Рекомендуем ознакомиться

Остальные работы->Реферат
Albert Einstein and Isaac Newton were both the sons of farmers. Although Einstein lived in Germany and was Jewish while Newton was Catholic or Christi...полностью>>
Остальные работы->Реферат
The antecedent influences for Adler’s theory, as with much of modern day psychology, can be found with Freud. Whether it is in direct opposition or in...полностью>>
Остальные работы->Реферат
Examples Communications are absolutely crucial to nonviolent struggle against aggression and repression. The following cases illustrate some of the ro...полностью>>
Остальные работы->Реферат
C. Compare the masses of each individual scoop of NaCl as determined in A & B above. Are the three values identical? If not, how do you account for th...полностью>>

Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Фінансове планування в сучасних умовах економіки України

  Дипломная работа >> Финансовые науки
  Дипломна робота на тему "Фінансове планування на підприємстві" (на прикладі ВАТ "Херсонський бавовняний комбінат") виконана в обсязі 91 сторінки машинописного тексту Робота містить 14 таблиць, 2 рисунка, 2 діаграми, використано 40 джерел спеціальної та нормативно-правової літератури
 2. Особливості трансформаційного періоду для економіки України

  Курсовая работа >> Экономика
  Економічна трансформація – це безперервний процес видозмін, серед яких розрізняють разові, дискретні та систематичні Трансформація у вузькому сенсі (разові та дискретні зміни) – перехідний період (перехідна економіка, трансформаційна економіка «у вузькому розумінні») - обмежений в часі процес, який визначається поворотними подіями в суспільстві, полягає в переході від одного рівноважного стану до іншого Тоді як трансформація в широкому сенсі (систематичні зміни) – це не обмежений в часі постійний процес перетворень системи, її елементів, зв'язків і відносин між ними
 3. Основні риси перехідної економіки України

  Курсовая работа >> Экономика
  У багатьох публікаціях вітчизняних та зарубіжних економістів і політиків стверджується, що в Україні відбувається або повинен відбутися перехід до ринкової економіки та її різних моделей і що цей період триватиме довго (висловлюються думки, що після подолання економічної кризи перехідний етап становитиме декілька десятиліть) Інші учені стверджують, що головними ознаками перехідного періоду в Україні є перехід від індустріальної до постіндустріальної стадії соціально-економічного розвитку, від державного соціалізму до змішаної економіки; від одного способу виробництва до іншого, від одного баз
 4. Проблеми макроекономічного регулювання економіки України

  Курсовая работа >> Экономика
  Мета роботи: Викласти основний теоретичний матеріал: основні визначення, види, методи, об’єкти, суб’єкти макроекономічного регулю­вання економіки України; визначити актуальні проблеми макроекономічного регулювання окремих сфер та об’єктів економіки України
 5. Структурна перебудова економіки України перехідного періоду

  Дипломная работа >> Экономика
  Актуальність теми Наприкінці ХХ ст – початку ХХІ ст країни з перехідною економікою опинились у дуже невигідних умовах для досягнення міжнародної конкурентноздатності З одного боку, перехід від центрально-планової до ринкової економіки і відповідна трансформація відносин власності та інституційної структури вимагає значних економічних втрат: руйнація усталених господарських зв`язків, функціонування грошово-кредитної системи, механізмів державного регулювання на початковому етапі перехідного періоду зумовлюють масові вивільнення виробничих потужностей та робочої сили в ряді галузей, стагнацію ін
 6. Оподаткування сільськогосподарських товаровиробників в сучасних умовах розвитку економіки України

  Дипломная работа >> Финансовые науки
  Предмет досліджень дипломної роботи: основні результати та тенденції розвитку оподаткування сільгоспвиробників-юридичних осіб в Україні, діяльність районної податкової інспекції та податкові відносини, що виникають в процесі регулювання підприємницької діяльності суб'єктів господарювання, як інструмент впливу на фінансово-господарську діяльність сільгоспвиробника
 7. Досвід реформування економіки України

  Контрольная работа >> Экономика
  Становлення суверенної України знаменує собою поглиблення процесу демократичних економічних реформ, спрямованих на ефективну інтеграцію в світове ринкове поле, яке поєднує в собі ринкові засади і механізм державного регулювання
 8. Специфіка умов функціонування та основні тенденції розвитку тіньової економіки україни

  Реферат >> Астрономия
  По-перше, об'єктивно, згідно з теорією трансформацій, розпад будь-якої системи (тим більше такої складної, як соціально-економічна) на перших етапах закономірно може сприяти суттєвому примноженню тих основних недоліків і вад, які іма-нентно були властиві системі, що розпалась.
 9. Вільні економічні зони та структурна перебудова економіки України

  Реферат >> Экономика
  Україна має виключно вигідне географічне положення, пов`язане з її близькістю до світових, зокрема, європейських ринків (у тому числі, центрально - та західноєвропейського), до значних постачальників сировини (зокрема, Росії). Наявна розвинута система транспортних комунікацій та суттєві власні природні багатства: Україна краще забезпечена найважливішими сировинними ресурсами, ніж такі великі європейські держави, як, наприклад, Німеччина, Франція, Італія.
 10. Методи державного регулювання економіки України

  Реферат >> Экономическая теория
  Державне регулювання соціально-економічного розвитку країни є істотною ознакою сучасної ринкової економіки змішаного типу. Розумний симбіоз ринкових і державних регуляторів дає можливість реалізовувати соціально-економічні цілі розвитку суспільства, досягати високої ефективності виробництва, стабільного економічного розвитку, забезпечувати соціальну справедливість.
 11. Економіка України в умовах глобалізації

