Рекомендуем ознакомиться

Педагогика->Доклад
Принадлежность человека к той или иной профессии проявляется в особенностях его деятельности и образе мышления. По классификации, предложенной Е.А. Кл...полностью>>
Остальные работы->Реферат
One of the greatest musical geniuses of all time didn?t even know his own birthday. Ludwig von Beethoven was born second in his family, behind Ludwig ...полностью>>
Остальные работы->Реферат
The story, Emma, by Jane Austen, is a riveting tale about a heroine who through her determined will to assist others, realizes and attains her own dre...полностью>>
Остальные работы->Реферат
Welfare’s benefits far out weigh its drawbacks. Welfare generally helps poor families survive in today’s economy by providing a means for them to obta...полностью>>

Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Характер змісту і властивості процесу управління

  Реферат >> Менеджмент
  Якщо основу будь-якого підприємства становлять процеси виробництва продукції й/або надання послуги, то персонал або автоматичні механізми, безпосередньо зайняті в цих процесах можна розглядати як операторів, що утворять операційне ядро підприємства. Операційне ядро є тією базовою частиною організаційної структури, що перетворює ресурси в продукцію і є присутнім абсолютно на всіх, навіть найменших підприємствах.
 2. Управління торгово виробничою діяльністю ресторану Кратер

  Дипломная работа >> Маркетинг
  На сучасному етапі трансформації економіки України необхідно визнати, що найбільш динамічні зміни відбуваються у діяльності закладів ресторанного господарства Ці зміни найбільш яскраво виражаються у збільшенні фінансової самостійності підприємств, удосконаленні та залученні передових іноземних методів господарювання, появі нових унікальних тенденцій розвитку, збільшення і урізноманітнення методів, що направлені на підвищення конкурентоспроможності власної продукції та послуг
 3. Управління фінансами

  Дипломная работа >> Финансовые науки
  Актуальність обраної теми дипломної роботи полягає в тому, що ринкова економіка при всій розмаїтості відомих світовій практиці її моделей характеризується тим, що являє собою соціально орієнтоване господарство з додатковим державним регулюванням, досить важливу роль як у структурі ринкових відносин, так і в механізмі їхнього регулювання з боку держави, відіграють фінанси Вони є невід'ємною частиною ринкових відносин і одночасно важливим інструментом реалізації державної політики Реалізація державної фінансової політики на рівні макроекономічного регулювання ґрунтується на визначенні сутності,
 4. Предмет і методологічні основи психології управління

  Реферат >> Психология
  Психологія управління відносно молода галузь психології, її становлення відбувалося за умов значного розвитку суспільних і економічних наук. Основи психології управління формувалися під впливом економіки, наукового управління, кібернетики, соціології, психології праці, соціальної психології.
 5. Управління фінансовими потоками на малому підприємстві в умовах невизначенності економічного

  Дипломная работа >> Финансы
  Актуальність даної теми визначена в першу чергу об`єктивно важливою роллю малого підприємництва у сучасній соціально орієнтованій ринковій економіці, перехід до якої є головним вектором реформ в Україні. Мале підприємництво – це істотна складова ринкового господарства, невід`ємний елемент конкурентного механізму.
 6. Значення мотивації для процесу управління

  Курсовая работа >> Менеджмент
  Мотивація праці, керівництво і взаємодія з людьми - вирішальний фактор успіхів в управлінні підприємством та результативності роботи, і в цьому розумінні вона становить основу трудового потенціалу працівника, тобто всієї сукупності властивостей, що впливають на виробничу діяльність.
 7. Управління персоналом організації

  Шпаргалка >> Менеджмент
  Наука управління персоналом продукує нові знання про: людину як суб’єкт трудової діяльності з її фізіологічними, психологічними і діловими якостями; стратегічне і оперативне планування чисельності та структури персоналу; методи добору і розстановки кадрів задля найефективнішого використання трудового потенціалу організації; методи управління працівниками
 8. Управління програмами та проектами. Конспект лекцій

  Конспект >> Информатика, программирование
  Посилення конкурентної боротьби, мінливість ринкового оточення будь-якої сучасної компанії чи організації потребують від них здатності швидко та ефективно реагувати на ці події реалізацією різноманітних проектів. Сьогодні навіть традиційне виробниче підприємство змушене займатися проектною діяльністю - це може бути проведення рекламних чи цінових акцій, розробка та виведення на ринок нового продукту або послуги, підготовка бізнес-плану для отримання банківського кредиту чи впровадження нової організаційної структури управління.
 9. Менеджмент як наука і мистецтво управління організацією

  Реферат >> Банковское дело
  Перехід до ринкових віднощень вимагає трансформації системи управління. Таким чином необхідний розгляд нової системи управлінняадеквотної тій, яка скалалась. Ринок потребує, як продуманої господарськох роботи, так і надійної теоретичної основи. Особоиву актуальність мають питання менеджменту теоретичні та практичні.
 10. Теоретичні основи та сучасні напрямки управління фінансами підприємства

