Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Культура и искусство->Реферат
Античная цивилизация (I тыс.до н.э.- V в.до н.э. вписала золотые страницы в историю мировой культуры. К античности восходят современные литературные ж...полностью>>
Культура и искусство->Закон
Если окунуться в историю, то можно узнать, что люди научились и начали использовать в пищу перемолотое зерно (попросту говоря муку) еще около 15 лет д...полностью>>
Культура и искусство->Курсовая работа
Среди эффективных средств для выполнения производственных программ и планов, а также решения различных проблем важное место занимает экспертиза качест...полностью>>
Культура и искусство->Реферат
Товароведение - наука и учебная дисциплина об основополагающих характеристиках товаров, определяющих их потребительскую ценность, и факторах обеспечен...полностью>>

Главная > Книга >Культура и искусство

Сохрани ссылку в одной из сетей:

У навчальному посібнику основні теми курсу культурології згруповано в чотири блоки: культурологія: зміст та історія становлення; онтологія культури; феномени культури; сучасність і майбутнє культури. Розкривається специфіка культури як людської . форми життєдіяльності, висвітлюється історія становлення культурологічної думки, аналізуються основні наукові концепції культурного розвитку. Значна увага приділяється проблематиці сучасної культури, в тому числі художньої.

Для студентів вищих навчальних закладів.

ЗМІСТ

Передмова...7

Розділ І. Культурологія: зміст та історія становлення

Тема 1. Предмет курсу “Культурологія”...12

Історія слова “культура”, його сучасні значення.

Культура як об’єкт дослідження культурології ...12

Проблема визначення культури ...18

Культура і цивілізація...23

Тема 2. Історія та складники становлення культурологічної думки ... 30

Позанаукові уявлення про культуру...30

Історикоантропологічні дослідження культури ... .36

Філософськосоціологічне осмислення культури ...41

Становлення культурології як науковофілософської дисципліни...47

Тема 3. Культурологічна проблематика в українській національній традиції... 54

Уявлення про культуру в часи Київської Русі...54

Формування культурологічної думки в XVIXVIII ст...58

Культурна проблематика в українській теоретичній думці XIX – початку XX ст ... 61

Українська культурологічна думка XX ст...67

3

Розділ II. Онтологія культури

Тема 4. Концепції культурогенезу ...76

Трудова концепція...76

Ігрова концепція ...88

Психоаналітична (фройдівська) концепція...96

Тема 5. Становлення смислового простору культури в процесі культурогенезу...104

Культура і природа...104

Культурогенез як процес “випадіння” людини з природного простору...109

Культурний простір як простір смислових опозицій...114

Формальні принципи культурного смислотворення ...,...122

Тема 6. Теорії культурних змін ...125

Поняття зміни та його застосування в культурологічних контекстах...125

Еволюціоністська парадигма культурного розвитку... .128

Циклічні теорії історичного коловороту ...133

Концепції культурних змін, у яких поєднуються ідеї циклізму та еволюціонізму...139

Тема 7. Стиль у культурі ...147

Стиль, традиція, канон... ...147

Життєвий культурний стиль...149

Стиль мислення...156

Моностильова та полістильова культури...162

Тема 8. Проблематика самоусвідомлення людства у Всесвіті ...171

Ідеї множинності всесвітів та населених світів в історії культури та в сучасній науці... 171

Астросоціологічний парадокс...182

Передумови та проблематичність інформаційного контакту...190

Турбота як властивість розуму та її гіпотетична роль у ситуації астросоціологічного парадоксу ...197

Антропний принцип Всесвіту...205

Розділ III. Феномени культури

Тема 9. Наукова культура ...214

Властивості наукової свідомості людини та систематизація науки...,...214

Становлення і закономірності розвитку науки, наукова картина світу і наукова революція...220

Методи наукового пізнання...226

Тема 10. Художня культура...230

Художня культура як складова культури духовної.

Систематизація видів мистецтва...230

Історичні форми мистецтва ...233

Жанрові системи мистецтв...241

Наукове та художньоестетичне пізнання...247

Тема 11. Моральноправова культура...258

Мораль і право як механізми регуляції культурної життєдіяльності людини...258

Джерела та конкретноісторичний характер моралі й права...262

Феномен культурноетичного песимізму та його причини...271

Тема 12. Масова та елітарна культури...287

Поняття масової та елітарної культур.