  Курсовая работа >> Экономика
  За останні два століття людство пройшло шлях від кінних екіпажів та парусних суден зі швидкістю пересування 10 миль за годину до епохи реактивних пасажирських літаків зі швидкістю руху 700 миль за годину Отже, світ "зменшився" в 70 разів (700/10) Це дало право окремим авторам [1] зробити висновок, що розвиток транспорту перетворив світ на одне "велике село"
 12. Економіка України на сучасному етапі: проблеми та перспективи її розвитку

  Курсовая работа >> Экономика
  Економічний розвиток держави є основою розробки стратегії управління країною Розвиток ринкової економічної системи в Україні доцільно розглядати в контексті національної економічної політики, чинниками ефективності якої є розширене відтворення національної конкурентоспроможності та формування геоекономічного національного простору в глобальному світовому ринковому середовищі Стратегічна мета соціально-економічного розвитку держави обґрунтовує вибір курсу на економічне зростання основних макропоказників Необхідність проведення аналізу економічної ситуації в країні та визначення перспектив пода
 13. Удосконалення міжбюджетних відносин в умовах ринкової трансформації економіки

  Реферат >> Финансовые науки
  Актуальність теми дослідження В умовах ринкової трансформації економіки України нормалізацію бюджетного процесу, підтримку економічного зростання, ліквідацію диспропорцій регіонального розвитку повинна забезпечувати удосконалена система міжбюджетних відносин
 14. Економіка України на початку ХХІ століття

  Реферат >> Экономика
  Кінець ХХ - початок ХХІ століття став переломним періодом в історії людства, бо привніс нову філософію подальшого існування і розвитку людської цивілізації, що передбачає можливість вирішення загальних проблем виживання людства на засадах духовності та гуманізації економіки і політики Проте малоймовірно очікувати тільки мирного розв'язання всіх проблем, що виникатимуть на міжнародній арені, протягом життя декількох наступних поколінь з огляду на інерційність зміни існуючих тенденцій міждержавних відносин
 15. Демонополізація і розвиток конкуренції в економіці України

  Курсовая работа >> Экономика
  З початку 90-х років ці проблеми гостро стали перед Україною: без прийняття твердих і послідовних мір проти монополізму не можна сподіватися на успіх економічної реформи і перехід до ринкової економіки Успіх економічних перетворень у чималому ступені залежить від зваженої, вивіреної системи регулювання державою монопольних процесів і конкурентних відносин У нашій країні, промисловості якої в спадщину від командно-адміністративної системи колишнього СРСР дістався цілий комплекс гігантів-монополістів, особливо важливої стає проблема демонополізації економіки і недопущення посилення ролі вже дію
 16. Національна і регіональна економіка України

  Учебное пособие >> Экономика
  1 Учбовий курс " Проблеми національної і регіональної економіки України" являє собою систему наукових знань про сутність, форми, принципи та методи управління відтворювальними процесами в регіоні
 17. Проблеми та перспективи інтеграції банківської системи України у св

  Дипломная работа >> Банковское дело
  Характерною рисою сучасних міжнародних фінансових відносин є динамічний розвиток нових банківських продуктів та технологій Це вимагає використання нових концепцій, методологічних і методичних підходів до вивчення можливостей та стратегій їх здійснення комерційними банками України Вихід України у глобальне економічне середовище викликав ряд принципово нових проблем та задач, які постали перед комерційними банками Для нормального функціонування економіки постійно необхідна мобілізація, розподіл і перерозподіл фінансових ресурсів між її сферами і секторами В останнє десятиріччя суб’єкти господар
 18. Інвестиції в економіці України

  Дипломная работа >> Экономика
  Інвестиції відіграють ключову роль у процесах економічного зростання національної економіки Завдяки інвестиціям (як зовнішнім, так і внутрішнім) можливий розвиток господарюючих суб’єктів на всіх ієрархічних рівнях та, відповідно, зростання національного прибутку Отриманий приріст національного прибутку частково знову накопичується, призводить до подальшого збільшення виробництва – процес повторюється безперервно, а інвестиції, що таким чином утворюються за рахунок національного прибутку, в результаті його розподілу, самі обумовлюють його ріст, розширене відтворення Причому, чим ефективнішим є
 19. Туристична діяльність та ії вплив на економіку України

  Закон >> Физкультура и спорт
  Туризм стимулює розвиток більшості галузей господарства: промисловості, сільського господарства, будівництва, транспорту, фінансової діяльності, страхування, зв'язку, торгівлі, громадського харчування, житлово-комунального господарства, надання побуто­вих послуг, культури, мистецтва, спорту тощо.
 20. Вплив податкових пільг та штрафних санкцій на економіку України

  Дипломная работа >> Финансовые науки
  На сучасному етапі розвитку України виокремились суттєві напрямки перебудови усіх сфер життєдіяльності суспільства Якщо 90-ті роки ХХ століття передбачали перехід від адміністративно-командної системи до ринкових відносин, то сучасний етап характеризується вже якісним наповненням, забезпеченням об’єктивним змістом ринкових форм, що вже діють в Україні Замість планової системи господарства вже утворились відповідні форми фінансово-економічного регулювання товарних та грошових потоків, здійснюється лібералізація зовнішньоекономічної діяльності тощо Але поряд з об’єктивним і позитивним процесом
Страницы: следующая →

1 2 3 4 5
Generated in 0.23203682899475