Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Политология->Реферат
Герб Латвийской республики представляет собой пересечённый и полурассечёный на лазурь, серебро и червлень щит. В лазуревом поле изображено стилизованн...полностью>>
Политология->Реферат
Для обобщенной характеристики специфических подходов к анализу и объяснению политики нередко используется понятие парадигмы. Парадигма — это специфиче...полностью>>
Политология->Реферат
Политическая партия - организованная группа единомышленников, представляющая и выражающая политические интересы и потребности определенных социальных ...полностью>>
Политология->Реферат
В последние годы в центр политических дискуссий практически во всех странах мира вышли вопросы социальной политики. И это неудивительно. Ведь от того,...полностью>>

Главная > Конспект >Политология

Сохрани ссылку в одной из сетей:

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ СКЛАДАННЯ ІСПИТУ

 1. Політична думка давньокиївського періоду.

 2. Іларіон «Слова про закон і благодать».

 3. Політичні ідеї «Повісті минулих літ».

 4. «Повчання» В. Мономаха.

 5. «Слово о полку Ігоревім».Його соціально-політичний зміст.

 6. Політична концепція Ст. Оріховського-Роксолана.

 7. Проблема організації державної влади в політичній концепції Ст. Оріховського-

 8. Ст. Оріховський-Роксолан «Напучення королеві польському Сігізмунду-Августу».

 9. Політичний зміст полемічної літератури.

 10. Хр.Філалет «Апокрисис».

 11. Соціально-політичні погляди Хр. Філалета.

 12. 'Соціально-політичний ідеал Івана Вишенського.

 13. Особливості політичної організації Запорізького козацтва.

 14. Політичні ідеї І. Виговського та Ю. Немирича.

 15. Політичні погляди І. Мазепи.

 16. П.Орлик «Конституція»,

 17. П.Орлик «Вивід прав України».

 18. Політичні погляди Я. Козельського.

 19. Ідеал держави Я. Козельського.

 20. Проблема суспільного договору та природного стану людини в інтерпретації Я. Козельського.

 21. Апологетика абсолютизму Ф. Прокоповичем.

 22. Проблема суспільного договору в трактуванні Ф. Прокоповича.

 23. Ф.Прокопович «Слово о власти и чести царской».

 24. Декабристський рух і масонство в Україні на поч. XIX ст.

 25. Політичний зміст «Історії Русів».

 26. Кирило-Мефодіївське Товариство.

 27. «Книги буття українського народу».

 28. М. Гулак — «Юридичний побут поморських слов'ян».

 29. Проекти Конституції Г. Андрузського,

 30. Політичні погляди М. Костомарова.

 31. М.Костомаров «Дві руські народності».

 32. Політичний світогляд Т. Шевченка.

 33. Еволюція політичних поглядів П. Куліша.

 34. Політична концепція М. Драгоманова.

 35. М. Драгоманов «Рай і поступ».

 36. Федералізм та «громадівський соціалізм» М. Драгоманова.

 37. Національне питання в трактуванні М. Дрогоманова.

 38. М. Драгоманов «Чудацькі думки про українську національну справу».

 39. Політичний ідеал С. Подолинського.

 40. Політичні погляди О. Тсрлецького.

 41. Основні політичні течії серед українців Галичини в другій половині XIX ст.

 42. Політична доктрина Ю. Бачинського.

 43. Ю. Бачинський «Україна irredenta».

 44. Політична концепція І. Франка.

 45. І. Франко про походження, сутність і форми організації державної влади.

 46. Суспільно-політичний ідеал І. Франка.

 47. І.Франко про національне питання.

 48. І. Франко «Що таке поступ».Оцінка І. Франком основних сучасних йому політичних доктрин.

 49. І. Франко «За межею можливого».

 50. Еволюція політичних поглядів М. Грушевського.

 51. Українське питання в інтерпретації М. Грушевського,

 52. Ідея федералізму у М. Грушевського.

 53. М. Грушевський про походження і сутність держави.

 54. Грушевський «На порозі нової України».

 55. Національна ідея в творчості М. Грушевського.

 56. М. Грушевський «Початки громадянства (генетична соціольогія)».

 57. Політична концепція В. Винниченка.

 58. Ідея колектократії В. Винниченка.

 59. В. Винниченко «Відродження нації».

 60. В. Винниченко про причини поразки в революції 1917—1921 pp.