  Курсовая работа >> Финансовые науки
  Нова парадигма економічної системи, що формується в Україні в сучасних умовах і характеризується подальшим розвитком ринкових відносин, становленням конкурентного середовища в національній економіці, потребує активізації теоретичних досліджень та розробки практичних рекомендацій щодо вирішення проблеми забезпечення ефективного фінансового менеджменту на вітчизняних підприємствах
 11. Управління фінансовими ресурсами підприємства

  Дипломная работа >> Финансы
  Управління фінансовими ресурсами підприємства належить до завдань, які вирішують менеджери-економісти. Оскільки процеси виробництва та реалізації продукції супроводжуються рухом фінансових ресурсів, активну участь у вирішенні завдань, пов’язаних з управлінням беруть фінансові менеджери.
 12. Управління продуктивністю роботи підприємства

  Реферат >> Менеджмент
  У ході дослідження, за допомогою прикладних програм корпорації Microsoft – MS Word i MS Excel, проведений аналіз рівня продуктивності роботи підприємства по статтях витрат, у результаті якого був встановлений взаємозв’язок величини собівартості з обсягом виробництва і величиною витрат на енергоресурси, оцінений вплив на прибуток змін у прибутковості, продуктивності ат рівні відшкодування витрат.
 13. Управління ліквідністю комерційного банку

  Дипломная работа >> Банковское дело
  Актуальність обраної теми полягає в тому, що банківська система відіграє важливу роль в сучасних умовах і подальшому розвитку економіки України Утриматись на цих позиціях, які повинна займати в ринковій економіці, банківська система зможе тільки за наявності розвинутої теорії банківської справи Це створює необхідність удосконалення обліково-аналітичних наук, методики та інструментарію економічного аналізу банківської діяльності
 14. Управління підприємством в умовах перехідного періоду

  Реферат >> Астрономия
  У числі внутрішніх чинників, що впливають на ефективність функціонування підприємства, як відмічає ряд вітчизняних і зарубіжних економістів, сьогодні на перший план висуваються персонал і організаційна структура управління, що знаходиться в тісному діалектичному взаємозв'язку.
 15. Організація обліку руху грошових потоків управління праці та соціального захисту населення Богодухівської райдержадміністрації

  Дипломная работа >> Экономика
  В сучасних умовах господарювання багато підприємств поставлено в умови самостійного вибору стратегії і тактики свого розвитку Самофінансування підприємством своєї діяльності стало першочерговим завданням
 16. Управління організаційними конфліктами та стресами в роботі з персоналом

  Курсовая работа >> Менеджмент
  Проходячи через процес формування, будь-який колектив набуває відмінні, лише йому одному властиві риси Оскільки в сумісній діяльності колективу приймають участь люди, різні за своїм професійним спрямуванням, життєвому досвіду, національним та особистісним рисам, ці відмінності обов’язково відображаються на характері спілкування, оцінках та думках, викликаючи протидію, яка супроводжується емоційним збудженням В окремих мікро групах ці протиріччя настільки загострюються, що можуть навіть переростати у конфлікт А розв’язання конфлікту як типової ситуації в діяльності менеджера являє собою актуал
 17. Управління персоналом в ООО Меркурий

  Практическая работа >> Менеджмент
  Найважливішою відмінною рисою кращих керівників є їхнє вміння працювати з людьми, їхня здатність надихнути підлеглих на роботу з високою віддачею для досягнення цілей компанії. Говорячи про систему керування людьми в організації, необхідно усвідомлювати те, що це не тільки й не стільки технології, процедури, документи й регламент, але й мистецтво.
 18. Маркетингова діяльність підприємства на прикладі ЗАТ «Управління по реконструкції та будівництву м. Києва»

  Реферат >> Маркетинг
  Актуальність дослідження. Одним з найважливіших нематеріальних активів підприємства є маркетинг, його як філософію управління можуть запроваджувати далеко не всі компанії. Маркетинг вітчизняної промисловості значно відстає від маркетингу споживчих товарів і послуг.
 19. Організація та методологія управління фінансовими ресурсами підприємства

  Дипломная работа >> Финансовые науки
  У сучасних умовах для більшості підприємств типовим наслідком кризових явищ їхнього економічного розвитку стала гостра нестача необхідного обсягу активів, що істотно позначається на ефективності їхнього господарювання Разом із цим низька забезпеченість підприємств активами супроводжується низьким рівнем їх використання
 20. Розробка заходів щодо підвищення ефективності управління конфліктом

  Реферат >> Менеджмент
  Вступ Давно відомо, що колектив - щось більше, ніж просто логічне впорядкування працівників, що виконують взаємозв'язані завдання. Теоретики і практики управління зрозуміли, що організація є також і соціальною системою, де взаємодіють окремі особи і формальні і неформальні групи.
Страницы: следующая →

1 2 3 4 5
Generated in 0.1864800453186