Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Государство и право->Реферат
Актуальность рассматриваемой темы заключается в том, что рыночные реформы, проводимые в нашей стране, осуществленные изменения в правовой системе Росс...полностью>>
Государство и право->Реферат
К числу важнейших средств обеспечения рационального использования природных ресурсов и охраны окружающей природной среды принадлежит юридическая ответ...полностью>>
Государство и право->Реферат
защита нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов лиц, осуществляющих предпринимательскую и иную экономическую деятельность, а также прав и...полностью>>
Государство и право->Реферат
Японский управленческий опыт уже много лет активно изучают во всех странах мира, и, возможно, наиболее активно его изучают в промышленно развитых стра...полностью>>

Главная > Реферат >Государство и право

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Міністерство внутрішніх справ України

Запорізький юридичний інститут ДДУВС

Кафедра теорії та історії держави і права

Державний (політичний) режим

Курсова робота

з теорії держави і права

Виконав:

Курсант 1 курсу

2-942 взводу

Рядовий

міліції

__________ Борисенко Д.В.

Перевірив:

Доцент кафедри

к.ю.н

____________ Рибалкін А. О.

Запоріжжя – 2010 р.

Зміст

Вступ………………………………………………………………...…….…3стор.

РОЗДІЛ 1: Поняття та особливості державного режиму………………....6стор.

  1. Поняття, форми та ознаки державного режиму…………………..6стор.

  2. Види державних режимів……………………………………………8стор.

РОЗДІЛ 2: Характеристика особливостей антидемократичних режимів….......................................................................................11стор.

2.1 Особливості та форми прояву авторитарного режиму…………..11стор.

2.2 Сутність та різновиди тоталітарного режиму………………...…..13стор.

РОЗДІЛ 3: Сутнісна характеристика демократичного режиму…………17стор.

3.1 Поняття та види демократичного режиму………………………...17стор.

3.2 Особливості утвердження демократичних інституцій в Україні………………………………………………………………......21стор.

Висновки…………………………………………………………………....28стор.

Використані джерела……………………………….………………….......30стор.

Додаток №1 Схема державно-правового і державного (політичного) режиму...........................................................................................................35стор.Додаток №2 Схема форми державного режиму……………………..…36стор.

Вступ

Своєрідність конкретного державного режиму будь-якого історичного періоду визначається насамперед ступенем зрілості суспільства і державного життя, задачами й цілями, що ставить перед собою держава. Іншими словами, категорія державного режиму безпосередньо залежить від його змісту і визначається ним.

Будь-яка держава є єдина по суті, змісту й формі. Щоб вона активно функціонувала, щоб якісно й корисно діяв її механізм, потрібна чітко організована державна влада, яка, забезпечуючи цілісність і безпеку суспільства, здійснювала б керівництво суспільством в інтересах домінуючої частини населення, а також управління загально – суспільними справами. На думку відомого юриста й філософа І.А. Ільїна, форма державного режиму не “політична схема”, байдужа до життя людей, а жива організація влади народу. “Потрібно, щоб народ розумів свій життєвий устрій, вмів організовуватися, щоб поважав закони цього устрою і вкладав свою волю в цю організованість”.

Типологія держав тісно зв'язана з поняттям державного режиму. Особливості кожного конкретного типу держави встановлюються на основі аналізу його організаційного апарату, методів здійснення державної влади.

Базовою основою державно-правового будівництва в Україні є українська політико-правова доктрина, яка базується на гарантії прав людини й нації, а саме питання дотримання прав і свобод людини й громадянина є тісно пов’язане з поняттям державного режиму.

На межі двох тисячоліть у світі проходять складні, суперечливі й глибокі зміни й перетворення. Сказане відноситься перш за все до України, яка лише 19 років тому вирвалась з радянської імперії, відмовившись від політики соціалістичної країни. Адже саме в нашій країні після історичних подій на президентських виборах 2004 року триває перехід від командно-адміністративної до ринкової економіки, саме тут поступово формується громадянське суспільство і правова держава. Подібні перетворення потребують адекватних змін у державному управлінні і правовому регулюванні. В перехідний період порівняно швидко змінюються суспільні відносини, державні органи і діюче законодавство. Усе це ставить перед нами непрості задачі.