 61. В. Винниченко «Заповіт борцям за визволення».

 62. М. Міхновський — засновник революційного націоналізму.

 63. М. Міхновський «Самостійна Україна».

 64. Обгрунтування М. Міхновським права України на державну самостійність.

 65. Основні засади українського націоналізму М. Міхновського.

 66. Інтегральний націоналізм Д. Донцова.

 67. Ідея нації і національна ідея Д. Донцова.

 68. Національна еліта як чинник державотворення в політичній концепції Д. Донцова.

 69. Д. Донцов «Націоналізм».

 70. Народ, нація, держава в політичній концепції Д. Донцова.

 71. Політична концепція В. Липинського.

 72. Ідея трудової монархії В. Липинського.

 73. Нація і національний месіанізм в політичній концепції В Липинського.

 74. В.Липинський про національну еліту як феномен державотворення.

 75. Класократія В. Липинського.

 76. Основні ідеї «Листів до братів-хліборобів» В. Липинського.

 77. ВЛипинський «Хам і Яфет».

 78. ВЛипинський «Націоналізм, патріотизм і шовінізм», «Народи поневолені і народи бездержавні».

 79. Нація в інтерпретації В. Липинського і Д. Донцова.

 80. Геополітична концепція С. Рудницького.

 81. Підстави українського націоналізму в інтерпретації С. Рудницького.

 82. Чорноморська доктрина Ю. Липи.

 83. Геополітична концепція Ю. Липи.

 84. Ю. Липа «Призначення України».

 85. Націократичні ідеї в українській політичній думці,

 86. Теорії еліт в українській політичній думці.

 87. Ідея українського месіанізму.

 88. Соціалістична течія в історії політичної думки в Україні.

 89. Радикально-націоналістичний напрямок в українській політичній думці.

 90. Консервативний напрямок в українській політичній думці.

1. Політична думка давньокиївського періоду.

Перші племена на цій частині Європейського континенту, про які з високим ступенем імовірності можна стверджувати, що вони вже мали зачатки державної організації, були трипільці, яких ми знаходимо на території сучасної України вже в IV тисячолітті до н.е.

Нажаль, доступні нам історичні та археологічні матеріали не дають можливості детально реконструювати особливості соціально-політичного устрою та форм організації влади у трипільців. Але ті, що є в наявності, свідчать, що носіями трипільської культури було кілька племен, або союзів племен, що мали деякі відмінності, а також існування у них певної соціальної ієрархії (наявність, наприклад, у племен усатівської культури поховальних курганів складної конструкції, в яких ховали племінних вождів та старійшин).

трипільці не лише сформували планування та архітектуру українського села, вони сформували його психологію.

Наприкінці II — на початку І тисячоліття до н.е. степи Південної України населяли найдавніші з відомих нам під своєю власною назвою племена кіммерійців. Дані про них досить обмежені, щодо їх етнічної приналежності єдиної думки серед науковців немає. З писемних джерел інших народів відомо лише, що вони були кочівниками і влаштовували походи в Передню Азію, вступаючи у військово-політичні союзи з державами цього регіону. Про державний устрій кіммерійців докладних даних не існує, хоча відомо, що вони мали племінну знать і "царів".

Приблизно у VII сторіччі до н.е. кіммерійців з Північного Причорномор’я витіснили племена народу, що затримався на цій території більше тисячі років — скіфи. Об’єднання скіфських племен підтримувало тісні контакти з цивілізація Древнього світу.

Суспільний лад скіфів був досить складним. Відомо, що скіфські племена поділялись на царських, кочівників, орачів, землеробів та калліпідів (які утворились внаслідок змішання скіфів з поселенцями давньогрецьких колоній Північного Причорномор’я). Кожен з цих союзів племен мав свого "царя", серед яких головним був вождь царських скіфів. Відомо також, що в деякі періоди всі скіфи мали одного царя (в IV сторіччі до н.е. таким "царем" був Атей), але їх влада мала тимчасовий характер.

Основу скіфського суспільства становила сім’я. Виділяється також прошарок племінної знаті, що володіла досить значними багатствами. На найнижчому щаблі суспільної ієрархії перебували раби, що походили з військових бранців.

На чолі суспільства стояли "царі" та родові старійшини. Влада "царів" була спадковою, сильної та деспотичною і мала, за уявленнями самих скіфів, божественне походження. Однак вона була обмежена народними зборами — "Радою скіфів". "Рада" мала право усувати "царів" від влади і вибирати нових з числа членів царського роду.

