Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Банковское дело->Дипломная работа
В современном обществе по инициативе участников экономического процесса ежедневно заключается множество сделок, по приобретению товаров и услуг, включ...полностью>>
Банковское дело->Реферат
Современный банковский рынок немыслим без риска Под риском принято понимать вероятность, а точнее угрозу потери банком своих ресурсов, недополучения д...полностью>>
Банковское дело->Реферат
Банковское дело – древняя наука Она аккумулирует тысячелетний опыт работы кредитных учреждений, раскрывает то, что на протяжении длительного периода ф...полностью>>
Банковское дело->Реферат
Создание платежных средств проявляет себя на уровне экономи­ки в целом (или, как говорят, на макроуровне) Известно, что об­мен продуктами труда произв...полностью>>

Главная > Книга >Банковское дело

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Передмова

Ринкова економіка країни неможлива без існування банківської системи, банків і їх діяльності, яка б максимально задовольняла вимоги й очікування клієнтів і була б стійкою до криз. У сучасному ринковому середовищі підприємства через банківську систему забезпечують потребу не тільки у касово-розрахункових операціях, а й у широкому спектрі кредитних, валютних, інвестиційних, довірчих, лізингових та інших операціях банків. Банківські операції виступають своєрідним механізмом підтримки економічної рівноваги в державі.

Навчальна дисципліна «Банківські операції» спрямована на висвітлення актуальних питань, які розкривають сутність банку, порядок його створення, його функції, принципи організації, ресурси банку, механізм здійснення банківських операцій та послуг, підходи до оцінки діяльності банків, проблеми законодавчого регулювання та ліцензування їх діяльності в Україні.

Вивчення дисципліни «Банківські операції» є необхідною умовою підготовки фахівців вищої кваліфікації з банківської справи.

Дисципліна «Банківські операції» базується на засвоєнні студентами курсу «Гроші і кредит», у якому розкриваються сутність сучасних грошей без власної вартості та зв`язку із золотом, основи розвитку кредиту та його форм, функціонування банків і банківських систем, а також на знаннях таких навчальних дисциплін, як «Макроекономіка», «Мікроекономіка», «Економічна теорія», «Фінанси», «Фінансове право», «Банківська статистика», «Облік у банках», «Інвестування» тощо.

Завдання дисципліни «Банківські операції» полягає у тому, щоб навчити студентів основам банківництва, прищепити вміння, навички виконувати конкретні банківські операції в національній та іноземній валюті з касово-розрахункового та кредитного обслуговування клієнтів, валютно-обмінних операцій банків та операцій з надання та виконування ними банківських гарантій, операцій з цінними паперами тощо.

Навчальний посібник «Банківські операції» популярно висвітлює актуальні питання банківництва.

Для більш ефективного засвоєння студентами матеріалу дисципліни в посібнику є багато схем і таблиць, які ілюструють ті чи інші поняття кожного розділу. У посібнику подано також термінологічний словник ключових понять і термінів та список рекомендованої літератури. У додатках надані зразки основних документів, які використовуються при обслуговуванні банками клієнтів.

РОЗДІЛ 1. СТВОРЕННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКУ

  1. Сутність банку, його функції та основні принципи діяльності

Формування сучасних ринкових умов неможливе без участі банків, які мають велике суспільне значення. Це пов’язано зі здатністю банків управляти системою платежів і розрахунків, здійснювати інвестиції та кредитні операції, спрямовувати заощадження до виробничих структур; регулювати рух грошових потоків згідно із грошово-кредитною політикою держави, впливаючи на швидкість їхнього обороту, рівень інфляції і в підсумку визначати ступінь економічного розвитку країни.

Історією накопичено чималі знання щодо розвитку грошового обігу, але поки що не існує однозначної відповіді на те, яку роль при цьому відігравали найпростіші кредитні установи. Через це період і природа виникнення банків в економічній літературі залишаються невизначеними.

В економічній літературі пропонуються різні тлумачення поняття банку.

За етимологічними словниками, слово «банк» походить від італ. banco – «стіл», на якому середньовічні міняйла розкладали свої монети. Воно запозичене російською мовою з 1707 року.

Слова banquier та bankier французькою та німецькою мовах означають власника капіталу, що дає можливість одноосібно визначати стратегію і тактику використання фінансових ресурсів.

Проте, як зазначив академік Академії економічних наук і підприємницької діяльності Російської Федерації д.е.н., проф. О.І.Лаврушин, не існує достатньої інформації, щоб чітко визначити період виникнення банків та їх істину природу.

