Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Финансовые науки->Контрольная работа
Важнейшими условиями нормального функционирования и стабильности любого государства являются единое финансовое, валютное регулирование, единая денежна...полностью>>
Финансовые науки->Учебное пособие
1 Модель кругооборота (замкнутого потока) доходов и продуктов отражает основные макроэкономические зависимости, существующие между отдельными секторам...полностью>>
Финансовые науки->Реферат
Основой денежной системы Древней Руси стала гривна, весовая единица, древняя славянская денежная, служащая для измерения золота и серебра Золотые, сер...полностью>>
Финансовые науки->Реферат
Денежный оборот Деньги находятся в постоянном движении между экономическими агентами, к которым относятся домашнее хозяйство (отдельные лица и семьи),...полностью>>

Главная > Дипломная работа >Финансовые науки

Сохрани ссылку в одной из сетей:

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Фінансово-економічний факультет

Кафедра страхування

МАГІСТЕРСЬКА ДИПЛОМНА РОБОТА

на тему : "НЕПРЯМІ ПОДАТКИ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ"

Київ – 2004

АНОТАЦІЯ

Дипломна робота студента на тему : "НЕПРЯМІ ПОДАТКИ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ" складається із вступу, 3 розділів та висновків. Робота викладена на 140 сторінках, містить 22 таблиці, 12 рисунків, додатки на 27 листах. Перелік використаної літератури містить 37 найменувань.

Об’єкт досліджень дипломної роботи: податкові відносини, що виникають в процесі регулювання підприємницької діяльності суб'єктів господарювання, як інструмент впливу на фінансово-господарську діяльність закритого акціонерного товариства спільне українськокіпрське підприємство "КИПАРИС"(м. Дніпропетровськ) за 2001 2003 роки , основні тенденцій розвитку непрямого оподаткування в Україні на базі світового досвіду.

Мета досліджень дипломної роботи: дослідження впливу непрямих податків на фінансово-господарську діяльність підприємств, виявлення основних закономірностей механізму стягнення непрямих податків, розробці пропозицій щодо удосконалення механізму нарахування та сплати непрямих податків, розробці пропозицій щодо реформування системи непрямих податків.

Актуальність досліджень дипломної роботи:Отримані результати свідчать про фактичні тенденції європейського напрямку розвитку системи оподаткування в Україні з переважною долею непрямих податків на споживання, при цьому найбільш динамічно розвиваються специфічні акцизи на окремі товарні групи(акцизний збір та мито) та знижується доля універсального акцизу на загальний перелік товарних груп та послуг(податок на додану вартість).

Інформаційне забезпечення : статистичні дані доходної частини Державного бюджету України в 1992 – 2004 роках, фінансова та податкова звітність ЗАТ СП з ІІ "КИПАРИС" за 2001 –2003 роки.

Методологічне забезпечення : структурування податкових надходжень за реєстрами бюджетної класифікації, ретроспективний аналіз показників податкової звітності, аналітична обробка та групування показників в динаміці .

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНА ОСНОВА СТЯГНЕННЯ НЕПРЯМИХ ПОДАТКІВ

ЯК СКЛАДОВОЇ СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ В УКРАЇНІ

1.1 Економічна необхідність та доцільність непрямих податків

1.2 Еволюція теоретичних положень про стягнення непрямих податків

1.3 Законодавча база, яка регулює порядок обчислення та сплати непрямих податків

1.3.1 Механізм справляння ПДВ

1.3.2 Механізм справляння акцизного збору

1.3.3 Механізм справляння мита

1.3.4 Організація обліку та контролю стягнення непрямих податків, штрафних санкцій та нарахуванні пені за прострочку сплати

РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ВПЛИВУ СТЯГНЕННЯ НЕПРЯМИХ ПОДАТКІВ НА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРЧУ ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА ( НА ПРИКЛАДІ СП З ІІ "КИПАРИС" ЗА 2001 – 2003 РОКИ)

2.1 Загальна техніко-економічна характеристика спільного підприємства СП З ІІ "КИПАРИС"

2.2 Аналіз складу і джерел утворення майна (активів) та фінансових результатів діяльності СП З ІІ "КИПАРИС"

2.3 Коефіцієнтний аналіз динаміки показників фінансової діяльності СП З ІІ "КИПАРИС"

