Рекомендуем ознакомиться

История->Реферат
Прика́з Большо́го прихо́да, или просто Большой приход, как он назван у Котошихина, является в первый раз в 1573 г. В нём сидели окольничий и два дьяка...полностью>>
Остальные работы->Реферат
In this excerpt from Democracy in America Alexis Tocqueville expresses his sentiments about the United States democratic government. Tocqueville belie...полностью>>
Остальные работы->Реферат
“No bastard has ever won a war by dying for his country, he won it by making the other poor dumb bastard die for his country”. These were the words sp...полностью>>
Остальные работы->Реферат
Hannibal, written by Thomas Harris, is a combination of a thriller and a mystery. From the first word that is read in this novel, until the last one, ...полностью>>

Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Фінансовий стан підприємства та шляхи його поліпшення

  Дипломная работа >> Финансовые науки
  Актуальність теми дипломної роботи обумовлена необхідністю ефективного управління діяльністю підприємств в умовах сучасного стану економіки, недосконалістю теоретичного, методичного та законодавчого забезпечення ефективного функціонування підприємств, а також антикризового управління, необхідністю проведення системних досліджень з питань формування цілісної наукової парадигми антикризового управління фінансами підприємств; удосконалення політики держави в галузі оздоровлення реального сектору економіки, що сприятиме підвищенню фінансової безпеки, як окремих вітчизняних підприємств, так і екон
 2. Фінансовий стан підприємства та шляхи його покращення

  Дипломная работа >> Финансы
  В сучасних економічних умовах діяльність кожного підприємства, організації являється предметом уваги широкого кола учасників ринкових відносин, які зацікавленні в результатах його функціонування. На основі доступної їм звітно-облікової інформації вказані особи намагаються оцінити фінансове положення підприємства.
 3. Комплексна оцінка фінансового стану підприємства та шляхи його вдосконалення

  Дипломная работа >> Финансовые науки
  Фінансово-господарська діяльність підприємства в умовах ринкової економіки по-новому ставить питання регулювання його розвитку Невтручання держави в господарську діяльність підприємств змушує їх самостійно шукати шляхи адаптації до ринкових умов, знаходити методи удосконалювання своєї діяльності для забезпечення нарощування економічного потенціалу і конкурентноздатності
 4. Оцінка фінансового стану підприємства та напрямки його покращення

  Реферат >> Экономика
  У сучасних умовах кожне підприємство повинно чітко орієнтуватися у складному лабіринті ринкових відносин, правильно оцінювати виробничий та економічний потенціал, стратегію подальшого розвитку, фінансовий стан як свого підприємства так і підприємств-партнерів.
 5. Інвестиційний клімат в Україні та шляхи його поліпшення

  Дипломная работа >> Экономика
  Актуальність теми дослідження Досвід багатьох країн світу показує доцільність залучення інвестицій Для України, як і для інших постсоціалістичних країн, існує ряд перешкод на шляху здійснення цього процесу До них можна віднести відсутність відповідного інвестиційного клімату в країні; недосконалість ринкового механізму економіки; нестабільність політичної ситуації; низький рівень ділової і професійної кваліфікації підприємців; недостатньо привабливі інвестиційні проекти і разом з тим брак зацікавлених партнерів Крім того, на інтенсивність інвестицій діє податкова система; відсутність діючої с
 6. Фінансовий стан підприємства (2)

  Дипломная работа >> Финансовые науки
  У сучасних умовах кожне підприємство повинно чітко орієнтуватись у складному лабіринті ринкових відносин, правильно оцінювати виробничий та економічний потенціал, стратегію подальшого розвитку, фінансовий стан як свого підприємства, так і підприємств-партнерів
 7. Організаційний механізм управління діяльністю підприємства та шляхи його удосконалення на фармацевтичному об'єднанні ТОВ "Юніфарма"

  Дипломная работа >> Финансовые науки
  Актуальність досліджень: На сучасному етапі концентрації суб’єктів підприємницької діяльності необхідне впровадження нових підходів до організації фінансів та бюджетування центрів прибутку в виробничих секторах та переорієнтації маркетингової політики реалізації товарів
 8. Науково-практичні основи аналізу банкрутства підприємства та шляхи його подолання

  Дипломная работа >> Экономика
  Сучасний етап розвитку України характеризується переборенням макроекономічної кризи, яка була характерна для 90-х років ХХ століття, та переходом економіки на траєкторію сталого економічного зростання
 9. Шляхи удосконалення фінансового стану підприємства друкарної галузі

  Дипломная работа >> Финансы
  Ринкові відносини підвищують відповідальність і самостійність підприємств та інших суб`єктів ринку в підготовці та прийнятті управлінських рішень. Ефективність цих рішень багато в чому залежить від об`єктивності, своєчасності та всебічності оцінювання існуючого й очікуваного фінансового стану підприємства.
 10. Фінансовий стан сільськогосподарських формувань Тростянецького району Вінницької області його оцінка