Субкультура і контркультура...287

Культурологічні концепції масової та елітарної культур...294

Попарт як масове мистецтво...298

Розділ IV. Сучасність і майбутнє культури

Тема 13. Специфіка та глобалізаційні тенденції сучасного етапу розвитку культури...312

Загальна специфіка нового культурного етапу ... .312 ,

Глобалізаційні процеси в сучасній світовій культурі та теорія модернізації... .317

Міжкультурні непорозуміння як основа світових конфліктів XXI ст...323

Тема 14. Проблематика інформаційного та освітнього

простору культури...333

Інформаційні технології й інформаційне суспільство...333

Графічний та аудіовізуальний способи передачі інформації...339

Проблематика освіти ...346

Тема 15. Проблеми та перспективи наукової культури ...353

Поняття нелінійної науки, самоорганізації та синергетики...353

Синергетична науковофілософська картина світу та синергетичний образ культури ...357

Філософськокультурологічні аспекти проблеми клонування...360

Тема 16. Художня культура першої половини XX ст.: авангардні стилі та напрями...371

Проблема сприйняття та розуміння художнього авангарду...371

Новий зміст у традиційній мистецькій формі (фовізм, кубізм, експресіонізм, супрематизм)...377

Становлення нових форм мистецтва: футуризм, сюрреалізм, дадаїзм ...414

Тема 17. авангардна художня культура другої половини XX ст. .442

Термінологічна картина художнього авангарду ... .442

Візуальні та інформаційні мистецтва: гіперреалізм, концептуалізм, бодіарт, лендарт та ін...453

Акціонізм (хепенінг, перформанс, рольова гра) ...462

Словник термінів...474

Тематичне насичення такої навчальної дисципліни, як культурологія, на сьогодні є досить варіативним. Мабуть, це зумовлено як певною аморфністю самого предмета, так і ще доволі незначним періодом присутності культурології в навчальних програмах вищих навчальних закладів. У пропонованому навчальному посібнику репрезентується підхід до культурології як до навчальної дисципліни філософського предметного циклу, що, на думку авторки, найбільш відповідає суті культурології як науки.

За такого підходу основною метою викладання предмета є формування у студентів наукового розуміння онтологічної суті феномена людської культури. Досягнення даної мети потребує вирішення таких навчальних завдань, як: демаркація науковофілософського і побутового поняття культури; усвідомлення студентами як сутнісної єдності людської культури і позакультурних форм буття, так і особливостей та специфічності саме культурного простору; формування уявлення про культуру як систему і розуміння принципів формальної та структурної єдності окремих феноменів культурної системи; засвоєння суті основних сучасних підходів до трактування культурного процесу тощо. Крім того, засвоєння змісту культурології як навчальної дисципліни має, на думку авторки, сформувати у студентів: уміння науково осмислювати культурні процеси (як ті, що відбувалися в минулому, так і сучасні); вміння бачити і розуміти зв’язки та взаємну обумовленість між різними складниками культурної системи; навички толерантного ставлення до етнонаціональної та суспільної різноманітності культурних форм.

7

Матеріал у книзі згруповано в чотири тематичні лекційні блоки: Культурологія: зміст та історія становлення; Онтологія культури; Феномени культури; Сучасність й майбутнє культури.

В розділі “Культурологія: зміст та історія становлення” поняття культури виокремлюється й упредметнюється як об’єкт наукового культурологічного аналізу. З’ясовується багатоманітність значень і визначень культури, проводиться межа між повсякденним і науковим розумінням цього поняття. Розглядаються також питання історії становлення світової та вітчизняної культурологічної думки.

У розділі “Онтологія культури” порушуються питання, пов’язані з найфундаментальнішими принципами буття культури, науковотеоретичними проблемами її сутності. Тут розглядаються концепції культурогенезу (трудова, ігрова та психоаналітична), принципи і механізми становлення смислового культурного простору, на матеріалі найвідоміших культурологічних теорій висвітлюються питання культурної динаміки. Окрему тему становить проблематика, пов’язана з самоусвідомленням людства у Всесвіті. авторка вважає за необхідне звернутися до цієї нової в контексті курсу культурології теми з огляду на ті процеси реального виходу людства за межі земної ноосфери, які розпочалися з другої половини XX ст. і які, безперечно, потребують свого філософськокультурологічного осмислення. Новітністю цієї теми пояснюється її ретельний й достатньо деталізований виклад у посібнику. Слід також звернути увагу, що зазначена тема великою мірою стосується матеріалу, щільно пов’язаного з традиційними для культурологічної дисципліни питаннями, зокрема проблемами міжкультурного порозуміння та спілкування, закономірностей культурного розвитку тощо.

Розділ “Феномени культури” присвячений окремим сферам культурної свідомості й діяльності людини. Не претендуючи на цілісне охоплення даного ракурсу культурології (в тому числі й з огляду на існування в навчальних планах цілої низки предметне суміжних з культурологією гуманітарних дисциплін – якот релігієзнавство, політологія, економіка та ін.), автор обмежується висвітленням таких структурних складових, як культура наукова, художня, моральноправова, масова та елітарна.

