Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Финансовые науки->Курсовая работа
С переходом экономики к рыночным отношениям, повышается самостоятельность предприятий, их экономическая и юридическая ответственность Резко возрастает...полностью>>
Финансовые науки->Реферат
Защита состоится 23 октября 2007г в 14-30 часов на заседании Диссертационного совета Д 504 001 01 по защите диссертаций на соискание учёной степени до...полностью>>
Финансовые науки->Контрольная работа
Анализ отклонений – основной инструмент оценки деятельности центра затрат Текущий контроль и анализ отклонений позволяют своевременно перенастроить си...полностью>>
Финансовые науки->Курсовая работа
Для того чтобы управлять будущим, человечество создало определенные механизмы, которые в экономической науке называются – прогнозирование, макроэконом...полностью>>

Главная > Учебное пособие >Финансовые науки

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Ці, а також наведені нижче показники рентабельності взаємодоповнюють один одного і дають змогу здійснити комплексну оцінку фінансового стану підприємства.

Показники рентабельності групи «б» розраховуються як відношення прибутку і коштів, вкладених у підприємство засновниками, акціонерами та інвесторами. Зарубіжний досвід свідчить, що за даними звіту щодо прибутків (збитків) і балансового звіту доцільно розрахувати такі коефіцієнти:

1) коефіцієнт віддачі на всю суму виробничих активів (К6)

К6 = ЧП/ВА,

де ВА — середньорічна величина всіх виробничих активів під­приємства;

2) коефіцієнт віддачі від інвестованого капіталу (К7)

К7 = П/СА,

де СА — середньорічна сума всіх активів підприємства за мінусом короткострокових зобов’язань, або середньорічна сума капіталізованих коштів (акціонерний капітал + довгострокові зобов’язання);

3) коефіцієнт віддачі на акціонерний капітал (К8)

К8 = ЧП/СК,

де СК — середньорічна сума власного капіталу, представлена акціонерним капіталом.

Коефіцієнт віддачі активів характеризує величину дохідності всього потенціалу, яким володіє підприємство (його називають показником майстерності використання капіталу менеджерами під­приємства). Цей показник для детальнішої оцінки може обчислюватись у різних модифікаціях: в чисельнику формули можуть використовуватись різні показники прибутку: валового, операційного, до вирахування податків і т. д.

Коефіцієнт віддачі інвестицій характеризує ефективність віддачі тільки частини всього капіталу — довгострокових інвестицій і капіталізованого прибутку підприємства. Цей коефіцієнт характеризує фінансовий стан підприємства в цілому. Наприклад, фінансова стійкість знижується, коли відсоткова ставка на позикові кошти перевищує величину цього коефіцієнта.

Важливу роль у комплексній оцінці фінансового стану під­приємства, особливо в акціонованих підприємствах, відіграє третій із розглянутих показників — коефіцієнт віддачі акціонерного капіталу.

ТЕСТИ ДО РОЗДІЛУ

Знайдіть правильну відповідь (одну чи кілька)

ТЕСТ 1. Фінансовий cтан підприємства характеризується...

 1. Сукупністю виробничо-господарських факторів.

 2. Системою показників, що відображають наявність фінансових ресурсів.

 3. Системою показників, що відображають наявність і формування фінансових ресурсів.

 4. Системою показників, що відображають наявність, розміщення й викристання фінансових ресурсів.

 5. Формування та використання фінансових ресурсів.

ТЕСТ 2. Фінансовий стан підприємства залежить від...

 1. Фінансової політики підприємства.

 2. Випуску продукції.

 3. Реалізації продукції.

 4. Результатів виробничої, комерційної та фінансово-господарської діяльності підприємства.

 5. Ефективності використання фінансових ресурсів.

ТЕСТ 3. Основними завданнями аналізу фінансового стану є...

 1. Дослідження результатів господарської діяльності підприємства.

 2. Аналіз бухгалтерської звітності.

 3. Оцінка ліквідності, платоспроможності, фінансової стійкості, прибутковості та ефективності використання майна підприємства.

 4. Планування фінансової діяльності підприємства.

 5. Дослідження фінансових ресурсів.

ТЕСТ 4. Фінансовий аналіз є складовою частиною…

 1. Аналізу господарської діяльності підприємства.

 2. Аналізу фінансової діяльності підприємства.

 3. Аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства.

 4. Аналізу виробничого обліку.

 5. Аналізу бухгалтерської звітності.

ТЕСТ 5. Зовнішній фінансовий аналіз має такі особливості:

 1. Орієнтація на публічну звітність підприємства та максимальна відкритість результатів аналізу.

 2. Різноманітність цілей і інтересів суб’єктів аналізу та множинність об’єктів-користувачів.

 3. Орієнтація на зовнішніх користувачів.

