Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Финансовые науки->Контрольная работа
осматривать (обследовать) любые используемые налогоплательщиком для извлечения дохода либо связанные с содержанием объектов налогообложения независимо...полностью>>
Финансовые науки->Курсовая работа
Систематизация норм налогового законодательства, выразившаяся в принятии Налогового кодекса РФ, явилась объективным требованием существующей, внутренн...полностью>>
Финансовые науки->Курсовая работа
Российское налоговое законодательство, слишком объёмно, его нормы распылены по большому количеству законодательных актов Более того, в эти нормативные...полностью>>
Финансовые науки->Курсовая работа
В России не ругает налоги только ленивый Слова подбирают хлесткие, достаточно прочитать только заголовки соответствующих публикаций Редко встретишь мн...полностью>>

Главная > Учебное пособие >Финансовые науки

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Для прийняття економічних рішень користувачам фінансових звітів необхідна інформація про фінансовий стан, результати діяльності та зміни у фінансовому стані підприємства. Зазначені інформаційні потреби обумовили склад фінансової звітності. За П(С)БО 1, до неї належать:

 • баланс;

 • звіт про фінансові результати;

 • звіт про рух грошових коштів;

 • звіт про власний капітал;

 • примітки до звітів.

Інші звіти (звернення ради директорів до акціонерів, звіт керівництва компанії, звіт аудитора тощо), які включені до звітності підприємства, не є фінансовою звітністю.

Новий склад звітності відповідає вимогам Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (рис. 1.1).

Попередній склад

Новий склад

Склад бухгалтерської звітності за Інструкцією про порядок заповнення форм річного бухгалтерського звіту, затв. Мінфіном України № 139 від 18 серпня 1995 року, з наступними змінами і доповненнями1

Склад фінансової звітності

за П(С)БО 1

Баланс (форма № 1)

Баланс

Звіт про фінансові результати
(форма № 2)

Звіт про фінансові результати

Звіт про фінансово-майновий стан (форма № 3)

Звіт про власний капітал

Пояснювальна записка

Звіт про рух грошових коштів

Примітки

Рис. 1.1. Зміни у складі звітності підприємств

Компоненти фінансової звітності відображають різні аспекти господарських операцій і подій за звітний період, відповідну інформацію попереднього звітного періоду, розкриття облікової політики та її змін, що робить можливим ретроспективний аналіз діяльності підприємства (табл. 9.2).

Такі компоненти фінансової звітності, як баланс, звіт про фінансові результати, звіт про власний капітал та звіт про рух грошових коштів, складаються зі статей, які об’єднуються у відповідні розділи.

Форми, перелік статей фінансових звітів та їх зміст установлені П(С)БО 2—5. Але підприємство заносить інформацію до тієї чи іншої статті відповідного фінансового звіту тільки тоді, коли:

 • існує ймовірність збільшення або зменшення майбутніх економічних вигод, пов’язаних із цією статтею;

 • оцінка статті може бути достовірно визначена.

Наведемо такий приклад. За Інструкцією № 139 про порядок складання річного бухгалтерського звіту підприємство має право відображати в балансі у складі розрахунків з іншими дебіторами штрафи, пені та неустойки, що визнані боргом, або щодо яких отримано рішення суду, арбітражного суду чи іншого повноважного органу про стягнення (див.: п.2.25 Інструкції). Як бачимо, в цьому разі віддається перевага формальним ознакам (підтвердженню боржником або органом, уповноваженим до стягнення штрафів, пені і неустойки), хоча право на отримання відповідних сум підприємство має за чинним законодавством (або безпосередньо за умовами договору поставки чи підряду) і на цій підставі може достатньо достовір­но визначити розмір майбутнього надходження грошових коштів. Тому за П(С)БО 1 немає необхідності чекати такого підтвердження, а слід відобразити суму дебіторської заборгованості в балансі. Зро­зуміло, що підприємство повинне оцінити ступінь платоспроможно­сті дебітора, інші фактори, пов’язані з даною ситуацією. Обгрунто­ваність рішення керівництва підприємства щодо цієї суми буде оцінено аудитором.

Таблиця 1.2

ПРИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ КОМПОНЕНТІВ ФІНАНСОВОЇ

ЗВІТНОСТІ

Компоненти фінансової звітності

Зміст

Використання інформації

Баланс

Наявність економічних ре­сурсів, які контролюються підприємством, на дату балансу

Оцінка структури ресурсів підприємства, їх ліквідності та платоспро­можності підприємства;

прогнозування майбутніх потреб у позиках;

оцінка та прогнозування змін в економічних ресурсах, які підприємство (імовірно) контролюватиме в майбутньому

Звіт про фінансові
результати

Доходи, витрати та фінан­сові результати діяльності підприємства за звітний період

Оцінка та прогноз:

прибутковості діяльності підприємства;

структури доходів та витрат

Звіт про власний
капітал

Зміни в складі власного капіталу підприємства про­тягом звітного періоду

Оцінка та прогноз змін у власному капіталі

Звіт про рух грошових коштів

Генерування та використан­ня грошових коштів про­тягом звітного періоду

Оцінка та прогноз операційної, інвестиційної та фінансової діяльності підприємства

Примітки

Вибрана облікова політика.