8

Виокремлення тематичного блоку “Сучасність і майбутнє культури” зумовлюється прагненням авторки посилити життєвопрактичну значимість культурології як навчальної дисципліни. Саме цьому й має сприяти філософськокультурологічний аналіз найактуальніших проблем сучасної культури. Значну увагу в цьому розділі приділено художній культурі, оскільки саме художнє освоєння світу, як правило, є найбільш авангардним і нерідко саме воно намічає шляхи розвитку інших галузей і сфер культури. Включення в розділ теми, присвяченої художньому авангарду першої половини XX ст. (більш ніж півстолітня віддаленість якого від нашого часу може викликати сумніви щодо його “сучасності”), пояснюється тим, що саме в той час закладалася сучасна парадигма художнього мислення.

В навчальному посібнику свідомо не виділено окремим тематичним блоком історичну (та) етнорегіональну типологію культури. Очевидним є той факт, що якраз ці питання найширше висвітлено в наявній навчальній літературі культурологічного спрямування. Такий стан речей, мабуть, чималою мірою зумовлений своєрідною інерцією трактування культурологічного курсу як такого, що замінив у навчальних програмах вищих навчальних закладів курс історії культури. Тож авторка вважає за можливе й доцільне не повторювати ґрунтовно представлений у навчальній літературі матеріал. Сказане, звісно, не означає абсолютного усунення історичного (й) етнорегіонального аспекту культурологічної дисципліни з матеріалу даного посібника. Цей ракурс культурологічної проблематики достатньо репрезентований у цілій низці тем – насамперед пов’язаних з історією становлення культурологічної думки, феноменами культури та питаннями міжкультурного порозуміння.

Тематично досить широке представлення культурологічного матеріалу в даному посібнику передбачає можливість варіативного підходу викладача з огляду на профіль вищого навчального закладу або факультету. Деякі питання (або й теми) можуть бути рекомендовані студентам для самостійного опрацювання.

Для полегшення роботи студентів із посібником до кожної з тем додається перелік необхідних для засвоєння матеріалу термінів та понять.

9

Перш ніж ознайомитися з текстом теми, студент має згадати значення відповідних термінів та понять або звернутися до словника термінів, який міститься наприкінці посібника.

У списки рекомендованої до кожної з тем літератури входять як тексти, що вже стали класичним надбанням культурологічної думки, так і праці сучасних дослідників. Звісно, перелік джерел не претендує на вичерпність і може бути суттєво розширений (або змінений у певних позиціях) викладачем культурології.Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Історія української культури. Конспект лекцій

  Конспект >> Культура и искусство
  ... словарь по культурологии. – М., 1997. 1. Походження та зміст поняття “культура”. Слово “культура” походить від ... сторія України. Курс лекцій. – К., 1992. Бунтян К.П., Мурзін В.Ю. та ін. На світанку історії. – К., 1998. – Т.1 Полонська Н. Істор ...
 2. Історія України. Конспект лекцій. Історія України івд найдавніших часів до сьогодення

  Конспект >> История
  ... конспект-лекцій розроблений колективом викладачів кафедри історії та ... ст та активні торгівельні відносини. Останні впливали також на становлення ... зміни не тільки в техніці та технології господарювання (розширення асортименту сільськогосподарських культур ...
 3. Історія педагогіки. Навчальний посібник

  Книга >> Педагогика
  ... та освітніх феномен ... сторією культури. Методологічно вагомий зв’язок з історією філософії, історією та істор ... також лекції професорів, конспекти студентів, ... становлення та розвитку Києво-Могилянської академії. Схарактеризувати зміст ... фольклорист, культуролог М. ...
 4. Психологія та педагогіка. Конспект лекцій

  Лекция >> Психология
  ... і записує зміст лекції у конспект. Раптом за ... сторін. Основними ознаками конфлікту як психологічного феномену ... творчої особистості. Культурологічна ж творчі ... культура і освіта. 2.Школа і педагогічна думка в епоху середньовіччя та Відродження. 3.Становлення та ...
 5. Культурологія. Курс лекцій

  Лекция >> Культура и искусство
  ... є конспектом лекцій із курсу “Культурологія”, ... ЗМІСТ ЛЕКЦІЙНИХ ТЕМ >>>>>>>>>>> МЕТА І ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ Метою курсу “Культуролог ... феномену, Лукрецій протиставляє смерть, як феномен ... беспредельного становления. ... . А., Шейко В. М. та ін. Історія культури: Навч. ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0016160011291504