 4. Здійснення аналізу зовнішніми аналітиками.

 5. Зовнішній предмет дослідження.

ТЕСТ 6. Основним змістом зовнішнього фінансового аналізу є:

 1. Аналіз питань, визначених зовнішніми користувачами.

 2. Аналіз питань, визначених зовнішніми аналітиками.

 3. Аналіз абсолютних показників прибутку, рентабельності та фінансової стійкості підприємства.

 4. Аналіз ліквідності, платоспроможності, ефективності використання майна та капіталу.

 5. Економічна діагностика фінансового стану підприємства.

ТЕСТ 7. Основним змістом внутрішнього (традиційного) фінансового аналізу є:

 1. Аналіз динаміки прибутку, рентабельності, самоокупності та кредитоспроможності підприємства.

 2. Оцінка використання майна, капіталу, власних фінансових ресурсів.

 3. Аналіз ліквідності балансу та платоспроможності підприємства.

 4. Аналіз питань, визначених внутрішніми користувачами.

 5. Аналіз питань, визначених внутрішніми аналітиками.

ТЕСТ 8. Прийоми оцінки фінансового стану підприємства — це…

 1. Аналіз відносних показників.

 2. Факторний аналіз.

 3. Аналіз платоспроможності.

 4. Аналіз кредитоспроможності.

 5. Порівняльний аналіз.

ТЕСТ 9. Предметом фінансового аналізу підприємства є…

 1. Майно та капітал підприємства.

 2. Основні та оборотні кошти підприємства.

 3. Прибуток та цінні папери підприємства.

 4. Фінансові ресурси підприємства, їх формування та використання.

 5. Фінанси підприємства.

ТЕСТ 10. Методи фінансового аналізу — це…

 1. Комплекс науково-методичних інструментів та принципів досліджен­ня фінансового стану підприємства.

 2. Статистичні методи.

 3. Математичні методи.

 4. Формалізовані методи.

 5. Неформалізовані методи.

ТЕСТ 11. До неформалізованих методів фінансового аналізу належать:

 1. Метод арифметичних різниць.

 2. Балансовий метод.

 3. Метод відносних чисел.

 4. Метод побудови системи показників.

 5. Метод побудови системи аналітичних таблиць.

ТЕСТ 12. До формалізовних методів фінансового аналізу належать:

 1. Метод ланцюговних підстановок.

 2. Метод відсоткових чисел.

 3. Психологічні методи.

 4. Морфологічні методи.

 5. Метод експертних оцінок.

ТЕСТ 13. До моделей фінансового аналізу належать…

 1. Кореляційна.

 2. Дескриптивна.

 3. Індексна.

 4. Предикативна.

 5. Нормативна.

ТЕСТ 14. Які показники відносять до групи показників ліквідності та платоспроможності?

 1. Маневреність власних оборотних коштів.

 2. Коефіцієнт концентрації залученого капіталу.

 3. Частка виробничих запасів у активах.

 4. Заборгованість кредиторам.

 5. Коефіцієнт покриття запасів.

ТЕСТ 15. Як саме визначається коефіцієнт співвідношення позикових та власних коштів?

 1. .

 2. .

 3. .

 4. .

 5. .

ТЕСТ 16. Який показник може характеризувати кількість днів, необхідних для погашення боргів?

 1. Коефіцієнт співвідношення власних та позикових коштів.

 2. Індекс ліквідності.

 3. Показник заборгованості акціонерам.

ТЕС 17. До якої групи показників належить показник маневреності власного капіталу?

 1. Прибутковості.

 2. Фінансової стійкості.

 3. Ліквідності.

 4. Майнового стану.

 5. Ділової активності підприємства.

ТЕСТ 18. Які показники характеризують майновий стан підприємства?

 1. Коефіцієнт зносу основних засобів.

 2. Головний показник прибутковості.

 3. Коефіцієнт покриття запасів.

 4. Коефіцієнт критичної оцінки.

 5. Сума господарських коштів, яка є в розпорядженні підприємства.

ТЕСТ 19. Коефіцієнт автономії (незалежності) визначається як відношення:

 1. .

 2. .

 3. .

 4. .

 5. .

ТЕСТ 20. Що таке фінансовий стан підприємства?

 1. Система показників, що відображають наявність, розміщення й використання фінансових ресурсів.

 2. Система показників, що відображають ліквідність та платоспромож­ність підприємства.

 3. Система показників, які характеризують фінансову стійкість підпри­ємства.

ТЕСТ 21. Що таке кризовий фінансовий стан підприємства?

 1. Коли запаси й витрати забезпечуються сумою власних оборотних коштів та довгостроковими позиковими джерелами.

 2. Коли запаси й витрати не забезпечуються джерелами їх формування.

