Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Финансовые науки->Реферат
Интернационализация рынка ценных бумаг означает, что национальный капитал переходит границы стран, формируется мировой рынок цепных бумаг, по отношени...полностью>>
Финансовые науки->Доклад
Термін «ломбард» походить від назви області в Італії Міняйли з Ломбардії займалися наданням позик під заставу ще в середньовіччі Але ломбард у сучасно...полностью>>
Финансовые науки->Курсовая работа
Возникновение денег тесно связано с историческим процессом обмена товаров и смены форм собственности На ранней ступени обмен носил случайный характер ...полностью>>
Финансовые науки->Реферат
У розвиненому суспільстві фінансові послуги мають не менше значення, ніж виробництво Найбільш активно розвивається той сегмент сфери послуг, який пов’...полностью>>

Главная > Учебное пособие >Финансовые науки

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Під час складання фінансової звітності необхідно намагатися узгодити усі перелічені принципи так, щоб досягти належних якісних характеристик фінансової звітності.

Порівнюючи П(С)БО 1 з вимогами Положення про організацію бухгалтерськоого обліку і звітності в Україні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 250 (квітень 1993 р.), з наступними змінами і доповненнями, та Інструкції про порядок заповнення форм річного бухгалтерського звіту, затвердженої Мінфіном України № 139 від 18 серпня 1995 року, з наступними змінами і доповненнями, бачимо, що розбіжності між ними стосуються як складу звітності, так і методологічних основ її подання.

Методологічні відмінності попередніх інструкцій полягають передовсім у тому, що:

 • якісні характеристики фінансової звітності розглядались з позицій такого користувача звітів, як держава;

 • не використовувались принципи безперервності діяльності та превалювання змісту над формою;

 • принципи нарахування та відповідності доходів і витрат, повного висвітлення, послідовності, обачності використовувались частково й непослідовно.

1.3. ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА

Стійкий фінансовий стан підприємства формується в процесі всієї його виробничо-господарської діяльності. Тому оцінку фінансового стану можна об’єктивно здійснити не через один, навіть найважливіший, показник, а тільки за допомогою комплексу, системи показників, що детально й усебічно характеризують господарське становище підприємства.

Показники оцінки фінансового стану підприємства мають бути такими, щоб усі ті, хто пов’язаний із підприємством економічними відносинами, могли одержати відповідь на запитання, наскільки надійне підприємство як партнер у фінансовому відношенні, а отже, прийняти рішення про економічну доцільність продовження або встановлення таких відносин з підприємством. У кожного з партнерів підприємства — акціонерів, банків, податкових адміністрацій — свій критерій економічної доцільності. Тому й показники оцінки фінансового стану мають бути такими, щоб кожний партнер зміг зробити вибір, виходячи з власних інтересів.

Ясна річ, що в доброму фінансовому стані заінтересоване передовсім саме підприємство. Однак добрий фінансовий стан будь-якого під­приємства формується в процесі його взаємовідносин із постачальниками, покупцями, акціонерами, банками та іншими юридичними і фізич­ними особами. З іншого боку, безпосередньо від підприємства залежить міра його економічної привабливості для всіх цих юридичних осіб, що завжди мають можливість вибору між багатьма підприємствами, спроможними задовольнити той самий економічний інтерес.

Відтак необхідно систематично, детально і в динаміці аналізу-вати фінанси підприємства, оскільки від поліпшення фінансового стану підприємства залежить його економічна перспектива.

Ми пропонуємо класифікацію і порядок розрахунку комплексу основних оцінних показників, що з них залежно від конкретної мети аналізу можна вибрати відповідну кількість та види таких показників (табл. 9.3).

У цілому таблиця 9.3 включає 65 показників, призначених для детальної та всебічної оцінки фінансового стану підприємства. Однак це не означає, що систематичний аналіз фінансового стану підприємства завжди має здійснюватись за всіма цими показниками.