2.4 Вплив непрямих податків (податку на додану вартість, акцизного збору та мита) на фінансово-господарську діяльність СП З ІІ "КИПАРИС"

РОЗДІЛ 3. ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ НАРАХУВАННЯ ТА СТЯГНЕННЯ НЕПРЯМИХ ПОДАТКІВ НА СПОЖИВАННЯ В УКРАЇНІ

3.1 Роль непрямих податків у формуванні доходів Державного бюджету України

3.2 Зарубіжний досвід непрямого оподаткування та можливості його використання в Україні

3.3 Критерії розбудови системи непрямого оподаткування в проекті Податкового Кодексу України

3.3.1 Напрямки реформування податку на додану вартість

3.3.2 Напрямки реформування акцизного збору

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

ДОДАТКИ

Додаток А. Декларація розрахунку податку на додану вартість СП "КИПАРИС"

Додаток Б. Розрахунок акцизного збору СП "КИПАРИС"

Додаток В. Ставки внутрішнього акцизного збору та деякі товарні групи

Додаток Г. Ставки акцизного збору та ввізного мита на деякі товарні групи імпорту

Додаток Д. Результати аналізу динаміки показників балансу, фінансових результатів та коефіцієнтів ліквідності,фінансової стійкості та ділової активності СП "КИПАРИС" за 2001 – 2003 роки

ВСТУП

У 90ті р.р. минулого століття Україна була вимушена практично з нуля будувати власну систему оподаткування. Така система мала одночасно як відповідати вимогам ринкової системи економічного регулювання, так і виходити зі специфічних рис трансформаційних процесів, які здійснювалися в українській економіці. Недосконалість нормативних актів у сфері оподаткування, часто – некритичне копіювання досвіду розвинених країн, невпинне загострення трансформаційної кризи призвели до формування в Україні складної, заплутаної, суперечливої та неефективної податкової системи.

Податкова політика держави є складовою частиною економічної політики, яка базується на сукупності юридичних актів, що встановлюють види податків, зборів та обов’язкових платежів, а також порядок їх стягнення та регулювання.

Кожна конкретна податкова система є відображенням податкової політики, яка проводиться державою. Податкова система це сукупність податків, зборів, інших обов`язкових платежів і внесків до бюджету і державних цільових фондів, які діють у встановленому законом порядку. Сутність, структура і роль системи оподаткування визначаються податковою політикою, що є виключним правом держави, яка проводить її в країні самостійно, виходячи із завдань соціально-економічного розвитку. Через податки, пільги і фінансові санкції, а також і відповідальність, які виступають невід'ємною частиною системи оподаткування, держава ставить єдині вимоги до ефективного ведення господарства в країні.

Важливу роль у формуванні ефективної податкової політики належить обґрунтуванню оптимальних принципів оподаткування. А.Сміт сформулював чотири фундаментальні принципи або "закони", що стали класичними і придатні для будь-якої економічної системи: перший піддані держави повинні брати участь в утримуванні уряду відповідно до свого доходу, яким вони користуються під захистом держави; другий податок який зобов'язана сплачувати кожна окрема особа має бути точно визначений (строк оплати, спосіб платежу, сума платежу); третій податок повинен стягуватися в той час і таким способом, які найзручніші для платника; четвертий податок має бути розроблений таким чином, щоб він стягувати з народу як найменше грошей понад те, що необхідно для формування державного бюджету.

Суспільне призначення податків проявляється в їх функціях. Їх дві "фіскальна" й "економічна".

Фіскальна полягає в формуванні грошових доходів держави. Гроші потрібні їй на утримання державного апарату, армії, розвитку науки і техніки, підтримку дітей, літніх і хворих людей. Із зібраних у вигляді податків коштів держава покриває витрати на освіту, будує школи, вищі учбові заклади, дитячі будинки, платить зарплату викладачам і стипендію студентам. Частина коштів йде на охорону здоров`я. З цього ж джерела і витрачаються гроші на будівництво державних підприємств, споруд, доріг, захист навколишнього середовища.

Економічна функція податків полягає у впливі через податки на суспільне відтворення, тобто охоплює будь-які процеси в економіці країни, а також соціально-економічні процеси в суспільстві. Податки в цій функції можуть відігравати стимулюючу, обмежуючу і контролюючу роль. Значне підвищення податків здатне не тільки обмежити, але й зробити беззмістовною підприємницьку діяльність.