 3. Коли запаси й витрати забезпечуються за рахунок усіх основних джерел формування запасів і витрат.

Фінансова ситуація № 1

СП «Комп’ютер-Центр» — спільне українсько-американське підприємство, створене понад три роки тому. За цей час воно стало престижним підприємством зі штатом майже 200 працівників. Пріоритетний напрямок діяльності СП — забезпечення замовників сучасними інформаційними технологіями, найсучаснішою обчислювальною технікою та надійним, висококваліфікованим обслуговуванням.

СП «Комп’ютер-Центр» постачає на український ринок широкий асор­тимент персональних комп’ютерів та сучасне програмне забезпечення, пропонує майже 40 стандартних конфігурацій комп’ютерів
6-ти різних рядів.

Для забезпечення стабільності своєї роботи СП спрямувало значні кошти на розширення діяльності, зокрема на будівництво нового заводу з вироб­ництва чипів, організацію реклами в метрополітені (проекти «Metro Vision»), організацію довірчих компаній для торгівлі програмним забезпеченням тощо. Однак через недостатньо продуману політику реалізації більшість цих проектів зазнала невдачі, хоча на них було витрачено значні кошти.

Проте завдяки успішній і продуманій регіональній політиці в роботі з філіями, а також успішній роботі київських салонів-магазинів обсяг продажу СП продовжував зростати. Виробничі потужності компанії вже не могли впоратися з наявним обсягом замовлень.

Керівництво СП прийняло рішення про будівництво заводу. На будівництво цього заводу були витрачені великі кошти (практично всі оборотні кошти СП). Унаслідок цього СП не змогло своєчасно виконати значну частину контрактів, оскільки не спромоглося своєчасно закупити комплектуючі.

Штат працівників СП був надміру роздутим, багато обов’язків дублювалося. Усе це вимагало постійних істотних грошових витрат.

Зараз СП «Комп’ютер-Центр» намагається розробити нові види послуг з метою збільшення обсягу продажу та залучення нових замовників. Особлива увага приділяється допродажному обслуговуванню.

Проблеми і труднощі СП характерні для багатьох підприємств на українському ринку товарів.

Завдання
 1. Проаналізуйте слабкі та сильні сторони фінансової стратегії СП.

 2. Розробіть власний варіант фінансової стратегії СП.

 3. Сформулюйте програмні завдання для поліпшення фінансового стану СП та пропозиції щодо їх розв’язання.

 4. Розробіть власний план фінансового оздоровлення СП на поточний та перспективний періоди.

 5. Розробіть стратегію та тактику соціологічного дослідження фінансового стану СП і форму анкети для опитування.

 6. Які, на вашу думку, труднощі можуть виникнути в практичній реалізації опрацьованих пропозицій.

Фінансова ситуація № 2

Комерційний банк «Резидент» було створено 1994 року на базі інноваційного будівельного банку з метою надання йому більшої свободи дій.

За 4 роки роботи активи банку збільшились більше ніж у 340 разів. Банк орієнтується на постійне розширення асортименту послуг та території, яку він обслуговує, використовуючи на такі цілі левову частину прибутку.

За роки своєї роботи банк відкрив 46 філій у більшості областей України.

Крім основної сфери послуг, зазначених у генеральній ліцензії, статуті, а також у законі України про банки, комерційний банк «Резидент» постійно пропонував нові види послуг. Так, у 1997 р. було відкрито сховища, обладнані індивідуаьними сейфами й депозитними вічками. Наприкінці 1998 р. банк увійшов до системи міжнародних розрахунків СВІФ і мав понад 20 банків-кореспондентів.

Крім того, банк мав найширшу сферу пропозицій щодо кредитування з-поміж багатьох українських банків, був гарантом у різних великих фінансових операціях. На початку роботи банком було створено багато СП та МП. Однак, деякі філії банку стали збитковими ще з моменту свого створення за браком коштів та через незадовільну якість банківських послуг.

Унаслідок послаблення контролю за діяльністю філій, браком новацій у політиці банку його фінансова ситуація щодалі погіршувалась. Після чергового підвищення НБУ процентної ставки за міжбанківськими кредитами та видачі кількох великих кредитів філіям банку, він став неплатоспроможним.

Завдання
 1. Проаналізувати фінансову діяльність банку, якщо відомі такі дані аудиторської перевірки банку «Резидент» (структура пасивів на 1.01.99 р, %):

24,3% — розрахунки й поточні рахунки клієнтів;

22,0% — узято кредитів;

21,5% — депозити;

16,3% — власні кошти;

8,8% — розрахунки й поточні рахунки у валюті клієнтів;

8,0% — інші пасиви, у т.ч. вклади громадян.

БАЛАНС, тис. грн.