Таблиця 1.3

КЛАСИФІКАЦІЯ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКУ ОСНОВНИХ ПОКАЗНИКІВ ОЦІНКИ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА

№ п/п

Показники оцінки

Порядок розрахунку або джерело
одержання вихідних даних

1

Показники оцінки майнового стану підприємства

1.1

Сума господарських кош-тів, які є в розпорядженні підприємства

Валюта балансу

1.2

Питома вага активної частини основних засобів

Вартість активної частини основних засобів

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 100%

Вартість основних засобів

1.3

Коефіцієнт зносу основних засобів

Знос

Первинна вартість основних засобів за балансом

Продовження 9.3

№ п/п

Показники оцінки

Порядок розрахунку або джерело
одержання вихідних даних

1.4

Коефіцієнт оновлення ос-новних засобів

Балансова вартість основних засобів, які на-дійшли за період, що аналізується

Балансова вартість основних засобів на кінець періоду, що аналізується

1.5

Коефіцієнт вибуття основ-них засобів

Балансова вартість основних засобів, які вибули в період, що аналізується

Балансова вартість основних засобів на початок періоду, що аналізується

2

Показники прибутковості

2.1

Прибутковість інвестицій у звичайні акції

Прибуток після сплати податків
та дивідендів на привілейовані акції

—————————————————– 100%

2.2

Прибутковість інвестицій у фірму

Прибуток після сплати податків

———————————————––––– 100%

Інвестиції

2.3

Головний показник при-бутковості

Прибуток до сплати податків

–––––––––––––––––––––––––––––––––– 100%

2.4

Прибутковість

активів

Прибуток після сплати податків та

дивідендів на привілейовані акції

–––––––––––––––––––––––––––––––––– 100%

2.5

Обертання необоротних активів

Обсяг реалізації

Необоротні активи

2.6

Прибутковість операційної діяльності

Фінансовий результат
від операційної діяльності

–––––––––––––––––––––––––––––––– 100%

Обсяг випуску продукції

3

Показники ліквідності та платоспроможності

3.1

Величина власного
капіталу

Підсумок звіту про власний капітал (форма 4)

3.2

Маневреність грошових коштів

Грошові кошти

Власний капітал

3.3

Коефіцієнт покриття за-гальний

Оборотні активи

Поточні зобов’язання

Продовження 9.3

№ п/п

Показники оцінки

Порядок розрахунку або джерело
одержання вихідних даних

3.4

Коефіцієнт покриття проміжний

[Грошові кошти та їх еквіваленти] + [Дебіторська заборгованість]

Короткострокові позикові кошти

3.5

Коефіцієнт поточної лік-відності

Грошові кошти та їх еквіваленти

Поточні зобов’язання

3.6

Коефіцієнт абсолютної лік­відності (платоспроможність)

Грошові кошти

Поточні зобов’язання

3.7

Частка оборотних коштів у активах

Оборотні активи

Усього активів

3.8

Частка запасів в оборот­них активах

Запаси

Оборотні активи

3.9

Частка власних оборотних коштів у покритті запасів

Власні оборотні кошти

Запаси

3.10

Коефіцієнт покриття за-пасів

Стабільні джерела покриття запасів

Запаси

3.11

Коефіцієнт критичної оці­нки

[Гроші] +

Поточні зобов’язання

3.12

Період інкасації дебіторської заборгованості

Дебіторська заборгованість

[Продаж у кредит] : [Кількість днів у періоді]

3.13

Тривалість кредиторської заборгованості

Кредиторська заборгованість

[Закупівлі] : [Кількість днів у періоді]

3.14

Співвідношення довгострокових зобов’язань кредиторам та довгострокових дєерел фінансування (коефіцієнт довгострокових зобов’язань