Актуальність теми наукового дослідження зумовлена проблеми удосконалення державного режиму в Україні. На сьогодні це одне з найосновніших питань для кожного громадянина України, зокрема, та держави в цілому. Врахування цих питань – необхідна передумова побудови в Україні саме такої держави, яка могла б посісти гідне місце в Європейській та у світовій співдружності держав.

Об’єктом дослідження в цій роботі є власне державний режим як сукупність прийомів, методів, форм, способів здійснення політичної державної влади в суспільстві, і розглядати його видається більш доцільним шляхом висвітлення його закономірностей і різновидів на основі їх співвідношення і поєднання.

Основним ж предметом дослідження виступають особливості здійснення різних видів політичного режиму, їх вплив на суспільство та окрему особу.

Методи дослідження. У вирішенні зазначених завдань використовувалися загальнотеоретичні і спеціально-наукові методи пізнання. У даній роботі також були використанні системно-структурний метод, що дозволив розглянути державний режим , на основі його головних елементів. Крім того, у процесі роботи використовувались методи наукового пізнання. За допомогою логіко-систематичного методу було поглиблено знання про особливості державного режиму, визначено сутність правопорушення у праві.

Метою даної курсової роботи є прагнення на підставі комплексного використання вчень провідних науковців і практиків як України так інших країн дослідити правову природу державного (політичного) режиму, з’ясувати основні його типи, а також зробити детальний аналіз форм здійснення державного режиму як в зарубіжних країнах, так і в Україні.

Досягнення зазначеної мети можливе у процесі вирішення таких завдань:

– визначити поняття і суть державного та політичного режимів;

– розкрити види та ознаки державного режиму;

– проаналізувати особливості демократичних та антидемократичних режимів;

– охарактеризувати особливості утвердження демократичних інституцій в Україні, тощо.

Структура й обсяг роботи. Відповідно до мети завдань, об’єкта й предмета дослідження курсова робота складається зі вступу, розділів висновків, додатків та переліку використаних джерел.

РОЗДІЛ 1: Поняття та особливості державного режиму.

1.1 Поняття, форми та ознаки державного режиму.

Реальна роль тих чи інших інститутів державної влади, справжній стан демократії, способи управління в тій чи іншій країні знаходять своє відображення в понятті державного режиму.

Режим - управління, сукупність засобів і методів здійснення економічної і політичної влади пануючого класу.

Державний режим означає сукупність прийомів, методів, форм, способів здійснення політичної державної влади в суспільстві, і характеризує ступінь політичної свободи, правове положення особи в суспільстві, а також тип політичної системи, що панує в країні.[15, c. 95]

Слід враховувати, що державна влада для вирішення своїх задач використовує одночасно різні форми і методи. По цьому, оцінюючи той чи інший державний режим, даючи йому відповідну оцінку важливо встановити, які методи здійснення державної влади є головними, провідними, складають домінанту державного режиму. Характер державного режиму в країні, застосування тих чи інших форм і методів державного режиму визначається багатьма чинниками. На нього впливають існуюча в країні партійна система, взаємостосунки між органами держави, прямі та зворотні зв'язки політичних партій, громадських організацій, органів держави з населенням, пануюча в суспільстві ідеологія, рівень політичної культури, традиції і багато інших обставини. Проте головним чинником є характер державної влади: демократична влада, що спирається на волю народу, має своїм наслідком демократичний режим; влада, що захищає інтереси певного класу, соціального шару, корисливі інтереси клану веде до диктаторських і тоталітарних режимів.

Зміст державного режиму визначається взаєминами між двома політичними субстанціями – владою і свободою. Саме обсяг повноважень влади, способи і методи її діяльності, ступінь свободи індивідів дозволяють належно оцінити характер існуючому в суспільстві державного режиму.