Історія розвитку системи оподаткування свідчить про те, що податки можуть бути не лише джерелом наповнення бюджетів різних рівнів, а й інструментом регулювання тих чи інших соціально-економічних процесів — перерозподілу доходів між членами суспільства, стимулювання окремих видів господарської діяльності та обмеження розвитку інших тощо. Свідоме використання державою податків для досягнення певної мети проходить у рамках її податкової політики.

Стратегія проведення податкової політики в Україні повинна спиратись на грунтовну теоретичну базу, максимально враховувати відмінність перехідного стану економіки держави.

Вся історія податкової політики зводиться до пошуків ідеалів оптимального оподаткування. При цьому держава не може задовольнятися лише загальними пропорціями розподілу ВВП. Вона повинна враховувати інтереси кожного підприємства, кожного члена суспільства. Іншими словами, податкова політика повинна влаштовувати і державу, і платників податків.

Об’єкт досліджень дипломної роботи: податкові відносини, що виникають в процесі регулювання підприємницької діяльності суб'єктів господарювання, як інструмент впливу на фінансово-господарську діяльність закритого акціонерного товариства спільне українсько-кіпрське підприємство "КИПАРИС"(м. Дніпропетровськ) за 2001 2003 роки , основні тенденцій розвитку непрямого оподаткування в Україні на базі світового досвіду.

Мета досліджень дипломної роботи: дослідження впливу непрямих податків на фінансово-господарську діяльність підприємств, виявлення основних закономірностей механізму стягнення непрямих податків, розробці пропозицій щодо удосконалення механізму нарахування та сплати непрямих податків, розробці пропозицій щодо реформування системи непрямих податків.

Актуальність досліджень дипломної роботи:Отримані результати свідчать про фактичні тенденції європейського напрямку розвитку системи оподаткування в Україні з переважною долею непрямих податків на споживання, при цьому найбільш динамічно розвиваються специфічні акцизи на окремі товарні групи(акцизний збір та мито) та знижується доля універсального акцизу на загальний перелік товарних груп та послуг(податок на додану вартість).

Інформаційне забезпечення : статистичні дані доходної частини Державного бюджету України в 1992 – 2004 роках, фінансова та податкова звітність ЗАТ СП з ІІ "КИПАРИС" за 2001 –2003 роки.

Методологічне забезпечення : структурування податкових надходжень за реєстрами бюджетної класифікації, ретроспективний аналіз показників податкової звітності, аналітична обробка та групування показників в динаміці .
Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Непрямі податки та їх вплив на фінансово-господарську діяльність суб єкта підприємництва

  Реферат >> Финансы
  ... ” Тема індивідуального завдання :”Непрямі податки та їх вплив на фінансово-господарську діяльність суб’єкта підприємництва” Виконав: Студент 2-ї групи ... примірнику і зберігається на підприємстві як документ суворої звітност ...
 2. Непрямі податки з підприємств

  Курсовая работа >> Финансовые науки
  ... податків та їх вплив на фінансово-господарську діяльність підприємств. 2. Порядок обчислення і сплата непрямих податків в Україні. Платниками мита є фізичні та ... непрямих податків у загальних податкових доходах держави. Непрямі податки - податки на товари ...
 3. Оподаткування підприємств

  Учебное пособие >> Финансовые науки
  ... і обчислення та сплати в бюджет окремих непрямих податків та їхній вплив на фінансово-господарську діяльність підприємств. 1.4.2 Мито Мито є непрямим податком, що ...
 4. Оподаткування підприємств та його вплив на прийняття фінансово-господарських рішень

  Дипломная работа >> Финансовые науки
  ... аналіз впливу податків на фінансово-господарську діяльність підприємств та, окремо, сільськогосподарських підприємств, ... Непрямі податки ще називають податками на споживання. Оскільки платниками непрямих податків є споживачі продукції, і самі податки ...
 5. Особливості системи оподаткування ВАТ "Острозький молокозавод" та її вплив на фінансові результати підприємства

  Дипломная работа >> Финансовые науки
  ... ни “Про систему оподаткування”. Непрямі податки (або податки на споживання) – податки, які стягуються у процес ... та нагромадження. В сучасних умовах господарювання податки виступають суттєвим фактором впливу на фінансово-господарську діяльність підприємств. ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0014469623565674