Існує дві позиції щодо періоду виникнення банків. Згідно з першою причиною появи банку як кредитної установи, була потреба в кредитуванні та регулюванні грошових відносин. На думку деяких вчених, перші банки виникли в XIV – XV ст. в окремих італійських містах (Венеції, Генуї), що пов’язано з тим, що Італія була центром світової торгівлі. А перший банк, у сучасному розумінні, з’явився в Італії в 1407 р.(Bankadi San Giorgio).

На думку цієї групи економістів, банк як особливий вид підприємницької діяльності виник не внаслідок розвитку товарно-грошових відносин, а тоді, коли потрібна була мережа спеціальних закладів, які б здійснювали кредитні операції. Тому банки з’явилися тільки тоді, коли без всебічного використання кредиту неможливе було функціонування капіталістичних підприємств, тобто банк характеризується виключно як явище капіталістичної системи господарювання.

Інша група вчених вважає, що банківська справи була відома в більш ранній період. Так, у Єгипті банківські операції здійснювалися у 2700 році до н.е. через торговельні компанії, що поряд з виконанням своїх безпосередніх функцій видавали також позички. Перші кредитні операції практикувалися у Стародавньому Вавилоні (VI ст. до н.е.) та Греції (IV ст. до н.е.). такі операції здійснювали як окремі особи, так і деякі церковні установи, де концентрувалися значні грошові кошти.

Разом із кредитними операціями банків поступово одержали розвиток і розрахунки з обслуговування вкладників. Розрахунки здійснювалися за допомогою так званого трансферту, тобто перенесення грошових коштів з однієї таблиці (рахунка) на іншу, це свідчить про утворення найпростіших форм безготівкових розрахунків. Потім почали з’являтися протопити чеків та векселів – сучасних форм безготівкового обігу, що значно полегшувало і прискорювало взаємні платежі, та сприяло розвитку банківської справи.

Отже, згідно з іншою точкою зору, виникнення перших банків відбувалося задовго до мануфактурної стадії капіталізму, у період становлення держави на етапі розвитку товарного обміну, грошових і кредитних відносин.

Таким чином, виникнення перших банків історично пов’язане з наявністю таких передумов:

 • розвиток товарного обміну, грошових і кредитних відносин;

 • розвиток кредитної справи і розширення операцій з обслуговування клієнтів;

 • видача позичок не лише для задоволення споживчих потреб, а й на проведення господарських операцій;

 • одночасне виконання банками розрахункових і кредитних операцій;

 • платність за позички як умова прибутковості і функціонування банку та виробничого використання банківської позички.

Причиною виникнення банків була потреба ринку в посередницькій діяльності з розміну та обміну цінностей, що виконували функцію грошей.

Сутність сучасного банку, як правило, визначається з юридичної та економічної точок зору. Розуміння сутності банку з юридичної точки зору полягає у розгляді тих операцій, які згідно із законодавством держави належать до банківської діяльності.

Порядок створення, організації та функціонування як вітчизняних банківських установ, так і філій іноземних банків в Україні регулюється положеннями Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 № 2121-III (із змінами та доповненнями станом на 01.01.2011 р.) та відповідних нормативно-правових актів Національного банку.

У процесі аналізу економічної сутності банку важливо враховувати історичні закономірності, стійкі традиційні угоди (збереження, обмін валют, кредитування, розрахунки), виділити ті з них, які додаються економічною кон’юнктурою, особливостями певного етапу суспільного розвитку.

Згідно із зазначеним Законом сутність банку визначається таким чином:

У процесі аналізу економічної сутності банку важливо враховувати історичні закономірності, стійкі традиційні угоди (збереження, обмін

Необхідність визначення сутності банку полягає у розкритті його особливостей, які вирізняють банк з-поміж інших суб’єктів господарювання. Сутність банку доцільно розглядати на макрорівні, відносно економіки в цілому, беручи до уваги різноманітність діяльності конкретних банків. Банк може не виконувати окремих банківських операцій в конкретний момент, проте від цього банк не перестає бути банком, тобто сутність єдина незалежно від типу банку, що розглядається.

З економічного погляду банк переважно порівнюють з підприємством, яке створює особливий специфічний продукт – гроші, платіжні засоби та послуги грошового характеру.