Проблема існування державної організації у скіфів, часу її появи та характеру не має однозначного трактування в сучасній науковій літературі. Найпоширенішою є думка про те, що скіфське суспільство знаходилось на стадії ранньокласових відносин та державності заснованої на експлуатації праці рабів, збіднілих співплемінників та землеробського населення.

Дослідження державності давніх скіфів цікаве тим, що дає можливість прослідкувати формування у землеробських племен (предків сучасних українців) ставлення до держави, уособленням якої були царські скіфи, та проаналізувати характер взаємовідносин основної маси населення і державного механізм

поклала початок формуванню відчуженості між державою та автохтонним землеробським населенням, яку ми можемо спостерігати практично на протязі всієї української історії.

Важливим моментом, який вплинув на формування політичних традицій та стереотипів поведінки українців, було існування в Північному Причорномор’ї давньогрецьких колоній. Початок заселення Півдня України вихідцями з давньогрецьких міст-держав відноситься до кінця VII — початку VI сторіччя до н.е. Найважливішими серед їх поселень були Ольвія, Тіра, Херсонес, Боспор.

Основною формою державного правління в грецьких колоніях була демократія у різних її проявах. Це зумовлювалось тим, що колоністи, як правило, приносили з собою ідеї про необхідні форми організації державного життя, що існували в готовому вигляді в метрополіях. Сприяла цьому і певна схожість соціальної структури: наявність значної кількості незалежних власників-виробників (ремісників, дрібних землевласників). Політичними правами користувались лише громадяни цих міст-держав, як правило, етнічні елліни. Іноплемінники могли отримати право громадянства лише у виняткових випадках, за виключні заслуги перед полісом.

Дещо осторонь стояв Боспор з його політичним устроєм у вигляді монархії. Деякі історики схильні пояснювати цю особливість наявності на території Боспорського царства значної кількості місцевого варварського населення та дещо відмінними пануючими формами господарювання.

Про особливості суспільно-політичного устрою слов’ян у ці часи важко говорити з певною однозначністю. Так у тогочасних писемних джерелах неодноразово згадуються представники місцевої соціальної верхівки: королі, володарі, князі, старійшини.

той же час візантійський історик IV сторіччя Прокопій Кесарійський стверджує, що слов’яни не управляються однією людиною, а здавна живуть у народоправстві (демократії) і тому у них щастя і нещастя в житті вважаються спільною справою. Свідчення про те, що найважливіші справи слов’янські племена вирішували колективно є також і в інших хроністів.Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Український політичний діяч - гетьман Пилип Орлик

  Курсовая работа >> Исторические личности
  ... , була вікоповним пам'ятником української державно-політичної думки", - так охарактеризував Бендерську Конституц ... Кухта Б. З історії української політичної думки. – Київ., 1999. Крупницький Б.Д. К.84. Гетьман П. Ормак ( 1672-1742) Політична історія України ...
 2. Українські політичні партії та організації на Україні кінця XIX початок XX століття

  Реферат >> Исторические личности
  ... -х роках XІX сторіччя в Україні оформлюються два головних напрямки соціально-політичної думки: ліберально-демократичний ... і усіх народів Росії. Основні ідеї української політичної думки набули розвитку у творчості видатного вченого ...
 3. Особливості формування і розвитку української економічної думки її основні напрямки і школи

  Реферат >> Иностранный язык
  ... є всю складність теоретичних переживань української політичної думки. Від того, яким теоріям класично ... з історії політичної економії в Україні. - Київ, “Наукова думка”, 1994. З історії економічної думки на Україні. - К., 1961. Історія економічної думки ...
 4. Історія України від найдавніших часів до сьогодні. Конспект лекцій

  Конспект >> История
  ... процес розроблення політичної, програми, яка вперше в історії української політичної думки перебрала створення ... партії вперше в історії української політичної думки був сформульований постулат – політичної самостійності України. (В. Будзиковський, ...
 5. Український національно-політичний рух 17-19 ст

  Реферат >> Политология
  ... , міщани і насамперед селяни). Козацька доба в історії України, яка починається у ХУ ... П. Орлику. Надзвичайно важливу роль у розвитку української політичної думки та становленні демократичних засад вітчизняного ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0019481182098389