Актив

На 01. 01. 98

На 01. 01. 98

— каса

3222,50

115032,61

— кошти в НБУ

50414,76

785600,04

— рахунки в іноземних банках

16604,69

1133086,01

— кредити, видані банком

450609,74

4568430,31

— кошти в розрахунках

1821,67

32700,64

— інші активи

19587,79

1451144,3

— Баланс

542271,15

8085994,08

Пасив

— статутний фонд

13850,44

113478,70

— інші фонди

8697,72

383441,70

— рахунки клієнтів

187808,14

4601444,7

— узяті кредити

307735,97

1783224,0

— інші кредитори

8855,65

376618,69

— прибуток

15305,23

827786,23

— Баланс

542271,15

8085994,08

2. Назвати фінансові проблеми, що постали перед банком, та недоліки в його роботі.

3. Показати на цифрових даних помилковість фінансової політики банку.

4.  Опрацювати варіанти фінансової стратегії банку.

5. З’ясувати, яка інформація необхідна додатково до перелічених даних керівництву банка для досягнення поставлених стратегічних завдань.

6. Обґрунтувати, які види фінансової діяльності, на Ваш погляд, банку треба змінити або додатково здійснити, щоб виконати поставлені завдання.

7. Запропонувати альтернативні шляхи розв’язання фінансових проблем банку та опрацювати пошукові питання до запропонованих заходів.

Фінансова ситуація № 3

Завдання

Використовуючи дані таблиці «Формування прибутку від реалізації на підприємстві “Укрметал” за 1998—1999 р.р.», проаналізувати динаміку зміни виручки від реалізації та її складових частин, оцінити рентабельність реалізованої продукції і виявити головні фактори, що вплинули на формування прибутку на підприємстві. Зробити відповідні висновки й запропонувати способи поліпшення ситуації, що склалася.

ФОРМУВАННЯ ПРИБУТКУ ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ НА ПІДРИЄМСТВІ «УКРМЕТАЛ» ЗА 1998—1999 рр.

№ п/п

Назва показника

1998

1999

1

Виручка від реалізації, тис. грн.

1088,7

1488,0

2

Реалізація продукції в оптових цінах (без ПДВ), тис. грн.

898,0

1240,0

3

Повна собівартість, тис. грн.

515,3

856,0

4

Результат від реалізації («+» прибуток, «–» збиток)

+ 382,7

+ 384,0

5

Рівень рентабельності реалізованої продукції, % (р. 3  100/р. 1)

42,6

31,0

Додаткова інформація про підприємство:

1) галузь діяльності — постачання;

2) у 1999 р. проти 1998 р. середньомісячна заробітна плата одного працівника зросла на 16,7%.

* Фінансова звітність за національними показниками (стандартами) бухгалтерсь­кого обліку. — К.: Лібра, 1999. — С. 16 і далі.

1 Бухгалтерський облік і аудит. — 1999. — № 1.

1 Кожне підприємство, виходячи з конкретних умов господарювання та власних показників, визначає свій нормативний коефіцієнт покриття. Розрахунок наведено в таблиці 9.5

1 Коефіцієнт визначається як відношення розрахункової ліквідаційної вартості на 1 січня минулого року до такої самої вартості на початку періоду, що аналізується.Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Оцінка фінансового стану підприємства (2)

  Курсовая работа >> Финансовые науки
  ... фінансової стабільності підприємства.[22, c. 321] 2. Оцінка фінансового стану підприємства та її показники 2.1 Оцінка ліквідності та платоспроможності підприємства ...
 2. Оцінка фінансового стану підприємства (4)

  Курсовая работа >> Финансовые науки
  ... є фінансовий стан підприємства ТОВ „Світанок”. Метою даної курсової роботи є оцінка фінансового стану підприємства та пошуки ... резервів підвищення рентабельності виробництва і зміцнення фінансового становища ...
 3. Оцінка фінансового стану підприємства та напрямки його покращення

  Реферат >> Экономика
  ... економіки та фінансів підприємства на тему: “Оцінка фінансового стану підприємства та напрямки його покращення ... підприємства. Розділ 2. 2.1. Аналіз загального фінансового стану та його фінансові стійкості. Загальна оцінка фінансового стані підприємства ...
 4. Комплексна оцінка фінансового стану підприємства та шляхи його вдосконалення

  Дипломная работа >> Финансовые науки
  ... факультет Дипломна робота з Фінансового менеджменту на тему:„Комплексна оцінка фінансового стану підприємства та шляхи його ...
 5. Оцінка фінансового стану

  Дипломная работа >> Финансы
  ... оцінки фінансового стану підприємства є пошук резервів збільшення його прибутковості, рентабельності та платоспроможності. Оцінка фінансового стану підприємства ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0019950866699219