Довгострокові зобов’язання

3.15

Коефіцієнт поточної за-боргованості

Поточнi зобов’язання

Зобов’язання перед акціонерами

3.16

Співвідношення грошових потокiв та заборго­ваностi кредиторам

Вхідні грошовi потоки

Заборгованість кредиторам

3.17

Співвідношення грошових потокiв та довгострокових зобов’язань кредиторам

Вхідні грошовi потоки

Довгостроковi пасиви

3.18

Коефіцієнт автономії

(незалежності)

Власний капітал

Майно підприємства

Продовження 9.3

№ п/п

Показники оцінки

Порядок розрахунку або джерело
одержання вихідних даних

3.19

Коефіцієнт співвідношення позикових та власних

коштів

Позикові кошти

Власні кошти

3.20

Співвідношення нерозпо-діленого прибутку до всієї суми активів

Нерозподілений прибуток

Уся сума активів

3.21

Обертання матеріальних

запасів

Продаж

Матеріальні запаси

4

Показники фінансової стійкості та стабільності підприємства

4.1

Коефіцієнт автономії

(незалежності)

Власний капітал

Майно підприємства

4.2

Коефіцієнт співвідношення позикових та власних коштів

Позикові кошти

Власні кошти

4.3

Коефіцієнт довгострокового залучення капіталу

[Довгострокові кредити] + [Довгострокові позики]

[Власний капітал] + [Довгострокові кредити] +
+ [Довгострокові позики]

4.4

Коефіцієнт маневреності

власних коштів

[Власний капітал] + [Довгострокові кредити] +
+ [Довгострокові позики] – [Позаоборотні активи]

[Власний капітал] + [Довгострокові кредити] +
+ [Довгострокові позики]

4.5

Коефіцієнт реальної вар­тоcті основних засобів
у майні підприємства

[Вартість основних засобів] – [Сума накопиченої амортизації]

Вартість майна підприємства за підсумком балансу

4.6

Коефіцієнт концентрації

власного капіталу

Власний капітал

Активи

4.7

Коефіцієнт фінансової за-лежності

Активи

Власний капітал

4.8

Коефіцієнт концентрації залученого капіталу

Залучений капітал

Усього коштів підприємства

4.9

Коефіцієнт довгострокового залучення позикових коштів

Довгострокові зобов’язання

[Довгострокові зобов’язання] + [Власний капітал]

4.10

Коефіцієнт структури за-лученого капіталу

Довгострокові зобов’язання

Залучений капітал

4.11

Показник заборгованості акціонерам

Усього заборгованості акціонерам

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 100%

Усього активівЗагрузить файл

Похожие страницы:

 1. Оцінка фінансового стану підприємства (2)

  Курсовая работа >> Финансовые науки
  ... фінансової стабільності підприємства.[22, c. 321] 2. Оцінка фінансового стану підприємства та її показники 2.1 Оцінка ліквідності та платоспроможності підприємства ...
 2. Оцінка фінансового стану підприємства (4)

  Курсовая работа >> Финансовые науки
  ... є фінансовий стан підприємства ТОВ „Світанок”. Метою даної курсової роботи є оцінка фінансового стану підприємства та пошуки ... резервів підвищення рентабельності виробництва і зміцнення фінансового становища ...
 3. Оцінка фінансового стану підприємства та напрямки його покращення

  Реферат >> Экономика
  ... економіки та фінансів підприємства на тему: “Оцінка фінансового стану підприємства та напрямки його покращення ... підприємства. Розділ 2. 2.1. Аналіз загального фінансового стану та його фінансові стійкості. Загальна оцінка фінансового стані підприємства ...
 4. Комплексна оцінка фінансового стану підприємства та шляхи його вдосконалення

  Дипломная работа >> Финансовые науки
  ... факультет Дипломна робота з Фінансового менеджменту на тему:„Комплексна оцінка фінансового стану підприємства та шляхи його ...
 5. Оцінка фінансового стану

  Дипломная работа >> Финансы
  ... оцінки фінансового стану підприємства є пошук резервів збільшення його прибутковості, рентабельності та платоспроможності. Оцінка фінансового стану підприємства ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0014381408691406