Рекомендуем ознакомиться

Экономическая теория->Лекция
Модели в рамках различных экономических систем: либеральная рыночная экономика (вариант - американская модель). Американская модель построена на систе...полностью>>
Астрономия->Реферат
Відповідно до Положення “Про організацію бухгалтерського обліку і звітності в Україні”, затвердженого Постановою КМУ України від 3 квітня 1993 року № ...полностью>>
Государство и право->Реферат
Я родился в Алтайском крае, в благополучной, творческой и талантливой семье. С самого детства я стремлюсь подражать своим родителям и быть во всем быт...полностью>>
История->Реферат
Описывая русскую революцию, Джон Рид находился в командировке от социалистического журнала The Masses. Хотя Рид утверждал, что он «пытался смотреть на...полностью>>

Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Фінансово-господарська діяльність військової частини

  Шпаргалка >> Финансовые науки
  1) Бюджетна дисципліна. Військові частини зобов’язані проводити витрачання бюджетних коштів цілеспрямовано, у суворій відповідності з їх призначенням, своєчасно і повністю перераховувати до бюджету податки та інші суми. Дотриманню вищевказаних вимог сприяє введення фінансування військових частин через органи Державного казначейства України.
 2. Непрямі податки та їх вплив на фінансово-господарську діяльність підприємств

  Дипломная работа >> Финансовые науки
  Дипломна робота студента на тему : "НЕПРЯМІ ПОДАТКИ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ" складається із вступу, 3 розділів та висновків Робота викладена на 140 сторінках, містить 22 таблиці, 12 рисунків, додатки на 27 листах Перелік використаної літератури містить 37 найменувань
 3. Прибутковість та фінансово-господарська діяльність ВАТ "Турбоатом"

  Дипломная работа >> Экономика
  Машинобудівний комплекс України як основа важкої індустрії відіграє вирішальну роль в удосконалюванні матеріально-технічної бази Випускаючи засоби виробництва для різних галузей господарства, машинобудування реалізує досягнення науково-технічного прогресу й забезпечує комплексну механізацію й автоматизацію виробництва
 4. Закони України які регулюють фінансово-господарську діяльність

  Реферат >> Государство и право
  Залежно від концепції державного втручання у бізнес держава ви­користовує прямі або непрямі механізми регулювання. Так, ст. 15 Закону України „Про підприємництво" передбачає, що держава законодавче забезпечує свободу конкуренції між підприємцями, захищає споживачів від прояву недобросовісної конкуренції та монополізму у різних сферах підприємницької діяльності.
 5. Непрямі податки та їх вплив на фінансово-господарську діяльність суб єкта підприємництва

  Реферат >> Финансы
  1. Виробництво пива, мінеральних вод, солоду, сиропів, безалкогольних та слабоалкогольних напоїв, соків, вуглекислоти, поліетиленових ящиків, товарів народного споживання.
 6. Фінансово господарська діяльність товариства з обмеженою відповіда

  Отчет по практике >> Бухгалтерский учет и аудит
  Відповідно до Статуту Статті 1 Товариство «Центр Бізнес-Сервісу» створено на засадах угоди фізичними особами шляхом об’єднання їх майна та підприємницької діяльності з метою одержання прибутку як товариством з обмеженою відповідальністю у відповідності з Законами України «Про підприємництво», «Про господарські товариства», «Про підприємства в Україні» Відповідно до Статті 4 та у відповідності зі ст 1 та ст 5 Закону України «Про підприємництво» Товариство створене з метою підвищення матеріального та культурного рівня населення України, шляхом насичення споживчого ринку послугами та товарами, а
 7. Фінансове планування на підприємстві та контроль за фінансово-господарською діяльністю

  Дипломная работа >> Финансовые науки
  Фінансова стабільність є важливою передумовою успішного ведення господарської діяльності Вона формує імідж господарюючого суб'єкта, є його візитною карткою Тому підприємствам і організаціям необхідно постійно дбати про фінансову стабільність, вживати заходи для її зміцнення У контексті фінансової стабільності фінансовому плануванню має відводитися особлива роль, оскільки кожне підприємство, починаючи свою діяльність, зобов'язане чітко представляти потребу на перспективу у фінансових, трудових та інтелектуальних ресурсах, джерела їхнього одержання, а також уміти точно розраховувати ефективніст
 8. Господарська діяльність ВАТ "Київський завод безалкогольних напоїв "Росинка"

  Отчет по практике >> Экономика
  Метою виробничої переддипломної практики є ознайомитися із господарською діяльністю (у тому числі й зовнішньоекономічною діяльністю) ВАТ «Київський завод безалкогольних напоїв «Росинка», дослідити її стан та економічні показники, що її відображають
 9. Господарська діяльність СГ ТОВ "Горуцьке"

  Отчет по практике >> Экономика
  Згідно з законом України “Про освіту ” та галузевою складовою державного стандарту України з вищої освіти за напрямком підготовки “Маркетинг ”, обов’язковою складовою освітньо-професійної підготовки студентів вищих навчальних закладів освіти є практична підготовка
 10. Господарський кодекс України

