Рекомендуем ознакомиться

Банковское дело->Реферат
Коммерческие банки, как и другие субъекты хозяйственных отношений, для обеспечения своей коммерческой и хозяйственной деятельности должны располагать ...полностью>>
История->Реферат
Бронзовый век Южного Урала (2-е - нач. 1-го тыс. до н.э.) - историко-культурный период, знаменующийся переходом от металлургии меди к использованию бр...полностью>>
История->Реферат
История-рассказ о прошедшем,узнанном. обобщение и обработка накопленного человеческого опыта. Объект: вся совокупность факторов, характеризующих жизнь...полностью>>
Экономика->Реферат
К сожалению, в России малый бизнес находится на начальном этапе развития. Несмотря на принимаемые правительством меры поддержки малого предприниматель...полностью>>

Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Як розробити ефективну рекламну кампанію

  Реферат >> Астрономия
  Як уже було сказано, американський учений Лассвел розробив загальну комунікативну модель, яка складається з таких чотирьох елементів: комунікатора, звернення, носія звернення та того, хто сприймає звернення, — реципієнта (покупець, споживач). Тобто, у цій моделі беруть участь: рекламодавець (комунікатор), рекламна агенція, засоби масової інформації (носій звернення) та цільова аудиторія (реципієнт).
 2. Рекламні агенції розробка та виготовлення рекламних звернень планування рекламних кампаній

  Реферат >> Астрономия
  Створенням та виготовленням рекламного звернення займаються професійні організації, які надають своїм клієнтам повний або обмежений обсяг послуг з планування і проведення рекламних кампаній, а також окремих її заходів, наприклад, розробки чи розміщення (або того та іншого разом) замовлень у засобах масової інформації — у пресі, на радіо й телебаченні, замовлень на виготовлення та прокат рекламних фільмів, відеороликів, відеокліпів тощо.
 3. Планування рекламної кампанії

  Реферат >> Маркетинг
  Отримання замовлення передбачає двояку поведінку рекламної агенції стосовно рекламодавця: активну й пасивну. За активної поведінки рекламна агенція сама шукає клієнтів і пропонує себе рекламодавцеві, за пасивної — клієнт сам звертається до рекламної агенції.
 4. Проблеми розробки та реалізації рекламної кампанії для автомобіля марки ЗАЗ-110307-

  Дипломная работа >> Маркетинг
  При правильній організації реклама дуже ефективна і сприяє швидкої безперебійної реалізації виробленої продукції. Але для того, щоб реклама працювала, потрібно розробити стратегію рекламної кампанії. Велика частина українських власників і керуючих підприємств схильні використовувати одиничні рекламні акції.
 5. Аналіз прийняття рішення про проведення рекламної кампанії

  Реферат >> Астрономия
  Прийняття рішень у галузі рекламування передбачає вибір одно­го з кількох варіантів планів. Дослідження процесу прийняття рі­шень має на меті аналіз внутрішніх та зовнішніх факторів, які впли­вають на цей процес. Необхідно зрозуміти, що дослідження — це спосіб аналізу ринку, а рекламна кампанія — це засіб, за допомогою якого фірма спілкується з ринком.
 6. Маркетингова стратегія промислового підприємства

  Дипломная работа >> Маркетинг
  Актуальність теми У ранній період зародження українського бізнесу, однієї із самих злободенних проблем, було нерозуміння принципів його ведення Першим принципом наших менеджерів (тоді це слово не було поширено) був - "треба крутитися" Після "розкручування", підприємці поставали перед питанням "куди йти", а потім витіснялися більш сильними конкурентами чи зникали разом з формуванням ринку, тенденції якого не враховувалися Чітка, продумана й ефективна маркетингова стратегія - рідкість на більшій частині українських підприємств і по нині
 7. Планування та організація рекламної діяльності на підприємстві

  Реферат >> Астрономия
  Небагато підприємств можуть сьогодні успішно вести справи без реклами в тому або іншому її вигляді. У великих фірмах, де є штатні фахівці і забезпечена підтримка рекламного агентства, різні функції легко розподілити серед придатних для їх виконання працівників.
 8. Визначення впливу рекламного звернення на цільову аудиторію

  Реферат >> Астрономия
  Тестування рекламного звернення є найважливішою складовою рекламної кампанії. В Україні тільки почалися такого роду дослід­ження ефективності реклами, в економічно розвинутих країнах вони використовуються вже давно. Існують десятки тисяч фірм, що зай­маються тестуванням ефективності рекламних звернень і які вже діють понад сто років.
 9. Розробка ефективної стратегії витрат на підприємстві

  Курсовая работа >> Менеджмент
  Ефективне управління організацією в цілому, і її витратами – зокрема є однією з найважливіших цілей менеджменту на підприємстві За нинішнього часу, часу швидкої зміни в технологіях виробництва, наявності нестабільності в економічній і політичній ситуації, посилень конкуренції, витрати виробництва на будь-якому підприємстві – найактуальніший показник, що забезпечує або розвиток або спад в діяльності організації
 10. Розробка ефективного рекламного звернення