Інформація, не наведена безпосередньо у фінансових звітах, але обов’яз­кова за П(С)БО.

Додатковий аналіз статей звітності, необхідний для забезпечення її зрозумілості

Оцінка та прогноз:

облікової політики;

ризиків або непевності, які впливають на підприємство, його ресурси та зобов’язання;

діяльності підрозділів під­приємства тощо

КРИТЕРІЇ ВІДОБРАЖЕННЯ СТАТЕЙ У ФІНАНСОВИХ ЗВІТАХ

Попередні критерії

Нові критерії

Установлені Інструкцією про порядок заповнення форм річного бухгалтерського звіту, затв. Мінфіном України № 139 від 18 серпня 1995 р., з наступними змінами і доповненнями

Встановлені П(С)БО 1

Як правило, віддається перевага юридичній фор­мі над економічним змістом

Віддається перевага еко­номічному змісту.

 • Існує ймовірність над­ходження або вибуття май­бутніх економічних ви­год, пов’язаних з цією статтею.

 • Оцінку статті можна здійснити з високою мірою достовірності

Рис. 1.2. Зміна критеріїв відображення статей у звітності

Перший критерій відображення статей у фінансовій звітності пов’язаний з тим, в якому звіті буде наведено статтю, — у балансі чи у звіті про фінансові результати, тобто відповідність результатів господарських операцій визначенню активів, зобов’язань, власного капіталу, доходів чи витрат, які наведені в П(С)БО 1.

Процес аналізу фінансової інформації на відповідність змісту певної статті фінансових звітів та описаним критеріям називається визнанням. Розглянемо його на прикладах.

Приклад 1.

Припустімо, що на підприємство внаслідок господарської операції надійшли матеріали. Підприємство передбачає використати їх для виробництва та реалзіації продукції. Отже, воно сподівається отримати майбутні економічні вигоди через використання цих матеріалів разом з іншими активами у виробництві. Тому матеріали будуть відповідати критеріям визнання активів — елементів балансу. Вартість матеріалів визначено договором з постачальником і в документах на їх оплату. Це і є підставою для оцінки цієї статті в обліку.

Одночасно виникає заборгованість перед постачальником щодо сплати вартості отриманих матеріалів. Сплата — це вибуття грошових коштів (чи інших активів на умовах бартеру), тобто втрата в майбутному економічних вигід підприємством. Це ознаки іншого елементу балансу — зобов’язань.

Під час складання фінансової звітності треба також обов’язково враховувати фактор імовірності надходження чи втрати економічних вигод. Адже ситуація на ринку стрімко змінюється і на дату балансу вона може оцінюватися інакше, ніж на момент здійснення господарської операції.Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Оцінка фінансового стану підприємства (2)

  Курсовая работа >> Финансовые науки
  ... фінансової стабільності підприємства.[22, c. 321] 2. Оцінка фінансового стану підприємства та її показники 2.1 Оцінка ліквідності та платоспроможності підприємства ...
 2. Оцінка фінансового стану підприємства (4)

  Курсовая работа >> Финансовые науки
  ... є фінансовий стан підприємства ТОВ „Світанок”. Метою даної курсової роботи є оцінка фінансового стану підприємства та пошуки ... резервів підвищення рентабельності виробництва і зміцнення фінансового становища ...
 3. Оцінка фінансового стану підприємства та напрямки його покращення

  Реферат >> Экономика
  ... економіки та фінансів підприємства на тему: “Оцінка фінансового стану підприємства та напрямки його покращення ... підприємства. Розділ 2. 2.1. Аналіз загального фінансового стану та його фінансові стійкості. Загальна оцінка фінансового стані підприємства ...
 4. Комплексна оцінка фінансового стану підприємства та шляхи його вдосконалення

  Дипломная работа >> Финансовые науки
  ... факультет Дипломна робота з Фінансового менеджменту на тему:„Комплексна оцінка фінансового стану підприємства та шляхи його ...
 5. Оцінка фінансового стану

  Дипломная работа >> Финансы
  ... оцінки фінансового стану підприємства є пошук резервів збільшення його прибутковості, рентабельності та платоспроможності. Оцінка фінансового стану підприємства ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0014359951019287