркетингу займається розробкою стратегічних і детальних планів підприємства в усіх напрямках маркетингової діяльності.

Менеджер - маркетолог займається плануванням і проведенням маркетингових кампаній підприємства.

Фахівець з маркетингових досліджень забезпечує проведення маркетингових досліджень, необхідних для рішення оперативних і стратегічних завдань підприємства.

До основних функцій відділу маркетингу МПП «Монтажник» належать:

організація процесу маркетингових досліджень;

складання за результатами маркетингових досліджень прогнозів розвитку ринку;

пошук і систематизація інформації про основні характеристики ринку послуг, ціни на будівельні послуги, географічний розподіл послуг тощо;

збір інформації про конкурентів, виявлення сильних і слабких сторін конкурентів за якістю послуг, ціновою політикою; збутом, формами здійснення розрахунків;

розробка пропозицій щодо ефективного розподілу і використання всіх ресурсів - матеріальних, фінансових, трудових, землі і технологій; розробка стратегії поводження підприємства на ринку послуг;

проведення економічного аналізу асортименту будівельних послуг, підготовка пропозицій по оптимізації асортименту;

визначення потреб споживачів у послугах, що надає підприємство, виявлення потреби споживачів у нових видах послуг;

координація діяльності всіх функціональних підрозділів щодо збору та аналізу комерційно-економічної інформації, створення банку даних щодо маркетингу послуг підприємства;

підготовка пропозицій щодо формування фірмового стилю підприємства тощо.

Як і інші підприємства МПП «Монтажник» має ряд витрат:

придбання товарно-матеріальних цінностей;

плата за послуги субпідрядників (наймання робітників інших підприємств для виконання отриманого замовлення);

плата за розрахунково-касове обслуговування (оплата за користування розрахунковим рахунком);Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Особливості цілей і напрямків діяльності підприємств в сучасних умовах господарювання

  Реферат >> Экономика
  ... господарських та соціальних рішень щодо діяльності підприємства ... формування маркетингових ... яльності підприємства найбільшою мірою залежить фінансова ... яльності підприємства (організації). Постійне вдосконалення методів праці передбачає систематичний анал ... МПП ...
 2. Економічна діяльність. Сутність та види економічної діяльності

  Контрольная работа >> Экономическая теория
  ... регламентуючи умови фінансової та господарської діяльності підприємств (податки, ... певну форму діяльності підприємства в ринковому ... яльності підприємств почали переходити від „ринкової орієнтації” до „маркетингового ... . При аналізі промислового ... праці (МПП) можна ...
 3. Планування рівня торгових надбавок націнок на товари що реалізовуються

  Курсовая работа >> Финансы
  ... фінансово-господарської діяльності підприємства. Методи дослідження. Теоретико-методологічною та і ... "Спектр А", ТОВ "Марка", МПП "Інтер Тайм" ДПРССП "Кредо", ... – 27 з. SWOT-аналіз – основа формування маркетингових стратегій підприємства: Навчальній посібник ...
 4. Розробка системи менеджменту в МПП ТзОВ Продекологія

  Курсовая работа >> Менеджмент
  ... яльності підприємства 32 4. Використання методів управління на МПП ... господарське рішення треба приймати з огляду на результати аналізу ринкової ситуації та ... дприємницькій діяльності. Головним завданням маркетингових ... фінансово-господарської діяльності ...
 5. Політична економія - теорія та практика

  Шпаргалка >> Экономика
  ... й аналізує фінансову діяльність підприємств ... дприємства - сума вкладів засновників для забезпечення життєдіяльності підприємства ... та функції підприємництва. Підприємництво – ініціатива людей в господарській діяльност ... рм у вигляді маркетингової системи управлі ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0020170211791992