Ознаками виділення державного режиму в окремій тип є:

  • спосіб формування органів влади;

  • співвідношення між гілками влади;

  • становище і роль політичних партій та громадських організацій;

  • правовий статус особи;

  • рівень економіко-господарського розвитку;

  • рівень політичної свідомості суспільства;

  • порядок функціонування правоохоронних органів і паралельних органів;

  • встановлена правова система, її особливості і характер;

  • історичні, культурні традиції, звичаї народу, тощо. [12,c.112]

В конституціях зарубіжних країн ті чи інші сторони, елементи державного режиму закріплені в неоднаковому об'ємі. Аналіз основних законів різних країн свідчать, що предметом конституційного регулювання є наступні елементи державного режиму:

- державна влада, яка має своєю основою політичну владу народу, політичне панування певної соціальної групи;

- організаційно - правовий поділ державної влади та автономія її гілок, з одного боку, і принцип єдності державної влади - з іншого;

- змагальність, пошук компромісу і консенсусу в діяльності державних органів або, навпаки, обмеження політичної діяльності, орієнтація на боротьбу з політичними опонентами і придушення їх;

- політичні свободи громадян, можливість їх самостійної і активної участі в політичному житті;

- самоврядування територіальних громад на певній місцевості.

Державний режим - найважливіша складова частина політичного режиму, що існує в суспільстві. Політичний режим - поняття більш широке, оскільки воно містить у собі не тільки методи державного управління, але і характерні способи діяльності недержавних політичних організацій (партій, клубів, союзів).

Політичний режим – це характеристика не тільки держави, але й всієї політичної системи: відносини між людьми з приводу державної влади й відносини людей з державною владою, які формують зміст політичного режиму, розгортаються саме у сфері політичної системи. Оскільки остання є одним із рівнів громадянського суспільства, то корінні соціально-економічні й культурні основи цього суспільства зумовлюють характер держави не безпосередньо, а втілюючись в особливостях політичного режиму.

Форми державного режиму являють собою сукупність методів здійснення управління державою. Ідеальних демократичних форм державного режиму в реальності не існує. У тій чи іншій конкретній державі присутні різні за своїм змістом методи офіційного управління. Незважаючи на це, можна виділити найбільш загальні риси, властиві тому чи іншому різновиду державного режиму. [14, c.45]Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Політичний режим України і проблема інтеграції української держави до світової демократичної спі

  Реферат >> Астрономия
  ... типологій політичних режимів. Український політичний режим є однією з модифікацій неопатримоніального політичного режиму. Неопатримон ... -друге, провідне місце в системі державного управління посідають представники ...
 2. Політичні режими та устрої

  Реферат >> Астрономия
  ... тему: “Політичні режими” 2003 Політичний режим - це сукупність методів і прийомів здійснення державної влади ... показників, як форма державного правління, політичний режим та форма державного устрою. Однак через ...
 3. Політичний режим. Політичний устрій

  Конспект урока >> Право, юриспруденция
  Тема уроку. Політичний режим. Політичний устрій. Мета уроку. Мета: ... уроку. Організація уроку: 1.Політичний (державинй) режим. Політичний (державний) режим визначає методи, якими здійснюють ... союзом ряду державних утворень, які мають певну політичну самостійні ...
 4. Політичний режим і політична влада

  Реферат >> Политология
  ... політичної системи. Тому політичний режим доцільно розглядати, як процесуальну характеристику політичної системи в цілому. 1.Політичний режим ... , як спосіб функціонування політичної системи визначається способом формування державних орган ...
 5. Основні політичні режими сучасності Демократія та її роль у суспільстві

  Реферат >> Астрономия
  ... і. Політичний режим – це вираження політичного напряму здійснення політичної влади, її політичних пріоритетів, тобто він характеризує політичну ... злиття з державним апаратом вивели тоталітаризм із галузі політичних уявлень у галузь політичних реалій. Таким ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0017180442810059