Поряд з банками посередництво у переміщенні грошових коштів на ринках здійснюють інші фінансові та фінансово-кредитні установи: інвестиційні фонди, страхові компанії, брокерські, дилерські фірми, кредитні спілки та ін. Проте принциповими ознаками банків є такі:

 • для банків характерним є подвійний обмін борговими зобов’язаннями: розміщення власних боргових зобов’язань (депозитів, ощадних сертифікатів тощо), у результаті чого мобілізовані кошти розміщуються у боргові зобов’язання та цінні папери, що імітовано іншими суб’єктами (відмінність від фінансових брокерів та дилерів, що не випускають власних боргових зобов’язань);

 • прийняття банками на себе безумовних зобов’язань з фіксованою сумою боргу перед юридичними та фізичними особами (відмінність від інвестиційних фондів, які всі ризики, пов’язані зі зміною вартості активів та пасивів, розподіляють серед своїх учасників);

отримання прибутку від здійснення діяльності щодо обслуговування як фізичних, так і юридичних осіб, проведення банками розрахунково-касових операцій, обслуговування готівкових та безготівкових розрахунків клієнтів (відмінність від кредитних спілок, які є неприбутковими фінансово-кредитними організаціями, що діють в інтересах своїх учасників фізичних осіб, акумулюючи їх кошти та надаючи позички відповідно до їх потреб).

Проте порівняно з підприємством банк має певні відмінності (табл. 1.1).

Таблиця 1.1

Порівняльна характеристика сутності банка та підприємства

Банк

Підприємство

Промислове

Діяльність зосереджено у сфері обігу та обміну (банк – це посередник між товаровиробниками, скоріше продавець ніж виробник)

Діяльність зосереджено у сфері виробництва

Характер емісії (банк крім випуску власних цінних паперів проводить облік, збереження цінних паперів інших емітентів)

Підприємство може емітувати власні цінні папери (акції, боргові цінні папери)

Торговельне

Банк здійснює кредитування однобічно передаючи вартість позичальнику, який повертає позичку у визначений термін

При торгівлі має місце зустрічний рух вартості

При кредитуванні вартість переходить до позичальника у тимчасове користування

При торгівлі власність на товар переходить від продавця до покупця

У своїй діяльності банк використовує власні та переважно залучені кошти

При торговельній угоді продається те, що належить власнику

При кредитуванні банк отримує не тільки суму наданої позички, а й приріст у вигляді процента

При торгівлі продавець отримує від покупця ціну товару

Специфіка банківської установи розкривається у її структурі, яку можна представити таким чином (рис. 1.1):

Рис. 1.1. Структура банківської установи

Сутність банку також можна з’ясувати на підставі аналізу його функцій. В економічній науці під функцією розуміється найпростіший прояв однієї зі специфічних сторін сутності предмета, тому функції розглядаються в рамках єдиної специфічної сутності предмета. Разом з тим неправильно розглядати сукупність функцій, як вираження сутності предмета, тому що функції не визначають суті предмета, а служать відбиттям його глибинних властивостей.Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Історія педагогіки. Навчальний посібник

  Книга >> Педагогика
  ... пісні і танці Гомерівські поеми; гра на лірі, сп ... імітували елементарні трудові операції. Навчання підлітків ... вчині вносилося на банківський рахунок по ... Навчальний посібник. – Суми: СумДПУ, 2000 – 208 с. 8. Сбруєва А.А., Рисіна М.Ю. Навчальний посібник ...
 2. Соціально-орієнтовані банківські продукти та їх роль у вирішенні сучасних соціально-економічних потреб

  Дипломная работа >> Банковское дело
  ... іка обсягів та структури пасивних операцій в банківській системі України [115] Рис ... іка обсягів та структури пасивних операцій в банківській системі України [115] ... Банкомати — банківські автомати для видачі і інкасування готівки при операціях із пластиковими ...
 3. Аналіз діяльності банківської системи України

  Курсовая работа >> Банковское дело
  ... банк і його операції: Конспект лекцій. – К.: МАУП, 2007. – 44 с. Вовчак О.Д., Рущишин Н.М. Банківська справа: Навчальний посібник ... ітика: Навч. посібник. – К.: Атака, 2005. – 480 с. Снігурська Л.П. Банківські операції і послуги: Навч. посібник. – К.: МАУП ...
 4. Економіка підприємства. Навчальний посібник

  Книга >> Экономическая теория
  ... нноваційно-впроваджувальні Лізінговані Банківські Страхові Туристичні тощо Технолог ... сумарна тривалість коротких операцій (операція вважається короткою, ... мства: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – Київ, Центр навчальної літератури ...
 5. Банківські злиття та поглинання організаційноекономічні аспекти

  Курсовая работа >> Банковское дело
  ... їни щодо надання банківській корпорації ліцензій на виконання окремих операцій встановлюються на ... істю підприємства (організації). Навчальний посібник під редакцією Сиваченко І. - Київ: ЦУЛ, 2003 ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0014500617980957