  Дипломная работа >> Финансы
  Ринкові відносини значною мірою посилюють фінансову відповідальність за результати фінансово-господарської діяльності підприємств. Це визначається ліквідацією державної фінансової безповоротної підтримки і централізованого виучення коштів підприємства для створення різних фондів в управлінських структурах.
 11. Аналіз фінансового стану підприємства (5)

  Курсовая работа >> Финансовые науки
  Перехід до ринкової економіки потребує від підприємств підвищення ефективності виробництва, конкурентноздатності продукції, послуг на основі впровадження досягнень науково-технічного прогресу, ефективних форм господарювання і керування виробництвом, подолання безгосподарності, активізації підприємництва, ініціативи
 12. Теоретичні основи аналізу фінансового стану підприємства

  Реферат >> Экономика
  Метою проведення аналіза є одужання необхідної кількості інформативного матеріалу, який дасть змогу оцінити об'єктивну і точну картину фінансового стану підприємства, його прибутків та збитків, змін в структурі активів і пасивів, в розрахунках з дебіторами і кредиторами.
 13. Оцінка фінансового стану підприємства (2)

  Курсовая работа >> Финансовые науки
  Актуальність теми Оцінка фінансового стану підприємства – це комплексне дослідження всіх сторін його фінансової діяльності з використанням відповідних джерел інформації, вивчення та вимір факторів, причин та резервів, оцінки роботи і співставлення її результатів з витратами, узагальнення результатів оцінки і розробка необхідних заходів Ця проблема має народногосподарське та соціальне значення, оскільки життєвий рівень громадян України, соціальний мир та злагода у суспільстві визначається стійким фінансовим станом підприємств, а нестійкий фінансовий стан та банкрутство підприємств породжують б
 14. Оцінка фінансового стану підприємства (4)

  Курсовая работа >> Финансовые науки
  У сучасних економічних умовах діяльність кожного господарюючого суб'єкта є предметом уваги великого кола учасників ринкових відносин (організацій і осіб), зацікавлених у результаті його функціонування Варто сказати, що підприємства здобувають самостійність, несуть повну відповідальність за результати своєї виробничо-господарської діяльності перед співвласниками (акціонерами), працівниками, банком і кредиторами
 15. Аналіз фінансового стану підприємства (на прикладі АТЗТ "Мукачівська лижна фабрика "ТИСА")

  Курсовая работа >> Экономика
  Неодмінною складовою переходу України до ринкових відносин є створення нових підприємницьких структур та приватизація підприємств Цей перехід зумовив еволюцію відносин власності і типів суб’єктів господарювання в напрямку забезпечення їх розмаїття Процеси ринкових перетворень привернули суттєву увагу до дослідження теоретичних та практичних проблем подальшого розвитку та підвищення ефективності функціонування підприємств як державного, так і приватного сектора економіки України
 16. Фінансовий стан підприємства (1)

  Курсовая работа >> Финансовые науки
  Розвиток підприємництва в Україні є об’єктивним процесом, зумовленим тими ринковими перетвореннями, що здійснюються в державі Підприємництво у різних формах виступає як невід’ємна частина сучасного суспільного процесу, як рушійна сила економічного прогресу
 17. Діагностика кризового стану підприємства та розробка антикризових програм

  Отчет по практике >> Финансовые науки
  Актуальність теми дослідження У ринкових умовах господарювання кожне підприємство у своїй діяльності стикається з невизначеністю щодо розвитку подій та непередбачуваним впливом зовнішнього середовища У більшості випадків недбале управління і невизначеність у майбутньому зумовлюють появу кризових явищ на підприємствах Проблема полягає в тому, що багато керівників реагують на кризу тільки з появою, здебільшого, коли банкрутство чи ліквідація є необхідною
 18. Аналіз фінансового стану підприємства (6)

  Отчет по практике >> Финансовые науки
  Базою проходження практики є Державне підприємство Міністерства Оборони України - Чернівецький металообробний завод, засноване на державній власності і підпорядковане Міністерству Оборони України.
 19. Ефективність господарсько-фінансової діяльності підприємства та шляхи її підвищення» (на прикладі ТОВ "Металоіндустрія Плюс")

  Дипломная работа >> Экономика
  В першому розділі роботи „Теоретикометодичні основи визначення результативності та ефективності діяльності підприємства” проведений аналіз наукової, учбової та методичної літератури по теоретичним та методичним підходам до визначення параметрів оцінки ефективності та результативності діяльності підприємства
 20. Дослідження фінансових результатів виробничо-господарської діяльності та майнового стану підприємства ЗВП "Неон" УТОГ

  Дипломная работа >> Экономика
  Метою суспільного виробництва в будь-якій державі є задоволення потреб громадян, що проживають на його території Для досягнення цієї мети суспільство організовує матеріальне виробництво, первиною ланкою якого є підприємство
Страницы: следующая →

1 2 3 4 5
Generated in 0.28837394714355