  Кодекс >> Астрономия
  Господарський кодекс України має на меті забезпечити зростання ділової активності суб’єктів господарювання, розвиток підприємництва і на цій основі підвищення ефективності суспільного виробництва, його соціальну спрямованість відповідно до вимог Конституції України, утвердити суспільний господарський порядок в економічній системі України, сприяти гармонізації її з іншими економічними системами.
 11. Фінансова діяльність субєктів господарювання

  Шпаргалка >> Финансовые науки
  Інвестиційна діяльність Згідно з П(С)БО, інвестиційна діяльність — це придбання та реалізація тих необоротних активів, а також тих фінансових інвестицій, які не є складовою еквівалентів грошових коштів
 12. Організація управління господарською діяльністю підприємства ресторанного бізнесу та шляхи її у

  Реферат >> Физкультура и спорт
  Актуальність роботи. Перебудова системи управління національною економікою створила якісно нові умови функціонування підприємств ресторанного господарства, що потребує реформування системи управління, підвищення ефективності діяльності закладів ресторанного господарства в нових умовах.
 13. Оподаткування підприємств та його вплив на прийняття фінансово-господарських рішень

  Дипломная работа >> Финансовые науки
  Предмет досліджень дипломної роботи: основні результати та тенденції розвитку оподаткування сільгоспвиробників-юридичних осіб в Україні, діяльність районної податкової інспекції та податкові відносини, що виникають в процесі регулювання
 14. Аналіз фінансово-господарської діяльності ВАТ "Малинський хлібозавод"

  Отчет по практике >> Экономика
  Людина вирощує зернові культури для харчування вже приблизно 10 000 років Раніше зерно мололи, змішували з водою і їли як кашу Пізніше з каші на гарячих каменях або в попелі пекли хлібні коржики із зерна дуже грубого помолу та води
 15. Фінансова діяльність акціонерних товариств

  Курсовая работа >> Финансовые науки
  Загальновідомо, якої великої ваги в нашій економіці набув корпоративний сектор. Акціонерні товариства, як одна з найпоширеніших у світовій практиці господарювання організаційно-правових форм підприємництва, належить до суб’єктів господарювання
 16. Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства на прикладі ПАФ Урожай

  Курсовая работа >> Финансы
  Фінансова криза приводить до підвищення ролі й значення фінансів. На рівні макроекономіки різко зростає необхідність у створенні ефективної та гнучкої фінансово-кредитної системи, що виконує роль регулятора народногосподарських економічних процесів. На рівні підприємств необхідність у проведенні раціональної фінансової політики стає однією з основних умов виживання підприємств в умовах ринку, досягнення стійкого й збалансованого їх розвитку.
 17. Фінансово-господарський контроль, його предмет і методи

  Реферат >> Финансовые науки
  Відповідно Указу Президента України «ПРО заходи щодо підвищення ефективності контрольно-ревізійної роботи» від 27 серпня 2000 р № 1031/2000 контрольно-ревізійна служба повинна забезпечити суворий контроль за використанням засобів бюджетів усіх рівнів і позабюджетних фондів, а також контроль за зберіганням державного і комунального майна всіма підприємствами, заснуваннями й організаціями незалежно від форм власності і відомчої приналежності і підпорядкування Головне контрольно-ревізійне керування України стає центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики в с
 18. Фінансово–господарська діяльність електродепо "Оболонь" комунального підприємства "Київський метрополітен" як структурного безбалансового підрозділу

  Отчет по практике >> Экономика
  Мета переддипломної практики – оцінка ефективності роботи електродепо «Оболонь» в умовах централізованого бюджетування витрат, як способу управління нормою плану витрат в умовах реальних обсягів виникнення витрат на ремонти та техобслуговування вагонів потягів метрополітену
 19. Відмінність аудиту від ревізії фінансово-господарської діяльності підприємства і судово-бух екс

  Реферат >> Бухгалтерский учет и аудит
  Аудит, ревізія і судово-бухгалтерська експертиза дослід­жують один предмет — фінансово-господарську діяльність підприємств і підприємців, використовуючи при цьому спільні методичні прийоми і процедури фінансово-госпо­дарського контролю. Вони виявляють негативні явища у господарюванні з метою ліквідації Їх та неприпустимості в наступні періоди, тобто активно впливають на виявлення причин безгосподарності, порушення законодавства і норма­тивних актів, які є нормами господарського права, сприяють відшкодуванню заподіяних збитків конкретними особами.
 20. Господарська діяльність судобудівного підприємства

  Курсовая работа >> Экономика
  Машинобудування – одна з провідних галузей промисловості Створюючи найактивнішу частину основних виробничих фондів – знаряддя праці, машинобудування істотно впливає на темпи й напрями науково-технічного прогресу в інших галузях господарства, зростання продуктивності праці, інші показники, що визначають ефективність виробництва
Страницы: следующая →

1 2 3 4 5
Generated in 0.13722205162048