  Реферат >> Астрономия
  Зарубіжні спеціалісти з маркетингу пропонують оцінювати рекламні звернення з погляду їхньої необхідності, значущості та вірогідності. Рекламне звернення передовсім має повідомити по­купцю щось таке, що тому необхідно знати про товар. Крім того, воно повинно проінформувати його про щось виняткове або осо­бливе, чого не мають інші марки даної товарної групи.
 11. Рекламне дослідження ринку

  Реферат >> Астрономия
  Дослідження є необхідною умовою ефективного прийняття рі­шення в галузі маркетингу, а відповідно, і комунікацій. Рекламне дос­лідження ринку передбачає збирання, систематизацію й аналіз даних, які необхідні фірмі або організації для вирішення комунікативних за­вдань, задоволення потреб людей у товарах, послугах чи ідеях.
 12. Ефективність використання фінансових ресурсів підприємств та шляхи її підвищення

  Реферат >> Финансы
  Актуальність теми дослідження. В умовах становлення та розвитку ринкових відносин в Україні спостерігається нестача фінансових ресурсів у багатьох суб’єктів господарювання. Це обумовлено рядом обставин. По-перше, втратою підприємствами власних фінансових ресурсів внаслідок збиткової їх роботи та інфляції.
 13. Шляхи підвищення маркетингової діяльності ТОВ Нові комунікації

  Дипломная работа >> Маркетинг
  У першому розділі були розглянуті теоретичні аспекти маркетингових досліджень підприємства. Сутність маркетингу і його перспектива та аналіз використання маркетингу у виробничому підприємстві. Підприємство в сучасному світі може добитися успіху лише у тому випадку, коли воно не ігнорує запити споживачів.
 14. Організація реклами продукціі на ЗАТ Forte Україна

  Реферат >> Маркетинг
  У даній курсовій роботі возглянуті теоретичні основи маркетингової стратегії по просуванню промислового товару на ринок (планування рекламної компанії, розробка рекламного бюджету), на прикладі промислового підприємства ЗАТ «Forte Україна» розроблені шляхи удосканалення рекламної політики.
 15. Аналіз маркетингової діяльності ПП Діоніс

  Дипломная работа >> Маркетинг
  Формування ринкової економіки зумовило необхідність переорієнтації виробництва та реалізації товарів на задоволення потреб і запитів споживачів. Нова система господарювання в Україні викликала великий інтерес з боку українських підприємців та економістів до маркетингової концепції управління на рівні підприємства, об’єднання.
 16. Вибір засобів розповсюдження реклами на зовнішньому ринку

  Курсовая работа >> Экономика
  У наші дні не можна не помітити величезного впливу, що здійснює рекламна галузь на національну та світову економіку Високі темпи її розвитку, великі обсяги валютних надходжень активно впливають на різні сектори економіки Сьогодні рекламна діяльність – ключова галузь світової торгівлі – доходи від нього у світовому експорті товарів і послуг займають друге місце, поступаючись тільки експорту нафти й нафтопродуктів
 17. Розробка заходів щодо рекламної стратегії Прямоточного гідроагрегату

  Дипломная работа >> Маркетинг
  Одним з основних показників цивілізованості суспільства в усі часи була і залишається увага, яка приділяється в ньому розвитку науки, культури і техніки Від того наскільки значним є інтелектуальний потенціал суспільства і рівень його культурного розвитку, залежить успіх розв’язання посталих перед ним економічних проблем
 18. Маркетинг інновацій як умова забезпечення конкурентоспроможності продукції підприємства

  Курсовая работа >> Маркетинг
  Інноваційний менеджмент і маркетинг нині є найважливішими задачами підприємництва Вони повинні стати частиною філософії і стратегії кожного підприємця, що хоче затвердитися на ринку Однак інноваційний маркетинг не зводиться до зовнішньої проблеми - збуту нових продуктів Не менше значення має і внутрішня проблема - прийняття набору мір для створення інноваційного клімату, що у свою чергу сприяє творчості і знижує опір новаціям Загальна інноваційна стратегія виходить з того, що інноваційні імпульси можуть йти як від підприємця, так і з боку ринку У першому випадку підприємство буде намагатися п
 19. Система підвищення ефективної діяльності комерційного банку на основі зарубіжного досвіду

  Дипломная работа >> Банковское дело
  Розбудова сучасної банківської системи, яка відповідає стратегії євроінтеграційного розвитку країни, є однією з найактуальніших проблем теорії і практики подальшого реформування національної економіки Доведено, що рівень міжнародної довіри до країни залежить від прогнозованої банківської діяльності в цій країні, і Україна не виняток із цього правила
 20. Життєвий цикл товару як універсальна матриця для прийняття своєчасних маркетингових рішень

  Реферат >> Маркетинг
  Організації й підприємства усе більше усвідомлюють необхідність розробки нових товарів і послуг і пов'язані із цим вигоди. Термін життя нині існуючих товарів скорочується, і їх доводиться заміняти новинками. Однак новинка може зазнати невдачі. Ризик, пов'язаний з новаторством, великий, але настільки ж великі й пов'язані з ним матеріальні вигоди.
Страницы: следующая →

1 2 3 4 5
Generated in 0.15592002868652